Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HARÇLAR KANUNU

    HARÇLAR KANUNU

    Kanun Numarası: 492

    Kabul Tarihi: 02/07/1964

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 17/07/1964

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11756

    KANUNUN ŞÜMULÜ:

    Madde 1 - Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:

    1. Yargı harçları,

    2. Noter harçları,

    3. (Değişik bent: 21/01/1982 - 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,

    4. Tapu ve Kadastro harçları,

    5. Konsolosluk harçları,

    6. Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları,

    7. Gemi ve liman harçları,

    8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları,

    9. Trafik harçları.

    BİRİNCİ KISIM: YARGI HARÇLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET

    MEVZUU:

    Madde 2 - Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir.

    Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harçları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre harç alınır.

    HAKEM KARARLARI:

    Madde 3 - Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, karar ve ilam harcı alınır.

    Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç alınır.

    YABANCI MAHKEME İLAMLARI:

    Madde 4 - Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilamların tenfizi için açılacak davalardan, bu ilamlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nevi ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.

    BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İLE DANIŞTAY İŞLEMLERİ:

    Madde 5 - (Değişik madde: 21/01/1982 - 2588/2 md.)

    Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay'da açılacak davalardan (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.

    Ancak, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalarla ilgili olup Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'ın görevi içinde bulunan işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir.

    KARŞILIK DAVALAR VE DAVAYA MÜDAHALE :

    Madde 6 - Karşılık davalar, müstakil davalar gibi harca tabidir.

    Davaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği taraftan alınan harca eşit harcı ödemek mecburiyetindedir.

    YENİDEN HARÇ ALINMASI:

    Madde 7 - Muameleden kaldırılan dosya, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde, davanın görülebilmesi yeniden harç verilmesine bağlıdır.

    HÜKMÜN BOZULMASI:

    Madde 8 - Bir hükmün bozulmasını müteakip verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan karar ve ilam harcı, müteakip hükme ait harçdan mahsup olunur.

    TASHİHİ KARAR:

    Madde 9 - Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, temyiz olunan hükümden alınmış olunan harç kadar yeniden harç alınır.

    İADEİ MUHAKEME:

    Madde 10 - İadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek davalar, yeni davalar gibi harca tabidir. İadei muhakeme talebinde bulunan neticede haklı çıkarsa evvelce alınan harç mahsup edilir.

    MÜKELLEF:

    Madde 11 - Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.

    Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten vasiden alınır.

    Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.

    CELSE HARÇLARINDA MÜKELLEF:

    Madde 12 - Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse harcı, muhakeme tarafların talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir işlemin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, talike sebebiyet veren taraftan alınır.

    Her iki halde talike vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere yüklenir.

    Vekil veya taraflara yüklenilen celse harcı müteakip iki celsede ödenmezse bir misli fazlasiyle alınır. Ödenmediği takdirde harcın bu miktar üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere yazılmasına karar verilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: İSTİSNA VE MUAFLIKLAR

    HARÇDAN MÜSTESNA İŞLEMLER:

    Madde 13 - Aşağıda yazılı mevzular harçdan müstesnadır:

    a) (Değişik bent: 20/03/1981 - 2430/1 md.) Değeri 50 Yeni Türk Lirasını geçmeyen dava ve takipler (Ticari senetlere ait takipler hariç), *1*

    b) Vasi tayini ve azli, hakimin reddi talebinin kabulü ve hakimin istinkafına ait kararlar,

    c) (Değişik bent: 30/12/1980 - 2366/1 md.) Ayda 100 Yeni Türk Lirasını geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, "Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır.", *1*

    d) İcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler,

    e) Ticaret sicilinde re'sen yapılan düzeltmeler,

    f) İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri.

    g) İcra ve İflas Kanununun 270 nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri,

    h) Yetkili makamların istiyecekleri ilam ve sair evrak suretleri,

    i) Kamu adına C. savcıları tarafından Hukuk mahkemelerine açılan davalar,

    j) (Ek bent: 21/01/1982 - 2588/3 md.) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri.

    (Yukarıdaki işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil idarelerin haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.)

    HARÇTAN MUAF OLANLAR:

    Madde 14 - Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ VE NİSPETLERİ

    HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ:

    Madde 15 - Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktü esas üzerinden alınır.

    DEĞER ESASI:

    Madde 16 - Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahalenin men'i tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda gayrimenkulün değeri nazara alınır.

    Gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harç, gayrimenkulün değeri ile taleb olunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır.

    Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse davacıya tesbit ettirilir. Tesbitten kaçınma halinde, dava dilekçesi muameleye konmaz.

    Noksan tesbit edilen değerler hakkında 30 uncu madde hükmü uygulanır.

    TAHLİYE DAVALARINDA DEĞER:

    Madde 17 - Gayrimenkulün tahliyesi davalarında, yazılı mukavele olsun veya olmasın bir yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilam harcı alınır.

    GAYRİMENKUL VEYA GEMİLERİN TAHLİYE VE TESLİMİ:

    Madde 18 - Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır.

    MENKULLERİN TESLİMİ:

    Madde 19 - Bir menkulün teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesaplanır.

    İCRA TAKİPLERİNDE FAİZ:

    Madde 20 - İcra takiplerinde takipten sonra işleyecek olan faizler, harcın hesabında nazara alınmaz.

    HARCIN NİSPETİ:

    Madde 21 - Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.

    DAVADAN FERAGAT, DAVAYI KABUL VEYA SULH:

    Madde 22 - Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır.

    İCRA TAKİBİNDEN VAZGEÇME:

    Madde 23 - Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.

    GAYRİMENKUL VEYA GEMİLERİN TAHLİYE VE TESLİMİNDE TAHSİL HARCI NİSPETİ:

    Madde 24 - Gayrimenkul veya gemilerin tahliye veya teslimine dair icralarda Tahsil Harcı (1) sayılı tarifede yazılı miktarların yarısı nispetinde alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HARCIN ÖDENMESİ

    ÖDEME USULÜ:

    Madde 25 - Yargı harçları makbuz karşılığında ödenir. *1*

    ÖDEME YERİ:

    Madde 26 - Yargı harçları harca konu olan işlemleri yapan mahkeme veya daire tarafından alınır.

    Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulanır.

    MAKTU HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI:

    Madde 27 - (1) sayılı tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce peşin olarak ödenir.

    Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenler, harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

    Harç peşin veya süresinde ödenmemiş ise, müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.

    NİSPİ HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI:

    Madde 28 - (1) sayılı tarifede yazılı nispi harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir.:

    a) Karar ve İlam Harcı,

    Karar ve İlam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir. Karar ve İlam Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez.

    b) İcra Tahsil Harcı,

    İcra takiplerinde Tahsil Harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

    Harç alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar.

    Konunun değeri üzerinden alınacak İflas Harçlarında da bu bent hükümleri uygulanır.

    c) Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar, (1) Sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito defter tutma ve miras işlerine ait harçlar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir.

    İLAMSIZ TAKİPLERDE PEŞİN HARÇ:

    Madde 29 - İlama dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınır.

    Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur.

    İlama dayanmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir.

    NOKSAN TESBİT EDİLEN DEĞER ÜZERİNDEN HARCIN ÖDENMESİ:

    Madde 30 - Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması, noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır.

    PEŞİN ALINAN KARAR VE İLAM HARÇLARININ GERİ VERİLMESİ:

    Madde 31 - Peşin alınan Karar ve İlam Harcı işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    HARCI ÖDENMİYEN İŞLEMLER:

    Madde 32 - Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen harçları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır.

    İŞÇİ ALACAKLARININ TAKİBİ:

    Madde 33 - İş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve alacakların takibinde işçilerden hiç bir harç alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harçlar işçi haklı çıktığı takdirde takip sonunda hesap edilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil olunur.

    YOL GİDERLERİ VE TAZMİNATI :

    Madde 34 - (Mülga madde: 08/05/1991 - 3717/3 md.)

    İSTİNABE YOLİYLE İCRA TAKİPLERİNDE GİDERLER:

    Madde 35 - Diğer bir icra ve iflas dairesinden istinabe suretiyle bir işlemin yapılması istendiği zaman bu işlemlere ait lüzumlu giderler o dairelere gönderilir.

    PARALARIN BANKALARA VE MAL SANDIKLARINA YATIRILMASI:

    Madde 36 - Mahkemeler, hakimler, C. savcıları ve icra iflas daireleri tarafından adli ve idari işlemlerle takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir.

