Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3154

    Kabul Tarihi: 19/02/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/03/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18681

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    GÖREV

    Madde 2 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevleri ilgili Kanunlarda piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde ve ölçüde şunlardır:

    a) Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, temini için gerekli politikaların tespitine yardımcı olmak, planlamalarını yapmak,

    b) Enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik icaplara ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve korunması amacıyla genel politika esaslarının tespit ve tayinine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,

    c) Bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,

    d) Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretim, iletim, dağıtım, tesislerinin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit çalışmalarının koordinasyonunu temin etmek ve denetlemek,

    e) Yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını tespit etmek,

    f) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek tasvip etmek ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek,

    g) Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kuruluşların çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan tetkik, tahkik ve teftişe tabi tutmak, gerekli her türlü emri vermek ve denetlemek,

    h) Yukarda belirtilen görevleri yerine getirmek amacı ile gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların tespiti ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.

    TEŞKİLAT

    Madde 3 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı teşkilatı merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

    İKİNCİ KISIM : BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

    Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM : BAKANLIK MAKAMI

    BAKAN

    Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

    Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    MÜSTEŞAR

    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın tüm birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip eder ve sağlar.

    Müsteşar yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

    MÜSTEŞAR YARDIMCILARI

    Madde 7 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında anahizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : ANAHİZMET BİRİMLERİ

    ANAHİZMET BİRİMLERİ

    Madde 8 - (Değişik madde: 12/08/1993 - KHK - 505/2 md.)

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

    a) Maden İşleri Genel Müdürlüğü,

    b) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü,

    c) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı,

    d) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

    e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

    f) (Ek bend: 27/06/2001 - 4693 S.K./1. md.) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı.

    MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 9 - (Değişik madde: 12/08/1993 - KHK - 505/3 md.)

    Maden İşleri Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır:

    a) Maden hakları ile ilgili ruhsatları vermek ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini takip etmek,

    b) Maden aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici tedbirleri almak,

    c) Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak ve teşvik için gerekli önerilerde bulunmak,

    d) Faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etmek,

    e) Madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,

    f) Maden kaynaklarının ülke menfaatlerini en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını tesbit etmek,

    g) Ülke ve Dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, gerekli bilgileri derlemek, değerlendirmek ve yayınlamak,

    h) Maden sicilini tutmak, madenlerin genel envanterini yapmak,

    ı) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 10 - (Değişik madde: 12/08/1993 - KHK - 505/4 md.)

    Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri ilgili Kanunlarda piyasada faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bırakılmadığı takdirde ve ölçüde şunlardır:

    a) Enerji kaynaklarını ve tesislerinin envanterini tutmak, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapmak,

    b) Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

    c) Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri almak ve aldırtmak,

    d) Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine etmek,

    e) Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit etmek, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirlemek ve uygulanmasını denetlemek,

    f) Enerji konusunda teknolojik araştırma - geliştirme faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletmek ve koordine etmek,

    g) Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yapmak, bunu teşvik etmek,

    h) Enerji konusunda özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 11 - Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmek,

    b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

    c) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenlemek, yönlendirmek, koordinasyonu sağlamak,

    d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 11/A - (Ek madde: 14/04/1989 - 367/10 md.)

    Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.

    DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 11/B - (Ek madde: 12/08/1993 - KHK - 505/5 md.)

    Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri,244 ve 1173 sayılı kanunlarla Dışişleri Bakanlığına verilen görev ve yetkiler saklı kalmak ve yabancı devlet ve uluslararası kuruluşlarla ilgili konularda Dışişleri Bakanlığıyla gerekli istişare ve işbirliğinde bulunmak kaydıyla, şunlardır:

    a) Milletlerarası ilişkilere ait konularda görevli kuruluşlarla sürekli temas halinde bulunmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlamak,

    b) Milletlerarası ilişkilerde ortaya çıkan meseleler hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bunları değerlendirmek ve teklifleri hazırlamak,

    c) Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda teşkil edilen kurullara sekreterya hizmeti yapmak,

    d) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenleyip yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

    e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    TRANSİT PETROL BORU HATLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 11/C - (Ek madde: 27/06/2001 - 4693 S.K./2. md.)

    Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlamak.

    b) Milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirmek.

    c) Milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütmek.

    d) Milletlerarası transit petrol geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlamak.

    e) Milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunmak ve çalışmalar yapmak.

    f) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak.

    g) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütmek.

    h) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütmek.

    ı) Milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlamak.

    j) Transit Petrol Boru Hatları Kurulunca verilecek her türlü görevi yerine getirmek ve bu Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

    k) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    Madde 12 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    b) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    c) Hukuk Müşavirliği,

    d) Bakanlık Müşavirleri,

    e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 13 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı veya Bakanlıkla ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.

    Teftiş Kurulu ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

    ARAŞTIRMA,PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 14 - (Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 15 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali,

    cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

    c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

    d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan, diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

    BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ

    Madde 16 - (Değişik fıkra: 12/08/1993 - KHK-505/6 md.) Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir.

    Bakanlık Müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 17 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : YARDIMCI BİRİMLER

    YARDIMCI BİRİMLER

    Madde 18 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

    a) Personel Dairesi Başkanlığı,

    b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    c) Savunma Sekreterliği,

    d) Özel Kalem Müdürlüğü.

    PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 19 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

    b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,

    c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 20 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

    c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

    g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

    h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

    i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

    j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

    k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

    l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİ

    Madde 21 - Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 22 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

    d) Bakanca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : TAŞRA TEŞKİLATI,BAĞLI KURULUŞLAR

    TAŞRA TEŞKİLATI

    Madde 23 - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    BAĞLI KURULUŞLAR

    Madde 24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

    a) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,

    b) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü,

    c) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,

    d) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : SORUMLULUK VE YETKİLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

    Madde 25 - Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekle bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

    Madde 26 - Bakanlık anahizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyon sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

    Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan sorumludur.

    MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU

    Madde 27 - Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ

    Madde 28 - Bakanlık, Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    Madde 29 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    BEŞİNCİ KISIM : TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULU VE GÖREVLERİ

    TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULU

    Madde 29/A - (Ek madde: 27/06/2001 - 4693 S.K./3. md.)

    Transit Petrol Boru Hatları Kurulu; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı ile ilgili Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı ekonomik ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı ile Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü, Hazine Müsteşarlığı dış ekonomik ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanından oluşur.

    Kurulun Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, başkan yardımcısı ise Bakanlığın ilgili Müsteşar Yardımcısıdır.

    Kurul üyelerine ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı için 1000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

    Transit petrol geçiş projelerine ilişkin anlaşmalarda tek muhatap Transit Petrol Boru Hatları Kuruludur. Kurulun toplanma, çalışma esas ve usulleri, ilgili kurumların görüşleri alınmak kaydıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    TRANSİT PETROL BORU HATLARI KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 29/B - (Ek madde: 27/06/2001 - 4693 S.K./4. md.)

    Kurulun görevleri şunlardır :

    a) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin zamanında ve gereği gibi yürütülebilmesi için faaliyetleri belirlemek, hukuki, teknik, idari ve mali konularda alınacak hizmetleri tespit etmek.

    b) Milletlerarası tahkim prosedürünün belirlenmesi, yatırımcılara verilecek hak, vize, izin ve benzeri konularda hukuki ve idari uygulamaların usul ve esaslarını belirlemek.

    c) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığının transit petrol geçiş proje anlaşmalarına ilişkin hukuki düzenlemelerin yapılması ile ilgili tekliflerini incelemek ve karara bağlayarak Bakana sunmak.

    d) Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin yürütülmesi ile ilgili olarak uygun görülen konularda Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığını görevlendirmek ve bu Daire Başkanlığı tarafından takip edilecek milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili diğer hususları değerlendirmeye alarak karara bağlamak.

    e) Transit petrol geçişi ile ilgili milletlerarası anlaşmalardan doğan diğer görevleri yerine getirmek.

    f) Bakanlık tarafından verilecek benzeri görevleri yerine getirmek.

    ALTINCI KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    ATAMA

    Madde 30 - 23 Nisan 1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

    Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır.

    KADROLAR

    Madde 31 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 32 - Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    EK MADDE

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 27/06/2001 - 4693 S.K./5. md.)

    3154 sayılı Kanunun eki (1) sayılı cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" bölümüne "6. Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı" ibaresi eklenmiştir.

    Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut kadroların kullanımına devam olunur.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere gerekli tüzük ve yönetmelikler çıkarılıncaya kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanun ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğünün adı da Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kurumlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

    Geçici Madde 7 - Bu Kanuna göre kaldırılan birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 8 - (Ek madde: 12/08/1993 - KHK-505/8 md.)

    Ekli (I) sayılı listede yeralan kadrolar iptal edilerek,190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bölümünden çıkarılmış, ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adı geçen bölüme eklenmiştir.

    Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kadroları kaldırılanlar, durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder.

    Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı eski kadrolarından almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark tazminat olarak ödenir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 33 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 34 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Ek-1 sayılı cetvel : ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

    - Müsteşar: Müsteşar

    - Müsteşar Yrd.:

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    Müsteşar Yrd.

    - Ana Hizmet Birimleri:

    1. Maden İşleri Genel Müdürlüğü

    2. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü

    3. Bağlı Ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

    4. Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

    5. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

    6. Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı

    - Danışma ve Denetim Birimleri:

    1. Teftiş Kurulu Başkanlığı.

    2. Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

    3. Hukuk Müşavirliği

    4. Bakanlık Müşavirleri

    6.Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

    - Yardımcı Birimler:

    1. Personel Dairesi Başkanlığı

    2. İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

    3. Savunma Sekreterliği

    4. Özel Kalem Müdürlüğü

    (I) SAYILI LİSTE

    KURUMU : ENERJİ VE TABİi KAYNAKLAR BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI : MERKEZ

    İHDAS EDİLEN KADROLAR

    Sınıfı   Unvanı         Kadro      Serbest   Tutulan

                   Dere-      Kadro      Kadro

                   cesi      Adedi      Adedi      Toplam

    -----   ------------      -----      -----      -----      ------

    GİH   Transit Petrol

       Boru Hatları            

       Dairesi Başkanı         1      1      -       1

    GİH   Şube Müdürü         1      3      -       3

       Toplam            4      4

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100