Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13/12/1983 T. VE 179 S., 08/06/1984 T. VE 208 S., 23/10/1989 T. VE 385 S., 09/04/1990 T. VE 419 S., 28/08/1991 T. VE 454 S. KHK.LERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN)

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (13/12/1983 T. VE 179 S., 08/06/1984 T. VE 208 S., 23/10/1989 T. VE 385 S., 09/04/1990 T. VE 419 S., 28/08/1991 T. VE 454 S. KHK.LERİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN)

    Kanun Numarası: 3797

    Kabul Tarihi: 30/04/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12/05/1992

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21226

    BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    GÖREV

    Madde 2 - Milli Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır:

    a) Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak,

    b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,

    c) Türk Vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, proğram ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,

    e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak,

    f) Yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

    g) Okullardaki bedeneğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak.

    TEŞKİLAT

    Madde 3 - Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur.

    İKİNCİ KISIM: MERKEZ TEŞKİLATI

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur.

    Bakanlık merkez teşkilatı EK - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM: BAKANLIK MAKAMI

    BAKAN

    Madde 5 - Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

    MÜSTEŞAR

    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup, bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür.

    MÜSTEŞAR YARDIMCILARI

    Madde 7 - Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: TALİM VE TERBİYE KURULU

    TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 8 - Bakana bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak,

    b) Bakanlık birimlerince hazırlanan öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak,

    c) Eğitim ve öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek,

    d) Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek,

    e) Programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak,

    f) Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini eğitime katkıları ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek,

    g) Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasarılarına, tüzük ve yönetmeliklere, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek ve ilgili makamlara sunmak,

    h) Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime ilişkin kanun teklif ve tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmek,

    ı) İlköğretim ve ortaöğretim kademesinde yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek,

    j) Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim planlarını incelemek,

    k) Milli Eğitim Şurasının sekreterlik görevini yürütmek,

    l) Bakanın onayından sonra kurul kararlarının yürürlüğe konulması ile ilgili işlemleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ANA HİZMET BİRİMLERİ

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 9 - Milli Eğitim Bakanlığının anahizmet birimleri şunlardır:

    a) Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü,

    b) İlköğretim Genel Müdürlüğü,

    c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,

    d) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

    e) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,

    f) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü,

    g) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü,

    h) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü,

    ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü,

    j) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü,

    k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,

    l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü,

    m) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü,

    n) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

    o) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

    ö) Okuliçi Beden eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,

    OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 10 - Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Mecburi ilköğretim çağeına girmemiş çocukların eğitimine yönelik okul ve kurumların eğitim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek.

    b) Okul ile kurumlarının eğitim programlarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak, Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 11 - İlköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) İlkokullar, ortaokullar, ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek. Ancak, genel, mesleki ve teknik liselerin orta kısımlarının eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ilgili öğretim birimlerince yürütülür.

    b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 12 - Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) (Değişik bend: 29/06/2001 - 4702 S.K./26. md.) Genel liseler, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmek,

    b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 13 - Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu teknik liseler, pratik sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

    b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 14 - Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Kız meslek liseleri, kız teknik liseleri, Anadolu kız meslek liseleri, Anadolu kız teknik liseleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

    b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 15 - Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Ticaret meslek liseleri, otelcilik ve turizm meslek liseleri, sekreterlik meslek liseleri, anadolu ticaret meslek liseleri, anadolu otelcilik turizm meslek liseleri, anadolu aşçılık meslek liseleri ile aynı seviye ve türdeki diğer mesleki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

    b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 16 - Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Öğretmen liseleri ile anadolu öğretmen liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

    b) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

    c) Öğretmen liseleri ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursluluk, yatılılık ve mecburi hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    d)Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 17 - Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) İmamhatip liseleri ile Anadolu imamhatip liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

    b) İlköğretim, Ortaöğretim ve Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında okutulan din kültürü ve ahlak öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 18 - Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre, aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak,