    Şüyuun giderilmesi neticesinde hasıl olan para ve tereke paraları ile kısıtlı veya gaip adına bankaya yatırılan paralar yukarıki fıkra hükmünden müstesnadır.

    Paraların bankaya ve malsandıklarına yatırılması için ilgililerden gider adı ile bir şey alınmaz.

    Paraların alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir.

    İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat etmemesi halinde, bu paralar Hazineye gelir kaydolunur.

    SÜRESİNDE ÖDENMİYEN HARÇLAR:

    Madde 37 - Bu kanunda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenleri, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesince tahsil olunur.

    Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgah adresi açık olarak gösterilir.

    İKİNCİ KISIM: NOTER HARÇLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE MUAFLIK

    MEVZUU :

    Madde 38 - Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir.

    Pey akçesi, zamanı rücu, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça harç alınmaz.

    (Ek fıkra: 13/07/1967 - 903/5 md.) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş muameleleriyle bu vakıflara yapılacak bağışlamalar harca tabi tutulmaz.

    YETKİLİ MAKAMLARIN İSTİYECEKLERİ SURETLER:

    Madde 39 - Kamu hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların istiyecekleri suretlerden harç alınmaz.

    MÜKELLEF:

    Madde 40 - Noter harçlarını. harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftirler.

    İKİNCİ BÖLÜM: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ VE NİSPETLERİ

    HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ:

    Madde 41 - Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

    DEĞER ESASI:

    Madde 42 - Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlıklar esastır.

    Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları hakkında bu hüküm uygulanmaz.

    ÇEŞİTLİ İŞLEMLERDE DEĞER:

    Madde 43 - Tarifede yazılı nispi harçların hesabında, sulh işlemlerinde sulh olunan bedel, rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre belli değilse bir yıllık kira tutarı, hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulması ve ileride konulması taahhüt edilen sermayenin toplamı, kaydı hayatla, irat bağlanmasında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur.

    Kiralamanın devir ve feshinde geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız artırılan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara göre harç alınır.

    (Ek fıkra: 15/12/1990 - 3689/10 md.) Motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değer; işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, model, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerinden aşağı olamaz. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince düzenlenen listelerde yer almayan eski model taşıtların asgari değeri; o taşıtların listede yer alan en eski modelleri için belirlenen değerinden her model yılı için %10 indirim yapılmak suretiyle tespit edilir. Birlikçe düzenlenen listelerde yer almayan taşıtların değerleri, emsali taşıtların değerlerinden aşağı olamaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

    KİŞİLERİN,İMZALARIN, BİRDEN ÇOK OLMASI:

    Madde 44 - Bir kişinin birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez.

    Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekaleten imza edilmesi halinde, vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır.

    Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kağıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır.

    Ancak mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse kendisi için ayrı, başkaları için de yukarıki fıkralara göre ayrı harç alınır.

    Birden ziyade kimseler, bir kağıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır.

    HARCIN NİSPETİ:

    Madde 45 - Noter harcı, (2) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.

    BİR ARADA YAPILAN İŞLER:

    Madde 46 - Birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınır.

    YARI HARCA TABİ İŞLER:

    Madde 47 - Sürenin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kağıtlardan alınmış olan harcın yarısı alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HARCIN ÖDENMESİ

    Madde 48 - (Mülga madde: 18/01/1972 - 1512/208 md.)

    ÖDEME ZAMANI:

    Madde 49 - Noter harçları, ilgili işlemin hitamından önce peşin olarak alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    SORUMLULUK:

    Madde 50 - Düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlarından dolayı, mahkeme tarafından hükümsüz addolunursa noter aldığı harç ve ücretler tutarını şahsen tazmin ile mükelleftir.

    Harç ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması, ilgililerin genel hükümler dairesinde noterden ayrıca zarar ve ziyan istemelerine engel teşkil etmez.

    NOTERLERE VERİLECEK ÜCRETLER VE BEYİYELER:

    Madde 51 - (Mülga madde: 18/01/1972 - 1512/208 md.)

    ÜÇÜNCÜ KISIM: VERGİ YARGISI HARÇLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYETİ

    MEVZUU:

    Madde 52 - (Değişik madde: 21/01/1982 - 2588/4 md.)

    Vergi yargısı işlemlerinden bu Kanuna ekli (3) sayılı tarifede yazılı olanlar, vergi yargısı harçlarına tabidir.

    MÜKELLEF:

    Madde 53 - (Değişik madde: 21/01/1982 - 2588/5 md.)

    Vergi yargısı harçları, harca mevzu olan işlemlerden dolayı Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'a başvuranlar tarafından ödenir.

    İKİNCİ BÖLÜM: HARCIN ÖLÇÜSÜ, ÖDENMESİ VE GERİ VERİLMESİ

    HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ:

    Madde 54 - (Değişik madde: 21/01/1982 - 2588/6 md.)

    Vergi yargısı harçları (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

    HARCIN ÖDENMESİ:

    Madde 55 - (Değişik madde: 21/01/1982 - 2588/7 md.)

    Vergi yargısı harçlarından, Başvurma harcı dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında ödenir. *1*

    Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir.

    HARCIN GERİ VERİLMESİ:

    Madde 56 - (Değişik madde: 21/01/1982 - 2588/8 md.)

    Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge İdare Mahkemelerince veya Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup edilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM: TAPU VE KADASTRO HARÇLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET

    MEVZUU:

    Madde 57 - Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir.

    MÜKELLEF:

    Madde 58 - (Değişik ilk parağraf: 21/01/1982 - 2588/9 md.) Tapu ve kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir.

    a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler, (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler)

    b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler,

    c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar,

    d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar,

    e) Rücularda rücu eden taraf, f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.

    İKİNCİ BÖLÜM: İSTİSNALAR

    HARÇTAN MÜSTESNA TUTULAN İŞLEMLER:

    Madde 59 - (Değişik madde: 21/01/1982 - 2588/10 mad.)

    Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:

    a) Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,

    b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri.

    c) İlgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların tashihleri

    d) Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek kayıt ve belge suretleri,

    e) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin diplomatik veya konsolosluk ihtiyaçları için iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,

    f) Arkeolojik araştırmalar için yapılan iktisaplar ile ilgili tescil, şerh ve terkinler (Bu istisna hükmünün uygulanması şartları Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve Resmi Gazete ilk ilan olunur),

    g) 7269 sayılı Kanuna göre yaptırılacak meskenlere, 4753 sayılı Kanuna göre yapılan iktisaplara ve 3202 sayılı Kanun uyarınca T. C. Ziraat Bankası kredilerinden istifade suretiyle yapılmış bulunan hayvan barınak yerlerine ilişkin tescil, şerh ve terkinler,

    h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetlerin vukubulduğu belgelerde (Bu bölgeler Maliye ve İmar ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur) bu afetlerin vukubulduğu yılı izleyen yıldan itibaren en çok beş yıl içinde arsa üzerinde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya katlar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,

    i) Tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilatınca verilmiş Teşvik Belgesini haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,

    j) a, e ve f bentlerinde belirtilen şekilde iktisap olunan gayrimenkullerin herhangi bir şekilde başkalarına devir ve ferağı,

    k) (Ek bent: 04/12/1985 - 3239/91 mad.) Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere kurulan anonim şirketlere sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ile bu şirketlere devrettikleri gayrimenkullerle ilgili devir ve iktisap işlemleri,

    l) (Ek bend: 30/07/2003 - 4962 S.K./13. mad.) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10/05/1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili.

    m) (Ek bend: 14/07/2004 - 5226 S.K. /20.mad) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

    n) (Ek bend: 30/12/2004 - 5281 S.K./9.mad) Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri.

    o) (Ek bent: 21/02/2007-5582 S.K./31.mad.) Konut finansmanı kuruluşları ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamında tesis olunacak ipotek işlemleri,

       p) (Ek bent: 21/02/2007-5582 S.K./31.mad.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda kiralanan konutların kiracıya devri,

       r) (Ek bent: 21/02/2007-5582 S.K./31.mad.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından konut satışları nedeniyle tesis olunacak ipotek işlemleri.

    Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ VE NİSPETLERİ

    HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ:

    Madde 60 - Tapu ve kadastro harçları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır.

    DEĞER ESASI:

    Madde 61 - Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler esastır.

