Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN LİMAN, DEMİRYOLU VE MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİ VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN İNHİSAR ALTINA ALINMASI HAKKINDA KANUN

    EREĞLİ ŞİRKETİNDEN ALINAN LİMAN, DEMİRYOLU VE MADENLERLE KOZLU VE KİLİMLİ DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİ VE HAVZADAKİ DENİZ İŞLERİNİN İNHİSAR ALTINA ALINMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3241

    Kabul Tarihi: 11/06/1937

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/06/1937

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3639

    Madde 1 - Hükümetle Ereğli Şirketi arasında aktedilip 3146 numaralı kanunla tasdik edilen mukavele mucibince Hükümete intikal eden madenlerle liman ve demiryollarına ait bilcümle hukuk, menafi, emlak, arazi, tesisat ve mevcudat mübayaa, kıymeti üzerinden; ve Hükümet tarafından işletilmekte olan Kozlu ve Kilimli Demiryolları bütün müştemilatile beraber 2805 numaralı kanunun 9 uncu maddesinde yazılı heyetçe takdir edilecek kıymet üzerinden Etibanka devredilmiştir.

    Etibank bunları aynı kıymetler üzerinden 2805 numaralı kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası mucibince kuracağı müesseseye devreder.

    Banka İdare Meclisince verilecek devir kararında bu müessesenin:

    1 - İdare merkezile ticaret unvanı,

    2 - Mahdut mesuliyetli olduğu,

    3 - Meşgul olacağı işler,

    4 - İtibari sermayesinin miktarı, tasrih edilir.

    Bu kararın İktisat Vekaletince tasdikından sonra usulen ticaret siciline kayıt ve ilanı ile müessesenin hükmi şahsiyeti vücut bulur.

    Her iki devir muamelesi tapu harcı ve diğer nevi vergi ve resimlerden muaftır.

    Madde 2 - Müessesenin İktisat Vekaletince tesbit edilecek formüle uygun olarak tanzim edeceği senelik bilanço ve kar ve zarar hesapları Banka Umumi Heyetince kabul ve tasdik edildikten sonra neşir ve ilan olunur.

    Madde 3 - (Değişik fıkra: 24/10/1962 - 119/1md.) Zonguldak Limanı Tüzüğü ile hududu tayin edilmiş olan Zonguldak Limanındaki bütün nakil, tahmil ve tahliye işleri, Gülüç Çayı ile Filyos Çayı arasındaki mıntakada yapılacak bütün kömür nakil, tahmil ve tahliye işleri inhisar altına alınmıştır.

    Bu inhisar, birinci maddede yazılı müessese tarafından işletilir.

    Madde 4 - Birinci maddede bahsedilen müessese kömür havzasındaki tahmilat teşkilatında çalıştırılan ve Amele Birliğinde mukayyet bulunan kayıkları satın alır.

    1 - Kayıklarını satmak isteyenler bu kanunun mer'iyetinden itibaren 30 gün içinde arzuhal ile Zonguldak Vilayetine müracaat ederek bu isteklererini bildirirler. Müteaddit şahıslar tarafından tasarruf edilen kayık için verilecek arzuhalin bütün hisse sahipleri veya vekilleri tarafından imzalanması yahut her hissedarın ayrıca arzuhal vermesi lazımdır.

    2 - Zonguldak Vilayetinde valinin reisliği altında kömür havzası fen heyetine dahil mühendisler arasından havza müdürlüğü tarafından seçilecek bir mühendis ve Zonguldak Belediyesi azasından olmak üzere Belediye Encümeni tarafından seçilecek iki zat ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının idare heyeti tarafından odada mukayyet olanlardan seçilecek iki zat ile Zonguldak Liman Reisinden mürekkep olmak üzere bir komisyon teşkil edilir ve kayıkların kıymeti bu komisyon tarafından takdir olunur.

    3 - Komisyon kararlarını ekseriyetle ittihaz eder. Tesavi vukuunda reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. Bu kararlar bir Deftere yazılarak komisyon reisi ile azaları tarafından imzalanır. Kararların birer sureti vilayetçe taraflara tebliğ edilir.

    4- Komisyonca verilen karara razı olmayan taraf tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Zonguldak Asliye Mahkemesine müracaat edebilir. Mahkeme, kararı kıymet bakımından tetkik eder ve icabında yeniden kıymet takdir eder. Mahkeme üç ay zarfında kararını verir. Mahkemenin vereceği kararın temyizi kabil değildir.

    5 - Bu suretle takdir edilecek kıymete razı olmıyanlar kayıklarını satmaktan vazgeçebilirler.

    Madde 5 - Bu kanunun mer'iyet mevkiine girdiği tarihten kıymet takdiri muamelesinin katileşeceği tarihe kadar, nakledilecek her ton kömür için mer'i tarifedeki ücret miktarını ödemek şartile, birinci maddede yazılı müessese bu kayıkları kullanmak mecburiyetindedir.

    Müessesenin kayıkları kullanabilmesi kayık sahibinin rızasına bağlıdır.

    Madde 6 - Amele Birliğince vücuda getirilmiş olan halen mevcut nakil, tahmil ve tahliye işlerile alakalı tesisat ve vesaiti birinci maddede yazılı müessese satın alır. Bunların kıymeti dördüncü madde mucibince takdir olunur. Müessese, kıymeti bu suretle takdir olunan tesisat ve vesaitin bedelini Amele Birliğine öder. Amele Birliği bu bedeli, deniz işçilerinden işletme masarfi karşılığı olarak kesilmiş mebaliğden sarfedilmemiş bakiye ile birlikte irat kaydeder.

    Madde 7 - Liman, kayık, demiryolu ücretleri ve gemilere verilecek su bedeli birinci maddede yazılı müessese tarafından tanzim ve İktisat Vekaletince tasdik edilecek tarifelere göre istifa olunur.

    Yeni tarifelerin tasdikına kadar bu kanunun neşri tarihinde tatbik edilmekte olan tarifelerin mer'iyeti devam eder.

    Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 9 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100