Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN

    KONUT İNŞAATINDA VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK YATIRIMLARDA VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNA VE MUAFLIKLARI TANINMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2982

    Kabul Tarihi: 24/02/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/03/1984

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18328

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, konut inşaatı ile kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımların, vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları yoluyla, teşvikidir.

    KAPSAM:

    Madde 2 - Bu Kanun hükümlerine göre uygulanacak istisna ve muaflıklar; veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, resim ve harçları kapsar.

    ARAZİ, ARSA TEDARİKİ:

    Madde 3 - (Değişik madde: 19/06/1987 - 3393/6 md.)

    Konut inşaatı veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için arazi veya arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlı veya ivazsız devir, temlik, kamulaştırma, satış vaadi sözleşmesi, intifa hakkı, iştira hakkı, alım, satım, kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhit, tescil, cins değişikliği, rehin tesis ve terkini, ipotek tesis ve terkini, ıslah, değişiklik işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar, ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.

    KONUT İNŞAATI:

    Madde 4 - a) Arazi ve arsa üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle konut olarak kullanılacak binalar, bağımsız bölümler veya katların (Eklentiler veya ortak yer payları dahil) meydana getirilmesi ve bunlardan ticari maksatla inşa edilenlerin, devir ve iktisapları ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar,

    b) Konut edinmek isteyenlere kredi verilmesi (Köyler dahil) hakkındaki işlemler ile bu konuda düzenlenen kağıtlar ve bu kredi muameleleri dolayısıyla her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alınan paralar,

    c ) (Ek bent: 19/06/1987 - 3393/7 md.) Konut yapı kooperatifleri üyelerinin üyelik aidatı ile ek ödemeleri dolayısıyla konut yapı kooperatifleri lehine düzenledikleri kağıtlar.

    İkinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.

    Ancak net 150 m

    'yi geçen konutlara bu madde hükmü uygulanmaz.

    YATIRIMLARIN TEŞVİKİ:

    Madde 5 - Sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile vakıfların kalkınmada öncelikli yörelerde yapacakları Devletçe teşviki öngörülen yatırımlar dolayısıyla, her ne suretle olursa olsun bina iktisapları, arsa ve arazi üzerine inşa veya binaya ilave suretiyle binalar, bağımsız birimler veya katlar meydana getirmeleri ve bunların devirleri ile ilgili işlemler ve bu işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlar ikinci maddede yazılı vergi, resim ve harçlardan müstesnadır.

    EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ:

    Madde 6 - (Değişik madde: 23/12/1992 - 3858/2 md.)

    Konut inşaatına veya kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlara tahsis edilen arazi ve arsalar Emlak Vergisinden muaftır.

    TEŞVİKLERİN SINIRI:

    Madde 7 - Bu Kanunla tespit edilen vergi, resim ve harç muafiyet ve istisnalarından faydalanılmış olması, diğer kanunlarla öngörülen teşvik hükümlerinden faydalanılmasına mani değildir.

    CEZALAR:

    Madde 8 - (Değişik madde: 23/12/1992 - 3858/3 md.)

    Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalardan:

    a) Konut inşaatı yapmak için yararlananların 9 uncu maddede yazılı süre içinde konut inşaatına başlayıp projenin tamamını bitirmemeleri veya konut dışında herhangi bir inşaat yapmaları veya inşa ettikleri binayı konut dışında başka bir amaçla kullanmaları halinde;

    b) Kalkınmada öncelikli yörelerde yatırım yapmak için faydalananların 9 uncu maddede yazılı süre içinde yatırım projesinin tamamını gerçekleştirmemeleri veya mahiyet ve miktar itibariyle başlangıçta öngörülen projeyi küçültmeleri veya yapılan yatırımı yatırımla öngörülen amaç dışında kullanmaları halinde;

    Daha önce alınmayan vergi, resim ve harçlar Vergi Usul Kanununa göre ağır kusur cezalı olarak tahsil edilir.

    Plan ve projesi gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak bölümler de ihtiva eden inşaatlarda vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları sadece konut olarak kullanılacak bölümlere (Köylerde samanlık, ahır, kümes ve benzerleri dahil) isabet eden arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanır. Ancak bu inşaatlarda inşaat izni alınmadan önce uygulanan istisna ve muaflıklar nedeniyle alınmayan vergi, resim ve harçlardan konut dışındaki bölümlere isabet edenler arsa payı esas alınmak suretiyle hesaplanarak inşaat izni tarihinden itibaren bir ay içinde cezasız olarak geri alınır.

    Konut inşaatı ve yatırım projesinin tamamının fiziki olarak hangi hallerde gerçekleşmiş sayılacağının ölçü ve esasları Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

    SÜRE:

    Madde 9 - (Değişik madde: 23/12/1992 - 3858/4 md.)

    Bu Kanunda yer alan muafiyet ve istisnalar, 1995 takvim yılı sonuna kadar uygulanır.

    Madde 10 - Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, okullar, kütüphaneler, spor tesisleri ve bunların müştemilatı bu Kanunun uygulanması bakımından konut sayılır.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100