    İPOTEKLİ GAYRİMENKULLER:

    Madde 62 - Rehin ile takyidedilmiş bir gayrimenkulün bağışlanmasında bağışlama yapıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı gayrimenkulün mukayyet kıymetinden indirilir.

    KAYITLI DEĞER, EMLAK VERGİSİ DEĞERİ:

    Madde 63 - (Değişik madde: 03/04/2002 - 4751 S.K./5. md.)

    Bu Kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" veya "emlak vergisi değeri" deyimi; 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder.

    Tapu ve kadastro harcı, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden hesaplanır.

    Mükelleflerin vergi değerinden daha düşük beyanda bulunmaları halinde, harcın hesabında vergi değeri esas alınır. Aradaki farka isabet eden harç, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan vergi ziyaı cezası % 25 oranında uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir.

    Harcın hesabında 10 Yeni Türk Lirasına kadar olan matrah kesirleri dikkate alınmaz. *1*

    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    HARCIN NİSPETİ:

    Madde 64 - Tapu ve kadastro harçları (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır.

    Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlem ayrı ayrı harca tabidir.

    Şu kadar ki ifrazen yapılan taksimlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

    Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır.

    TASHİH HARCI:

    Madde 65 - Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerinde yeniden inşa olunacak bina ve sair tesislerin tescilinde veya her nevi vasıf değişikliklerinde tashih harcı alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HARCIN ÖDENMESİ

    ÖDEME USULÜ:

    Madde 66 - Tapu ve kadastro harçları, makbuz karşılığında ödenir.

    Bunun şeklini Maliye Bakanlığı düzenlemeye yetkilidir.

    ÖDEME YERİ:

    Madde 67 - (Değişik madde: 21/01/1982 - 2588/11 md.)

    Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar tarafından da tahsil olunabilir.

    KADASTRO VE TAPULAMA HARÇLARINDA ÖDEME ZAMANI :

    Madde 68 - (Değişik madde: 04/12/1985 - 3239/92 md.)

    Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren (ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren) bir sene içinde ödenir.

    İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartıyla, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur.

    Ancak, kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, harç yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir.

    Tapulama Kanununun 71 inci maddesi hükmü mahfuzdur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    HARCIN TEMİNATI:

    Madde 69 - Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup tapu kütüğünde kayıtlı bulunan gayrimenkuller kadastro harçlarında harcın teminatıdır ve maliki değiştiği takdirde yeni malikten dahi tahsil olunur.

    GÖNDERİLECEK LİSTELER VE SORUMLULUK :

    Mükerrer Madde 69 - (Ek madde: 02/01/1982 - 2588/12 md.)

    Tapu ve kadastro idareleri, devredenin ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını, noterler de düzenledikleri veya tastik ettikleri gayrimenkullerin zilyetlik devir sözleşmelerinin birer örneğini şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek listelerle birlikte işlemin yapıldığı tarihi izleyen ay başından itibaren en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmekle mükelleftirler.

    Bu Kanuna göre bildirme mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü bentlerinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.

    (Değişik fıkra: 04/12/1985 - 3239/93 md.) Belediyeler ve Bayındırlık ve İskan Bakan lığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yeniden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (iskan belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.

    AKDİN DAİRE DIŞINDA YAPILMASI :

    Madde 70 - (Değişik fıkra: 04/12/1985 - 3239/94 md.) Tapu memurlarının istek üzerine bir hakkı tesis, tadil veya terkin gibi tapu işlemleri için daire dışına gitmeleri halinde birinci derecede Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 2/3'ü tazminat olarak emaneten mal sandığına yatırılır. Görevin tamamlanmasından sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı tazminat olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte belirtilen esaslara göre ilgili memurlar arasında dağıtılır. İstenen yere gidilmekten vazgeçilirse emaneten alınan para ilgilisine geri verilir. Mutad ulaştırma aracının sağlanması iş sahiplerine aittir.

    İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice gidildiği takdirde, ilgili memurlara Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yollukları verilir.

    BEŞİNCİ KISIM: KONSOLOSLUK HARÇLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET

    MEVZU:

    Madde 71 - Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden bu kanuna bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları, konsolosluk harçlarına tabidir. İcabında Türkiye menfaatlerini deruhte eden yabancı devlet muvazzaf ve fahri konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden yukardaki fıkrada belirtilmiş olanları da bu Devletin kabul etmesi halinde konsolosluk harçlarına tabidir.

    KONSOLOSLARCA YAPILACAK NOTER İŞLEMLERİ:

    Madde 72 - (Değişik madde: 18/01/1972 - 1512/207 md.)

    Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde, kanunun noter harçlarına ait hükümleri uygulanır.

    MÜKELLEF:

    Madde 73 - Konsolosluk harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftirler.

    İKİNCİ BÖLÜM: İSTİSNALAR

    HARÇDAN MÜSTESNA İŞLEMLER:

    Madde 74 - Aşağıdaki mevzular harçdan müstesnadır:

    a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler,

    b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, resmi bir göreve veya Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderilmesi sebebiyle, bulunduğu sırada ölen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri, askeri ve sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve Türk mürettebatının terekeleriyle ilgili bütün işlemler,

    c) Doğum ve ölüm ilmuhaberleri,

    d) Konsoloslukların yetkilerine giren askeri işlemlere ait her türlü kağıtların düzenlenmesi veya onaylanması,

    e) Öğrenci müfettişliği bulunmıyan yerlerde müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu işlere ilişkin olarak düzenliyecekleri ve onaylıyacakları kağıtlar.

    f) (Ek bend: 28/12/2001 - 4731 S.K./6. md.) Türkiye'deki kurum ve kuruluşlara hibe olarak yardım amacıyla gönderilecek mal, malzeme, araç ve gereçler için konsolosluklarda düzenlenecek hibe senetleri.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ VE NİSPETLERİ

    HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ:

    Madde 75 - Konsolosluk harçları, (5) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

    HARCIN NİSBETİ:

    Madde 76 - (Değişik madde: 29/07/1970 - 1318/104 md.)

    Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır.

    (Değişik fıkra: 10/04/1985 - 3180/1 md.) Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nispetler uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HARCIN ÖDENMESİ

    ÖDEME USULÜ:

    Madde 77 - Konsolosluk harçları,makbuz karşılığında ödenir. *1*

    ÖDEME ZAMANI:

    Madde 78 - Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak ödenir.

    YABANCI PARA İLE TAHSİL EDİLECEK HARÇLARIN HESABI:

    Madde 79 - (Değişik madde: 10/04/1985 - 3180/2 md.)

    Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ :

    Madde 80 - Yabancı devletler konsolosluklarınca Türklerden alınan konsolosluk harçları, (2) ve (5) sayılı tarifelerde yazılı harçlardan fazla olduğu takdirde, Dışişleri Bakanlığı mukabele bilmisil olarak o devletler uyruklarından aynı miktarda Konsolosluk harçları almaya yetkilidir.

    ZARURİ GİDERLER:

    Madde 81 - Kanuna göre alınması icabeden harçlardan başka muhafaza ücreti, hakem, hesap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi, harca tabi işlemler için yapılması zaruri giderler ilgililer tarafından peşin olarak ödenir.

    (Ek fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./6.mad) Elçilik ve konsolosluklarda yapılacak konsolosluk işlemleri için zorunlu gider olarak alınacak posta ve haberleşme ücretleri, her ülkenin mahalli şartları da dikkate alınarak Dışişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte belirlenir. Alınan bu tutarların harcanmayan kısmı ilgilisine iade edilir. Mali yıl sonuna kadar ilgilisine iade edilemeyenler bütçeye gelir kaydedilir.

    Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf adiyle bir şey alınmaz.

    HARÇLARIN KONSOLOSLUK GİDERLERİNE TAHSİSİ:

    Madde 82 - Konsolosluk harçlarından yapılacak tahsilat tutarının, konsolosluk giderlerine karşılık tutulması veya diğer bir dış temsilciliğine gönderilmesi veya memlekete getirtilmesi hususları, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca beraberce kararlaştırılır.

    ALTINCI KISIM: PASAPORT, İKAMET TEZKERESİ, VİZE VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TASDİK HARÇLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET

    MEVZU:

    Madde 83 - Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir.

    MÜKELLEF:

    Madde 84 - Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.

