Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU

    TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU

    Kanun Numarası: 3093

    Kanun Kabul Tarihi: 04/12/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/12/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18606

    AMAÇ VE KAPSAM:

    Madde 1 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlanan bu Kanun; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınacak ücretler, elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ile çeşitli gelirlerin tahakkuk, tahsilat işlemlerini kapsar.

    GELİRLER:

    Madde 2 - Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun gelirleri şunlardır:

    a) Radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler,

    b) Elektrik enerjisi hasılatından bu Kanuna göre ayrılacak paylar,

    c) Genel bütçeden yapılacak katkılar,

    d) Radyo ve televizyon vasıtasıyla yapılan her çeşit ilan ve reklam ile faaliyet gelirleri,

    e) (Ek bent: 15/06/1987 - 3383/2 md.) Film, bant, plak, nota, dergi, kitap ve benzerlerinin yapım, yayın ve satışından elde edilecek gelirler,

    f) (Ek bent: 15/06/1987 - 3383/2 md.) Radyo ve televizyonla ilgili her türlü ticari işlemler ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,

    g) (Ek bent: 15/06/1987 - 3383/2 md.) Düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklamdan elde edilecek gelirler,

    h) Yapılacak her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler.

    CİHAZLARIN İMALAT VE İTHALATI İLE GÜMRÜK GİRİŞİ:

    Madde 3 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal veya ithal edenler satıştan önce; ticari ithalat maksadı dışında yurda getirenler de ithal işlemlerinden önce, bandrol veya etiket almaya mecburdur.

    Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından verilir.

    Madde 4 - a) Aşağıdaki cihazları imal veya ithal edenler satış sırasında, fabrika çıkış fiyatı veya ithal maliyeti üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

    1. Renkli televizyon için      %8,

    2. Siyah - beyaz televizyon için   %8,

    3. (Değişik alt bent: 15/06/1987 - 3383/2 md.) Radyo, portatif radyoteyp, radyopikap   %8

    4. Video için   %12,

    5. Birleşik cihazlar için :

    a. (Video - televizyonradyo)

    (Video - televizyon)   %12,

    (Radyo - Televizyon)

    b. (Değişik alt bent: 15/06/1987 - 3383/2 md. ) Müzik seti ve benzerleri   %10

    6. (Ek alt bent: 15/06/1987 - 3383/3 md.) Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve radyo televizyon yayınını almaya yarayan her türlü cihazlar.   %10

    Tutarında ücret tahsil ederler ve 5 inci maddeye göre Türkiye RadyoTelevizyon Kurumuna öderler.

    b) Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek (a) bendinde belirtilen cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretler her yıl Aralık ayında gelecek takvim yılından geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından maktu olarak tespit edilir.

    c) (Değişik bent: 06/07/1999 - 4397/4 md.) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında Kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum ve kuruluş ve işletmeler nihai tüketiciye satılan enerjiden elde edilen gayrisafi satış hasılatının (katma değer vergisi hariç, tüm fon, vergi ve paylar dahil) %3,5 oranı tutarındaki payı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilirler.

    d) (Değişik bent: 06/07/1999 - 4397/4 md.) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen oranları yüzde yüzüne (%100) kadar arttırmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    TAHSİLAT:

    Madde 5 - a) (Değişik bent: 15/06/1987 - 3383/4 md.) Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal ve ithal edenler bir ay içinde sattıkları cihazlardan 4 üncü maddenin (a) bendine göre tahsil ettikleri ücretleri en geç müteakip üçüncü ayın onuna kadar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna bir beyanname ile bildirerek ve aynı süre içerisinde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde her geçen gün için yürürlükteki en yüksek ticari kredi faizi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek faiz miktarı ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (gecikme cezası hariç) hükümlerince tahsil olunur.

    b) Gümrük idareleri, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre yurda giren cihazlardan alınacak ücretlerin tahsilatını yaparak, aylık tahsilat toplamını en geç takip eden ayın onbeşinci gününe kadar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna intikal ettirir.

    c) (Değişik bent: 06/07/1999 - 4397/5. md.) Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerce, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine göre hesaplanacak pay, en geç tahsilatı takip eden ayın 25'inde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenir ve tahakkuk cetvelleri aynı süre içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilir.

