Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HARP AKADEMİLERİ KANUNU

    HARP AKADEMİLERİ KANUNU

    Kanun Numarası: 3563

    Kabul Tarihi: 24/05/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/05/1989

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20181

    BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Harp Akademileri Komutanlığı ile bu Komutanlığa bağlı birimlerin; teşkilatlanma, görev, yetki, işleyiş ve sorumluluklarını belirlemek; harp akademilerinde eğitim öğretim ilkeleri ile öğretim elemanları ve öğrenime katılanlarla ilgili esasları düzenlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen;

    a) (Değişik bend: 05/02/2003 - 4805 S.K./1. md.) Harp Akademileri : Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda lisans üstü düzeyde akademik eğitim-öğretim yapan, Silahlı Kuvvetlere Komutanlık ve Karargah Subaylığı niteliklerine sahip kurmay subay yetiştiren, kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim yaptıran, Silahlı Kuvvetlerde, kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli üst kademe yöneticilerine milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandıran, stratejik konularda bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan bir bilim ve ihtisas kuruluşudur.

    b) (Değişik bend: 05/02/2003 - 4805 S.K./1. md.) Akademik Eğitim-Öğretim : Harp Akademileri eğitim-öğretimine katılan personele askeri bilimler, milli güvenlik, komutanlık ve yöneticilikle ilgili konularda araştırma ve inceleme suretiyle yaptırılan bir yüksek öğretimdir. Harp Akademileri bünyesindeki Kuvvet Harp Akademileri ve Enstitülerde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen alanlarda lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim yapılır.

    c) Öğretim Elemanları:Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylar ile devamlı veya geçici olarak görevlendirilen asker veya sivil Türk ve yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve eğitim öğretim planlamacılarıdır.

    (1) Öğretim Üyeleri: Harp Akademilerinde görevli asker veya sivil profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

    (2) Öğretim Görevlileri: Bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim öğretim ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki çalışmalarıyla tanınmış asker veya sivil kişilerdir.

    (3) Eğitim Öğretim Planlamacıları: Akademilerde eğitim öğretimi planlayan ve bu eğitim öğretimin günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yenilenmesi ve geliştirilmesi için incelemeler ve değerlendirmeler yapan asker veya sivil kişilerdir.

    d) Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Üyeleri: Harp Akademileri kadrolarında gösterilen, branşlarında uzmanlaşmış subaylar ile gerektiğinde kadrolu, sözleşmeli ve geçici görevli olarak görevlendirilen milli güvenlik konularında araştırma ve incelemeleri ile tanınmış üniversite öğretim üyeleri, Devlet yöneticileri veya bunların emeklileri ile yabancı uyruklu kişilerdir.

    e) (Ek bend: 05/02/2003 - 4805 S.K./1. md.) Enstitüler : Harp Akademilerinde ilgili bilim dallarında lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan ve bilimsel özerkliğe sahip olan yüksek öğretim kurumlarıdır.

    f) (Ek bend: 05/02/2003 - 4805 S.K./1. md.) Lisans Üstü : Yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır:

    1) Yüksek Lisans (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

    2) Doktora : Lisansa dayalı en az altı yarı yıl veya yüksek lisansa veya eczacılık veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yüksek öğretimdir.

    (Ek fıkra: 05/02/2003 - 4805 S.K./1. md.) Bu Kanunda geçen diğer kavram ve terimler hakkında, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar geçerlidir.

    İKİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

    KURULUŞ VE KADRO

    Madde 3 - (Değişik madde: 05/02/2003 - 4805 S.K./2. md.)

    Harp Akademileri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup, aşağıdaki birimlerden oluşur:

    a) Kuvvet Harp Akademileri;

    1) Kara Harp Akademisi,

    2) Deniz Harp Akademisi,

    3) Hava Harp Akademisi.

    b) Silahlı Kuvvetler Akademisi,

    c) Milli Güvenlik Akademisi,

    d) Enstitüler,

    e) Askeri Bilimler Araştırma Merkezi,

    f) İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim ve öğretim birimleri,

    g) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar.

    Gerektiğinde bu birimlerin birkaçı bir komutanlık altında birleştirilebilir.

    Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları, Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

    HARP AKADEMİLERİNİN GÖREVLERİ

    Madde 4 - (Değişik madde: 05/02/2003 - 4805 S.K./3. md.)

