Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ STRATEJİK HEDEF PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3833

    Kabul Tarihi: 02/07/1992

    Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21281

    SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ

    Madde 1 - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının, ilgili yıl genel ekonomik büyüklükleri ile bütçe büyüklükleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık programlarında yer verilen mal ve hizmet alımı, üretimi ve yenileştirme, yapım ana silah ve malzeme sistemleri ile mühimmat tedarikine ilişkin projeler için sonraki yıllara ait giderleri tutarında gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

    Yıllık programlarda her projenin toplam maliyeti, başlama ve bitiş tarihi, önceki yıllar harcama tutarı ile cari ve gelecek yıllar tahmini gider toplamının gösterilmesi zorunludur.

    Bakanlar Kurulu, projeleri revize etmeye ve revize yetkisinin belli bir limite kadar olan kısmını ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığına veya İçişleri Bakanlığına devretmeye yetkilidir.

    BÜTÇEYE ÖDENEK KONULMASI

    Madde 2 - (Değişik madde: 22/02/2006-5459 S.K./1.mad)

    Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının yıllık programlarının gerektirdiği ödenekler, ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ilgili yılları bütçelerinin ilgili tertibinde yer alır.

    AVANS VE KREDİ İŞLEMLERİ

    Madde 3 - Yurtiçinden sağlanamayan ihtiyaçlar, yurtdışından peşin veya kredili olarak sağlanır. Bu Kanun kapsamındaki işlerle ilgili avans ve kredi işlemlerinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu işlemlere ilişkin esas ve usuller Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    SİLAH VE BENZERİ MALZEMELERLE İLGİLİ İSTİSNALAR

    Madde 4 - 1 inci madde gereğince uygulanacak hizmetlerin yürütülmesi için yurtdışından sağlanacak her çeşit silah sistemi, silah, mühimmat, araç, gereç, malzeme ve hizmetler için öncelikle döviz tahsisi yapılır. Bu silah sistemleri, silah, mühimmat, araç, gereç ve malzemelerin dışalımları her türlü vergi, resim, harç, zam, ardiye ücreti ve fon kesintilerinden müstesnadır.

    PETROL ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ İSTİSNALAR

    Madde 5 - Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı olan hampetrol, akaryakıt ve madeni yağlar, yalnız petrol istihsalinde kullanılan kimyevi müstahzarlar ve makina yağı istihsalinde kullanılan katkı maddeleri (addetifler) dışalımı ve bunların yurtiçinde üretilenlerinin teslimi, gümrük vergisi, belediye hissesi, ithalde alınan damga resmi, ulaştırma altyapıları resmi, akaryakıt tüketim vergisi ile Hazineye, katma bütçeli idarelere, özel idarelere ve belediyelere ait her türlü vergi (Katma Değer Vergisi hariç) resim, harç, zam ve ardiye ücretlerinden müstesnadır.

    Birinci fıkrada belirtilen maddeler, ihtiyaçları için adı geçen dairelere veya onların gerek göstermesi üzerine akaryakıt ikmalini yapan kuruluşlara bu maddede belirtilen istisna esasları çerçevesinde teslim edilir.

    Ancak, yukarıda belirtilen vergi istisnası uygulanarak ithal olunan hampetrolden elde edilen ürünlerin bu dairelere tahsis olunmayan kısmı istisnadan faydalanamaz.

    Bu maddede sayılan çeşitli mallar için gümrük tarifelerinde yer alan tarife pozisyonu numaralarını tespit ve tatbike ve buna ilişkin düzenlemeleri yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR

    Madde 6 - 27/06/1972 tarihli ve 1601 sayılı, 23/11/1972 tarihli ve 1632 sayılı kanunlar ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDE:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1601 ve 1632 sayılı Kanunlara göre sağlanan ödeneklerden yapılan harcamalar mahsup edilerek, bakiyesi ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı 1993 yılı bütçesine devredilir ve başlamış olan işlerin bu yılın sonuna kadar 1601 ve 1632 sayılı Kanunlara göre yürütülmesine devam edilir. 1993 yılı sonunda bu ödeneklerden kullanılmayanlar iptal edilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 7 - Bu Kanun 1 Ocak 1993 tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100