    İKİNCİ BÖLÜM: İSTİSNA VE MUAFLIKLAR

    HARÇTAN MÜSTESNA İŞLEMLER:

    Madde 85 - Pasaport Kanunu hükümlerine uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pasaportlar, ikamet tezkereleri ve tasdik işlemleri harçtan müstesnadır:

    a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları,

    b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar,

    c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için muteber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar,

    d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının izni ile ilmi incelemelerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar,

    e) Yabancı memleketlerde, Türk konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki,

    f) Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleriyle, bu konsoloslukların meslekten olan memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet tezkereleri (Karşılıklı olmak şartiyle).

    g) (Ek fıkra: 11/08/1999 - 4444/11 md.) Dışişleri Bakanlığınca mütekabiliyet esası gözönünde tutularak belirlenecek ülkeler uyruklarına verilecek ikamet tezkereleri.

    HARÇTAN MUAF OLANLAR:

    Madde 86 - (Değişik madde: 20/03/1981 - 2430/2 md.)

    İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçilere yalnız iki yıllık süre için verilen pasaportlar ile aynı süre içinde bu pasaportların refakat hanesinde kayıtlı olanlar veya kayıt edilecekler pasaport harcından muaftır.

    Madde 87 - Milli veya Milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, spor müsabakaları kongreler ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle, Türkiye'ye gelecek veya başka memleketlerde vukubulacak aynı mahiyetteki milletlerarası gösterilerde bulunmak veya bunlara katılmak için, Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize verilir.

    Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm tedavi veya hava değişimi maksadiyle geleceklere de, tesbit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir.

    Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır.

    Madde 88 - Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir:

    a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler,

    b) Münhasıran basın ve yayın kuruluşları için muhabirlik yapanlar , *1*

    c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmi müesseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ve çocukları,

    d) Mali durumlarının bozuk olduğuna ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksullar,

    e) Türk aslından olup Türk kültürüne bağlı ecnebi uyruklular.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ VE NİSPETLERİ

    HARCIN ÖLÇÜLERİ:

    Madde 89 - Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, (6) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

    YENİDEN HARÇ ALINMASI:

    Madde 90 - Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam, kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde yarı harç alınır.

    İKAMET TEZKERELERİNDE YARIM HARÇ:

    Madde 91 - Onsekiz yaşını bitirmiyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden esas harcın yarısı alınır.

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YETKİSİ:

    Madde 92 - Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bazı devletler uyrukları hakkında artırmaya ve gerektiğinde esas miktarına indirmeye adı geçen Bakanlık yetkilidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HARCIN ÖDENMESİ

    ÖDEME USULÜ :

    Madde 93 - Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları makbuz karşılığında veya basılı damga konulması suretiyle alınır. *1*

    ÖDEME ZAMANI:

    Madde 94 - Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları peşin olarak alınır.

    YEDİNCİ KISIM: GEMİ VE LİMAN HARÇLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET

    MEVZU:

    Madde 95 - Gemi ve liman işlemlerinden, bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olanları, gemi ve liman harçlarına tabidir.

    İNŞA HALİNDEKİ GEMİLER:

    Madde 96 - İnşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi harca tabidir.

    Ancak inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bir geminin, asıl sicile geçirilmesinde evvelce yapılmış ve harca tabi tutulmuş işlemlerden ayrıca harç alınmaz.

    MÜKELLEF:

    Madde 97 - Gemi ve liman harçları, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa aşağıda yazılı kişiler tarafından ödenir:

    a) Mülkiyet hakkını iktisabedenler, (İktisabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri oranında öderler),

    b) İpoteklerde ipoteği tesis edenler, c) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.

    İKİNCİ BÖLÜM: İSTİSNALAR

    HARÇTAN MÜSTESNA TUTULAN İŞLEMLER:

    Madde 98 - Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır:

    a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılan hatalarla ilgili düzeltmeler ile mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek suretler,

    b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrıyan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri avında kullanıldıkları müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan milli balık ve sünger gemilerine verilecek yola elverişlilik belgeleri.

    c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmıyan turist gemileriyle, ilmi mevzularda kullanılan gemilerin yola elverişlilik belgeleri.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ VE NİSPETİ

    HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ :

    Madde 99 - Gemi ve liman harçları, (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

    DEĞER ESASI :

    Madde 100 - Değer ve ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (7) sayılı tarifede yazılı değer ve ağırlıklar esastır.

    HARCIN NİSPETİ:

    Madde 101 - Gemi ve liman harçları (7) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır. Muhtelif işlemlerin aynı zamanda yapılması halinde her işlemden ayrı ayrı harç alınır.

    YOLA ELVERİŞLİLİK BELGESİ HARCINDA İNDİRİM :

    Madde 102 - Türkiye limanları arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden hareketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrıyacakları liman ve iskelelerde 1/5 nispetinde, keza ticari işlemlerde bulunmıyan ticaret gemilerinden de 1/5 nispetinde yola elverişlilik belgesi harcı alınır.

    DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ HARCINDA İNDİRİM:

    Madde 103 - Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı taktirde, ayrıca denetleme yapılmamışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı nispetinde alınır.

    ÖLÇME BELGELERİ HARCINDA İNDİRİM:

    Madde 104 - Gemide yapılacak tadiller veya makine değişimi dolayısiyle verilecek ölçme belgelerinden 1/3 nispetinde harç alınır.

    TASDİK HARCINDA İNDİRİM:

    Madde 105 - Değiştirme veya kaybedilme sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden tarifede yazılı miktarın 1/5'i nispetinde harç alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HARCIN ÖDENMESİ

    ÖDEME USULÜ:

    Madde 106 - Gemi ve liman harçları, makbuz karşılığında ödenir. *1*

    ÖDEME ZAMANI:

    Madde 107 - Gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca mevzu olan işlem yapılmaz.

    Ancak, liman başkanlığı bulunmıyan iskelelere uğrıyan gemilerden yola elverişlilik belgesi harcı ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan limanda tahsil edilir.

    SEKİZİNCİ KISIM: İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET

    MEVZUU:

    Madde 108 - İmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olanları harca tabidir.

    MÜKELLEF:

    Madde 109 - İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler verilen kişiler ödemekle mükelleftirler.

    İKİNCİ BÖLÜM: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ VE NİSPETLERİ

    HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ:

    Madde 110 - İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, (8) sayılı tarifede yazılı belgelerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

    YENİDEN HARÇ ALINMASI:

    Madde 111 - Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmıyan hallerde, bu kısımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde ve herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar tam harç alınır.

    Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilaveler için verilecek tasdikname yerine, yeni bir berat istenirse, yeniden harç alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: HARCIN ÖDENMESİ

    ÖDENME USULÜ :

    Madde 112 - İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları, makbuz karşılığında ödenir. *1*

    ÖDEME ZAMANI:

    Madde 113 - Bu harçlar peşin olarak alınır.

    (Değişik fıkra: 28/12/2001 - 4731 S.K./6. md.) Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    BELGELERİN SÜRESİ VE YIL KESİRLERİ:

    Madde 114 - Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan asıllarının süresi kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında alınırsa ancak verildiği mali yılın sonuna kadar muteber olurlar. Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda yıl kesirleri, tam yıl gibi harca tabidir.

    HARÇLARIN GERİ VERİLMESİ:

    Madde 115 - İlgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle iptal edilen belgeler için evvelce alınmış harçlar, iki yıl içinde ve istek üzerine geri verilir.

    DİPLOMA HARCININ ÖDENMEMESİ:

    Madde 116 - Diploma harcı ödenmedikçe resmi veya özel daire ve müesseselere mezuniyete ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir vesika da verilemez.

    SINIFLARIN TESBİTİ:

    Madde 117 - Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutulmuş olan işlerde sınıf dereceleri harç mevzuu olan işlemi yapan makamlar tarafından tayin olunur.

    DOKUZUNCU KISIM: TRAFİK HARÇLARI

    BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE MUAFLIKLAR

    MEVZUU:

    Madde 118 - Trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları, trafik harçlarına tabidir.

    HARÇTAN MUAF OLANLAR:

    Madde 119 - Askeri ehliyetnameyi haiz askeri şoförlerden muayene ve imtihan komisyonlarınca yapılacak imtihanı müteakip kazananların, askeri şoför ehliyetnameleri, imtihanları ve ehliyetname vizeleri, harçtan muaftır.

    MÜKELLEF:

    Madde 120 - Trafik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir.