    b) Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşları yaygın eğitim yoluyla genel veya mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitmek,

    c) Çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını açmak, eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

    d) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim proğramlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    YÜKSEKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 19 - Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yükseköğretim politikası ile hedef ve ilkelerinin belirlenmesi ve sürekli geliştirilmesi konularında gerekli çalışmalar yapmak,

    b) Yükseköğretimin milli eğitim ve yükseköğretim politika, ilke ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,

    c) Yükseköğretimin planlı bir şekilde yaygınlaştırılması, nicelik ve niteliğinin yükseltilmesi için gerekli tedbirleri almak,

    d) Yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin eğitim alanları, öğrencilerde aranacak nitelikler, sayıları, burs ve kredi durumları ile yurt dışındaki öğrenimleri ve planlamaya ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

    e) Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

    f) Milli Eğitim sisteminin geliştirilmesi, niteliğinin yükseltilmesi, kaynakların en verimli bir şekilde kullanılması ve imkanlardan ortaklaşa yararlanılabilmesi amacıyla üniversitelerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

    g) Yükseköğretimin geliştirilmesi için Bakan tarafından verilen konularda araştırma, inceleme ve verilecek diğer görevleri yapmak,

    h) Yurt dışında yetiştirilmiş insangücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamlarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

    ı) (Ek bent: 10/08/1993 - KHK-492/1 md.; Değiştirilerek kabul: 13/11/1997 - 4307/1 md.) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre yurt dışına gönderileceklerden ayrı olarak, her yıl yapılan merkezi ÖSYS sonuçlarındaki başarı sırasına göre birinci sıradan başlamak kaydı ile, ilk 2000 kişi içerisinden, en çok 200 öğrencinin; yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan Milli Eğitim Bakanlığınca ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde ÖSYM ye yaptırılacak sınavda en az yüzde altmış başarı puanı alanlardan, başarı sırası esas alınmak üzere, en çok 800 öğrencinin aynı Kanunun hükümleri çerçevesinde yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenim görmelerini sağlamak,

    Lisans ve yüksek lisans seviyesinde öğrenim yapmak üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin; gidecekleri ülkeye ve eğitim ortamına sağlıklı bir şekilde uyumlarını sağlamak için bu ülkelerde karşılaşabileceği olumlu ve olumsuz durumlar, Türkiye'ye dönüşün önemi ile ilgili konularda bilgilendirmek, tanıtıcı dokümanlarla takviye etmek ve üç haftadan az olmamak üzere bir uyum kursuna tabi tutulmalarını sağlamak.

    DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 20 - Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Türk milli kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek,

    b) Yabancı hükümet ve kuruluşlardan sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince yabancı ülkelere verilen burslarla kendi hesabına öğrenim yapmak üzere Ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin bütün görev ve hizmetleri yürütmek,

    c) Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken işbirliğini sağlamak,

    d) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, uluslararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek, ilgili ülke ve kuruluşlarla gereken işbirliğini sağlamak.

    YURT DIŞI EĞİTİM ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 21 - Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının öncelikle kültürel kimliklerini koruyucu ve yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim düzeylerini yükseltici önlemleri almak; bulundukları ülkenin eğitim imkanından verimli bir şekilde yararlanmaları bakımından gerekli çalışmaları yapmak; yurda dönüşlerinde Türk Eğitim Sistemine uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek,

    b) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve ortak dil, kültür birliği olanların Türkçelerinin geliştirilmesi ve Türk Kültürü ile bağlarının sürdürülmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamaya koymak,

    c) Bu amaçla, eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve etkin kullanımı için gerekli her türlü tedbiri almak,

    d) İlk ve ortaöğrenim çağında olup yurt dışında bulunan çocuk ve gençlerimizin öğrenimlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak.

    ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 22 - Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bakanlığa verdiği görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir.

