Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU

    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL PANSİYONLARI KANUNU

    Kanun Numarası: 2698

    Kabul Tarihi: 11/08/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/07/1982

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17781

    BİRİNCİ KISIM: GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yatılı okuma imkanı sağlamak üzere, parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için okul pansiyonlarının açılmasına ve yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen;

    "Okul"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını;

    "Pansiyon" ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı okuyan öğrencilerin barındırma, yatırma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri;

    "Belletici" ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile yönetmelikte belirtilecek diğer idari hususları yürütmekle görevli kişileri; ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: ESASLAR

    PANSİYONLARIN AÇILMASI, ÜCRETLERİNİN TESPİTİ VE YARARLANACAKLAR

    Madde 3 - Milli Eğitim Bakanlığı, parasız ve paralı yatılı okutulacak öğrenciler için pansiyonlar açabilir.

    Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin tespitinde, bulundukları bölgenin gelişmişliği, ulaşım ve benzeri imkanları dikkate alınır. Pansiyon ücretleri her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir.

    Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile bu Kanun kapsamına giren görevliler ve Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında, hiç kimse barındırılamaz.

    PANSİYONLARIN YÖNETİMİ

    Madde 4 - Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü, pansiyonun yönetim, eğitim ve hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısını görevlendirir.

    BELLETİCİLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ

    Madde 5 - Pansiyonlardan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitim ve gözetim faaliyetleri ile pansiyonların idari işlerini yürütmek üzere belleticiler görevlendirilir. Görevlendirme, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmenleri arasından Valilik Onayı ile yapılır.

    İKİNCİ KISIM: MALİ HÜKÜMLER

    PANSİYONLARIN BÜTÇELERİ

    Madde 6 - Pansiyonların bütçeleri, Mali yıl itibariyle düzenlenir ve Milli Eğitim, Bakanlığınca onaylanır.

    ALIM - SATIM İŞLEMLERİ

    Madde 7 - Pansiyonların her türlü alım - satım, onarım işlemleri 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

    ÜCRETSİZ YEMEK YİYECEKLER

    Madde 8 - Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı, belleticiler, memurlar ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz yemek yerler.

    ÜCRETLİ YEMEK YİYECEKLER

    Madde 9 - Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela gereğince kişi başına düşen günlük ücretin %55'ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler.

    PARALI VE PARASIZ YATILI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

    Madde 10 - Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır.

    ÖĞRENCİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

    Madde 11 - Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün olmak üzere dört taksitte alınır. Taksidini yönetmelikte belirtilen zamanda ödemeyen öğrencilerin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir.

    Öğretim yılı devamınca paralı yatılı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci, taksidinin tamamını ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden fazla ise bu takside ait fark alınır, eksik ise fark geri verilmez.

    ÜCRET VE YEMEK PARALARININ SAYMANLIĞA YATIRILMASI

    Madde 12 - Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek paraları, makbuz karşılığı, sayman mutemetlerince alınarak en geç 48 saat içinde saymanlığa yatırılır. Resmi tatil günleri bu süreye dahil değildir.

    PANSİYON GELİRLERİNİN KULLANIMI

    Madde 13 - Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek ücretlerinin %88'ini pansiyon giderlerine harcamak,%12'sini de Maliye Bakanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına alırlar.

    Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan %12'ler, Milli Eğitim Bakanlığının uygun göreceği pansiyonların giderlerini karşılamak üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar yukarıdaki ayırım yapılmaksızın hesaba alınır.

    HARCANMAYAN PARALARIN DEVRİ

    Madde 14 - Saymanlıklar, her mali yıl, o yıl içinde tahsil ettikleri pansiyon paralarının miktarını, bu paralardan yapılan harcamaları ve geri kalan miktarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderirler. Pansiyonlarda, yılı içinde harcanmayan paralar ertesi mali yıla devrolunur.

    ÜCRET İNDİRİMİNDEN YARARLANACAKLAR

    Madde 15 - Birden Fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretinden %15, diğerlerinin ücretlerinden %20 indirim yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre beş ve daha düşük dereceden aylık alan Devlet Memurları çocuklarından her birine ayrıca %10 indirim yapılır. Bu indirim Farkları Devlet tarafından ödenir.

    Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu memurlardan vefat edenlerle emekli olanların çocukları bulundukları ilköğretim veya ortaöğretimi tamamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar.

    Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için yukarıda belirtilen indirimler yapılmaz.

    Mahrumiyet bölgesindeki memurların çocuklarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen indirim ve diğer esaslar uygulanır. Bu indirimden yararlanan Devlet Memurlarının çocukları yukarıda belirtilen indirimlerden yararlanamazlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    YÖNETMELİK

    Madde 16 - Pansiyonların yönetimi, belleticilerin nitelikleri ve görevleri, pansiyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme ve ödeme esasları, paralı yatılı öğrenci taksitleri ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, Bakanlar Kurulunca 01/01/1983 tarihinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR

    Madde 17 - 1838 sayılı "Maarif Vekaleti Tarafından idare Edilecek Mektep Pansiyonları Kanunu", 2005 sayılı "Maarif Vekaleti Tarafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Hükümler İlavesinde Dair Kanun", 2471 sayılı "2005 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun", 5025 sayılı "Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından İdare Edilecek Okul Pansiyonları Hakkındaki Kanuna Ek 2005 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDE

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen tertiplerde toplanan %6, %5 ve %1'ler 13 üncü madde gereğince ayrılan %12'lerle birleştirilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 18 - Bu Kanun 01/01/1983 tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 19 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100