Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YÜKSEK ASKERİ ŞURANIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    YÜKSEK ASKERİ ŞURANIN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1612

    Kabul Tarihi: 17/07/1972

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/07/1972

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14257

    KURULUŞ:

    Madde 1 - Yalnız barış zamanında görev yapmak üzere Başkent'te Yüksek Askeri Şura kurulmuştur.

    BAŞKAN VE ÜYELER:

    Madde 2 - (Değişik madde: 17/05/1979 - 2233/1 md.)

    Yüksek Askeri Şuranın üyeleri; Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramirallerdir.

    (İkinci fıkra Mülga: 15/10/1980 - 2317/2 md.)

    Yüksek Askeri Şuranın Başkanı Başbakandır. Başbakan bulunmadığında Genelkurmay Başkanı Yüksek Askeri Şuraya Başkanlık eder.

    Yüksek Askeri Şura üyelerinin terfi işlemleri ile ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir.

    GÖREVLER:

    Madde 3 - Yüksek Askeri Şuranın görevleri şunlardır:

    a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

    b) Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

    c) Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

    d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanının lüzum gördükleri hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

    e) Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak,

    TOPLANTI ZAMAN VE YERİ:

    Madde 4 - (Değişik madde: 01/11/1983 - 2938/1 md.)

    Yüksek Askeri Şura her yıl olağan olarak iki defa toplanır. Olağan toplantılardan biri Ağustos ayının ilk haftasında, diğeri Genelkurmay Başkanınca belirlenecek zamanda yapılır.

    Yüksek Askeri Şura Genelkurmay Başkanının istemi üzerine de o yıl içerisinde ayrıca toplanabilir.

    TOPLANTI ÇOKLUĞU VE OYLAMA:

    Madde 5 - Yüksek Askeri Şura, bütün üyelerin katılması ile toplanır. Ancak özürü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gününden önce) Şura enel Sekreterine bildirirler.

    Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılır.

    Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler.

    GENEL SEKRETERLİK:

    Madde 6 - (Değişik madde: 17/05/1979 - 2233/1 md.)

    Genelkurmay ikinci Başkanı aynı zamanda Yüksek Askeri Şuranın Genel Sekreteridir.

    KIDEMSİZLERİN TOPLANTIYA KATILAMAMASI:

    Madde 7 - Yüksek Askeri Şura üyeleri; kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşidi olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamazlar.

    KARARLARIN GİZLİLİĞİ:

    Madde 8 - Yüksek Askeri Şura toplantıları gizli olarak yapılır. Görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayınlanması yasaktır. Ancak açıklanmasına Yüksek Askeri Şuranın karariyle müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır.

    Yüksek Askeri Şurada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı İçtüzükte gösterilir.

    YÖNETİM:

    Madde 9 - Yüksek Askeri Şuranın yönetimi, çalışma usulleri, Genel Sekreterliğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askeri Şuraca kabul edilecek bir İçtüzükle düzenlenir.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR:

    Madde 10 - Şurayı Askerinin Teşkilat ve Vezaifi hakkındaki 22/04/1341 tarihli ve 636 sayılı Kanun ile bu kanunun 2,3 ve 4 üncü maddelerini değiştiren 2136 ve 5400 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDE:

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 15/10/1980 - 2317/1 md.; Değişik madde: 29/06/1983 - 88/1 MGK Kararı)

    Milli Güvenlik Konseyi'nin devamı süresince Yüksek Askeri Şura'nın Başkanı; Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanıdır. Şura Üyeleri; Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan Orgeneral ve Oramirallerdir.

    Cumhurbaşkanı'nın bulunmadığı hallerde en kıdemli Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Şura'ya başkanlık eder.

    Yüksek Askeri Şura Üyeleri'nin, terfi işlemleriyle ilgili konulardaki oy hakkı ve değerlendirme notu eş değerdedir.

    Yüksek Askeri Şura toplantısının zamanı, yeri ve gündemi Genelkurmay Başkanının önerisine istinaden, Cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanının onayı ile belirlenir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 11 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 12 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100