    ÖZEL EĞİTİM, REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 23 - Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araştırma merkezleri, iş okulları ve iş eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve kurumların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

    b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 24 - (Değişik madde: 03/04/1998 - 4359/8 md.)

    Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

    a) Eğitim ve öğretimin; teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, yaygınlaşması, niteliğinin yükseltilmesi ve açık öğretimle örgün öğretim arasında işlevsel bağlantı kurulması için gereken araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme, insangücü yetiştirme hizmetlerini yapmak yaptırmak.

    b) Merkezi sistemle yürütülen resmi ve özel yerleştirme, bitirme sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

    c) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem faaliyetlerine ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek.

    Genel Müdürlük faaliyetlerinin yürütülebilmesi için döner sermaye işletmesi kurulur. Bu işletmenin sermayesini 3 üncü Aksam Sanat Okulunun döner sermayesi oluşturur. Döner sermaye işletmesine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    OKULİÇİ BEDENEĞİTİMİ, SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 25 - Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bedeneğitimi, spor ve izcilik faaliyetleriyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir.

    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gençlik ve İzcilik Tesisleri, Okul Spor Tesisleri ve Salonlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmamak ve kullandıkları sürece her türlü giderleri ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için il milli eğitim müdürlükleri ile yapılacak protokollerle bu amaçlara dönük etkinliklerde bulunan kurum ve kuruluşların kullanımına sunulabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:B DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    Madde 26 - Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    b) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    c) Hukuk Müşavirliği,

    d) Bakanlık Müşavirleri,

    e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 27 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

    ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 28 - (Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 29 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

    c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

    d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

    BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

    Madde 30 - Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

    Bakanlık müşavirleri Bakanlık Makamına bağlıdır.

    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 31 - Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir

    BEŞİNCİ BÖLÜM: YARDIMCI BİRİMLER

    YARDIMCI BİRİMLER

    Madde 32 - Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri şunlardır:

    a) Personel Genel Müdürlüğü,

    b) Yayımlar Dairesi Başkanlığı,

    c) Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı,

    d) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    e) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,

    f) İşletmeler Dairesi Başkanlığı,

    g) Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı,

    h) Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı,

    ı) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,

    j) Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı,

    k) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

    l) Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma (...) Dairesi Başkanlığı,

    m) Savunma Sekreterliği,

    n) Özel Kalem Müdürlüğü.

    PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 33 - Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın personel istihdamı ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

    b) Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek,

    c) Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri düzenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapmak.

    YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 34 - Yayımlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Öğretim kurumlarında kullanılması uygun görülen ders kitapları ile yönetici, öğretmen, Bakanlığın diğer personeli ve öğrenciler için kaynak ve yardımcı olacak eğitim dokümanları ile basılı evrak ve diğer uygun eserleri basmak ve bastırmak,

    b) Basımı uygun bulunan kitap, basılı evrak ve eğitim dokümanlarının fiyatlarını tespit etmek, depolamak ve dağıtmak,

    c) Basılmış kitap ve dokümanlardan uygun görülenleri satın almak ve dağıtmak,

    d) Yayınevleri ve basımevleri hizmetlerini yürütmek, e) Okul kütüphanelerini hizmetleri yönünde desteklemek.

    HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 35 - Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı; Bakanlık personelinin yurt içinde veya yurt dışında hizmetiçi eğitim yoluyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütür.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 36 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a)Bakanlık merkez teşkilatı için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b)Bakanlık merkez teşkilatının mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek,

    c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek,

    d) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

    ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 37 - Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır.

    a) Öğretmenevleri, öğretmen lokalleri, öğretmen eğitim merkezi ve tatil köyleri ile diğer sosyal tesisleri açmak, kurmak, bu tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    b) Bakanlığa ait sosyal tesislerin ve lojmanların tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

    c) Merkez ve taşra teşkilatı personeli ile öğretmen ve ailelerinin tatil ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak,

    d) Bakanlığın her türlü protokol hizmetlerini Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek.

    İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 38 - İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın çeşitli kademelerindeki üretime dönük döner sermayelerin alım, satım, yatırım, dağıtım gibi faaliyetlerini planlamak, gözetmek, denetlemek, koordine etmek, verimli ve müessir çalışması için her türlü iktisadi, ticari ve idari tedbirleri almak, döner sermaye miktarının artırılmasına karar vermek ve Bakanlıkça verilecek benzer işleri yapmakla görevlidir.

    Bu faaliyetlerin yürütülmesi için genel hükümlere göre işçi, usta, teknisyen, mühendis, pazarlamacı ve gerekli diğer hizmetleri yürütecek personel istihdam edebilir.

    Döner Sermaye İşletmelerinin, Milli Eğitim Vakfı veya döner sermaye işletmesi olan bağlı kuruluşlarının kurduğu veya kuracağı şirketlere ortak olabilmeleri için gerekenleri yapar.

    Döner Sermaye işletmelerinin verimli ve koordineli çalışmaları için gerekli usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

    YATIRIMLAR VE TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 39 - Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın bütün birimlerine ait arsa, bina ve tesisleri; ilgili birimlerle koordine ederek, imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemek, ihtiyaçlarını tespit ve programlamak, mevcut binaların onarım ve bakımlarını yapmak veya yaptırmak,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve araziyi kiralamak, satınalmak, Bakanlığa bağlı okul ve kurumların binalarını yapmak veya yaptırmak,

    c) Teklif edilen arsa ve binaların uygunluğu yönünden incelenmesini yapmak, elverişli olanlarının ilgili birim adına kamulaştırma ve tahsis işlemlerini yürütmek,

    d) Bakanlık merkez birimlerinin gençlik ve spor saha ve tesislerinin milletlerarası norm ve standartlara uygun etüd ve projelerini ilgili kuruluşlarla koordine ederek hazırlatmak, yaptırmak, kamulaştırmasını, bakımını, onarımını ve emlak hizmetlerini yürütmek,

    e) Yukarıdaki işlemlere ait bütçe düzenlemelerini yapmak, uygulamalarını takip etmek ve denetim altında bulundurmak,

    f) İnşaat ve emlak görev ve hizmetlerinin yürütülmesinde Bakanlığa ait ilgili birimler ile ilişkili Bakanlık ve Kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak.

    EĞİTİM ARAÇLARI VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 40 - Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, lise ve dengi okulların makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, sağlamak ve dağıtmak; ihtiyaç olan bu gibi malzemeleri standartlara uygun olarak yurt içi ve yurt dışından satın almak veya yaptırmak, bu maksatla, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak,

    b) Her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarının her türlü makine teçhizat, araç ve gereçleri ile ilgili demirbaş iş ve işlemlerini yürütmek,

    c) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki her türlü makine, teçhizat, araç ve gereçlerinin bakım ve onarımları ile ilgili sistemi kurmak ve geliştirmek, bunları kullanacak, bakım ve onarımlarını yapacak personelin yetiştirilmesini sağlamak,

    d) Eğitim müzesi ile ilgili görevleri yürütmek.

    SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 41 - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık personelinin ve bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerini yürütmek,

    b) Tedavi giderlerini planlamak ve uygulamak,

    c) Bakanlığa bağlı öğretim kurumlarındaki öğrencilerin ve diğer personelin sağlık eğitim hizmetlerini ve gerekli sağlık taramalarını gerçekleştirmek,

    d) Sağlık Bakanlığının olumlu görüşü alınarak sağlık eğitim merkezleri, yaşlılar için dinlenme ve diğer sağlık kurumları açmak, bunlara ait sağlık eğitimi ve hizmetlerini yürütmek, bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlık ve kurumlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak.

