Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN

    MÜKERRER SİGORTA HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 1160

    Kabul Tarihi: 25/06/1927

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/08/1927

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 647

    **14/06/2007 tarih ve 26552 S.R.G. de yayımlanan 03/06/2007 tarih ve 5684 sayılı kanunun 45. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.**

    Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti dahilinde sigorta muamelatiyle iştigal eyleyen bilumum milli ve ecnebi sigorta şirketlerince akdedilen her nevi sigorta miktarlarından kanunu mahsusuna tevfikan mükerrer sigortaya tabi tutulması mecburi addedilen aksamının mükerrer sigortasını kısmen veya tamamen inhisar altına almağa ve bu maksatla bir mükerrer sigorta sandığı tesisine Hükümet mezundur.

    Madde 2 - Birinci madde mucibince mükerrer sigorta inhisarı kısmen tesis edildiği takdirde sigorta miktarlarından inhisara tabi tutulacak kısımdan mütabakisi için de şeraiti mütesaviye tahtında mükerrer sigorta sandığının hakkı rüçhanı haiz olmasına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.

    Madde 3 - Mükerrer sigorta inhisarı tesisi halinde mükerrer sigorta tarifeleri Hükümetçe musaddak esas sigorta tarifelerini tecavüz etmemek üzere tayin ve gerek bu tarifelerin gerek mükerrer sigorta şeraitinin Türkiye'de ifayı muamele eden bilcümle sigorta şirketleri hakkında seyyanen tatbiki temin olunur.

    Madde 4 - Mükerrer sigorta inhisarının tesis ve işletilmesi İcra Vekilleri Heyeti karariyle yirmi beş seneyi tecavüz etmemek ve hisse senetlerinin laakal yüzde altmışı tamamen Türklere muhtas ve nama muharrer olmak suretiyle, iştigalatı münhasıran mükerrer sigorta muamelatı icra etmek olan ve tamamiyle tediye edilmiş laakal bir milyon lira sermayesi bulunan, bir Türk anonim şirketine devredilebilir.

    Madde 5 - Bilümum sigorta envaından hangilerinin inhisara tabi tutulabiceği ve hangilerinin daimi veya muvakkat bir müddet için serbest bırakılacağı İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olunur.

    Madde 6 - Sigorta şirketleri mükerrer sigorta inhisarının vaz'ına Hükümetçe karar verildiği takdirde bu kararın ilanı tarihinde mevcut bilumum mükerrer sigorta mukavelenamelerini kararın ilanını takip eden dört ay zarfında mükerrer sigorta sandığına ihbara mecburdurlar. Bu mukavelenameler mütaallik oldukları esas sigorta mukavelenamelarinin inkızasına kadar muteber kalır. İhbar edilmiyen veya muvazaalı oldukları sabit olan mükerrer sigorta mukavelenameleri keenlemyekün addolunur.

    Madde 7 - Mükerrer sigorta sandığı memaliki ecnabiyede akdedilen sigortalardan mükerrer sigorta kabul edebileceği gibi uhdesinde bulunan mükerrer sigortalardan lüzum gördüğü miktarını diğer mükerrer sigorta şirketlerine dahi devredebilir.

    Madde 8 - İşbu kanunun şeraiti tatbikiyesi ile mükerrer sigorta muamelatından dolayı sigorta şirketleri üzerinde icra edilecek murakabe usulleri Maliye ve Ticaret Vekaletlerince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak bir talimatname ile tayin olunur.

    Madde 9 - Bu kanun ahkamına mugayir hareket edenlerden her defası için yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayi nakdi alınır ve bir sene zarfında üç defa cazayi nakdiye mahküm olan sigorta şirketleri Maliye ve Ticaret Vekaletleri karariyle muvakkat veya daimi olarak Türkiye'de icrayı muameleden menolunabilir.

    Madde 10 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 11 - Bu kanunun ahkamını icraya Adliye ve Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdurlar.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100