Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

    YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2453

    Kabul Tarihi: 23/04/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 25/04/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayı: 17321

    Madde 1 - (Değişik madde: 01/06/1994 - 3994/1 md.)

    Bu Kanun;

    a) Yurt dışında sürekli görev veya her türlü geçişi görev nedeniyle bulunan Türk uyruklu kamu personelinden; bu görevlerinden dolayı (görevleri sona ermiş olsa bile) yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast sonucu ölen, sakat kalan ya da yaralananları,

    b) Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca ya da 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 10 uncu maddesi gereğince görevlendirilenler ile yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekat sırasında bu görevin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde ölen, sakat kalan ve yaralananları,

    Kapsar ve bunlar hakkında 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

    Madde 2 - Aynı olay ve durum nedeniyle;

    a) 2330 sayılı Kanundan yararlanmış olanlara birinci maddedeki hüküm ayrıca uygulanmaz.

    b) Kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar, 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki %25 oranındaki aylık artırma hükmünden yararlanamazlar.

    Madde 3 - Bu Kanun kapsamına giren personelin, yurt dışında kendilerine veya mallarına yönelen tedhiş veya yapılan suikast sonucu menkul veya gayrimenkullerinin kısmen veya tamamen tahrip olması halinde; sigorta şirketleri veya yabancı makamlar herhangi bir tazminat ödemedikleri takdirde olayın vuku bulduğu ülkenin mevzuatına göre düzenlenecek hasar tespit raporunda belirtilen miktarda hasar tazminatı, hak sahibinin bağlı olduğu kurumca ödenir. Ancak, ilgili ülke mevzuatının uygulama imkanı bulunmaması gibi zorunlu hallerde en yakın misyon şefi tarafından teşkil edilecek ve uzmanlardan oluşan bir kurulca düzenlenecek hasar tesbit raporu ödemeye esas alınır.

    Sigorta şirketleri ve yabancı makamların ödedikleri tazminatın tutarı hasar tespit raporunda belirtilen miktardan az olduğu takdirde aradaki fark ödenir.

    Madde 4 - 1 inci madde kapsamına giren personel ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve birinci derece sıhri hısımlarından yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast neticesinde ölenlerin cenazelerinin nakil ve defin giderleri ile yaralanan veya sakat kalanların tedavi giderleri personelin bağlı bulunduğu kurumca karşılanır.

    Yukarıdaki fıkrada belirtilen olaylar neticesi ölen diğer Türk uyrukluların cenazelerinin nakil ve defin giderleri gerektiğinde Dışişleri Bakanlığınca karşılanır.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun uygulanmasında 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun;

    a) 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre ödenecek nakdi tazminatlar 01/01/1973 tarihinden itibaren uygulanır. 01/01/1973 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki döneme ilişkin ödemelerin hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 inci derece son kademe aylığının bu Kanunun yayımı tarihindeki brüt tutarı esas alınır.

    Ancak, yukarıdaki hükme göre ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi, bu Kanunun yayımı tarihinde sağ olmaları şartına bağlıdır.

    01/01/1973 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden bu Kanunun yayımı tarihinden önce ölmüş olanların tazminat payları görev nedeniyle ölenin çocuklarına ödenir. Çocukları yoksa miras hükümleri uygulanır.

    b) Bağlanacak aylıklarla ilgili 4 üncü maddesi, 01/01/1973 tarihinden itibaren bu Kanunun şumulüne girecekleri de kapsayacak şekilde bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından,

    c) Öğretim yardımlarıyla ilgili 7 nci maddesi, 01/01/1973 tarihinden itibaren bu Kanunun kapsamına girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde yayımı tarihinden,

    Geçerli olarak ve anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesinin mahsup hükümleri de dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

    Ancak, kendilerine aynı olay ve durum nedeniyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar, 03/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin, bağlanacak aylıkların %25 artırılarak ödenmesine ilişkin hükmünden yararlanamazlar.

    Geçici Madde 2 - 1 inci madde kapsamına giren personelin 01/01/1973 tarihinden itibaren bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yurt dışında kendilerine veya mallarına yönelen tedhiş veya yapılan suikast sonucu menkul ve gayrimenkul malları tamamen veya kısmen tahrip olanlardan, Bütçe kanunları hükümlerine göre veya herhangi bir suretle ödeme yapılmamış bulunanlara 3 üncü madde hükümlerine göre verilecek hasar tazminatı, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edilecek esaslara göre ödenir.

    Bu Kanundan yararlananlar 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun (R) cetvelinin 460 Harcama Kaleminin (f) bendinde yer alan hükümden ayrıca yararlanamazlar.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 01/06/1994 - 3994/2 md.)

    30/08/1992 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde 1 inci maddenin (b) bendi kapsamına girenler hakkında da 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100