Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3143

    Kabul Tarihi: 08/01/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/01/1985

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18639

    BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, GÖREV, TEŞKİLAT

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı:

    a) Ülkenin sanayi politikasının günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre tespitine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli şekilde gelişmesini sağlamak ve teşvik etmek.

    b) Milli kalkınma plan ve programları doğrultusunda, iç ticaret hizmetlerine ilişkin anahedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, bu politikalar doğrultusunda faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.

    GÖREV:

    Madde 2 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görevleri şunlardır:

    a) Günün şartlarına ve teknolojinin gereklerine göre ülkenin sanayi politikasının belirlenmesine, sanayinin geliştirilmesine ve yönlendirilmesine ait tedbirlerin hazırlanmasına yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve hedeflere uygun şekilde tespit, tanzim ve idare etmek, bu konularda ilgili kuruluşlar arasında gereken işbirliği sağlayacak tedbirleri almak,

    b) Ülke şartlarına uygun teknolojinin sağlanması, geliştirilmesi ve dağılımı için yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temas kurmak ve gereği halinde işbirliği yapmak, sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyonu temin etmek için gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını sağlamak,

    c) Tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesine yardımcı olmak, bölge ve illerin sanayileşme potansiyellerine ait araştırma, planlama ve proje çalışmalarını yapmak ve yaptırmak ve gerektiğinde tatbik etmek,

    d) Sanayi bölge ve sitelerinin kurulmasına izin vermek, bu kuruluşları desteklemek ve denetlemek, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli mevzuatı hazırlamak, küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve koordinasyon hizmetlerini yürütmek, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili bütün faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

    e) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanter yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek,

    f) (Mülga bent: 23/08/1993 - KHK-518/30 md.)

    g) Sanayi mamullerinin standartlarını hazırlamak veya hazırlatmak, normlarını temin veya tespit etmek ve kalite kontrolünü yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde sanayi mamullerinin fiyatlarını tespit etmek,

    h) Sınai mamullerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması ve pazarlanması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    i) Sanayii geliştirmek için kalite kontrolü merkez ve laboratuvarlarını kurmak veya kurdurmak ve kurulmuş müesseselerle işbirliği yapmak,

    j) İç piyasadaki başlıca gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini takip etmek ve iç piyasayı denetlemek,

    k) Şirketlerle ilgili hizmetleri yürütmek ve bunları denetlemek,

    l) (Değişik bent: 23/10/1989 - KHK - 384/1 md.) 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen ölçüler ve ayar hizmetleri kapsamına dahil bulunan hizmetleri yürütmek,

    m) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatiflerle Tarım Kredi Kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatiflerin ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek,

    n) Devlet adına ürün alımı ile ilgili işleri ve bu faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek,

    o) İhraç malları ve diğer bakanlıkların yetkileri dışındaki malların standardizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek,

    p) (Mülga bent: 18/12/1987 - KHK - 303/2 md.; Yeniden düzenlenen bent: 10/08/1933 - KHK- 494/2 md.) Sağlıklı bir rekabet düzeninin oluşturulmasına yönelik politikaların belirlenmesi amacıyla inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak,

    r) Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve esnaf derneklerine ait hizmetleri ve bankacılık mevzuatı ile Bakanlığa verilen hizmetleri ilgili diğer bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek,

    s) (Ek bent: 10/08/1993 - KHK-494/2 md.) Evrensel kabul görmüş tüketici haklarının sağlanması ve korunmasına yönelik hukuki ve idari tedbirleri almak, tüketicinin korunmasını sağlayıcı inceleme, araştırma ve düzenlemelerde bulunmak.

    t) Çeşitli mevzuatla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

    TEŞKİLAT:

    Madde 3 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı teşkilatı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.

    İKİNCİ KISIM : BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI

    MERKEZ TEŞKİLATI:

    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.

    Bakanlık merkez teşkilatı Ek - 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BİRİNCİ BÖLÜM : BAKANLIK MAKAMI

    BAKAN:

    Madde 5 - Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

    Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    MÜSTEŞAR:

    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve amirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarının kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.

    Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

    MÜSTEŞAR YARDIMCILARI:

    Madde 7 - Bakanlıkta ana hizmet kuruluşları ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere dört müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

    İKİNCİ BÖLÜM : ANA HİZMET BİRİMLERİ

    ANA HİZMET BİRİMLERİ:

    Madde 8 - (Değişik madde: 10/08/1993 - KHK-494/3 md.)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ana hizmet birimleri şunlardır:

    a) Sanayi Genel Müdürlüğü,

    b) Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,

    c) Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü,

    d) İç Ticaret Genel Müdürlüğü,

    e) Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü,

    f) Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü,

    g) Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü,

    h) Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü,

    i) (Mülga bent: 23/08/1993 - KHK-518/30 md.; Yeniden Düzenleme: 14/06/2000 - 4580/1. md.) Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü,

    j) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı.

    SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 9 - Sanayi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Plan ve programlar çerçevesinde, yıllık ithalat ve ihracat rejimlerinin hazırlanmasını sağlamak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

    b) Mevcut sanayinin problemlerini takip etmek ve milli ekonomimize sağlayacak faydalarının en üst seviyede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak ve rehberlik etmek,

    c) Tespit edilen sanayi politikası doğrultusunda yurt içinde imal edilen ürünlerin, dış ürünlerle rekabet edebilecek, uygun fiyat ve kalite seviyesine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, sanayi müesseselerinin üretimlerinin devamı ve artışı için ihtiyaç duyulacak yatırım malı, hammadde, işletme malzemesi ve yedek parçaları yurt içi kaynaklardan veya ithal yolu ile temin etme hususunda karar vermek, işletmeleri gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üretimde bulunmaya yönlendirmek, bunun için sanayiciye yardımcı olmak ve üretilen malların bu yönde kontrolunu yaparak tüketiciye intikalini sağlamak,

    d) Sanayi işletmelerine ait sicilleri tutmak, envanterlerini yapmak, istatistiki bilgi toplamak ve değerlendirmek,

    e) Sanayi mamulleri ihracatının artırılması için gerekli çalışmalar yapmak ve bu konuda sanayiciye yardımcı olmak,

    f) Diğer ülkelerle sınai ve teknik konularda, gerekli işbirliğini temin için ilgili kuruluşlarla yapılacak çalışmalara iştirak etmek,

    g) Gider Vergileri Kanununa göre, ilk madde indirimi, istihsal vergisi muafiyeti ve fevkalade ekonomik ve teknik amortisman ve gümrük vergi nispet ve hadlerindeki gerekli değişiklikler hakkında görüş bildirmek,

    h) Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak, savunma alanındaki yatırımları takip etmek ve bu sahada gerekli envanter çalışmalarını yapmak,

    i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 10 - Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Kalkınma planı ve yıllık programlarda Bakanlık ve ilgili kuruluşların sorumluluğuna verilen yatırım konularına ait sınai araştırmayı yaparak, yatırım projelerini tetkik etmek, değerlendirmek ve alakalı mercilere intikalini sağlamak, tatbik etmek veya ettirmek,

    b) Bölge ve illerin sanayi yerleşme alanlarına ve potansiyellerine ait araştırma, etüt ve planlama çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

    c) Ferdi tasarrufların sanayi yatırımlarına kanalize edilmesini sağlamak maksadıyla kamu kuruluşlarının, kooperatiflerin, çok ortaklı şirketlerin ve yurt dışında mevcut tasarruf sahiplerinin, iktisadi ve insangücü imkanlarını uygun yatırım sahalarına yönlendirmek; rehberlik etmek, gerektiğinde yatırım projelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu yatırımlara ait fizibilite etütlerini yapmak veya yaptırmak,

    d) Sanayinin hammadde, ara malı ve sanayi mamulleri arasındaki münasebetleri ile mal ve hizmet akışını araştırmak,

    e) Sanayi mamullerinin iç ve dış pazar araştırmalarını yapmak ve ilgili ünitelere bilgi vermek,

    f) Yurt dışında sınai müşavirlik yapan veya tesisler kuran sanayicilerin karşılaştıkları problemlerde kendilerine yardımcı olmak maksadıyla çalışmalar yapmak, ilgili mercilere tekliflerde bulunmak,

    g) Yurt içinde yapılan sınai mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin yurt dışında da yapılmasını ve tanıtılmasını teminen gerekli çalışmaları yapmak,

