Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3348

    Kabul Tarihi: 09/04/1987

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 17/04/1987

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19434

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ,GÖREV,TEŞKİLAT

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    GÖREV

    Madde 2 - Ulaştırma Bakanlığının görevleri şunlardır:

    a) Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin, karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek,

    Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,

    b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak,

    c) Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve taşıma araçlarının teknik nitelikleriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda koordinasyonu sağlamak,

    d) Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,

    e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

    f) Bakanlıkla ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine verilen hizmetleri yerine getirmelerini sağlamak,

    g) Ulaştırma ve Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulanacak ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek,

    h) Ulaştırma, Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini vermek,

    i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 05/05/1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve andlaşmaları uygulamak,

    j) ( Ek bent: 27/01/2000 - 4502 S.K./19. md.) Doğal afetler ve olağanüstü haller sırasında ve sonrasında oluşan aşırı haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasının önlenmesini, haberleşme trafiğinin düzene sokulmasını ve afet haberleşmesine öncelik tanınmasını teminen, işletmecilerin kendi haberleşme sistemlerinde yapmaları gereken düzenlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek,

    k) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek.

    l) (Ek bend: 16/06/2005 - 5369 S.K./8.mad) Evrensel hizmet politikalarını ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlemek, Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve net maliyetiyle ilgili hesapları onaylamak.

    TEŞKİLAT

    Madde 3 - Ulaştırma Bakanlığı teşkilatı, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından meydana gelir.

    İKİNCİ KISIM : BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

    Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM : BAKANLIK MAKAMI

    BAKAN

    Madde 5 - Bakan, Bakanlık Kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

    Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    MÜSTEŞAR

    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık teftiş kurulu hariç, Bakanlık birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

    Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

    MÜSTEŞAR YARDIMCILARI

    Madde 7 - Bakanlıkta Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : ANAHİZMET BİRİMLERİ

    ANAHİZMET BİRİMLERİ

    Madde 8 - Ulaştırma Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

    a) Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü,

    b) Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü,

    c) (Mülga bent: 10/08/1993 - KHK - 491/27 md.)

    d) (Mülga bend: 10/11/2005-5431 S.K./30.mad)

    e) Haberleşme Genel Müdürlüğü,

    f) Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı,

    g) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı.

    h) (Ek bent: 14/04/1989 - KHK - 367/7 md.) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

    DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 9 - Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, limanlar, barınaklar ve bunlarla ilgili teçhizat ve tesislerin, kıyı koruma yapıları, kıyı yapı ve tesislerinin ve hava meydanlarının ve bunlarla ilgili tesislerin alakalı kuruluşlarla işbirliği yaparak plan ve programlarını hazırlamak, gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve imkanları sağlamak, araştırma, etüt, istikşaf, proje, keşif, şartname ve inşaatları ile bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, yapılmış olanların bakımı ve onarımlarının organizasyonu için esaslar hazırlamak,

    b) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, hakiki ve hükmi şahıslarca yaptırılacak (a) bendinde yazılı işler ile teleferik, finiküler, şehiriçi raylı ulaşım sistemleri, metro ve demiryollar, limanlar, hava meydanlarıyla ilgili tünel gibi tesislerin proje ve şartnamelerini incelemek ve onamak, şehiriçi raylı ulaşım sistemlerinin ülke ihtiyaçlarına uygun standartlaştırılması ve bakım üniteleri ile ilgili düzenleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

    c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirlenen işlerden her türlü kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler, tüzel ve gerçek kişilerce yaptırılacak olanların proje ve şartnamelerini inceleyip tasdik etmek,

    d) (Ek bent : 27/04/2006 - 5494 S.K./1.mad) Denizlerin iki yakasını denizaltından birbirine bağlayan her türlü ulaşıma ilişkin tüp ve tünel gibi ulaşım altyapı işlerini, yap-işlet-devret modeli de dahil olmak üzere plânlamak, yapmak veya yaptırmak; bunlarla ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve onamak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek, işletme safhasına ait güvenlik, bakım ve onarım işlerine ilişkin esasları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,