    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılına diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin üçer aylık dönem bilançoları kesinleştiğinde, o dönemin ödemeleri ile bilançoya göre ortaya çıkacak farklar müteakip ayın sonuna kadar taraflarca mutabakatı yapılarak tasfiye edilir.

    Ödemenin geciktirilmesi halinde, her geçen ay ve kesri için, Türkiye Elektri Dağıtım A.Ş. Ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile diğer kurum, kuruluş ve işletmelere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Kurum alacağı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince takip ve tahsil olunur.

    d) (Değişik bent: 06/07/1999 - 4397/5 md.) Diğer gelirlerin takip ve tahsilat şekli Kurumca tespit edilir.

    CEZA HÜKMÜ:

    Madde 6 - (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./439.mad)

    Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arzedilen her cihaz için cihazın satış bedeli kadar idarî para cezası verilir. Bu cihazları bandrolsüz veya etiketsiz satın alan, devralan veya kullananlara bandrolsüz veya etiketsiz her bir cihaz için cihazın rayiç değerinin yarısı kadar idarî para cezası verilir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 7 - 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 35, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43 üncü maddeleri ve aynı Kanunun 63 üncü maddesinin (b) ve (c) bendi ile Geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 8 - (05/04/1983 tarih ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin değiştirilmesine dair olup, ilgili kanundaki yerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (11/11/1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendinin değiştirilmesine dair olup, ilgili kanundaki yerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile beyanname, bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususlar Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından tesbit edilir.

    (Değişik fıkra: 06/07/1999 - 4397/6 md.) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, bandrole tabi cihazları, satın alan, devralan, toptan veya perakende satışını yapan firmalar ile bu cihazları kullananların kontrol ve denetimleri Kurumun görevlendireceği denetim elemanlarınca yapılır ve tespit edilen bandrolsüz herbir cihaz için Kurumca bu Kanunun 6 ncı maddesindeki hükümler uygulanır. İmalatçı, ithalatçı ve ihracatçıların, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Ve Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. ile bu kuruluşların dışında Kanunla elektrik üretimi ile iletimi tesisleri kurmaya ve işletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum, kuruluş ve işletmelerin denetimleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun talebi üzerine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 135 inci maddesinde belirtilen incelemeye yetkililer tarafından yapılır ve sonuçları kuruma bildirilir.

    GEÇİCİ MADDELER:

    Geçici Madde 1 - Halen kullanılmakta olan ruhsatlı cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere aşağıdaki ücretler alınır.

    1. Renkli televizyonlardan 4 000 TL.

    2. Siyah - beyaz televizyonlardan        1 000 TL.

    3. Videolardan    5 000 TL.

    4. Birleşik cihazlar

    a) Video - televizyon - radyo    9 000 TL.

    b) Video - televizyon    8 000 TL.

    c) Radyo - televizyon    6 000 TL.

    d) Müzik seti ve diğerleri    3 000 TL.

    Bu ücretler, cihazlar ruhsatsız ise veya sahibi tarafından ruhsatlı olduğu belgelenemezse %50 (yüzde elli) zamlı uygulanır.

    Bu ücretler Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından veya uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tahsil olunur.

    Geçici Madde 2 - (Değişik madde: 09/04/1986 - 3273/1 md.)

