Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

827 S. RIHTIM RESMİ K., 5422 S. KVK, 193 S. GVK 3065 S. KDV K., 3074 S. ATV K VE 79 S. MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLATI, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YA

    827 S. RIHTIM RESMİ K., 5422 S. KVK, 193 S. GVK 3065 S. KDV K., 3074 S. ATV K VE 79 S. MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLATI, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YA

    Kanun Numarası: 3571

    Kabul Tarihi: 14/06/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/06/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20201

    BİRİNCİ BÖLÜM : 827 SAYILI RIHTIM RESMİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 1 - 26/01/1967 tarihli ve 827 sayılı "Rıhtım Resmi Kanunu"nun adı "Ulaştırma Altyapıları Resmi Kanunu", muhtelif kanunlarda yer alan "rıhtım resmi" ifadesi de "ulaştırma altyapıları resmi" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - (26/01/1967 tarih ve 827 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup. yerine işlenmiştir.)

    İKİNCİ BÖLÜM : 5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 3 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (03/06/1949 tarih ve 5422 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 8 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 41. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (31/12/1960 tarih ve 193 sayılı Kanunun 94. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

    Madde 10 - (25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : 3074 SAYILI AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 11 - (07/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - (07/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 13 - (07/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 14 - (07/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    ALTINCI BÖLÜM : 79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLAT, SERMAYE VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

    Madde 15 - (10/09/1960 tarih ve 79 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

    YEDİNCİ BÖLÜM : KALDIRILAN KANUN HÜKÜMLERİ

    Madde 16 - (02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin; 07/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fikrasının (g) bendi ile 13 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrasının; 29/05/1986 tarih ve 3294 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin; 07/11/1984 tarih ve 3074 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin yürürlükten kaldırılması ile ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre henüz fiili ithali yapılmamış eşyaların ulaştırma altyapıları resmi yeni hükümlere göre alınır.

    Geçici Madde 2 - Kamu menfaatine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisadi işletmelerinin, bu Kanunun yayımı tarihine kadar adlarına tarh ve tebliğ edilmiş olduğu halde (uzlaşmaya varılmış olanlar hariç) henüz ödenmemiş vergi asıllarını %10 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla bu Kanunun yürürlük tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık eşit taksitlerle ve iki yıl içinde ödemeleri halinde, Ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları ile 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca amme alacağının vergi aslına dönüşen kısmının tahsilinden vazgeçilir.

    Birinci fıkrada belirtilen işletmelerin, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak adlarına daha sonra tarh edilecek olan vergi asıllarını %10 fazlasıyla ihtilaf yaratmamak kaydıyla tebliğ tarihini izleyen aybaşından itibaren aylık eşit taksitlerle ve iki yıl içinde ödemeleri halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

    Yukarıdaki hükümlerden faydalanarak taksitlerini ödemekte olan mükelleflerin herhangi bir taksidi zamanında ödememeleri halinde, ödenmeyen miktarlar bu maddeye göre belirlenen vade tarihi esas alınarak 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

    Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 17 - Bu Kanunun;

    a) 3, 5 ve 8 inci maddeleri, 01/01/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

    b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri, yayımını takip eden aybaşında,

    c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

    Yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100