Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN

    UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA 16 NİSAN 1340 TARİH VE 486 NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN

    Kanun Numarası: 1608

    Kanun Kabul Tarihi: 15/05/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/05/1930

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1498

    Madde 1 - (Değişik madde: 03/01/1940 - 3764/1 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./66.mad)

    Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir.

    Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

    Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır.

    Madde 2- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./67.mad)

    Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.

    Madde 3 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 4 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 5 - (Değişik madde: 05/07/1934 - 2575/2 md.;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 6 - (Değişik madde: 05/07/1934 - 2575/2 md.;Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./68.mad;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 7 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 8 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 9 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 10 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Madde 11 - 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerinden gayrı ahkamiyle 17 Kanunusani 1927 tarih ve 959 numaralı kanun hükmü mülgadır.

    Madde 12 - Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.

    Madde 13 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.

    Ek Madde 1 - (Değişik madde: 05/12/1960 - 151/1 md.;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 05/12/1960 - 151/1 md.;Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad)

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100