    İKİNCİ BÖLÜM: HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ, NİSPETLERİ VE ÖDENMESİ

    HARÇ ALMA ÖLÇÜLERİ:

    Madde 121 - Trafik harçları, (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

    HARCIN ÖDENMESİ:

    Madde 122 - Trafik harçları, makbuz karşılığında ödenir. *1*

    ONUNCU KISIM: KISIMLAR ARASINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR

    ÖZEL KANUNLARDAKİ HÜKÜMLER:

    Madde 123 - (Değişik madde: 20/03/1981 - 2430/3 md.)

    Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

    Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgarî ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır. *1*

    (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./31. md.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile (Ek ibare: 28/03/2007-5615 S.K./15.mad) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) * bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmaz.

    DİPLOMAT MUAFLIĞI:

    Madde 124 - Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik ve konsolosluklarına mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları harca mevzu işlemler, karşılıklı olmak şartiyle bu kanunda yazılı harçlardan muaftır.

    İKİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

    ÖZEL KANUNLARA GÖRE HARÇ MÜKELLEFİ :

    Madde 125 - Bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır.

    RE’SEN YAPILAN İŞLEMLER:

    Madde 126 - Herhangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÖDEME İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

    İŞLEMİN YAPILAMAYACAĞI:

    Madde 127 - Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz.

    MEMURLARIN SORUMLULUĞU:

    Madde 128 - Gerekli harçları tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesinden mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar.

    İŞİN HİTAMINDA ALINACAK HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI:

    Madde 129 - Kendi kısımlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş olup da, mahiyetleri icabı işin sonunda alınması lazımgelen harçlar; harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

    ZAMANINDA ÖDENMİYEN HARÇLAR:

    Madde 130 - Bu kanunda ödenmeleri için belli bir süre tesbit edilmiş olan harçlar süresi içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerede harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgah adresi açıkça gösterilir.

    GENEL ÖDEME ŞEKLİ:

    Madde 131 - Harçlar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir.

    Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini gözönünde bulundurarak, harçların, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir. *1*

    HARÇLARI ALMAYA YETKİLİ DAİRELER:

    Madde 132 - Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde harçlar, harca mevzu olan işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olunur.

    Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince tahsil ettirmeye yetkilidir.

    TAHSİLATIN VERGİ DAİRESİNE YATIRILMASI :

    Madde 133 - Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar bir aya ait tahsilat tutarlarını ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler. 500 Yeni Türk Lirasını geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmaksızın derhal yatırılır. *1*

    Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yetkilidir.

    TEFTİŞ VE KONTROL YETKİSİ:

    Madde 134 - Maliye müfettişleri, maliye müfettişi muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile mahallin en büyük mal memurları her hal ve takdirde, harçları tahsile salahiyetli memurların hesaplarını teftiş ve kontrole yetkilidirler.

    Mahallin en büyük mal memuru tarafından kontrol memurlarına da bu hususta yetki verilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 135 - Harçlar sayfa üzerine hesap edildiği hallerde 20 satır bir sayfa ve 50 harf bir satır itibar olunur. Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır.

    Madde 136 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

    Madde 137 - (Mülga madde : 30/12/2004 - 5281 S.K./44.mad) *1*

    Madde 138 - Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden harç ödenmesi lazım gelen hallerde bu değer Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyonlarınca tesbit olunur.

    Mükerrer Madde 138 - (Ek madde: 04/12/1985 - 3239/95 md.; Değişik madde: 15/12/1990 - 3689/ 11 md.)

    Bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile bu miktarların Vergi Usul Kanunu uyarınca 1990 yılı için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle bulunacak tutarların toplamı kadar artırılmıştır.

    Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. (Ek cümle: 25/12/2003 - 5035 S.K./32. md.; Mülga cümle : 30/12/2004 - 5281 S.K./44.mad) *2*

    Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara alınmaz. *1*

    (Ek fıkra: 04/05/1994 - 3986/12 md.) Bu Kanuna bağlı tarifelerdeki 01/01/1994 tarihi itibariyle geçerli olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %100, nispi harçlar %20 oranında artırılmıştır. Yıllık harç kapsamında bulunan belgelere ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez. Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları yarısına kadar, nispi harçları ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 139 - Aşağıda tarih ve sayıları yazılı kanunlar kaldırılmıştır.

    a) 25/02/1952 tarih ve 5887 sayılı,

    b) 11/03/1954 tarih ve 6401 sayılı,

    c) 20/05/1955 tarih ve 6608 sayılı,

    d) 29/06/1956 tarih ve 6765 sayılı,

    e) 26/07/1957 tarih ve 6955 sayılı,

    f) 06/01/1960 tarih ve 7406 sayılı,

    g) 02/01/1961 tarih ve 201 sayılı,

    h) 02/02/1340 tarih ve 405 sayılı,

    i) 15/04/1338 tarih ve 216 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri,

    j) 11/05/1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12/01/1961 tarih ve 232 sayılı kanunların trafik harçları ile ilgili hükümleri,

    k) 03/05/1928 tarih ve 1234 sayılı kanunun 68 inci maddesi,

    l) 05/07/1939 tarih ve 3687 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize resmine ait hükümleri,

    m) 18/12/1935 tarih ve 2864 sayılı kanunun 1 inci maddesinin vize müruriye resmine ilişkin hükümleri,

    n) 30/11/1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki Kanunun harçla ilgili hükümleri.

    ALTINCI BÖLÜM:GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1 - Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro harçlarının hesabında:

    1. Arazide:

    a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların vergi değerlerinin (10) misli,

    b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların mezkur tarihteki vergi değerlerinin (10) misli,

    2. Binalarda:

    a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (6) misli,

    b) 1 Haziran 1942 (Dahil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (4) misli,

    c) 1 Mart 1947 (Dahil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (Dahil) tarihleri arasında tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (2) misli,

    d) 12 Mayıs 1953 (Dahil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayrisafi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değeri aynen,

    Vergi değeri olarak kabul olunur.

    Geçici Madde 2 - Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki zamanlara ait harçlarla ilgili işlemler eski hükümlere tabidir.

    Ancak cezalara ait hükümlerden hangisi mükellefin lehine ise o uygulanır.

    Geçici Madde 3 - Bu kanuna göre harç mevzuu dışında kalan işlemler sebebiyle, veya harçtan muaf tutulan kişiler adına, 5887 sayılı kanun gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan harç ve cezalar terkin olunur.

    Geçici Madde 4 - Bu kanunun yürürlük tarihinde, evvelki hükümlere göre bir yıl muteber olmak üzere harçları ödenerek alınmış ruhsatname, satış tezkereleri ve benzeri vesikalar ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği mali yılın sonuna kadar muteberdir.

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 11/08/1999 - 4444/12 md.)

    Emlak Vergisi Kanununun geçici 18 inci maddesi uyarınca 01/11/1999 - 31/12/1999 tarihleri arasında yeniden beyanda bulunan mükelleflerin beyan ettikleri değerler, tapu ve kadastro harçları uygulamasında kayıtlı değer veya emlak vergisi değeri olarak kabul edilir. Beyan edilen bu değerler müteakip yıllarda yeniden değerlemeye tabi tutularak harcın hesabında dikkate alınır.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./33. md.)

    Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan müstesnadır.

    Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan harç, mükelleflerden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

    Yukarıda belirtilen hususlarda harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan harç tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

    Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

    Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 140 - Bu kanun hükümleri yayımını takibeden aybaşından itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME:

    Madde 141 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:

    21/01/1982 TARİH VE 2588 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin emlak alım, gayrimenkul kıymet artışı ve gelir vergilerine tabi olay ve hukuki durumlarda Emlak Alım Vergisi Kanunu, 1318 sayılı Finansman Kanununun Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri ve Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri ile bu kanunların ek ve değişikliklerine ait kanun hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanunu ve 1318 sayılı Finansman Kanununun (Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin hükümleri) ile 1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununun mahsus kısım ve bölümlerinde kayıtlı vergi nispet ve tarifelerinde 1982 bütçe yılında meydana gelen olay ve hukuki durumlar için %50'ye kadar indirim yapmaya ve bu indirimlerle ilgili esas ve usulleri saptamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    04/12/1985 TARİH VE 3239 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 2 - a) 492 sayılı Kanuna ekli (4) sayılı tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen ve Emlak Vergisi beyannamesi verilmesini gerektiren işlemlerden, Emlak Vergisi beyanname verme süresi (ek süre dahil) bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçmiş olan ve tapuda gösterilmemiş bulunanların 31/12/1987 tarihine kadar tapuda gösterilmesi halinde, ilgili mükellefler hakkında bahis konusu tarifeye bu Kanunla eklenen son fıkra hükmü uygulanmaz.

    b) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifeye bu Kanunla eklenen VIII - Telsiz Harçları bölümünde yazılı olan harçlardan (Yıllık harçlara ait hükümler hariç) 07/10/1983 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında kalan süreyle ilgili bulunanların ve bu Kanunla harç kapsamına alınan tüm işlem ve belgelere ait yıllık harçların 01/04/1986 tarihine kadar ödenmesi halinde ceza uygulanmaz

    3222 sayılı mülga Telsiz Kanunu hükümleri gereğince ödenen harçlar, bu Kanun hükümleri gereğince ödenecek harçlardan mahsup edilir.

