Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

    KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3624

    Kabul Tarihi: 12/04/1990

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1990

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20498

    AMAÇ VE KURULUŞ

    Madde 1 - Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.

    Kuruluş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen deyimlerden:

    Genel Kurul: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Genel Kurulunu,

    İcra Komitesi: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İcra Komitesini,

    Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

    (Mülga tanım: 20/06/2001 - 4684 S.K./11. md.)

    Merkez ve Enstitüler : Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde veya çevresinde yer alacak, sanayi entegrasyonunu sağlayacak Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, İhtisas Merkezleri ve Enstitüleri, Danışmanlık Merkezleri, Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri ve Enstitüleri ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi kesiminin ortak istifadelerine yönelik Test, Analiz ve Kalite Kontrol Laboratuvarları ve Atelyelerini,

    İşletmeler: İmalat Sanayi sektöründe 1-50 arası işçi çalıştıran Sanayi İşletmeleri küçük sanayi işletmelerini, 51-150 arası işçi çalıştıran Sanayi İşletmeleri orta ölçekli sanayi işletmelerini,

    ifade eder.

    İŞLETME TANIMI DEĞİŞİKLİĞİ

    Madde 3 - Bu Kanunun İkinci Maddesinde tanımı yapılan işletmelerin büyüklük ve mahiyetlerini, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu değiştirmeye yetkilidir.

    KURULUŞUN GÖREVLERİ

    Madde 4 - a) Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak,

    b) Üniversiteler ile Kamu ve Özel araştırma kurumlarındaki Bilim ve Teknoloji alt yapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini kuvvetlendirmek,

    c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak,

    d) Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak,

    e) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulmalarını teminen sanayinin çeşitli alt sektörlerinde yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda kapsamlı "Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri"ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını sağlamak,

    f) İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde; malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul ve işlemlerinin seçimi, takımaparat kullanımı, bakım onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuvar ve atelyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak,

    g) Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas konularında eğitimini teminen Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, İşletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı Teknik Eğitim Merkezlerini kurmak,

    h) İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve gelişmelerini sağlamak,

    i) İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; işletmelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek.

    ORGANLAR

    Madde 5 - Kuruluşun organları şunlardır:

    Genel Kurul

    İcra Komitesi

    Başkanlık

    GENEL KURUL

    Madde 6 - Genel Kurul, Başbakanın veya görevlendireceği Devlet Bakanının başkanlığında, Başbakanın görevlendireceği ekonomi ile ilgili Devlet Bakanlarından biri, Maliye ve Gümrük Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güven lik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Yüksek Öğretim Kurulunca kuruluş tarihleri itibariyle 2 yıl sürelerle ve sırayla tayin edilecek Teknik Üniversite Rektörlerinden biri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanı, Milli Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı, Makine Mühendisleri Odası Başkanı, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı, Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı, Mimarlar Odası Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Genel Başkanı, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü, Başbakanlıkça uygun görülecek diğer banka Genel Müdürleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunca seçilecek 5 Sanayi Odası Başkanı, Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı, Elektrik-Elektronik ve Benzeri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı, Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı ve Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanından meydana gelir.

    Genel Kurul, yılda en az iki defa olmak üzere, Başbakanın daveti üzerine toplanır. Genel kurul, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul Başkanının oyu çift sayılır.

    Genel Kurulun sekreterya işleri Başkanlıkça yürütülür.

    GENEL KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 7 - Kalkınma Plan ve Programları doğrultusunda, işletmelerin teknolojik gelişmelere ve serbest rekabet ortamına uyumunu sağlamak maksadıyla, küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların planlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almak, düzenleyici direktifler vermek, Başkanlığın yıllık faaliyet raporlarını incelemek, yıllık çalışma programı esaslarını tespit etmek ve önerilerde bulunmaktır.