    ORTAÖĞRENİM BURS VE YURTLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 42 - Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Ortaöğrenimli öğrencilerin yurt ve burslulukla ilgili iş ve işlemlerini yapmak,

    b) Dernek, vakıf, gerçek ve tüzelkişilere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılması konularında tabi olacakları hususlar ile bunların idaresi, işletilmesi ve denetlenmesi esaslarına ait görev ve hizmetleri yürütmek.

    EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 43 - Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek ve değerlendirmek,

    b) Eğitim ve öğretim programlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

    ÇIRAKLIK, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 44 - (Değişik madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./15. md.)

    Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda öngörülen çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırmaya dair iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİ

    Madde 45 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 46 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

    d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    SÜREKLİ KURULLAR

    Madde 47 - Milli Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır:

    a) Milli Eğitim Şurası,

    b) Müdürler Kurulu,

    c) Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu,

    d) Öğrenci Disiplin Kurulları,

    e) Özel İhtisas Komisyonları,

    Bu kurulların teşkili, çalışma ve uygulama esasları yönetmelikle düzenlenir.

    MİLLİ EĞİTİM ŞURASI

    Madde 48 - Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir.

    MÜDÜRLER KURULU

    Madde 49 - Müdürler Kurulu, Bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimlerce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelir.

    ÇIRAKLIK VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU

    Madde 50 - Çıraklık ve Mesleki Eğitim kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunda belirtilen görevleri yapar.

    ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULLARI

    Madde 51 - İlgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine verilen görevleri yapar.

    ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI

    Madde 52 - Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere, özel ihtisas komisyonları kurulabilir.

    Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakatı ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATI

    TAŞRA TEŞKİLATI

    Madde 53 - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü bulunur, ilçe milli eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken, il milli eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nufusları ve öğrenci sayıları gözönünde bulundurularak bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve ihtiyaca göre Bakanlık ana hizmet birimleri, milli eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurabilir.

    (Ek fıkra: 03/04/1998 - 4359/9 md.) İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı oluşturulur. İlköğretim Müfettişleri en az dört yıl süreli yüksek öğrenimli öğretmenler arasından yarışma sınavı ile yardımcı olarak mesleğe alınırlar. Bu görevde üç yıllık yetişme dönemini takiben yapılacak yeterlik sınavını başaranlar ilköğretim müfettişi kadrolarına atanırlar. İlköğretim müfettişlerinin ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulü, nitelikleri, yetişme şekli ve atanmalarına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.

    YURT DIŞI TEŞKİLATI

    Madde 54 - Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    BAĞLI KURULUŞLAR

    Madde 55 - Milli Eğitim Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

    a) Milli Eğitim Akademisi,

    b) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,

    c ) (Mülga bent: 03/04/1998 - 4359/16 md.)

    DÖRDÜNCÜ KISIM: SORUMLULUK VE YETKİLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI VE NİTELİKLERİ

    Madde 56 - (Değişik madde: 30/04/2003 - 4855 S.K./1. md.)

    Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının her kademesindeki yöneticiler, görevlerini mevzuata, plan, program ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademe yöneticilerine karşı sorumludur.

    Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.

    Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

    Madde 57 - Bakanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

    Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU

    Madde 58 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ

    Madde 59 - Bakanlık, her türdeki Anadolu liselerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini öğrenci velilerinin maddi katkıları sağlanmak suretiyle düzenleyebilir. Maddi katkının türü, miktarı, sağlanması, sarfı ve benzeri diğer hususlar yönetmelikle, ayrıca kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu diğer hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    YETKİ DEVRİ

    Madde 60 - Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    BEŞİNCİ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

    Madde 61 - (Değişik madde: 03/04/1998 - 4359/11 md.)

    23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.

    Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.

    Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır.

    Öğretmenlerin hizmet bölgelerinde en az üç eğitimöğretim yılı görev yapması esastır. Bunların il içi ve iller arası yer değiştirmeleri Bakanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda saptanacak hizmet puanı sırasına göre haziran, temmuz ve ağustos aylarında yapılır. (Ek cümle: 30/04/2003 - 4855 S.K./2. md.;Metinden çıkartılan cümle: 02/07/2005 - 5381 S.K./1.mad)

    Bakanlıkça belirlenen özürler nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler, eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla bu sürelerle sınırlı değildir.

