Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU

    GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU

    Kanun Numarası: 2548

    Kanun Kabul Tarihi: 06/11/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17510

    KAPSAM:

    Madde 1 - (Değişik madde: 19/10/1983 - 2928/1 md.)

    Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden veya Boğazlardan transit geçen gemiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

    Madde 2 - (Mülga madde: 19/10/1983 - 2928/6 md.)

    SAĞLIK RESMİ:

    Madde 3 - (Değişik madde: 19/10/1983 - 2928/2 md.)

    Türk limanlarında, 1 inci madde kapsamına giren gemilerden, her net tonu üzerinden alınacak sağlık resmi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yıl başında yürürlüğe konulacak tarifeyle düzenlenir.

    Kabotaj hakkına sahip gemilere, Türk limanlarına gelen özel yatlara, yalnız turist taşıyıp başka ticari işlemlerde bulunmayan turist gemilerine ve bilimsel araştırma yapan gemilere, bu sağlık resmi, aynı tarifede belirlenecek şekilde özel indirimli olarak uygulanır.

    Bu sağlık resmini, Türk limanları arasında işleyen gemiler ile Türk limanlarından hareket eden gemiler, ilk hareket ettikleri limanlarda; yabancı ülkelerden gelen gemiler ise ilk uğradıkları limanlarda öderler.

    Boğazlardan transit geçen gemilerden tahsil edilecek olan sağlık resmi, Montreux Sözleşmesi hükümlerine tabidir.

    İSTİSNALAR:

    Madde 4 - (Değişik madde: 19/10/1983 - 2928/3 md.)

    Harp gemileri, resmi ziyarette bulunan gemiler ve mücbir sebeplerle Türk limanlarına giren ve orada ticarete girişmeyen gemilerle, elli tona kadar olan gemilerden sağlık resmi alınmaz.

    Türk limanlarına geliş veya gidişte, Boğazlardan transit geçen ve Montreux Sözleşmeli hükümlerine göre sağlık resmi ödemekle yükümlü bulunan gemilerden limanlarda ayrıca sağlık resmi tahsil edilmez.

    GEMİ SAĞLIK CÜZDANI:

    Madde 5 - Türk limanları arasında çalışan ve kabotaj hakkına sahip 250 tona kadar olan gemilere, o geminin indirimsiz sağlık resmi tutarı karşılığında yıllık gemi sağlık cüzdanı verilir. Ancak bu miktar 100 tonluk bir geminin ödemesi gereken miktardan az olamaz.

    YASAKLAR VE CEZA:

    Madde 6 - Aşağıda gösterilen davranışlarda bulunmak yasaktır.

    a) Limandan sağlık işlemi yaptırmadan hareket etmek.

    b) (Değişik bent: 23/01/2008-5728 S.K./379.mad) Sağlık işlemlerini yaptırmak üzere sağlık denetleme merkezleri önünde veya bu merkezlerin gösterdikleri yerde durmamak, gemide sağlık tedbirlerini almamak, ilaç, tıbbi malzeme ve ilkyardım personeli bulundurmamak, sağlık denetiminde gereken sağlık belge ve sertifikalarını bulundurmamak ve süresinde yenilememek,

    c) (Değişik bent: 19/10/1983 - 2928/4 md.) Yabancı bir limandan gelen bir geminin, limanda sağlık denetimi yapılıp serbest pratika almadan herhangi bir madde alıp veya insan indirip bindirmesi.

    d) Gerçeğe uymayan sağlık bildirimi vermek.

    e) (Değişik bent: 23/01/2008-5728 S.K./379.mad) Hastalıkların oluşumu ve yayılmasına neden olan mikroorganizmalar ve vektörlerle ilgili önlemleri almamak,

    f) Bulaşık bir limandan gelen gemilerin sağlık muayenesi bitip temiz pratika almadan rıhtıma yanaşması ya da sağlık muayenesi sonunda temiz pratika alan ve fakat bazı şartlar altında rıhtıma yanaşmasına izin verilen gemilerin rıhtıma yanaştıktan sonra bu şartları yerine getirmemesi.

    g) Bulaşık bir geminin, sağlık muayenesi bitip temiz pratika almadan limana girmesi ya da koruma yerine alınan bulaşık bir geminin, sağlık tedbirlerinin eksiksiz yerine getirilmesine karşı engeller ve güçlükler çıkarması ve temiz pratika almadan koruma yerinden hareket etmesi.

    h) Gerektiğinde, geminin, gündüzleri ön direğine sarı karantina bayrağı ve geceleri de üstte kırmızı, altta beyaz fener bulundurmamak.

    (Değişik fıkra: 19/10/1983 - 2928/4 md.;Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./379.mad) Bu yasaklara aykırı hareket eden gemi kaptanlarına, 0-250 net ton arası gemilerle ilgili olarak 1000 net tonluk geminin ödemesi gereken indirimsiz sağlık resmi tutarında, 250 net tondan büyük gemilerle ilgili olarak, ödemeleri gereken indirimsiz sağlık resminin dört katı tutarında idarî para cezası verilir. Bu idarî para cezasına karar vermeye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlileri yetkilidir.

    İLGİLİ BÜTÇE :

    Madde 7 - Bu Kanunda öngörülen sağlık resmi, yıllık gemi sağlık cüzdan bedeli ve para cezaları Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü bütçesine gelir yazılır.

    YÖNETMELİK:

    Madde 8 - (Değişik madde: 19/10/1983 - 2928/5 md.)

    Bu Kanunun uygulama usul ve esasları, Kanunun yürürlüğe girmesinden en geç altı ay içinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 9 - 21/04/1340 tarih ve 500 sayılı; 31/07/1936 tarih ve 3057 sayılı; 31/07/1936 tarih ve sayılı; 18/06/1947 tarih ve 5115 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunda hazırlanması öngörülen yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar halen uygulanmakta olan Genel Yönetmeliğin bu Kanuna aykırı düşmeyen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 10 - Bu Kanun 01/01/1982 tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 11 - Bu Kanun Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları tarafından yürütülür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100