    İCRA KOMİTESİ

    Madde 8 - İcra komitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanının Başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müsteşarı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Genel Kurulda temsil edilen Teknik Üniversite Rektörü, TÜBİTAK Başkanı ile İdare Başkanından oluşur.

    İcra Komitesi, İcra Komitesi Başkanının daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile en geç iki ayda bir toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde İcra Komitesi Başkanının oyu çift sayılır.

    İcra Komitesinin sekreterya işleri İdare Başkanlığınca yürütülür.

    İCRA KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

    Madde 9 - İcra Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Genel Kurulun belirlediği politikalar, amaçlar, hedefler ve ilkeler istikametinde küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almak ve yürütmek,

    b) (Değişik bend: 20/06/2001 - 4684 S.K./10. md.) Başkanlıkça hazırlanan bütçeyi, personel kadrolarını, geçici nitelikteki danışman sayılarını ve personele ödenecek gündelik miktarlarını onaylamak,

    c) Bu Kanuna göre Başkanlıkça hazırlanan, Başkanlık organlarının çalışma usul ve esasları, görev ve yetkileri ile diğer Yönetmelik taslaklarını incelemek ve uygun göreceği Yönetmelikleri karara bağlayarak bu

    Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay süre içinde yürürlüğe koymak,

    d) Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazların edinilmesi, idaresi ve gerektiğinde Genel Kurulun tasvibinden sonra satılması hakkında kararlar vermek.

    DENETİM

    Madde 10 - Başkanlığın her türlü hesap ve işlemleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenir.

    BAŞKANLIK

    Madde 11 - Başkanlık, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının yürütme organıdır.

    Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı müşterek kararname ile; Başkan yardımcıları, Başkanın teklifi, İcra Komitesinin onayı ile, diğer personel ise, Başkanın onayı ile atanır. Başkan bu yetkisini bir alt kademeye devredebilir.

    Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını Başkan temsil eder. Başkan, teşkilatın bütün işlerini mevzuat, Genel Kurul ve İcra Komitesi Kararlarına göre yürütür.

    Başkan, Başkan Yardımcıları ve Başkanlığın her kademesindeki yetkililer, sınırları açıkça belirtilmek şartı ile yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri, yetkiyi devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.

    BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ

    Madde 12 - Başkanlığın görevleri aşağıda belirtilmiştir;

    a) İcra Komitesinin aldığı kararları uygulamak;

    b) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin geliştirilmesi ve desteklenmesi yönünden, Başkanlığın amaçları doğrultusunda uygun kalite ve standartlarda üretimin modern teknolojilerin uygulanarak, gelişmiş üretim metotlarıyla sağlanması için merkez ve enstitüler şeklinde teşkilatlanma ile danışmanlık, yönlendirme, rehberlik, eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesi hususunda İcra Komitesince alınan kararları uygulamak;

    c) Merkez ve enstitülerde gerekli ekipman, atelye ve laboratuvar araç ve gereçlerin yurt içi ve yurt dışından tedariki hususunda İcra Komitesince alınacak kararları uygulamak;

    d) Mevcut küçük ve orta ölçekli sanayiyi, genel sanayi politikalarına göre rehabilite, reorganize ve entegre etmek, yeni teşebbüsleri teşvik ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirmek, yabancı finansman ve teknoloji katkısı imkanlarını araştırmak, teşebbüslere bu konudaki devlet destek ve katkılarını planlamak;

    e) İşletmelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesi için gerekli politika ve stratejileri belirlemek ve uygulamaya yönelik teklifleri hazırlayıp İcra Komitesine sunmak;

    f) Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşları geliştirecek işletmelerin kurulmasını, geliştirilmesini ve desteklenmesini teminen İcra Komitesince karara bağlanan faaliyetleri yerine getirmek, uygulamaya koymak;

    g) İşletmelere ekonomik, teknolojik, yönetim alanlarında, müteşebbislik eğitimi gibi konularda destek sağlamak;