    Özüre dayalı yer değiştirmeler, özür ve hizmet gereklerinin birlikte karşılanması temelinde gerçekleştirilir. Bu özürler gruplandırılarak önem ve öncelik sırasına konulur ve gruplarına göre puanlandırılır.

    Özüre dayalı yer değiştirme istekleri, hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenlerin üç yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar. Aylıksız izin verilenler, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 72 nci maddesi hükmünden yararlandırılır.

    (Değişik fıkra: 02/07/2005-5381 S.K./1.mad) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.

    KADROLAR

    Madde 62 - ( Değişik madde: 03/04/1998 - 4359/12 md.)

    Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; Milli Eğitim Bakanlığı, maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak norm kadro sayılarının tespit edildiği yönetmeliğe uygun olarak merkez ve taşra birimleri, öğretmen kadroları ise branşlar bazında okul ve kurumlar itibariyle dağıtılır. Bu yönetmelikte, dağıtım cetvellerinin vizesine ilişkin usul ve esaslar ayrıca belirtilir. İl milli eğitim müdürlüklerine, 61 inci madde çerçevesinde aylıksız izne ayrılma talebinde bulunan öğretmenlerin izin verilmeden önce atamalarında kullanılmak amacıyla yeterli sayıda boş öğretmen kadrosu tahsis edilir. Kapatılan veya norm kadro sayısı azalan okul ve kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki emsallerine aykırı olmamak kaydıyla kadrolar birden fazla dereceyi ihtiva edebilir. Bu durumda, personelin özlük haklarının belirlenmesinde kazanılmış hak aylıkları esas alınır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrası hükmü saklıdır.

    (Ek fıkra: 30/04/2003 - 4855 S.K./3. md.; Mülga fıkra: 02/07/2005-5381 S.K./2.mad)

    Norm kadro sayısının değişmesi dışında kadroların dağılımı değiştirilemez.

    Kadrolara ilişkin olarak bu maddede belirtilmeyen hususlar hakkında 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 hci maddesinin son fıkrası hariç olmak üzere diğer hükümleri uygulanır.

    İNTİKAL EDEN YETKİLER

    Madde 63 - 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanına ve Bakanlığına çeşitli mevzuatla verilen her türlü görev, yetki, sorumluluk ile hak muafiyetlerinden Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili olanlar Milli Eğitim Bakanına ve Bakanlığına, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ilgili olanlar da bu Genel Müdürlüğe intikal eder.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 64 - 22 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun, 21 Mayıs 1928 tarih ve 1246 sayılı Türkiye'de Gençlik Teşkilatının Türk Vatandaşlarına Hasrı Hakkında Kanun, 22 Haziran 1933 tarih ve 2287 sayılı Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile bu kanunların ek ve tadilleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 03/04/1998 - 4359/13 md.)

    Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa etmiş veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmesine bağlıdır.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 29/06/2001 - 4702 S.K./27. md.)

    Çok programlı liselerin açılması, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin hangi genel müdürlük tarafından yürütüleceği, ilgili Müsteşar yardımcısının başkanlığında, Orta Öğretim Genel Müdürü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürü ile Din Öğretimi Genel Müdürünün katılımı ile oluşan bir komisyon tarafından kararlaştırılır. Mevcut çok programlı liseler belirlenen genel müdürlüğe bağlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.

    Ek Madde 3 - (Ek madde: 01/07/2005-5378 S.K./35.mad) *1*

    Görme, ortopedik, işitme, dil-konuşma, ses bozukluğu, zihinsel ve ruhsal özürlü çocuklardan özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin eğitim giderlerinin, her yıl bütçe uygulama talimatında belirlenen miktaı Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

    ALTINCI KISIM: GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunla yapılan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev unvanları değişmeyen personel hiç bir işleme gerek kalmadan yeni kadrolarına atanmış sayılır.

