Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUN

    HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1721

    Kabul Tarihi: 14/06/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/06/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1530

    Madde 1 - (Mülga madde: 10/09/1993 - KHK - 524/13 md.)

    Madde 2 - (Değişik madde: 23/06/1941 - 4068/1 md.)

    A) Mahpusların ceza evlerine dağıtılması,

    B) (Değişik bent: 06/08/1997 - 4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde görevli personelin giydirilmesi, hükümlü ve tutukluların yatırılması, ısıtılması, temizliğinin sağlanması, okutulması, eğtilmesi, meslek veya zanaat sahibi yapılması ve çalıştırılması,

    C) İş kazançlarından sanatlar ihtiyacına ve çalışanlara pay ve ailelerine nafaka ayrılması,

    D) Mahpus ve mevkuflar hakkında kimler tarafından ne gibi inzibat muameleleri tatbik olunacağı,

    E) Ceza evinin emniyeti bakımından mahkümlara ait mektupların ve kendilerini ziyarete gelenlerle konuşmalarının ve hariçle muhaberelerinin ne suretle tanzim ve kontrol edileceği,

    F) Ceza ve tevkif evlerinin memur ve müstahdemlerinin vazife ve salahiyetleri ve haklarında kimler tarafından ne gibi inzibati muameleler yapılacağı hakkında bir nizamname tanzim olunur.

    Bu nizamnamenin sıhhı hususlara mütaallik maddeleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletiyle müştereken hazırlanır.

    (Ek fıkra: 06/08/1997 - 4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklularla görev başında bulunan personel, 09/07/1956 tarih ve 6779 sayılı 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanununa Ek Kanunun 1 inci maddesindeki hüküm çerçevesinde iaşe edilir.

    (Ek fıkra: 06/08/1997 - 4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklarla görevde bulunan personelin iaşesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.

    Madde 3 - (Mülga madde: 10/09/1993 - KHK-524/13 md.; Aynen kabul: 06/08/1997-4301/21 md.; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/2003 - 4806 S.K./4. md.;Mülga madde: 13/12/2004-5275 S.K./122. mad)

    Madde 4 - (Mülga madde: 10/09/1993 - KHK-524/13 md.; Aynen kabul: 06/08/1997-4301/21 md.; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/2003 - 4806 S.K./5. md.;Mülga madde: 13/12/2004-5275 S.K./122. mad)

    Madde 5 - Lüzumu takdirinde mahpusların bir hapishaneden diğerine nakilleri Adliye Vekaletinin müsaadesiyle caiz olabilir.

    Madde 6 - (Mülga madde: 10/09/1993 - KHK - 524/13 md.; Yeniden düzenlenen madde: 05/02/2003 - 4806 S.K./5. md.;Mülga madde: 13/12/2004-5275 S.K./122. mad)

    Madde 7 - (Mülga madde: 10/09/1993 - KHK - 524/13 md.)

    Madde 8 - Hapishane müdür ve memuru ve müstahtemleri, hapishanenin emniyet ve muhafazasının temini için aşağıda yazılı hallerde silah kullanmağa salahiyettardır:

    A) Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin 1,2 ve 3 numaralı fıkralarında yazılı mecburiyetler hadis olursa;

    B) Mahpuslar toplu olarak hücum teşebbüsünde bulunurlar ve memurlara veya kendilerine nezaretle muvazzaf bulunanları yakalayarak onlara mukavemet veya onları bir hususu yapmaları veya yapmamaları için cebrederlerse;

    C) Firar teşebbüsünde bulunan bir mahpus yakalanırken fiilen veya tehlikeli bir surette tehdit ederek mukavemet eder veya mükerreren dur emrine itaat etmiyerek firar teşebbüsünden vaz geçmezse.

    Ateşli silah, diğer silahlarla maksadın temini kabil olmadığı takdirde kullanılır. Ateşli silah kullanılması lüzumunu mutlak surette müdür ve bulunmadığı zaman müfettiş tayin eder.

    Şu kadar ki, müsaade istihsali mümkün olmayan fevkalade hallerde müsaadesiz silah istimali de caizdir.

    Madde 9 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 10 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve S.İ.M. Vekilleri memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100