    Bu Kanunun Geçici 1 inci maddesinde belirtilen ücretleri;

    01/10/1985'den 31/12/1986 tarihine kadar yüzde elli,

    01/01/1987'den 31/12/1987 tarihine kadar yüzde yüz,

    01/01/1988'den 31/12/1988 tarihine kadar yüzde ikiyüz,

    Fazlası ile ödeyenlerin geçmiş yıllardan doğan ruhsatname ücretlerine dair borçları ile ruhsatsız ve bandrolsüz cihaz kullananların borç ve cezaları bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlük tarihinde ticari işletmelerin satış amacı ile stoklarında bulundurduğu cihazların satışında, satın aldıkları fatura bedeli üzerinden bu Kanunun 4 üncü maddesindeki nispetlere göre bandrol veya etiket karşılığı ücretler tahsil edilerek Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna intikal ettirilir.

    Bu madde hükmüne aykırı davranan satıcılardan 500.000 lira para cezası Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu tarafından tahakkuk ve tahsil edilir.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 5 inci maddesi (b) bendinde yer alan gümrük idarelerinden maksat gümrüklü sahada görev yapan gümrük müdürlükleri, PTT ve Bankalar ve TRT Kurumunca yetkili kılınan sair kurum ve kuruluşları kapsar.

    Geçici Madde 5 - (Değişik madde: 24/06/1985 - KHK - 248/1 md.; Aynen kabul: 28/09/1988 - 3471/1 md.)

    Geçici 1 inci maddedeki ücretler 30/09/1985 tarihine kadar ödenir.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 28/12/1999 - 4499/1 md.)

    Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tesis, devir ve nakil ücretleri hariç tahsil ettiği telefon, teleks, faksimile, data, Türksat, kablo tv, araç telefonu (mobil), çağrı cihazı (mobil) ve diğer gelirler kaleminden oluşacak brüt gelirlerinden ayrılacak %2.5 oranındaki payı, 2000 yılına münhasır olmak üzere, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirir.

    Her ayın geliri üzerinden ayrılacak pay, takip eden ayın yirmibeşinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun göstereceği banka hesabına ödenir ve tahakkuk cetvelleri aynı süre içinde Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna gönderilir. Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin üçer aylık dönem bilançosu kesinleştiğinde, o dönemin ödemeleri ile bilançoya göre ortaya çıkacak farklar müteakip ayın sonuna kadar taraflarca mutabakatı yapılarak tasfiye edilir.

    Ödemelerin geciktirilmesi halinde, her geçen ay ve kesri için Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda öngörülen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Kurum alacağı 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerince takip ve tahsil olunur.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 11 - Bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yayımı tarihinden, diğer maddeleri 01/01/1985 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    06/07/1999 TARİH VE 4397 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ :

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunuda öngörülen devir, bir protokolle 31/12/1999 tarihine kadar yapılır. Bu Kanunda öngörülen bütün geçiş, devir, temlik ve intikal işlemleri ile bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek protokol ve kağıtlar her türlü vergi, resim, harç, ücret ve fonlardan istisnadır.

    Geçici Madde 2 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türk Telemomünikasyon Anonim Şirketi arasında 12/01/1989 tarihli ve 3517 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında 3517 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan mevcut borç ve alacaklar karşılıklı olarak silinmiştir.

    Türk Telekomünikasyon A.Ş. Silinen alacak mimtarını gider olarak yazar, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ise silinen aynı miktardaki borçları Hazinenin payı olarak Kurum sermayesine ekler.

    Geçici Madde 3 - 1 inci maddede devredilecekleri belirtilen istasyon, tesis ve hizmetlerle ilgili olarak Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi tarafından yapılmış sözleşmeler, kredi anlaşları, devam eden yatırım projeleri, leh ve aleyhe açılmış ve açılacak olan davalar ve icra takipleri bütün hak, borç, alacak ve yetkileri ile birlikte Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna geçer.

    Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilecek maddi duran varlıkların amortismanlar ve yeniden değerleme artış fonundan karşılanamayan bölümü Hazinece Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye ödenir.

    Ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünce devir alınan aynı bedel üzerinden Hazinenin payı olarak Kurum sermayesine eklenir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100