Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKINDA KANUN

    SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAÇ FAZLASI MAL VE HİZMETLERİNİN SATIŞ, HİBE, DEVİR VE ELDEN ÇIKARILMASI; DİĞER DEVLETLER ADINA YURT DIŞI VE YURT İÇİ ALIMLARIN YAPILMASI VE EĞİTİM GÖRECEK YABANCI PERSONEL HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3212

    Kabul Tarihi: 30/05/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/06/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18777

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen ve ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılan mal ve hizmetlerin değerlendirilmesi ve eğitim görecek yabancı askeri personele dair esas ve usulleri belirlemektir.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddelerinden HEK ve hurdaya ayrılanlar ile ihtiyaç fazlası bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılanların,

    A) Türkiye'deki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilmesi, satılması veya bunların ürettikleri veya sahip oldukları malzeme ile mübadelesini;

    B) ( Değişik bent: 05/04/2001 - 4637/1. md.) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmadığının Dışişleri Bakanlığının mütalaasıyla belirlenmesi şartıyla dost veya müttefik devletlere; ayrıca, (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen hususlar hariç olmak üzere, bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara;

    a) Bağışlanmasını,

    b) Usulüne uygun olarak belirlenen değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesini,

    c) Maliyet değerinden veya maliyetin üzerinde bir değerden satılmasını,

    d) Satılan silah ve malzemenin diğer devlet, kurum ve kuruluşlara satışı konusunda alıcı devlete, kurum ve kuruluşlara yetki verilmesini,

    C) Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile diğer devletlere satılan silah ve malzemenin bakım, onarım, yenileştirme, teknik hizmet ve eğitiminin sağlanmasını;

    Ayrıca; her türlü masrafların ilgili devletler tarafından karşılanması şartı ile, bu devletler adına yurt içi ve yurt dışı alımların yapılmasını;

    Silahlı Kuvvetler tarafından üretilen malzeme için siparişlerin kabulünu; Dost ve müttefik devletlerin personeline sağlanacak askeri ve teknik eğitim karşılığı alınacak döviz, mal veya hizmetleri,

    Yurt içindeki özel kuruluşlar ile şahıslara mal ve hizmet satışını; Kapsar.

    TARİFLER:

    Madde 3 - Bu Kanunda geçen tabirlerden

    1. İkmal maddesi: Bir Komutanlığın donanımı, bakım, onarım, idame ve eğitim faaliyetleri için zaruri olan her cins araç, gereç makine, teçhizat, hammadde, silah, mühimmat, ana malzeme, kimyevi malzeme,

    yedek parça, giyecek, yiyecek, yakacak, akaryakıt, ilaç donatım ve eğitim malzemelerini;

    2. HEK (Onarımı Yapılmayan Ordu Malı): Hizmette vasfını kaybeden, arızalı hale geldiklerinde, onarılmaları iktisaden mahzurlu olan malları;

    3. Hurda:

    A) İmal sırasında tahsisi yapılamayacak şekilde bozulan ve başka maksatla kullanma imkanı olmayan iktisadi kıymetleri,

    B) İmal sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü gibi esas gayesinde kullanılması imkanı kalmayan malzeme artık ve parçaları,

    C) İkmal maddesi kapsamında bulunan her cins malzeme, parça, makine, tezgah, aparat, tesisat, muharrik ve müteharrik araç ve gereçler ile silah ve silah parçaları, teçhizat mühimmat ve mühimmat aksamından;

    (a) Tedarik maksadına uygun şekilde kullanılması imkanı kalmayanları,

    (b) Giderilmesi mümkün veya iktisadi olmayan arızalar dolayısıyla kullanma kabiliyetleri kalmayanları,

    (c) Normal çalışma müddetini doldurması sebebiyle kullanılması imkanı kalmayan veya kullanılması ekonomik bulunmayan veya kullanılmasında tehlike olanları,

    (d) Teknik ve teknolojinin gelişmesi karşısında tip, kapasite ve mahiyetleri itibariyle kullanılışından ekonomik fayda temin edilmesi mümkün olmayanları,

    (e) Muhafaza müddetlerinin sona ermesi ve miadını doldurması veya muhafaza şartlarının aksaması sebebiyle kullanma imkanı kalmayan veya kullanılışından iktisadi fayda elde edilmesi mümkün olmayanları,