    03/12/1988 TARİH VE 3505 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) yan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin %30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının %30'unun 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan %70'inin tahsilinden vazgeçilir.

    Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

    Geçici Madde 2 - a) İhracat,

    b) İhracat teşvik belgesine bağlanan döviz kazandırıcı faaliyetlerle, bu belge kapsamındaki ithalat,

    c) İhracat veya döviz kazandırma taahhüdünde bulunulan ve yatırım teşvik belgesine bağlanmış yatırımlar için alınan yatırım kredileri ile bu belge kapsamındaki şirket kuruluşu ve sermaye artırımı, gayrimenkullerin ve irtifak haklarının ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescili,

    İşlemleri ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar, 31/12/2003 tarihine kadar 488 sayılı Kanuna göre damga vergisinden ve 492 sayılı Kanuna göre harçlardan istisna edilir.

    Kredilerin amaç dışı kullanılması, taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi veya teşvik belgesindeki şartların yerine getirilmemesi halinde, alınmayan damga vergileri ve harçlar, ihracatçı veya yatırımcı kişi veya kuruluşlardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

    Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi ve harç istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi ve harcın miktarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

    İhracat taahhüdünün gerçekleşmediğinin veya teşvik şartlarına uyulmadığının tespit edildiği tarihi takip eden 30 gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen bankalar ile yukarıdaki fıkra gereğince bildirimde bulunmayan kuruluşlar, damga vergisi, harç, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

    Bu maddenin uygulanması bakımından, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından birlikte tespit edilir.

    15/12/1990 TARİH VE 3689 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı %30'unun; yarısının 31/12/1990, diğer yarısının da 31/01/1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte tamamen ödenmesi ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan %70'inin tahsilinden vazgeçilir.

    Bu Kanunun Yürürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı olan ya da dava açma süresi henüz geçmemiş bulunan ikmalen, re'sen ya da idarece tarh edilen ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı, 3.000.000 lirayı yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde 25.000.000 lirayı aşmayan vergilerin tamamı ile bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının ayrı ayrı %30'unun; yarısının 31/12/1990, diğer yarısının da 31/01/1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde ve ihtilaf yaratılmaması, yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi şartıyla gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından kalan %70'inin tahsilinden vazgeçilir, Bu fıkra kapsamına giren gecikme faizinin hesaplanmasında tarhiyatın tahakkuk tarihi, dava açma süresinin bitim tarihi olarak dikkate alınır.

    Bu Kanunun uygulamasında; 3505 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değişik 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereğince asıl addolunan ve her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 3.000.000 lirayı, yıllık beyannameler üzerinden tarh olunan vergilerde ise 25.000.000 lirayı aşmayan gecikme zammı ve gecikme faizlerinden;

    01/01/1989 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarın %30'unun; yarısının 31/12/1990, diğer yarısının da 31/01/1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan %70'inin,

    01/01/1990 tarihi itibariyle asıl addolunan miktarların %20'sinin; yarısının 31/12/1990, diğer yarısının da 31/01/1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi şartıyla kalan %80'inin ve 01/01/1990 tarihinde asıl addolunan meblağlara 1990 yılı içinde uygulanan gecikme zamlarının,

    Bu konuda ihtilaf yaratılmaması ve yaratılmış ihtilaflardan vazgeçilmesi halinde tahsilinden vazgeçilir.

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 3.000.000 (Yıllık beyannamelere ilişkin olarak 25.000.000) lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının %20'sinin; yarısının 31/12/1990, diğer yarısının da 31/01/1991 tarihi sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi halinde, kalan %80'inin tahsilinden vazgeçilir.

    Bu Kanunda belirtilen miktarların üzerinde borç olması halinde; bu borçların sadece Kanunda belirtilen miktarları kadarki kısmı hakkında da, yukardaki fıkra hükümleri uygulanır.

    Bu Kanun kapsamına giren alacaklar ile ilgili olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan tahsilat tutarları ile bu Kanuna göre yapılan ödemeler mükellefe red ve iade edilmez.

    Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

    24/06/1994 TARİH VE 4008 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 34 üncü maddesi ile Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifeye eklenen XI Finansal faaliyet izin belgesi harçları bölümünde yer alan ve yıllık harç kapsamına alınan belgelerden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar düzenleşmiş bulunanlara ait 1994 yılı kıst dönemine ait harçlar tahsil edilmez.

    TARİFELER

    1 SAYILI TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)

    Yargı harçları:

    A) (Değişik: 21/01/1982 - 2588/14 md.) Mahkeme Harçları:

    Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde

    I - Başvurma harcı:

    Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,

    : (Uygulanan Miktar) (Kanunla getirilen miktar)

    1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde : (4.800.000 TL) 29.400 TL.

    2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde : (10.100.000 TL) 60.000TL.

    3. (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./34. md.) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde    (15.300.000 TL.) *1* *2*

    (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

    II- Celse harcı:

    (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

    1. Sulh mahkemeleri:

    a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (35.600)(5.900.000) liradan aşağı olmamak üzere : (Binde 1,8) Binde 1,2

    b) Belli bir değer bulunmayan davalarda : (5.900.000) 35.600 TL.

    2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (60.000) (10.100.000) liradan az olmamak üzere) : (Binde 1,8) Binde 1,2

    III- Karar ve ilam harcı:

    1. Nispi harç:

    a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden : (Binde 54) Binde 36

    (Ek fıkra: 04/12/1985 - 3239/96-A md.) Bakanlar Kurulu dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

    b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden) : (Binde 9) Binde 6

    c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) : (Binde 3,6) Binde 2,4

    d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) : (Binde 9) Binde 6

    e) (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./34. md.) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. *1* *2*

    f) (Ek bent: 21/02/2007-5582 S.K./32.mad.) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden Binde 54

       Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

    Nispi harçlar 60.000( 10.100.000) liradan aşağı olamaz.

    2. Maktu harç:

    a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1 inci fıkra dışında kalan kararlarında : (10.100.000 TL) 60.000 TL.

    b) (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./34. md.) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında   (20.600.000 TL.)

    c) (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./34. md.) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında    (16.400.000 TL.) *1* *2*

    d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında : (16.400.000 TL) 97.400 TL.

    B) İcra ve iflas harçları:

    I - İcra harçları:

    1. İcraya başvurma harcı : (10.100.000 TL) 60.000 TL.

    2. Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı : (10.100.000 TL) 60.000 TL.

    3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

    a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan : (Yüzde 3.6) Yüzde 2,4

    b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan : (Yüzde 7.2) Yüzde 4,8

    c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan : (Yüzde 9) Yüzde 6

    d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan : (Yüzde 3.6) Yüzde 2,4

    e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan : (Yüzde 1,8) Yüzde 1,2 f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

    aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde : (Yüzde 1,8) Yüzde 1,2

    bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde : (Yüzde 3.6) Yüzde 2,4

    g) (Değişik: 20/03/1981 - 2430/4-B md.) Menkul tesliminde;

    aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde : (Yüzde 1,8) Yüzde 1,2

    bb) İcra marifetiyle teslim halinde : (Yüzde 3.6) Yüzde 2,4

    h) (Ek bent: 21/02/2007-5582 S.K./32.mad.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

    4. İdare harçları: : (7.100.000 TL) 42.400 TL.

    (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

    II- İflas harçları:

    1. Maktu harç: İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı : (16.400.000 TL) 97.400 TL.

    2. (Değişik: 04/12/1985 - 3239/96-A md.) Konunun değeri üzerinden harç:

    a) İflasta paylaşılan para üzerinden : (Yüzde 3.6) Yüzde 2,4

    b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden : (Binde 9) Binde 6

    C) Ticaret Sicili harçları:

    I - Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

    1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

    a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde : (72.900.000 TL) 428.600 TL.

    b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde : (208.800.000 TL) 1.225.600 TL.

    c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde : (470.000.000 TL) 2.757.400 TL.