    h) (Değişik bend: 01/03/2007-5593 S.K./1.md.) Sınai alandaki teknolojik gelişmeleri takip ve teşvik etmek amacıyla, ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversiteleri ile işbirliği yaparak teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif katılımını sağlayacak programlar yapmak, araştırma ve geliştirme projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün patenti, yatırımı ve pazarlaması konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek ve bu programların uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile yönetmelikleri hazırlamak,

    i) Memleketimiz şartlarına uygun teknolojilerin sanayi kuruluşlarına intikalini sağlamak,

    j) Sanayi işletmeleri arasında teknolojik entegrasyon sağlanması için gereken tedbirleri belirlemek ve uygun görülenleri uygulamak,

    k) Sanayi ile ilgili çevre meseleleri hakkında çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,

    l) Sanayiin gelişmesi konusunda, yatırım ve işletme kredilerinin sağlanması ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    m) Sınai yatırımların teşviki ile ilgili olarak, Bakanlık bütçesinden yapılacak harcamaları, Devlet Planlama Teşkilatı ve diğer ilgili merciler ile işbirliği yaparak, yönetmelik esasları dahilinde belirlemek, dağıtmak ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

    n) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,

    (Ek fıkra: 01/03/2007-5592 S.K./1.md.) Bakanlık bütçesinden birinci fıkranın (h) bendine göre, yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin proje adına açılacak özel hesaplarda izlenir. Yükseköğretim kurumları ve vakıf üniversitelerine aktarılan tutarların harcanmasına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. Bu kapsamda yapılan harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında denetlenir. Hazırlanan programlara ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlileri ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişiler için yapılacak harcamalar Bakanlık bütçesinden gerçekleştirilir. Desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında görev yapan öğretim elemanlarına 15.000 gösterge rakamının, yüksek öğretim kurumlarının teknik hizmetler sınıfında görev yapan personele ise 8.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ödeme yapılabilir. Memur ve diğer kamu görevlisi olmamak kaydıyla projede görev yapan diğer proje personeline proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden aylık ücret ödenir.

    KÜÇÜK SANATLAR VE SANAYİ BÖLGELERİ VE SİTELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 11 - Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) (Değişik bent: 04/04/1991 - 3711/1 md. ) Çeşitli illerde yapılan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerini mevcut ise imar planlarına uygun olarak planlamak, küçük sanayi sitelerinin alt yapılarının tamamını, üst yapılarının ise %70'ine kadar olan kısmını kredi ile desteklemek, organize sanayi bölgelerini kredilendirmek, inşaatlarını kontrol etmek ve denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde plan hedeflerine paralel olarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak ve bütün bu faaliyetleri koordine etmek, küçük sanayi siteleri ile organize sanayi bölgeleri yer seçiminin, Hazine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerden yapılması halinde, arsa bedelinin, ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol esaslarına göre ödenmesini sağlamak,

    b) Küçük sanayici, sanatkar ve imalatçı esnafa teşkilatlanma, finansman, eğitim, hammadde temini, pazarlama gibi teknik ve ekonomik konularda ihtiyaç duyduğu hizmetleri vermek, plan hedefleri doğrultusunda varlıklarını korumaları ve geliştirilmeleri için gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak,

    c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

    (Ek fıkra: 04/04/1991-3711/1 md.) (a) bendindeki görevlerin yürütülmesine ilişkin esaslar bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir.

    İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 12 - İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) (Mülga bent: 10/08/1993 - KHK - 494/16 md.;Yeniden Düzenleme: 14/06/2000 - 4580/2. md.) Ticaret siciline ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek,

    b) (Mülga bent: 10/08/1993 - KHK - 494/16 md.; Yeniden Düzenleme: 14/06/2000 - 4580/. md.) Umumi mağazacılık mevzuatı gereğince Bakanlıkça yapılması gereken işlemleri yürütmek,

    c) Yaş meyve ve sebze hallerinin geliştirilmesi ve pazar yerlerinin iyileştirilmesi imkanlarını araştırmak ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle sağlamak,

    d) Tarım ve sınai ürünlerin sergilenmesi ve tanıtılmasında faydalı görülen fuar, sergi ve panayırların modern ve teknik esaslara uygun bir şekilde kurulmasını teşvik etmek ve uygun gördüklerine izin vermek,

    e) (Mülga Bent: 14/06/2000 - 4580/6. md.)