    (f) Kullanılması men olup da imhası cihetine gidilecek olanları,

    4. Maden hurdası: Bunlardan bir veya birden ziyade maden veya madeni halitalardan mamul olanları veya yapılışları itibariyle madeni aksamı galip bulunanları

    5. (Değişik bent: 05/04/2001 - 4637/2. md.) Hizmet : Taraflar (kamu veya özel nitelikteki kuruluş ve şahıslar ile dost veya müttefik devletler, bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum veya kuruluşlar) arasındaki anlaşmaya göre; bir işin yapılması için verilecek eğitim, teknik bilgi, bakım, onarım, kurtarma, liman ve müşavirlik desteği ile mülkiyeti elde olmak kaydıyla tahsis edilebilecek kara, deniz ve hava araçları, gereç, silah, bina ve araziyi; ifade eder.

    (Ek fıkra: 05/04/2001 - 4637/1. md.) Ancak, dost veya müttefik devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum veya kuruluşlar hakkında birinci fıkranın (5) numaralı bendindeki tahsis hükmü uygulanmaz.

    KAYNAĞIN BÜTÇEYE KAYDI:

    Madde 4 - İkmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede belirtilen usuller ile yapılan satışlarından, yurt içinden elde edilecek Türk Lirası kaynak, Bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçelerinin sonunda açılacak özel tertibe ödenek kaydolunur. Yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıla devredilir.

    İkmal sistemleri ve hizmetlerin 2 nci maddede belirtilen usuller ile dost ve müttefik devletlere yapılan satışlarından elde edilecek yabancı paralar, T.C. Merkez Bankasında Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına açılacak özel döviz hesabına ABD Doları olarak kaydedilir.

    Özel döviz hesabına kaydedilen bu dövizler, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek öncelikler doğrultusunda, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının vereceği talimata uygun olarak, T. C. Merkez Bankasınca Türk Lirası nakti aranmaksızın bekletilmeden transfer edilir.

    Transfer edilen miktardan kesin harcamaya dönüşen kısmı gider belgelerine dayanılarak transfer tarihindeki döviz alış kuru üzerinden ilgili bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydolunur. Bu amaçla, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ilgili bütçelerde tertip açmaya yetkilidir.

    Sağlanan bu kaynaklardan; Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlara göre:

    1. Milli Savunma Bakanlığı Bütçesine konan ödeneklerle Bakanlık adına T.C. Merkez Bankasında açılacak özel döviz hesabına yatırılan ABD Doları, Savunma sanayiinin geliştirilmesi araştırma ve geliştirme hizmetleri ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan silah ve malzemenin tedariki için, Milli Savunma Bakanının vereceği yetkiye dayanılarak Kuvvet Komutanlıklarınca,

    2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerine konan ödeneklerle bu Komutanlıklar adına T.C. Merkez Bankasında açılacak özel döviz hesabına yatırılan ABD Doları, İçişleri Bakanının vereceği yetkiye dayanılarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca,

    Kullanılır.

    GELECEK YILLARA SARİ TAAHHÜTLERE GİRİŞME YETKİSİ:

    Madde 5 - Bu Kanun uyarınca elde edilen kaynaklara dayanılarak, gelecek yıllara sari taahhütlere girişmeye Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları yetkilidir.

    HARCAMALARA KATILMA:

    Madde 6 - Dost veya müttefik devletlerin Silahlı Kuvvetleri personeline, Türkiye'de veya o ülkede yaptırılacak askeri eğitimin gerektirdiği malzemenin değeri, sevki ve teslimi ile ilgili harcamalara ve eğitim personelinin yolluk, aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi ile ilgili bütün masraflara, tarafların hangi nispette ve ne şekilde katılacakları, 31 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak andlaşmalarla tespit edilir.

    UYGULANMAYA DAİR ESASLAR:

    Madde 7 - Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasına dair her türlü faaliyet ve muamelelerin yapılması esasları, Genelkurmay Başkanlığının gerek görmesi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

    Bu Kanuna göre yapılması gereken her türlü faaliyet ve muameleler 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

    MUAFİYETLER:

    Madde 8 - (Değişik madde: 05/04/2001 - 4637/3. md.)

    Bu Kanun hükümlerine göre sağlanacak ihtiyaçlar ve bunlarla ilgili muameleler katma değer vergisi ve damga vergisi hariç, her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait ardiye ücretinden muaftır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 9 - 8 Mayıs 1969 tarih ve 1176 sayılı Kanun ve diğer Kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 10 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 11 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100