    h) İşletmelerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, laboratuvar, atelye araçları ve hammaddeleri uygun göreceği esaslar dahilinde temin etmek;

    i) İşletmelerce üretilen mamullerin pazarlanması ve özellikle ihracatı konusunda gerekli düzenleme ve uygulamalara yönelik rehberlik ve destekleme faaliyetlerini yürütmek, konu ile ilgili İcra Komitesince alınan kararlar istikametinde teşkilatlanma için gerekli girişimlerde bulunmak;

    j) Küçük ve orta ölçekli sanayi ile ilgili Kuruluşlar arasında koordinasyon ile Başkanlığa bağlı teknoloji merkezleri, teknoparklar, ihtisas merkezleri ve enstitüleri, danışmanlık merkezleri, uygulamalı teknik eğitim merkez ve enstitüleri arasında koordinasyonu temin etmek;

    k) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi derneklerin istedikleri yatırım projelerini teknik ve ekonomik açıdan hazırlamak veya hazırlatmak yahut bunlar hakkında görüş bildirmek, finansman ihtiyacı konularında danışmanlık yapmak, sigorta, kefalet ve kredi kuruluşları ile olan ilişkilerinde rehberlik hizmeti vermek;

    l) İşletmelerin veya bunların oluşturduğu kooperatiflerle 507 sayılı Kanuna tabi derneklerin verimliliklerini artırmaya yönelik, kapasitelerini tespit etmek, tam kapasite ile çalışmalarını temin etmek üzere bunların üretimlerinin ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesinde yardımcı olacak hizmet birimlerini kurmak, büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının üretimlerinde kullanacakları mamül veya yarı mamül malları küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminden temin edecek, büyük kuruluşların da üretimlerini küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlemelerini gerçekleştirecek sistemi yerleştirmek, küçük ve orta ölçekli sanayi kesimi için ihracat imkanı yaratmak;

    m) İşletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim konularını tespit etmek ve bu konularda uygulamaya yönelik eğitimi gerçekleştirmek;

    n) Küçük ve orta ölçekli sanayi sektörü ile ilgili çalışma yapan üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma yapan kuruluşlar, çalışmaları küçük ve orta ölçekli sanayicilerin çalışmalarını etkileyen diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak diğer ülkelerdeki benzeri çalışmaları yapan kuruluşlarla uluslararası organizasyonların faaliyetlerini de izleyerek küçük ve orta ölçekli sanayi sektörü konusunda teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak, bu işletmelerin ihtiyacını karşılayacak, ilgili kuruluşlara yardımcı olacak her türlü bilgiyi ihtiva eden bilgi işlem sistemini oluşturmak ve hizmete sunmak;

    o) Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan sanayi işletmelerinin rehabilitasyonu ve ortak yararlarına yönelik hizmetler vermek;

    p) Hizmetin gerektirdiği taşınmaz malları edinmek;

    r) Başkanlıkta istihdam edilecek personelin görev ve kadrolarını, alacakları ücrete ait esasları ve yönetmelikleri İcra Komitesine teklif etmek;

    s) Küçük ve orta ölçekli sanayi konusunda gerek üretim gerekse araştırma, geliştirme konularında başarılı çalışmaları olan kişi ve kuruluşları teşvik etmek, ödüllendirmek, bu başarılı çılaşmaların sanayiye uygulanması konusunda yardımcı olmak;

    t) Küçük ve orta ölçekli sanayi kesimine hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak, iştirak etmek ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakları temin etmek, yurt içinden veya yurt dışından kaynak sağlamak;

    u) Küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesine engel teşkil eden konulardaki uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin etmek.

    PERSONEL REJİMİ

    Madde 13 - Başkanlığın asli personeli, idari hizmet sözleşmesi ile sözleşmeli olarak istihdam edilir.