    f) Gözetme şirketlerinin ve firmalarının kuruluş ve işleyişlerini kontrol etmek,

    g) Bakanlığa verilen görevler çerçevesinde yerli ve yabancı ortakları denetlemek,

    h) Anonim ve limited şirketlerin kuruluş ve statü değişikliklerine ait işlemleri yapmak, yabancı anonim ve sermayesi paylara ayrılmış şirketlerden memleketimizde şube ve acenta kurmak isteyenlerin işlemlerini yapmak,

    i) (Mülga bent: 18/12/1987- KHK - 303/2 md.)

    j) Banka ve kredi, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve bunların birliği ile ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,

    k) (Değişik bent: 23/10/1989 - KHK - 384/3 md.) Lüzumu halinde sanayi mamullerinin maliyet incelemelerini yapmak, satış fiyatlarını veya değerlerini tesbit ve kontrol etmek,

    l) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    TEŞKİLATLANDIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 13 - Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı tarımsal amaçlı kooperatifler ile tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri hariç olmak üzere, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve birliklerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ait işlem ve hizmetleri yürütmek,

    b) Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin devlet adına ürün satış alması, bu ürünlerin değerlendirilmesi faaliyetleri ile bu faaliyetler için gerekli kredilerle ilgili hizmet ve işlemleri yürütmek ve gerekli tedbirleri almak,

    c) Kooperatifçiliğin tanıtılması ve eğitimi çalışmalarını yapmak ve ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

    d) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 13/A - (Ek madde: 14/04/1989 - KHK - 367/14 md.)

    Avrupa Birliği Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.

    ÖLÇÜLER VE STANDARTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 14 - (Değişik madde: 23/10/1989 - KHK - 384/4 md.)

    (Değişik parağraf: 10/08/1993-KHK-494/4 md.) Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) (Değişik bent: 10/08/1993 - KHK-494/4 md.) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve Bakanlıkla ilgili konularda mecburi uygulamaya konulması uygun görülen standartları Bakan onayı ile uygulamaya koymak,

    b) (Değişik bent: 10/08/1993 - KHK-494/4 md.) Standartları bulunmayan sanayi ürünleri için, standartları hazırlanıncaya kadar kalite denetimine esas olacak özellikleri tespit etmek veya ettirmek,

    c) Mevzuatın diğer bakanlık veya makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere iç ticarette konu olan ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak,

    d) (Mülga bent: 10/08/1993 - KHK-494/16 md.)

    e) 3516 sayılı ölçüler ve ayar Kanunun 2 nci maddesinde yer alan ölçü ve ölçü aletleri ile aynı madde uyarınca Kanun kapsamına alınacak diğer ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve damgalanmasını sağlamak,

    f) Ölçü ve ölçü aletlerinin marka kaydını yapmak, tip ve sistemlerini onaylamak, ulusal ölçü etalonlarının muhafazasını sağlamak ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak,

    g) Ayar istasyonlarının teknik yönden yeterlik muayenelerini yapmak, yetki belgelerini düzenlemek,

    h) Laboratuvarlar kurmak veya kurdurmak,

    i) Mesleki eğitim kursları düzenlemek,

    j) Bakanlıkça verilecek benzeri görevlerini yapmak.

    TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 14/A - (Ek madde: 10/08/1993 - KHK - 494/5 md.)

    Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirleri almak, gerekli düzenlemeleri yapmak,

    b) Tüketicilerin tüketim maddeleri yönünden çevresel tehlikelerden korunabilmesi amacıyla alınacak tedbirlerin belirlenmesinde, ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    c) Piyasaya sunulan mal hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi amacına yönelik olarak standart ve kalite denetimi yapmak, yaptırmak, kalite kontrol sistemleri kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlara standart tesbitine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, fiyat hareketlerini izlemek, gerektiğinde ilan etmek,

    d) Tüketicileri aydınlatıcı ve eğitici tedbirleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve tüketicinin korunması konusundaki politikaların oluşturulmasında bunların gönüllü örgütlenmeleri yoluyla temsil edilmelerini sağlamak,

    e) Mal ve hizmet piyasalarındaki faaliyetleri, özellikle fiyat hareketlerini izlemek, fiyatların serbest rekabet esaslarına göre oluşmasını önleyici hususların ortadan kaldırılmasına yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak,

    f) Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya ortadan kaldırıcı anlaşma, uygulama ve kararların yasaklanması ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarının önlenmesine yönelik tedbirleri almak,

    g) Tekelleşmeye yol açacak şekilde rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme, devralma ve elegeçirmeleri önleyecek tedbirleri almak,

    h) Tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulmasına ilişkin politikaların belirlenmesinde yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

    ı) Tüketici sorunlarının çözümüne ve rekabetin düzenlenmesine ilişkin olarak diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak.

