Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN

    TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 1515

    Kabul Tarihi: 02/06/1929

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/06/1929

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1211

    Madde 1 - Tapu defterlerinde mukayyet olupta gayriresmi surette aharın mülkiyetine geçen ve Kanunu Medeninin mer'iyeti tarihine kadar müsakkaf ve bu hükümde bulunan bağ ve bahçe veyahut arsaların on beş, diğer arazinin on sene malik sıfatiyle nizasız ve hüsnüniyetle tasarruf altında bulundurulanları zilyedleri namına tapu dairesince tescil ile tapu senetleri verilir.

    Şu kadar ki kayıt tarihinden itibaren üç sene zarfında alakadarların mahkemeye müracaatla birinci fıkradaki iktisap sebepleri aleyhine dava açmağa salahiyetleri vardır.

    Madde 2 - Aralarında tedavüle istinat etmeksizin, bir gayrimenkul için, iki veya daha ziyade kimseler namına tapuda kayıt yapılmış olduğu görülür ise kayıtlarına muvakkat şerh verilerek nihayet iki ay zarfında mahkemeye müracaat etmek için kendilerine tebligat icra olunur. Bu müddet içinde mahkemeye müracaat edilmediği takdirde tapu memuru hangisinin malik olması lazım geldiği hakkındaki noktai nazarını izah ederek keyfiyetin karara raptını re'sen mahkemeden talep eyler. Bu kabil davalardaki harç ve masraflar tecil edilerek ileride haksız çıkan taraftan istifa olunur.

    Madde 3 - Birinci madde mucibince alakadarlarının müracaatı üzerine tapu dairelerince tetkikat keyfiyetinin ne suretle icra olunacağı ve bu kanunun diğer maddelerinin tapu dairelerince tatbiki sureti bir nizamname ile tayin edilir.

    Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

    Ek Madde 1 - Gayrimenkul malların 1515 sayılı kanunun birinci maddesine göre yapılacak tescilleri ile tapuda kayıtlı olmayıpta kişilerin tasarrufları altında bulunan gayrimenkul malların tapuya tescilleri yargıç karariyle yapılır.

    Ek Madde 2 - Yargıç kararlarına tapu fen memurluğu olan yerlerde bu memurlara, olmıyan yerlerde bu işi yapmaya yetkili fen memurlarına veya mühendislere yaptırılacak haritalar veya krokiler eklenir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100