    Harp Akademilerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Kuvvet Harp Akademilerinde; Atatürkçü görüşü tam olarak benimseyen, özellikle askeri faaliyet alanlarında uygun harekat tarzını bulma, doğru karara ulaşma ve verilen kararı en etkin şekilde uygulama yeteneği olan, komutanlık ve karargah subaylığı tekniklerine sahip, muhakeme ve planlama becerisi gelişmiş kurmay subayları lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim ile yetiştirmek.

    b) Silahlı Kuvvetler Akademisinde; kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargah ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda eğitim ve öğretim yaptırmak.

    c) Milli Güvenlik Akademisinde; Türk Silahlı Kuvvetlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilere milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak.

    d) Enstitülerde; 2 nci maddenin (e) bendine uygun olarak lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim yapmak, çeşitli konularda verilecek araştırma ve inceleme görevlerini yürütmek.

    e) Askeri Bilimler Araştırma Merkezinde; Silahlı Kuvvetlerin bilimsel gelişmesine katkıda bulunmak maksadıyla, askeri ve milli güvenlik konularında, özellikle stratejik seviyede inceleme yapmak, yenilikleri araştırmak ve geliştirmek, elde edilecek sonuçlardan lüzumlu görülenleri ilgili komutanlık ve kuruluşlara yayımlamak, akademik eğitim-öğretimin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

    f) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığının yapacağı plana göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslara katılan subayların mesleki bilgileri ile sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek.

    g) Müşterek talimnameleri tetkik etmek, değerlendirmek, gerektiğinde yeni talimnameler hazırlamak ve mevcut talimname değişiklik tekliflerini yetkili makama sunmak.

    KURULLAR VE GÖREVLERİ

    Madde 5 - (Değişik madde: 05/02/2003 - 4805 S.K./4. md.)

    Harp Akademileri Komutanlığında; Harp Akademileri Yüksek Kurulu ile Akademiler bünyesinde birer Akademik Kurul; Enstitüler bünyesinde ise birer Enstitü Kurulu teşkil edilir. Bu kurulların genel görevi, eğitim-öğretimi düzenlemek ve değerlendirmektir.

    Harp Akademileri Yüksek Kurulu; eğitim ve öğretim konularında, Akademi ve Enstitü kurullarınca karara bağlanamayan hususları, bu Kanun ve Genelkurmay Başkanlığının emirleri çerçevesinde karara bağlayan üst kuruldur. Bu Kurul, Harp Akademileri Komutanları, Askeri Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı, Harp Akademileri Komutanlığı Öğretim Başkanından oluşur. Enstitülerdeki eğitim-öğretim ile ilgili olan, ancak Enstitü kurulları tarafından karara bağlanamayan konuların incelenmesinde Harp Akademileri Yüksek Kuruluna, Enstitü müdürleri de iştirak eder.

    Akademi kurulları; Kuvvet Harp Akademilerinin, Silahlı Kuvvetler Akademisinin ve Milli Güvenlik Akademisinin bünyelerinde oluşturulan kurullardır. Akademi kurulları; Akademi Komutanının başkanlığında, Akademi Öğretim Başkanı ve Akademi öğretim elemanı kadrolarına atanan subaylardan oluşur. Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ile ilgili konularda kurullara, Harp Akademilerinde daimi görevli üniversite öğretim üyeleri ile eğitim-öğretim planlamacıları da katılır. Harp Akademileri Komutanı, gerek duyduğu hallerde Akademi kurullarının toplantılarına katılır.

    Enstitü kurulları; Enstitülerin bünyesinde oluşturulan kurullardır. Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitülerde eğitim ve öğretimi yapılan ana bilim dalları başkanlarından oluşur.

    Kurullarda başarı durumlarının tespiti ile ilgili kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul veya ret yoluyla belirlemek zorundadır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖĞRETİM ELEMANLARI

    ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLERİ

    Madde 6 - Harp Akademileri öğretim elemanlarının görevleri aşağıda gösterilmiştir.

    a) Akademilerde eğitim öğretim gören personelin mesleki ve genel konularda bilgilerini, emirkomuta, sevk ve idare yeteneklerini geliştirmek.

    b) Mesleki araştırma ve yayın yapmak.

    c) Akademik eğitim öğretimi geliştirmek maksadıyla düzenlenecek çalışmalara katılmak ve bunları yönetmek.

    d) Verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    ASKERİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

    Madde 7 - Harp Akademilerinde öğretim elemanı kadrolarına atanacak subayların nitelikleri, seçimleri, hizmet süreleri, yurtiçinde ve yurtdışında yetiştirilmeleri ve bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.