    Genel Müdürlük bünyesinde, tüketicinin korunması ve sağlıklı bir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere, gerekli hallerde devamlı ve geçici özel ihtisas komisyonları kurulabilir.

    Bu komisyonlarda görev alacak kamu görevlisi olmayan üyelere ödenecek huzur ücreti ve harcırahlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

    ESNAF VE SANATKARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 14/B - (Ek Madde: 14/06/2000 - 4580/3. md.)

    Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Esnaf ve sanatkar ve küçük işletmelerin örgütlenmesine ilişkin hukuki düzenlemeleri yapmak,

    b) Esnaf ve sanatkar ve küçük işletmelerin problemlerini takip etmek ve milli ekonomiye sağlayacakları faydaların en üst seviyede tutulabilmesi için çözüm yolları aramak ve rehberlik etmek,

    c) Esnaf ve sanatkar ve küçük işletmelerin kredi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sermaye piyasası ve kurumlarından yararlanmaları, finans, kurum ve kuruluşlarının kurulması için çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,

    d) Esnaf ve sanatkar ve küçük işletmelerin teknik ve ekonomik konulardaki sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, bu konularda ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

    e) Esnaf ve sanatkar ve küçük işletmelerin rekabet güçlerinin, üretim ve hizmet teknolojilerinin geliştirilmesi suretiyle artırılabilmesi için gereken çalışmaları yapmak ve bu konuda ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini temin etmek,

    f) Teknolojik yeniliklerden yararlanmak, üretimini artırmak, iç ve dış pazar imkanları sağlamak üzere, esnaf ve sanatkar ve küçük işletmeler ile yanlarında çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, bu konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak ve yol gösterici tedbirler almak,

    g) 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

    h) Esnaf ve sanatkarlar odaları ile bunların üst kuruluşlarına ilişkin koordinasyon amaçlı hizmetleri yürütmek,

    i) Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

    SINAİ MÜLKİYET DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 15 - (Mülga madde: 23/08/1993 - KHK-518/30 md.)

    BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 16 - Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek,

    b) Bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

    c) Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının milletlerarası ilişkilerini düzenlemek, yönlendirmek, koordinasyonu sağlamak,

    d) Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organı ile ilgili olarak Bakanlığa düşen görevleri yerine getirmek,

    e) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ:

    Madde 17 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    b) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    c) Hukuk Müşavirliği,

    d) Bakanlık Müşavirleri,

    e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI:

    Madde 18 - (Değişik ilk cümle: 10/08/1993 - KHK-494/6 md.) Teftiş Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanının yönetiminde (... ) ve Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar.

    a) Bakanlık Teşkilatı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek maksadıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu ve müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.

    ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI:

    Madde 19 - (Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ:

    Madde 20 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları, önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

    c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

    d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuat, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan, diğer bakanlıklardan veya Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

    BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ:

    Madde 21 - Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere yirmi Bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

    Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlıdır.

    BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ;

    Madde 22 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığında basın ve halkla münasebetlerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : YARDIMCI BİRİMLER

    YARDIMCI BİRİMLER:

    Madde 23 - (Değişik madde: 10/08/1993 - KHK-494/7 md.)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez kuruluşundaki yardımcı birimleri şunlardır:

    a) Personel Dairesi Başkanlığı,

    b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    c) Bilgi işlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,

    d) Savunma Sekreterliği,

    e) Özel Kalem Müdürlüğü,

    PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 24 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

    b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

    c) Eğitim planını hazırlamak, hizmet önerisi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    d) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 25 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

    c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinde yararlanmalarını sağlamak,

    g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

    h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

    i) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

    j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

    k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

    l) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

    BİLGİ İŞLEM VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI:

    Madde 25/A - (Ek madde: 10/08/1993 - KHK-494/8 md.)

