Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

PUL VE KIYMETLİ KAĞITLARIN BAYİLER VE MEMURLAR VASITASİYLE SATTIRILMASINA VE BUNLARA SATIŞ AİDATI VERİLMESİNE DAİR KANUN

    PUL VE KIYMETLİ KAĞITLARIN BAYİLER VE MEMURLAR VASITASİYLE SATTIRILMASINA VE BUNLARA SATIŞ AİDATI VERİLMESİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 3468

    Kabul Tarihi: 20/06/1938

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/07/1938

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3950

    Madde 1 - Hususi kanunlarla ihdas edilip Maliye Vekaletince bastırılan bilümum pullarla kıymetli kağıtlar, bayiler vasıtasile sattırılır. Bayi bulunmayan veya lüzum görülen yerlerde mezun memurlar vasıtasile sattırılmaları da caizdir. Harç ve hukuk mektebi iane pullarile noter kağıdları yalnız noterler vasıtasile sattırılır.

    Madde 2 - İdari veya inzıbati mahzurları dolayısile bayiler veya mezun memurlar vasıtasile sattırılması mümkün görülmeyen kıymetli kağıtlar birinci madde hükmüne tabi değildir. Bu nevi kağıdların isimleri Maliye Vekaletile alakadar vekaletler tarafından müştereken tayin olunur.

    Vazife dolayısile pul ve kıymetli kağıd kullanmaları lazım gelen memurlara birinci madde hükmile mukayyed olmaksızın Maliye Vekaletince tayin olunacak miktarda pul ve kıymetli kağıd verilir.

    Madde 3 - Harç pulları hariç olmak üzere birinci maddede yazılı pul ve kıymetli kağıt satışından dolayı bayilere ve noterlere %5'i geçmemek üzere mahallin icabına göre Maliye Vekaletince tayin olunacak miktarda ve mezun memurlara %2 satış aidatı verilir.

    Sarfettikleri harç pullarından dolayı noterlere noter kanunuile tayin edilmiş olan miktarda ve ikinci maddede yazılı şekilde, pul ve kıymetli kağıt kullanan memurlara yalnız damga pulu satışından %2 aidat verilir.

    Madde 4 - Bayilerle noterler satacakları pul ve kıymetli kağıtları peşin para ile malsandıklarından alırlar. Mezun memurlarla vazife icabı pul ve kıymetli kağıd kullanacak memurlara Maliye Vekaletince tayin olunacak miktarda pul ve kıymetli kağıd zimmetle verilir. Bunlar, hasılatı, Maliye Vekaletince tayin olunacak müddet içinde malsandığına yatırarak hesaplarını kapatmağa mecburdurlar.

    Madde 5- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./95.mad)

    Pul ve kıymetli kâğıt bayiliği yapabilmek için mahallin en büyük maliye memurundan ruhsat tezkeresi almak şarttır. Noterler ve kendilerine izin verilen memurlar bu kayidden müstesnadır.

    Ruhsat tezkeresi almaksızın pul ve kıymetli kâğıt satanlara, almakla yükümlü oldukları ruhsat tezkeresi resminin beş misli idarî para cezası verilir.

    İzin almaksızın pul ve kıymetli kâğıt satan memurlara, bulundukları mahalle mahsus bayi ruhsat tezkeresi resminin beş misli idarî para cezası verilir.

    Pul ve kıymetli kâğıtları kıymetinden fazla bedelle satanlara fazla bedelle sattığı pul ve kıymetli kâğıt bedellerinin beş misli idarî para cezası verilir. Ancak, verilecek idarî para cezasının miktarı yüz Türk Lirasından az olamaz. Tekrarı hâlinde bayilerin ruhsat tezkeresi iptal edilir ve bir daha kendilerine ruhsat tezkeresi verilmez.

    Madde 6- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./96.mad)

    5 inci maddede yazılı idarî yaptırımlara karar vermeye defterdar veya mal müdürü yetkilidir.

    Madde 7 - 23/05/1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanununun 5 inci maddesi ve aynı kanunun 44 üncü maddesinin 5 ve 7 sayılı fıkraları ve 30/06/1934 tarih ve 2549 sayılı kanun ile 11/04/1938 tarih ve 3356 sayılı kanunun ikinci maddesi kaldırılmıştır.

    Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 9 - Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100