Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN

    TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİMİZİN KURULMASI AMACİYLE KATILMA PAYI İHDASI VE MİLLİ PİYANGO HASILATININ BU GAYEYE SARFI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1473

    Kabul Tarihi: 25/08/1971

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/08/1971

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13940

    KONU:

    Madde 1 - (Değişik madde: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad)

    Belediye hudutları içindeki her türlü sinema, tiyatro, konser, sirk, fuar ve panayır giriş biletleri, Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payına tâbidir.

    MÜKELLEF VE SORUMLU:

    Madde 2 - (Değişik madde: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad)

    Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payının mükellefi, 1 inci maddede yazılı yerlerde giriş bileti satın alanlar, sorumlusu ise bilet satanlardır.

    NİSPET:

    Madde 3 - (Değişik madde: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad)

    Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı, 1 inci maddede yazılı yerlere giriş biletlerinde bilet başına 5 Yeni Kuruştur. Katılma payı tutarı, biletler üzerinde, bedelden ayrı bir kalem halinde gösterilir.

    ÖDEME:

    Madde 4 - 2 nci maddede belirtilen sorumlular, tahsil ettikleri katılma payını eğlence resmi ile birlikte ilgili mercilere tevdi ederler. Bu merciler bir ay içinde tahsil ettikleri katılma payı tutarını, müteakıp ayın sonuna kadar, Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına ödemek veya göndermek zorundadırlar.

    Katılma payının hesaplanmasını, kesilmesini ve tahsilini yerine getirmiyen eksik kesen veya hiç kesmiyen tahakkuk, tahsil ve ödeme ile ilgili memurlar, saymanlar ve diğer sorumlulardan, bu paralar, yüzde 10 fazlası ile, 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.

    MİLLİ PİYANGO HASILATININ DEVRİ:

    Madde 5 - (Bu madde, 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 11 inci maddesinin değiştirilmesine dair olup, ilgili madde 07/11/1985 tarih ve 3238 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile tekrar değiştirilmiştir.)

    Madde 6 - Katılma payının tahsil, muhasebe ve ödenmesine ilişkin hususlar, Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir Yönetmelikle gösterilir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 7 - Bu kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 8 - Bu kanunu Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür.

    Geçici Madde 1 - 05/07/1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango teşkiline dair Kanunun 11 inci maddesine tevfikan Milli Piyango İdaresi 1970 yılı bilançosu ile tahassül eden piyango safi hasılatı, adı geçen idare tarafından Hazineye devrolunur ve 28/02/1971 tarihli ve 1376 sayılı Kanunun (B) işaretli cetvelinin 61.120 nci maddesine gelir kaydedilmiş bulunan mezkur meblağ Maliye Bakanlığınca devir tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Türk Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden ve defaten ödenir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100