    e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 10 - Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Demiryolu taşımaları ile belediye sınırları dışındaki karayolları üzerinde yapılan karayolu taşımalarının ekonomik, teknik, sosyal ve milli güvenlik ihtiyaç ve amaçlarına uygun olarak yapılmasını ve bu hizmetlerin diğer ulaştırma hizmetlerine intibakını sağlayıcı tedbirleri almak,

    b) Kara ve demiryolu ulaştırma hizmetlerinin gerektirdiği milletlerarası münasebetleri yürütmek, anlaşmalar ve karma komisyon çalışmalarını yapmak, kara ve demiryolu ulaştırmasında milletlerarası seviyede mevzuatı, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri takip etmek ve kurallara uygun yeni çözümler geliştirmek,

    c) Karayolu taşıma faaliyetinde bulunacak taşımacı, acente ve komisyoncuların yeterlilik şartlarını düzenlemek, gereken hallerde yetki belgesi vermek ve denetlemek,

    d) Karayolu taşımacılığında kamu ve özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarına göre gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gerektiğinde taban ve tavan fiyatlarını tespit etmek ve uygulamayı denetlemek,

    e) Karayolu ve demiryolu ulaştırmasında güvenli, kaliteli ve ekonomik hizmet sunmak için tedbirler almak veya aldırtmak,

    f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    DENİZ ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 11 - (Mülga madde: 10/08/1993 - KHK - 491/27 md.)

    SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 12 - (Mülga madde: 10/11/2005-5431 S.K./30.mad)

    HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 13 - Haberleşme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır :

    a) Posta ve telekomünikasyon iş ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını ve geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayıcı esas ve prensipleri tespit etmek, uygulamasını takip etmek ve denetlemek,

    b) Haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak, bu konularda koordinasyonu sağlamak,

    c) Telekomünikasyon Kurumunun kanunlarla verilen yetki ve görev alanı dışında kalan Devlet işletmeleri ile iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri, özel idareler, belediyeler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişiler tarafından yapılan haberleşme işlerini kanunlarla bakanlığa verilen görev esasları dairesinde düzenlemek, uygulamasını denetlemek ve koordinasyonu sağlamak,

    d) Ülkemizin üyesi bulunduğu haberleşme konusu ile ilgili milletlerarası birlik ve kuruluşların çalışmalarına katılmak ve kararlarının uygulanmasını takip etmek ve sağlamak, haberleşme ilişkilerini düzenlemek,

    e) Yurt içi ve yurt dışı posta ücret tarifelerini incelemek, değerlendirmek ve bu hususlara dair yardımcı çalışmalar yapmak,

    f) Haberleşme cihazları sanayii imalat alanlarını, kapasiteleri ve bu sanayii ile ilgili gelişmeleri takip etmek,

    g) (Mülga bend: 12/05/2001 - 4673/11. md.)

    h) (Ek bend: 16/06/2005 - 5369 S.K./9.mad) Evrensel hizmetin sağlanması ile ilgili mevzuat hükümleri dahilinde evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, uygulanmasını takip etmek ve işletmecilerin net maliyetlerinin karşılanmasını sağlamak,

    i) (Ek bend: 16/06/2005 - 5369 S.K./9.mad) Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetleri karşılama talebinde bulunan işletmeciler arasından, bölgesel ve ulusal çapta evrensel hizmet yükümlüsünü hizmet satın alma yoluyla belirlemek,

    j) (Ek bend: 16/06/2005 - 5369 S.K./9.mad) Evrensel hizmet yükümlülerine ödeme yapmak,

    k) (Ek bend: 16/06/2005 - 5369 S.K./9.mad) Evrensel hizmetin net maliyetinin hesaplanmasına, belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediğine dair yükümlü işletmeciyi izlemek, denetlemek veya masrafları evrensel hizmet gelirlerinden karşılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlamak,