    Kadro ve görev unvanı değişen, kaldırılan veya şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal hakları saklı kalmak kaydıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

    İkinci fıkrada sayılanlara, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de değişiklikten önce aldıkları aylık, ek gösterge ve her türlü haklardaki miktarlardan az olmayacak şekilde ödeme yapılır.

    Geçici Madde 2 - 179,208,356,385 ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemelerden dolayı kadro ve görev unvanı değişen, kaldırılan ve şahsa bağlı kadrolarda bulunanların bu Kanun Hükmünde Kararnamelerin geçici maddeleri gereğince kazanılmış hakları saklıdır.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunla öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 4 - Bakanlık taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunun 53 ve 54 üncü maddelerinde belirtilen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler, mevcut taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar, Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler, daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre içersinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanunla öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanunla kaldırılmış birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahsa bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 7 - EK-2 sayılı listede yeralan kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı bölümünden çıkarılmış EK-3 ve EK-4 sayılı listede yeralan kadrolar adı geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) ve (IV) sayılı cetvelin adı geçen Bakanlığa ait bölümüne eklenmiştir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 65 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 66 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

    Müsteşar Müsteşar Yard.   Talim ve Terbiye Kurulu   Anahizmet Birimleri

    Müsteşar Müsteşar Yard.   Talim ve Terbiye Kur.Bşk.   1.Okul Öncesi Eğt.Genel Müd.

        Müsteşar Yard            2. İlköğretim Genel Müdürlüğü

        Müsteşar Yard.            3. Ortaöğretim Gen.Müd.

        Müsteşar Yard.            4. Erkek Teknik Öğr.Gen.Müd.

        Müsteşar Yard.            5.Kız Teknik Öğr.Gen.Müd.

        Müsteşar Yard.            6.Tic.ve Turizm Öğr.Gen. Müd.

        Müsteşar Yard.            7.Öğretmen Yetiş. ve Eğt. Gn.Md.

                         8.Din Öğretimi Gn.Md.

                         9.Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

                         10 Yükseköğretim Gn.Md.

                         11.Dış İlişkiler Gn.Md.

                         12.Yurt Dışı Eğt.Öğr. Gn.Md.

                         13.Özel Öğr.Kurumları Gn. Müd.

                         14.Özel Eğitim, Rehberlik

                         ve Danışma Hizmetleri Gen. Müd.

                         15.Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

                         16.Okul İçi Beden Eğitimi,

                         Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

             1.Teftiş Kurulu Bşk.lığı      1.Personel Genel Müdürlüğü

             2.Arş.Pln.Koor.Kur.Bşk.      2.Yayımlar Dairesi Başkanlığı

             3.Hukuk Müşavirliği      3.Hizmetiçi Eğt.Dairesi Bşk.

             4.Bakanlık Müşavirleri      4.İdari ve Mali İşler Dai.Bşk.

             5.Basın ve Halkla İlş.Müş.   5.Öğr.Hiz.ve Sos.İşl.D.Bşk.

                         6.İşletmeler Dairesi Bşk.

                         7.Yatırım ve Tesisler Dai.Bşk.

                         8.Eğit.Araç ve Donat.D.Bşk.

                         9.Sağlık İşleri Dairesi Bşk.

                         Arş.Plan.Koor.Kur.Bşk.

                         10.Orta Öğr.Burs ve Yurt.D.Bşk.

                         11.Eğitimi Araş.ve Geliş.Dai.Bşk.

                         12.Çıraklık, Mesleki ve Tek.Eğt. B.Geliş.

                         ve Yay.Fonu Dai.Bşk.

                         13.Savunma Sekreterliği

                         14 Özel Kalem Müdürlüğü

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100