Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET KİTAPLARI MÜTEDAVİL SERMAYESİ HAKKINDA KANUN

    DEVLET KİTAPLARI MÜTEDAVİL SERMAYESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2133

    Kabul Tarihi: 01/04/1933

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 04/04/1933

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2370

    Madde 1 - Mektep kitaplarının Maarif Vekaletince bastırılması hakkındaki 24 Nisan 1926 tarih ve 823 numaralı kanunun birinci maddesi hükmüne tevfikan 1926, 1927, 1928, 1929 ve 1930 seneleri bütçelerinden tahsis olunan mebaliğ ile ilmi ve mesleki kitap ve mecmuaların neşri için 18 Haziran 1927 tarih ve 1087 numaralı kanunun birinci maddesi ve 1928, 1929 ve 1930 seneleri bütçeleri ile verilen mütedavil sermayeler yine aynı işlerde kullanılmak üzere (Devlet kitapları mütedavil sermayesi) adı altında birleştirilmiştir.

    Madde 2 - 27 Kanunusani 1927 tarih ve 968 numaralı kanun mucibince Devlet Matbaası için 1926 ve 1927 seneleri bütçeleriyle tahsis olunan mütedavil sermayelerle bu sermayeler haricinde evvelce Maarif tarafından bastırılmış veya satın alınmış kitapların mevcutları kıymetleri üzerinden Devlet kitapları mütedavil sermayesine maledilir. Gerek birinci maddede yazılı mütedavil sermayelerden bastırılan veya satın alınan, gerek bu madde ile Devlet kitapları mütedavil sermayesine maledilen kitaplardan satışa çıkarılmasına Maarif Vekaletince müsaade olunmayan kısmı sermayeden tenzil olunur.

    (Ek fıkra: 20/11/1959 - 7380/1 md.; Değişik fıkra: 23/11/1982 - 2718/1 md.) Devlet kitapları mütedavil sermayesi (99) doksandokuz milyon liradan (1,5) birbuçuk milyar liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin (401) dörtyüzbir milyon lirası Genel Bütçeden, geri kalan (1) bir milyar lirası ise her yıl sonunda, elde edilecek kardan karşılanır.

    Madde 3 - (Değişik madde: 26/01/1939-3577/1 md.)

    Devlet kitapları mütedavil sermayesi ile basılacak kitapların fiyatları, her nevi masrafları ithal edilmek üzere tesbit edilecek maliyetlerine %35 ilavesiyle tayin olunur. Bu suretle satışa çıkarılan kitapların fiyatlarında %25'e kadar iskonto yapılır. Maarif Vekilliği bu kitapların yayılmasını ve satılmasını kolaylaştırmak için her türlü ücret ve masrafı bu iskontalardan karşılanmak üzere icabı halinde ve lüzum göreceği yerlerde kitap depoları ve satış mağazaları açmağa mezundur.

    Madde 4 - (Değişik madde: 13/06/1946-4940/1 md.)

    Yalnız Milli Eğitim Bakanlığınca bastırılacak okul kitaplarının giderlerine karşılık olmak üzere Devlet Kitapları Döner Sermayesi adına bu sermaye gelir ve kazançlarından kapatılmak ve 1 Haziran 1946 tarihinden başlıyarak 1950 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere Milli Bankalarda en çok bir milyon liraya kadar cari hesaplar açtırmağa Maliye Bakanı yetkilidir.

    Madde 5 - 18 Haziran 1927 tarih ve 1087 numaralı kanunun bu kanuna muhalif olan hükümleriyle 24 Nisan 1926 tarih ve 823 numaralı kanun mülgadır.

    Madde 6 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 7 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.

    Ek Madde 1 - Mektep kitaplarının Kültür Bakanlığınca bastırılması hakkındaki 3 Mayıs 1926 tarih ve 823 sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne tevfikan 1931 ve 1932 yılları bütçelerinden tahsis olunan paralar dahi Devlet kitapları mütedavil sermayesine zammolunur.

    Ek Madde 2 - Maarif Vekaletince bastırılacak kitapların masraflarına karşılık olmak üzere (Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi) namına Hazinenin kefaletiyle milli bankalarda en çok (1 000 000) liraya kadar cari hesaplar açtırmaya Maliye Vekili mezundur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100