    l) (Ek bend: 16/06/2005 - 5369 S.K./9.mad) Düşük gelirliler ve özürlüler gibi sosyal açıdan korunması gereken kesimlerin evrensel hizmetten eşitlik, taraf gözetmeme ilkeleri temelinde ve karşılayabilecekleri fiyat seviyesinde yararlanabilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

    m) (Ek bend: 16/06/2005 - 5369 S.K./9.mad) Belirlenecek esaslar dahilinde merkeze uzak ve kırsal bölgelerden oluşan yüksek maliyet alanlarına hizmetlerin götürülebilmesi için, gerektiğinde geçici evrensel hizmet yükümlüsünü belirlemek,

    n) (Ek bend: 16/06/2005 - 5369 S.K./9.mad) Evrensel hizmet yükümlüsü işletmecilerin net maliyetlerinin hesaplanma yöntemi ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemek,

    o) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, *1*

    TARİFE VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 14 - Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

    a) Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların ücret tarifelerini incelemek ve bunlar arasında hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre uyumlu ve tamamlayıcı bir ücret sistemini kurmak, konu ile ilgili istatistikleri toplamak,

    b) Ulaştırma ve Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretlerin düzenlenmesini sağlamak,

    c) 20 Nisan 1341 tarih ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 13 Nisan 1936 Tarih ve 3004 sayılı İskelelerin Ne Suretle İdare Edileceğine Dair Kanuna tabi liman ve iskelelerde uygulanacak ücret tarifelerini incelemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak,

    d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 15 - Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının Görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek,

    b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

    c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 15/A - (Ek madde: 14/04/1989 - KHK - 367/7 md.)

    Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    Madde 16 - Ulaştırma Bakanlığı Merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    b) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    c) Hukuk Müşavirliği,

    d) Bakanlık Müşavirleri,

    e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,

    f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 17 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun olarak çalışmasını temin etmek maksadı ile gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yapmak,

    d) Bakan tarafından verilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

    Teftiş kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

    ARAŞTIRMA,PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 18 - (Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 19 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçları doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

    c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

    d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek Bakanlık görüşlerini bildirmek,

    f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

    Madde 20 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere on bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

    Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 21 - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak,

    b) Bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

    c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 22 - Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kurulaşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,

    c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

    d) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

    e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : YARDIMCI BİRİMLER

    YARDIMCI BİRİMLER

    Madde 23 - Ulaştırma Bakanlığı Merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

    a) Personel Dairesi Başkanlığı,

    b) Eğitim Dairesi Başkanlığı,

    c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    d) Savunma Sekreterliği,

    e) Özel Kalem Müdürlüğü.

    PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 24 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

    b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

    c) İşçi - İşveren ilişkileri konusunda bağlı ve ilgili kuruluşların çalışmalarını takip ve koordine etmek,

    d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 25 - Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır :

    a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek,

    b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    c) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri ve mesleki örgün eğitim kursları açmak ve yönetmek,

    d) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dökümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek, kitaplığı yönetmek,

    e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 26 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek,

    c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

    g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

    h) Bakanlıkça verilecek direktif ve emirleri ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

    i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

    j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

    k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

    l) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİ

    Madde 27 - Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yapar.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 28 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

    d) Bakanca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : SÜREKLİ KURUL

    ULAŞTIRMA ŞURASI

    Madde 29 - Ulaştırma Şurası, Ulaştırma Bakanının veya Müsteşarının başkanlığında Devlet Planlama Teşkilatı ile resmi ve özel sektöre mensup iktisadi, mali, mesleki, ilmi, idari ve hukuki sahalarda yetkili ilim ve iş adamları arasından Ulaştırma Bakanı tarafından seçilecek üyelerden meydana gelir.