    ÖĞRETİM ELEMANI İHTİYACININ KARŞILANMASI

    Madde 8 - Harp Akademileri Komutanlığı, eğitim öğretim yılı içinde çeşitli dallarda ihtiyaç duyacağı üniversite öğretim elemanlarını, yükseköğretim kurumlarıyla koordinede bulunarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre yükseköğretim kurumlarından temin edebilir.

    Gerektiğinde, Harp Akademilerinin öğretim elemanı ihtiyacı için kadrolu veya sözleşmeli üniversite öğretim üyesi alınarak ihtiyaç karşılanır. Bu şekilde görevlendirilen öğretim üyeleri ile 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi unvanını kazanmış askeri öğretim üyelerinin Harp Akademilerinde geçen hizmet süreleri aynı bilim dalında çalıştığı takdirde, üniversitede geçmiş sayılır.

    Harp Akademileri Komutanlığı, ihtiyaç duyduğu çeşitli dallarda kadrolu, sözleşmeli veya ek görevle öğretim görevlisi temin edebilir.

    Sivil öğretim elemanları hakkında, bu Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri uygulanır.

    YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI

    Madde 9 - Harp Akademilerinde görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, Harp Akademileri Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü üzerine, Milli Savunma Bakanlığınca; İçişleri Bakanlığından 2 ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu Kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan sözleşme ile çalıştırılırlar. Bunlar sivil öğretim elemanlarına bu Kanun gereğince tabi oldukları hükümlere uymak zorundadır.

    Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek ücret 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: AKADEMİK EĞİTİM ÖĞRETİM

    HARP AKADEMİLERİNE GİRİŞ ESASLARI

    Madde 10 - Harp Akademilerine giriş esasları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Kuvvet Harp Akademilerine, Harp Okulu mezunu olup, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek subaylar katılır.

    b) Silahlı Kuvvetler Akademisine, Kuvvet Harp Akademilerini bitirmiş, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek kurmay subaylar katılır.

    c) Milli Güvenlik Akademisine, nitelikleri ve seçim esasları yönetmelikte gösterilecek subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde üst düzeylerde görevli veya görev almaya aday yöneticiler katılır.

    d) Bakanlar Kurulunun Kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalar ile yabancı uyruklu subaylar Harp Akademileri eğitim öğretimine katılabilirler.

    e) (Ek bend: 05/02/2003 - 4805 S.K./5. md.) Enstitülere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu kapsamında olan veya bunlara denkliği onaylanmış yüksek öğretim kurumlarını bitiren lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip asker, sivil veya yabancı kişiler ile Kuvvet Harp Akademilerini bitiren kurmay subaylar katılır.

    GİRİŞE ENGEL HALLER

    Madde 11 - Harp Akademilerine girişe engel haller aşağıda gösterilmiştir:

    a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkum olanlar,

    b) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinin (A) işaretli fıkrasında yazılı suçlardan mahkum olanlar,

    c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki fıkralarda sayılanların dışındaki suçlardan mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya birden fazla disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkum olanlar veya cezalandırılanlar,

    (Değişik fıkra: 09/08/1993 - KHK-499/26 md.) Cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af yasaları kapsamına girmiş, adli sicilden yükümlülükleri çıkartılmış olsalar da Harp Akademilerine kabul edilmezler.

    d) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından kendisi veya eşinin tutum ve davranışlarından dolayı Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuvvet Harp Akademilerine alınmazlar.

    AKADEMİK EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRELERİ

    Madde 12 - (Değişik madde: 05/02/2003 - 4805 S.K./6. md.)

    Kuvvet Harp Akademilerinde eğitim-öğretimin süresi iki akademik eğitim-öğretim yılıdır.

    Silahlı Kuvvetler ve Milli Güvenlik Akademilerinde eğitim-öğretim süresi beş aydır.

    Enstitülerde yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretiminin süresi, akademik eğitim-öğretimin dönemleri, yabancıların Enstitülere katılım esasları ile diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

    Kuvvet Harp Akademileri ile Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Milli Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler veya uluslararası askeri politik şartlar gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir veya kısaltılabilir.