    Başkanlığın daimi ve aslilik arzeden görevleri ile bunların unvan ve adetleri, bu görevlerde çalışacak personelin tabi olacakları idari, sosyal ve ücret hükümleri, Başkanlığın hazırlayıp İcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe konacak yönetmelik ile düzenlenir. Personele ilişkin disiplin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine uygun olarak düzenlenir.

    Geçicilik veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki hizmetler Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Bu işlerde çalışacak personel hakkında vekalet veya istisna akdi hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre istihdam edileceklerden, Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından almakta oldukları aylıkları kesilmez.

    Hangi hizmetlerde işçi istihdam edileceği Başkanlıkça tespit ve tayin edilir. Ancak laboratuvar, atelye gibi mal üretimini gerektiren işlerde işçi çalıştırılabilir.

    Sözleşmeli personel, istekleri halinde Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.

    Yabancı uzmanlar da Başkanlığın hazırlayıp İcra Komitesinin onayı ile yürürlüğe konacak yönetmelik esaslarına göre istihdam edilebilir.

    BÜTÇE

    Madde 14 - (Değişik madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./11. md.)

    Başkanlık bütçesi aşağıdaki gelirlerden oluşur:

    a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekler,

    b) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların yıllık ve kurumlar vergisi matrahına esas karlarının binde 1'i nispetinde ödeyecekleri aidatlar,

    c) Sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait bankaların kurumlar vergisine matrah olan yıllık karlarının yüzde 2'si nispetinde ödeyecekleri aidatlar (4603 sayılı Kanuna tâbi bankalar hariç), *1*

    d) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun yıllık gelirinin yüzde 2'si nispetinde ödeyeceği aidat,

    e) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin yıllık gelirinin yüzde 2'si nispetinde ödeyeceği aidat,

    f) Başkanlık tarafından verilecek hizmetler karşılığında alınacak ücretler,

    g) Organize sanayi bölgeleri müteşebbis heyetlerince yapılan arsa satış hasılatlarının yüzde 1'i oranında ayrılacak pay,

    h) Dış kaynaklardan sağlanan krediler,

    i) Başkanlığa yapılacak bağış ve yardımlar ile Başkanlığın sahip olduğu mal ve haklardan kaynaklanan sair gelirler.

    Başkanlık bütçesine kaynak teşkil eden ilgili kuruluşların aidatları bir önceki yıla ait kar miktarlarına göre, her yıl mayıs ve ekim aylarında olmak üzere iki taksit halinde, ilgili kuruluşlarca Başkanlığın kamu bankalarının birisinde açtırdığı hesabına yatırılır. Ödenen aidatlar, bu kurum ve kuruluşlarca matrah hesabına gider olarak kaydedilir.

    Başkanlık bütçesinin gelirleriyle ilgili alacaklar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

    Başkanlık bütçesinin gelir, gider ve muhasebesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU

    Madde 15 - (Mülga madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./11. md.)

    MÜKELLEFİYET, BEYAN, ÖDEME YERİ VE ZAMANI

    Madde 16 - (Mülga madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./11. md.)

    MUAFİYETLER VE TEŞVİKLER

    Madde 17 - I.- Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (...);

    a) Kurumlar Vergisinden, (İktisadi İşletmeler Hariç)

    b) Yapılacak bağış ve yardımlar nedeni ile Veraset ve İntikal Vergisinden,

    c) Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla lehte tahakkuk edecek faizler banka ve sigorta muameleleri vergisinden,

    d) 14 üncü maddede sayılan gelirleri ile bu gelirlerle ilgili olarak yapılan bütün işlemler, sahibi olduğu taşınmaz mallar her türlü vergi, resim ve harçtan, Muaftır.

    II.- Bu Kanuna göre kurulacak Araştırma Merkezi, Enstitü, Teknoloji Merkezleri ve Teknoparklar;

    a) Yatırımlar için, Kalkınmada Birinci Derecede öncelikli Bölgelere uygulanan teşviklerden,

    b) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için gerekli teçhizat, malzeme, laboratuvar ve atelye araçları ve hammaddelerin imali, satın alımı veya ithali ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sağlayacakları kazançları için gelir vergisi, kurumlar vergisi veya gümrük vergisi indirim veya istisnalarından ve düşük faizli kredi, hibe ve diğer teşviklerden, Yararlandırılır.

    UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER VE ÖNCELİK

    Madde 18 - Bu Kanunla kurulan Başkanlıkça yapılması öngörülen iş ve işlemlerde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz. Ayrıca; Başkanlık, alımsatım, kiralama vesair işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve çalıştıracağı personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, harcırah uygulamasında 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi değildir. Ancak, Başkanlığın malları Devlet Malı hükmünde olup, bu mallar, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri aleyhine Suç işleyen personel bu suçlarından dolayı Devlet Memurları gibi cezalandırılır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte;

    a) Bakanlar Kurulunun 17/06/1983 tarih ve 83/6744 sayılı Kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren "Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesine" dair Milletlerarası Andlaşmaya göre faaliyet gösteren KÜSGET'e,

    b) Bakanlar Kurulunun 10/11/1978 tarih ve 7/16728 sayılı Kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren "Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezine" dair Milletlerarası

    Andlaşmaya göre faaliyet gösteren SEGEM'e,

    Bu Milletlerarası Andlaşmalarla veya bu andlaşmalar dışında bu iki Kuruluşa görev veren diğer Milletlerarası andlaşmalarla verilmiş görev, tanınmış hak, yetki ve sorumluluklar, hizmetlerin yürütülmesi için istihdam edilmiş bütün personel özlük ve yasal tüm müktesep hakları saklı kalmak üzere; taşınır ve taşınmaz mallar, yapılmış sözleşmelerden doğan hak, alacak ve borçlar, her türlü vergi, resim ve harçlardan muaf olarak ve ayrıca bir devir işlemine gerek kalmaksızın bu Kanunla Kurulmuş Başkanlığa devredilmiş sayılır.

    Bu Kanuna göre hazırlanacak yeni yönetmelik ve uygulama kararları yürürlüğe girinceye kadar yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararları ile onaylanmış ve Kanun Hükmünde olan Uluslararası Andlaşmalara göre, KÜSGET ve SEGEM'ce uygulanmakta olan yönetmelik ve uygulama esaslarının uygulanmasına devam olunur.

    Personele ilişkin yeni görevlendirme, ücret tespiti, göreve intibak işlemleri sonucunda bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve bu madde gereği istekleri halinde kendiliğinden devredilmiş sayılan personelin yeni ücretleri eski ücretlerinin altına düştüğü takdirde, yıllık olarak eski ücretleri ile yeni ücretleri ve parayla ölçülen diğer menfaatleri hesap, edilir. Yıllık toplamlar esas alınmak üzere eski ve yeni ücretler arasındaki fark, yeni düzenlemeye göre ücret yükselmeleri ile kalkıncaya kadar personele tazminat olarak ödenir. Yeni teşkilatlanma ve görevlendirmeler sonuçlanıncaya kadar personel, mevcut görev ve unvanlarında çalıştırılmaya devam olunur.

    Bu maddeye göre kendiliğinden Başkanlığa devredilmiş personelden, Başkanlıkta çalışmayacaklara bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki iki ay içinde istifa etmeleri halinde kendilerine kıdem tazminatları ödenir.

    Aynı Kararname gereği kurulmuş organlar, yeni organlar teşekkül edinceye kadar görevlerine devam eder.

    Geçici Madde 2 - Geçici 1 inci maddedeki devir işlemleri Kanunun yayımlanmasından itibaren 6 (Altı) ay içerisinde tamamlanır. Devir işlemleri yapılıncaya ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmelik hükümleri ile uygulama esaslarının uygulanmasına devam olunur.

    Devir işlemleri ve bu devirden doğan kazanç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 19 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100