    Bilgi işlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Süreli ve süresiz yayınları izlemek, bu yayınlardan Bakanlık teşkilatına bağlı birimlerin; personelin ve ilgili kişilerin yararlanmasına yönelik kütüphanecilik ve bilgisayar hizmetleri vermek,

    b) Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, bu amaçla Bakanlıkla ilgili gerekli bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak suretiyle bilgi bankası oluşturmak bu bilgi bankasından Bakanlık teşkilatına bağlı birimlerin, personelin ve ilgili kişilerin yararlanmasını sağlamak,

    c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİ:

    Madde 26 - Savunma Sekreterliği özel kanunda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ:

    Madde 27 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarda ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

    d) Bakanca verilecek diğer görevleri ifa etmek.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : SÜREKLİ KURUL

    SANAYİ ŞURASI:

    Madde 28 - Bakanlığın sanayi ile ilgili görevleri arasında bulunan konularda diğer bakanlıkların sanayicilerin, gerçek ve tüzelkişilerin, işçi ve işverenlerin diğer mesleki kuruluşlar ile ilim ve ihtisas sahiplerinin fikir, bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak üzere Bakan tarafından Sanayi Şurası toplantıya çağırılır.

    Sanayi Şurasının çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

    ESNAF VE SANATKARLAR ŞURASI:

    Madde 28/A - (Ek madde: 10/08/1993 - KHK-494/9 md.)

    Esnaf ve sanatkarlara ilişkin ülke düzeyindeki politikaların belirlenmesi, bu konudaki sorunların tespit ve çözüm yollarının araştırılması, Bakanlıkça alı nacak hukuki ve idari tedbirlerin ilgili kurum, kuruluş ve meslek gruplarının katılımı ile oluşturulması amacıyla, Bakan tarafından esnaf ve Sanatkarlar Şurası toplantıya çağrılır.

    Esnaf ve Sanatkarlar Şurasının çalışma esas ve usulleri yönetmelikle düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : TAŞRA TEŞKİLATI

    TAŞRA TEŞKİLATI:

    Madde 29 - Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : SORUMLULUK VE YETKİLER

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI:

    Madde 30 - Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIKLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU:

    Madde 31 - Bakanlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

    Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    MAHALLİ İDARELERLE KOORDİNASYON SORUMLULUĞU:

    Madde 32 - Bakanlık, hizmet alanlarına giren konularda mahalli idarelerle koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    BAKANLIĞIN DÜZENLEME GÖREV VE YETKİSİ:

    Madde 33 - Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir.

    YETKİ DEVRİ:

    Madde 34 - Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    BEŞİNCİ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KONTROLÖRLER:

    Madde 35 - (Değişik fıkra: 10/08/1993 - KHK - 494/10 md.) Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilir. Bu kontrolörler, ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevlendirilebilir.

    Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır.

    (Değişik fıkra: 10/08/1993 - KHK - 494/10 md.) Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları tüzükle düzenlenir.

    ATAMA:

    Madde 36 - 23/04/1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

    Bakanlık ilgili kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

    TÜKETİCİ VE REKABET UZMANI VE UZMAN YARDIMCILIĞI

    Madde 36/A - (Ek madde: 10/08/1993 - KHK - 494/11 md.)

    Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel koşullara ek olarak;

    a) Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler fakülteleri ile mühendislik alanında eğitim veren en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

    b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

    c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak,

    d) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birini iyi derecede bilmek,

    koşulları aranır.

    Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak Tüketici ve Rekabet Uzmanlığı yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler. Sınavda başarılı olanlar, Tüketici ve Rekabet Uzmanı unvanını kazanırlar.

    Yeterlik sınavında iki defa başarı gösteremeyenler, durumlarına uygun diğer memur kadrolarına atanırlar.

    Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcıları ile Tüketici ve Rekabet Uzmanlarının çalışma yöntemleri, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, uzman yardımcılığından uzmanlığa yükseltilme şartları, yarışma ve yeterlik sınavları ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.

    KADROLAR:

    Madde 37 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 38 - 6973 Sayılı "Sanayi Vekaleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun" ile 31/05/1939 tarihli 3614 sayılı Ticaret Vekaleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun ve değişiklikleri ile diğer kanunlar bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    İNTİKAL EDEN GÖREV VE YETKİLER:

    Madde 39 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bakanlığı ile Ticaret Bakanı ve Bakanlığına ait, görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetlerden taşınır ve taşınmaz her türlü mallardan Ticaret Bakanı ve Bakanlığın İhracat, İthalat ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı vasıtasıyla icra ettiği, kullandığı, taşıdığı ve sahip oldukları hariç, diğerleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının İhracat, İthalat, Anlaşmalar Genel Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığına ait kadrolar hariç diğer bütün kadroları personeli ile birlikte başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır.

    Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme uyarınca genel hükümlere göre yeni kadrolar tesbit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, devredilen kadroların kullanılmasına devam olunur.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı İhracat, İthalat, Anlaşmalar Genel Müdürlükleriyle, Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı hariç, diğer memurluklarından kadro ve görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar.

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilen kadrolardan Müsteşar ve Müsteşar yardımcıları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığındaki Danışma ve Denetim birimleri ve yardımcı birimlerin Genel Müdür, Daire Başkanı, Kurul Başkanı ve bunların yardımcılarına ait kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılır. Sanayi ve Ticaret Bakanı, yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memurlardan birini görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle görevlendirilebilir.

    Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlarla, şahsa bağlı kadrolarda bulunanlar Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali ve sosyal haklarıyla durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler.

    Yukarıdaki (2) ve (3) üncü fıkrada sayılanların Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanmaları halinde de eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarının bu yeni kadrolarında kaldıkları sürece ödenmesine devam olunur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığında istihdam edilen bağlı ve ilgili kuruluş personeli ilgili oldukları kuruluşlara en geç bir yıl içerisinde iade edilir.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 5 - Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanunun 29 uncu maddesinde belirtilen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam olunur.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanuna göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşkilatında değişen veya yeniden kurulan birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edilir.

    Bakanlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre içerisinde Bakanlık kadrolarını, bu Kanun ile öngörülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere, Bakanlığın teklifi, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 7 - Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı İhracat, İthalat ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleri ile Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı dışındaki, Ticaret Bakanlığına ait her türlü mal ve haklar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş sayılır.

    Geçici Madde 8 - Bu Kanuna göre kaldırılan birimlerde görevli personel, durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Geçici Madde 9 - (Ek madde: 10/08/1993 - KHK - 494/17 md.)

    Bu Kanun Hükmünde Kararname ile çıkarılması öngörülen tüzük ve yönetmelikler, bir yıl içerisinde yürürlüğe konulur.

    Geçici Madde 10 - (Ek madde: 10/08/1993 - KHK - 494/17 md.)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda görevli personelden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 yıllık yüksekokul mezunu olanlardan yaş sınırına bakılmaksızın bu kuruluşta en az 6 yıl çalışmış bulunanlar uzmanlık sınavına,6 yıldan az hizmeti olanlar ise uzman yardımcılığı sınavına girme hakkından 2 defadan fazla olmamak üzere yararlanabilirler. Sınavda başarı gösterenler tüketici ve rekabet uzmanı veya tüketici ve rekabet uzman yardımcısı kadrolarına başarı sıralaması dikkate alınarak atanırlar.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 12/04/2005 - 25788 S.K./1.mad)

    Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, malî bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır.

    Kurum ve kuruluşların KOBİ'lere ilişkin uygulamalarında birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümleri esas alınır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 40 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Ek - 1 Sayılı Cetvel

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatı

    - Müsteşar: Müsteşar

    - Müsteşar Yardımcısı:

    1. Müsteşar Yrd.

    2. Müsteşar Yrd.

    3. Müsteşar Yrd.

    4. Müsteşar Yrd.

    - Anahizmet Birimleri:

    1. Sanayi Genel Müdürlüğü

    2. Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

    3. Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü

    4. İç Ticaret Genel Müdürlüğü

    5. Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü

    6. Avrupa Birliği Koordinasyon

    7. Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü

    8. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

    9. (Mülga: 23/08/1993 - KHK - 518/30 md.; Yeniden Düzenleme: 14/06/2000 - 4580/4. md.) Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

    10. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

    - Danışma ve Denetim Birimleri:

    1. Teftiş Kurulu Bşk.

    2. APK Kurulu Bşk.

    3. Hukuk Müşavirliği

    4. Bakanlık Müşavirliği

    5. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

    - Yardımcı Birimler:

    1. Personel Dairesi Baxkanlığı

    2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

    3. Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

    4. Savunma Sekreterliği

    5. Özel Kalem Müdürlüğü

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100