    Savaş veya savaşı gerektiren haller ile olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığı, Harp Akademilerinde eğitim-öğretime ara verebilir. Bu hallerde, Harp Akademilerinde öğrenimde bulunan veya eğitim-öğretime katılma hakkını kazanmış bulunanların bu hakları saklıdır. Bunların eğitim-öğretimi tamamlamalarına ait hususlar yönetmelikte gösterilecek esaslara göre Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir.

    KUVVET HARP AKADEMİLERİNDEN ÇIKARILMA VE ÇIKMA

    Madde 13 - Kuvvet Harp Akademilerinden çıkarılma ve çıkma esasları aşağıda gösterilmiştir.

    a) Çıkarılma: Kuvvet Harp Akademileri öğrencileri Harp Akademileri öğrenimi sırasında;

    1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkum olanlar, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam 7 gün ve daha fazla hapis cezası ile mahkum olanlar veya cezalandırılanlar, giriş ile ilgili nitelikleri haiz olmadıkları tespit edilenler,

    2) Yıllık geçerli notu yönetmelikte gösterilen düzeyden aşağı olanlar ve yönetmelikte tespit edilecek niteliklerini kaybedenler,

    İlgili akademinin akademi kurulunun kararı ile akademiden çıkarılırlar. Çıkarılma kararları, Genelkurmay Başkanlığınca onaylandıktan sonra kesinleşir.

    b) Çıkma: Kendi istekleriyle Kuvvet Harp Akademileri öğrenimine devam etmek istemeyenlerin yazılı başvuruları üzerine Harp Akademileri ile ilişkileri kesilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: HAKLAR

    KURMAYLIĞIN ONAYLANMASI

    Madde 14 - (Değişik madde: 05/02/2003 - 4805 S.K./7. md.)

    Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan ve kurmaylıkları Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan subaylara eğitim gördükleri ana bilim dallarında yüksek lisans diploması, Enstitülerden mezun olanlara da akademik seviyelerine göre yüksek lisans veya doktora diploması verilir.

    EĞİTİM MALZEMELERİ

    Madde 15 - Harp Akademileri öğretim elemanlarının ve Harp Akademilerinde eğitim öğretim gören personelin eğitim öğretimde kullanacağı eğitim malzemeleri Devlet tarafından karşılanır.

    ÖĞRETİM ELEMANLARININ HAKLARI

    Madde 16 - Harp Akademilerinde devamlı olarak görevlendirilen sivil öğretim elemanlarının özlük hakları ile ilgili ödemeler, Harp Akademileri Komutanlığınca 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunundaki esaslara uygun olarak yapılır. Geçici olarak görevlendirilecek sivil öğretim elemanlarına ise Harp Akademileri Komutanlığınca, aynı Kanuna göre ücret ödenir. Bu personelin asli görevli bulundukları Yükseköğretim Kurumlarındaki diğer özlük hakları saklıdır.

    Akademik eğitim öğretim için ek görev verilecek asker ve sivil öğretim elemanlarına veya bu öğretimi geliştirmek amacıyla planlanacak çalışmalarda görevlendirilecek asker ve sivil, Türk veya yabancı uyruklu konferansçılara, bütçe kanunlarında belirtilen esaslara göre ücret ödenir.

    ALTINCI BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ASKERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA MERKEZİ ÜYELERİ

    Madde 17 - Askeri Bilimler Araştırma Merkezinin ücretli üyeleri dışında onur üyeleri de olabilir. Bu üyelerin hizmetlerini değerlendirmek ve verimlerini artırmak için gerekli harcamalar Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü alınarak Bütçe Kanunlarının (R) cetveline göre yapılır.

    YABANCI ÜLKE HARP AKADEMİLERİNİ BİTİRENLER

    Madde 18 - Genelkurmay Başkanlığının izniyle Kuvvet Harp Akademilerine giriş hakkını kazanan subaylardan seçilenler, yabancı ülke Harp Akademileri veya eşidi öğretim kurumlarına öğrenim için gönderilebilirler. Bunların seçim esasları, görecekleri öğrenimin Türk Harp Akademileri öğrenimi ile ne şekilde denk sayılacağı ve bunlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikte düzenlenir.

    YÖNETMELİK

    Madde 19 - Eğitim öğretim ve tez, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla ilişkiler ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUN

    Madde 20 - 5 Ağustos 1971 tarihli ve 1467 sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 21 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 22 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100