    ULAŞTIRMA ŞURASININ GÖREVLERİ

    Madde 30 - Ulaştırma Şurasının görevleri şunlardır:

    a) Ulaştırma sistemlerini ülkenin sosyal, ekonomik ve coğrafi yapısına ve topyekün savunma ihtiyaçlarına uygun hale getirmek amacıyla yapılmış incelemeleri tartışarak bu husustaki tavsiyelerini Bakanlığa sunmak,

    b) Bakanlığın çeşitli işlemlerinde, kendi uzmanlıklarına göre faaliyette bulunan araştırma ve geliştirme kurullarının hazırlayacakları plan ve etüdleri inceleyip görüş bildirmek,

    c) İşletmeler arasında koordinasyon ve uyum sağlamak amacıyla gereken tedbirleri tavsiye etmek,

    d) Bakanlık kuruluş ve görevlerine ait kanunlarda yazılı görevlerle ilgili olmak üzere sunulacak teklifleri inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini Bakanlığa sunmak,

    e) İncelenmesine bakanlıkça gerek görülen diğer işler hakkında görüş bildirmek,

    f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    Şuranın çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : TAŞRA TEŞKİLATI

    TAŞRA TEŞKİLATI

    Madde 31 - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : SORUMLULUK VE YETKİLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 32 - Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUĞU

    Madde 33 - Bakanlık anahizmet ve görevleri ile ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları, yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle kaynak ısrafını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

    Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU

    Madde 34 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ

    Madde 35 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    YETKİ DEVRİ

    Madde 36 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    BEŞİNCİ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ATAMA

    Madde 37 - 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır.

    Ancak, Bakan bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

    Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

    KADROLAR

    Madde 38 - Kadroların tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanunun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 39 - 27/06/1945 tarih ve 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Görevleri ve Kuruluşu Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 20/03/1954 tarih ve 6382 sayılı Kanun ve 19/10/1960 tarih ve 101 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulu Teşkiline Dair Kanun,3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (j) bendi ve 17 nci maddesi ile 3056 sayılı Kanuna ekli cetvelin anahizmet birimleri bölümünün 10 uncu sırası, 09/11/1986 tarih ve 3322 sayılı Kanunun 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile 6 ncı maddesinin son fıkrası ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - 13/12/1983 tarih ve 182 sayılı, 08/06/1984 tarih ve 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemeler sebebi ile kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. Eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslara bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 3 - Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 31 inci maddesinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

    Bu maksatla Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolardan sınıf, ünvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 5 - Başbakanlık bünyesinde bulunan Deniz İşleri Başkanlığının personeli ve kadroları Ulaştırma Bakanlığına devredilmiştir.

    Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesi hükmü bu personel hakkında da uygulanır.

    EK MADDELER

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 27/01/2000 - 4502 S.K./22. md.)

    Bakanlık, teknolojinin getirdiği yeni ulaştırma ve haberleşme hizmetleri ile ilgili olarak oluşturulacak politikaların tespitinde Bakanlık dışından tecrübeli ve yetişkin kişi ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı geçici danışma kurulları kurabilir. Bu kurul üyelerinin yol ve konaklama giderleri ile birlikte kurulun diğer faaliyet giderleri Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 40 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 41 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    1 SAYILI CETVEL

    ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

    - Müsteşar:

    Müsteşar

    - Müsteşar Yrd.:

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    - Ana Hizmet Birimleri:

    1. Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

    2. Kara Ulaştırma İşleri Genel Müdürlüğü

    3. (10/08/1993 - KHK - 491/27 md.)

    4. (Metinden çıkartılan ibare: 10/11/2005-5431 S.K./30.mad) *1*

    5. Haberleşme Genel Müdürlüğü

    6. Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

    7. Bağlı ve İlgili Kuruluşları Dairesi Başkanlığı

    8. (Ek bent: 14/04/1989 - KHK - 36/7 md.) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

    - Danışma ve Denetim Birimleri:

    1. Teftiş Kurulu Başkanlığı.

    2. Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

    3. Hukuk Müşavirliği

    4. Bakanlık Müşavirleri

    5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

    6. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

    - Yardımcı Birimler:

    1. Personel Dairesi Başkanlığı

    2. Eğitim Dairesi Başkanlığı

    3. İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

    4. Savunma Sekreterliği

    5. Özel Kalem Müdürlüğü

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100