    2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

    a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde : (36.300.000 TL) 14.000 TL.

    b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde : (51.900.000 TL) 305.200 TL.

    c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde : (114.600.000 TL) 673.400 TL.

    3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

    (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerde harç alınmaz.)

    a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde : (36.300.000 TL) 214.000 TL.

    b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde : (51.900.000 TL) 305.200 TL.

    c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde : (114.600.000 TL) 673.400 TL.

    4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

    a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde : (14.300.000 TL) 84.800 TL.

    b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde : (20.600.000 TL) 121.600 TL.

    c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde : (36.300.000 TL) 214.000 TL.

    Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

    II - Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

    1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/1) : (3.800.000 TL) 23.600 TL.

    2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) : (12.300.000 TL) 72.800 TL.

    D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

    I - Suret harçları: (Değişik: 20/03/1981 - 2430/4 - D md.)

    a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) : (900.000 TL) 6.200 TL.

    b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) : (900.000 TL) 6.200 TL.

    c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) : (1.800.000 TL) 11.600 TL.

    d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) : (1.800.000 TL) 11.600 TL.

    Resen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

    II - Muhafaza harçları:

    Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

    a) Bir yıla kadar : (Binde 9) Binde 6

    b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için : (Binde 4.5) Binde 3

    III - Defter tutma harçları:

    a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde 35.600 (5.900.000) liradan az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden : (Binde 3.6) Binde 2,4

    b) Miras işlerinde defter tutulmasında:

    aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden : (Binde 3.6) Binde 2,4

    bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise : (15.300.000 TL) 90.800 TL.

    c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden : (15.300.000 TL) 90.800 TL.

    IV - Miras işlerine ait harçlar:

    Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden : (Binde 3.6) Binde 2,4

    (Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

    V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

    Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

    a) Belli bir meblağı ihtiva edenler : (Binde 0,90) Binde 0,60

    b) Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler : (20.600.000 TL) 121.600 TL.

    2 SAYILl TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)

    Noter Harçları:

    ...........................: (Uygulanan Miktar) (Kanunla getirilen miktar)

    I - Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

    1. (Değişik: 30/12/1980 - 2366/2 md.)

    Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için : (Binde 0,90) Binde 0,60

    Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı 121.600 (20.600.000) liradan az, 61.299.400 (10.450.700.000) liradan çok olamaz.

    2. Emanet harçları:

    Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden : (Binde 1,8) Binde 1,2

    Harç miktarı 11.600 (1.800.000) liradan az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.

    Yıl kesirleri tam itibar olunur.

    3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı : (Binde 3.6) Binde 2,4

    Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.

    Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

    4. Konşimento yazılması harcı:

    Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan : (176.199 TL) 1.034.TL.

    5. (Ek bent: 21/01/1982 - 2588/15md; Mülga: 04/12/1985 - 3239/139 md.)

    II - Maktu harçlar:

    1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden : (3.400.000 TL) 20.800 TL

    2. Her nevi tebliğ, (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için (5.900.000 TL) 35.600 TL.

    3. Vekaletnameler:

    a) Özel vekaletnamelerde beher imza için : (2.900.000 TL) 18.200 TL.

    b) Genel vekaletnamelerde beher imza için : (4.400.000 TL) 26.800 TL.

    4. Defter tasdiki:

    a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

    aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler : (8.100.000 TL) 48.400 TL.

    bb) Serbest meslek kazanç defteri : (10.100.000 TL) 60.000 TL.

    cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler : (10.100.000 TL) 60.000 TL.

    b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

    100 sayfaya kadar (100 dahil) : (2.800.000 TL) 17.600 TL.

    100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için : (2.800.000 TL) 17.600 TL.

    (Ek hüküm: 25/12/2003 - 5035 S.K./35. md.) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

    5. Suretler ve tercümeler:

    a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından : (900.000 TL) 6.200 TL.

    b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) : (1.800.000 TL) 11.600 TL.

    6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) : (5.900.000 TL) 35.600 TL.

    7. Tesbit ve tutanak harçları:

    Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti : (5.900.000 TL) 35.600 TL.

    8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:

    Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda : (104.300.000 TL) 612.200 TL.

    9. Düzeltme harcı:

    Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden her imza için : (1.400.000 TL) 9.000 TL.

    10. Mukavele feshi harcı:

    Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için : (1.400.000 TL) 9.000 TL.

    11. Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karıkoca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan : (20.600.000 TL) 121.600 TL.

    3 SAYILI TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)

    Vergi yargısı harçları:

    Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin

    uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde,

    Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

    ..................................................: (Uygulanan Miktar) (Kanunla getirilen miktar)

    I - Başvurma harcı:

    a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma : (10.100.000 TL) 60.000 TL.

    b) Danıştaya başvurma : (20.600.000 TL) 121.600 TL.

    II- Nispi harçlar:

    a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

    Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 60.000 (10.100.000) liradan az olmamak üzere : (Binde 3.6) Binde 2,4

    b) Danıştay kararlarında:

    Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden 121.600 (20.600.000) liradan az olmamak üzere (Binde 7.2) Binde 4,8 (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

    III - Maktu harç:

    Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tahriyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

    a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında : (10.100.000 TL) 60.000 TL.

    b) Danıştay kararlarında : (20.600.000 TL) 121.600 TL.

    c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında : (20.600.000 TL) 121.600 TL.

    IV - Suret harçları:

    Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler (700.000 TL) 5.000 TL. dahil)

    4 SAYILI TARİFE (Değişik tarife: 21/11/1980 - 2345/2 md.)

    Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar:

    I - Tapu işlemleri:

    ..................................: (Uygulanan Miktar) (Kanunla getirilen miktar)

    1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden : (Binde 9) Binde 6

    2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden : (Binde 1260) Binde 840

    3. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların, kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden : (Binde 9) Binde 6

    4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı ayni hakların bağışlanmasından, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden : (Binde 54) Binde 36

    5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir

    olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden :(Binde 54) Binde 36

    6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden : (Binde 9) Binde 6

    b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden :(Binde 9) Binde 6

    c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden : (Binde 3.6) Binde 2,4

    7. İpotek tesisinde:

    a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden : (Binde 3.6) Binde 2,4

    b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden : (Binde 3.6) Binde 2,4

    c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden : (Binde 1,8) Binde 1,2

    8. Muvakkat tesciller:

    Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden : (Binde 1,8) Binde 1,2

    9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden : (Binde 5,4) Binde 3,6

    10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden : (Binde 5,4) Binde 3,6

    11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden : (Binde 3.6) Binde 2,4

    12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz olanlarından kayıtlı değerden : (Binde 5,4) Binde 3,6

    13.a) (Değişik: 4/12/1985 - 3239/96-B md.) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde emlak (Bina) vergisi değeri üzerinden : (Binde 15) Binde 36

    Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden : (Binde 7.5) Binde 18

    Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, Emlak Vergisi Bildiriminin verilmesi gereken süre içinde, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit edilecek bir beyanname ile beyan edilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

    Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.

    b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden : (Binde 18) Binde 12

    c) (Değişik fıkra: 20/06/2001 - 4684 S.K./23. md.) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden (Onbinde 5)

    14. (Değişik: 21/01/1982 - 2588/17 md.) (Tapu Harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden : (7.100.000 TL) 42.400 TL.

    15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden : (Binde 1,8) Binde 1,2

    16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için : (14.300.000 TL) 84.800 TL.

    17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) : (2.800.000 TL) 17.600 TL.

    18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden : (Binde 9) Binde 6

    19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden : (Binde 108) Binde 72

    20. (Ek: 21/01/1982 - 2588/17 md.)

    a) (Değişik: 29/07/1998 - 4369/78 md.) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı : (Binde 15) Binde 48

    Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

    b) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için : (----) Binde 15

    c) (Değişik: 29/07/1998 - 4369/78 md.) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için : (Binde 15) Binde 48

    d) (Değişik: 29/07/1998 - 4369/78 md.) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden ( Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz * ) devir alan için : (Binde 15) Binde 48

    e) (Değişik: 29/07/1998 - 4369/78 md.) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden devir alan için : (Binde 15) Binde 48

    f) (Değişik: 29/07/1998 - 4369/78 md.) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı: (Binde 15) Binde 48

    Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

    II - Kadastro ve tapulama işlemleri: (Değişik: 4/12/1985 - 3239/96-b md).

    Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

    a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulamasında : (Binde 5,4) Binde 3,6

    b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında : (Binde 9) Binde 6

    c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan, : (Binde 7.2) Binde 4,8

    d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan, : (Binde 10.8) Binde 7,2

    (Ek hüküm: 25/12/2003 - 5035 S.K./36. md.) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.

    (Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 35.600 (5.900.000) liradan aşağı olamaz.)

    Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı 35.600 (5.900.000) liradır.

    (Ek fıkra: 04/12/1985 - 3239/96-B md.) Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve (c) fıkralarında belirtilen işlemlerden emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç %50 fazlasıyla alınır.

    5 SAYILI TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)

    Konsolosluk harçları:

    .......................................: (Uygulanan Miktar) (Kanunla getirilen miktar)

    I - Değer üzerinden alınacak harçlar:

    1. Tereke işlerinde:

    a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden : (Binde 18) Binde 12

    b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tespit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden : (Binde 9) Binde 6

    2. Sulhnameler: (Kararda yazılı değer üzerinden:)

    a) 50.000 liraya kadar olan kısmından : (50.000 dahil) (Binde 36) Binde 24

    b) 50.000 liradan sonra gelen kısmından ilaveten : (Binde 9) Binde 6

    3. Kıymetli eşyanın tesliminde:

    Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın ilgililere tesliminde : (Binde 5,4) Binde 3,6

    4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden : (Binde 1,8) Binde 1,2

    II - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:

    1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri:

    Beher rüsum tonilatosundan : (364.734 TL) 2.140 TL.

    2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan : (176.199 TL) 1.034 TL.

    3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan : (176.199 TL) 1.034 TL.

    III - Maktu harçlar:

    1. Gemi jurnalinin tasdiki:

    a) Jurnalin tasdiki : (31.100.000 TL) 183.400 TL.

    b) Jurnala sayfa ilavesi : (12.300.000 TL) 72.800 TL.

    2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri : (125.100.000 TL) 734.800 TL.

    3. İmza ve mühür tasdiki:

    a) (Değişik: 20/03/1981- 2430/5 md.) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tarafından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) : (12.300.000 TL) 72.800 TL.

    b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) : (24.700.000 TL) 146.000TL.

    4. (Değişik: 20/03/1981-2430/5 md.) Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil) : (12.300.000 TL) 72.800 TL.

    5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:

    a) Birinci sayfa için : (12.300.000 TL) 72.800 TL.

    b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için : (5.900.000 TL) 35.600 TL.

    6. Gerçek ve tüzelkişilerin isteği üzerine:

    a) Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) : (20.600.000 TL) 121.600 TL.

    b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) : (41.600.000 TL) 244.800 TL.

    7. Terekenin mühürlenmesi : (31.100.000 TL) 183.400 TL.

    8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki : (18.500.000 TL) 109.200 TL.

    9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer yazılı kağıtlar ve kararlar : (12.300.000 TL) 72.800 TL.

    10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasından asıl harca ilave olarak : (31.100.000 TL) 183.400 TL.

    6 SAYILI TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)

    (Değişik başlık: 27/02/2003 - 4817 S.K./33. md.) Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları ve yabancılara verilecek çalışma izin belgesi harçları:

    I- Pasaport Harçları:

    .................................: (Uygulanan Miktar) (Kanunla getirilen miktar)

    1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:

    (Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)

       6 aya kadar olanlar : (72.700.000 TL) 214.000 TL.

       1 yıl için olanlar : (103.800.000 TL) 305.200 TL.

       2 yıl için olanlar : (175.100.000 TL) 514.400 TL.

       3 yıl için olanlar : (250.300.000 TL) 734.800 TL.

       3 yıldan fazla süreli olanlar : (354.700.000 TL) 1.041.000 TL.

    Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır. Refakatte kayıtlı 7 yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz.

    Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

    2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı pasaportlardan da 1 numaralı fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar aynen alınır.

    3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların sürelerinin bitimi tarihinden itibaren ceza alınmaksızın yapılır.

    II - Vize müracaat ve vize harçları

    1. Giriş vizeleri:

       a) Tek giriş : (124.900.000 TL) 367.000 TL.

       b) Müteaddit giriş : (417.700.000 TL) 1.225.600 TL.

    2. Transit vizeleri:

       a) Tek transit : (124.900.000 TL) 367.000 TL.

       b) Çift transit : (250.300.000 TL) 734.800 TL.

    (Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)

    (Değişik paragraf: 25/12/2003 - 5035 S.K./37. md) Hangi ülke vatandaşlarından vize müracaat harcı, hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine mütekabiliyet esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

    3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizeleri: (208.600.000 TL) 612.200 TL.

    III - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:

    1. İkamet tezkeresi: (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./37. md.)

    1 aya kadar her gün için          (5.000.000 TL.)

    (Bu tutar ilk ay için tezkere başına 10 milyondan az 50 milyondan çok olamaz.)

    1 aydan sonraki her ay için         (30.000.000 TL.)

    İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.

    2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları : (72.700.000 TL) 214.000 TL.

    IV - Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgeleri:

    1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:

       a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) (64.200.000 TL) 50 000 000.- TL

       b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) (192.700.000 TL) 150 000 000.- TL

       Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.

    2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi : (321.200.000 TL) 250 000 000.- TL

    3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi : (642.500.000 TL) 500 000 000.- TL

    Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

    7 SAYILI TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)

    Gemi ve Liman Harçları

    I- Gemi sicil işlemleri

    .................................: (Uygulanan Miktar) (Kanunla getirilen miktar)

    1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan : (72.206 TL) 424 TL.

    367.000 (62.400.000 TL) liradan az, 24.519.600 (4.180.200.000) liradan çok olamaz.

    2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden : (Binde 18) Binde 12

    (Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

    3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden : (Binde 4.5) Binde 3

    4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden: (Binde 4.5) Binde 3

    5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden: (Onbinde 9) Binde 0,6

    6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden: (Onbinde 9) Binde 0,6

    7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alnan harç miktarını aşamaz): (5.900.000 TL) 35.600 TL.

    8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 35.600 (5.900.000) liradan az 612.200 (104.300.000) liradan çok olamaz.) : (72.206 TL) 424 TL.

    9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) : (2.800.000 TL) 17.600 TL.

    II - Liman işlemleri:

    1. Denize elverişlilik belgesi:

    En az 121.600 (20.600.000) lira maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

    İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan : (238.606 TL) 1.400 TL.

    Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan : (134.955 TL) 792 TL.

    500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (Harç tutarı 3.677.400 (626.800.000) liradan çok olamaz.) : (50.036 TL) 294 TL.

    2. Ölçme belgesi:

    En az 244.800 (41.600.000) lira maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

    İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan : (312.581 TL) 1.834 TL.

    Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan : (312.581 TL) 1.834 TL.

    Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan : (238.606 TL) 1.400 TL.

    3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 9.807.800 (1.671.900.000) liradan çok olamaz.) : (134.955 TL) 792 TL.

    3. Yola elverişlilik belgesi:

    Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

    11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden : (12.300.000 TL) 72.800 TL.

    151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden : (20.600.000 TL) 121.600TL.

    501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden : (41.600.000 TL) 244.800 TL.

    3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden : (51.900.000 TL) 305.200 TL.

    10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

    4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilatodan 183.400 (31.100.000) liradan az 6.129.600 (1.044.900.000) liradan çok olamaz.) : (238.606 TL) 1.400.-TL

    5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki : (4.800.000 TL) 29.400 TL.

    6. (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./38. md.) Yeterlik Belgesi Harçları:

    a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı    (31.100.000 TL.)

    b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı    (20.600.000 TL.)

    c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/ Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı    (12.300.000 TL.)

    d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makine Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı    (9.000.000 TL.)

    7. (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./38. md.) Türk Denizci Kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil), Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri    (5.900.000 TL.)

    8. (Ek bent: 03/12/1988 - 3505/32 md.) Gemi sörvey belgeleri:

    a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiztelefon emniyet belgesi, telsiztelgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere)

    En az 60.000 (10.100.000) lira maktu harca ilave olarak beher rüsum tonitosundan : (29.925 TL) 176 TL.

    Her belgenin harç tutarı 612.200 (104.300.000) liradan çok olamaz

    b) Muafiyet belgesi : (20.600.000 TL) 121.600 TL. (Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

    9. (Ek fıkra: 30/12/2004 - 5281 S.K./10.mad) Özel yat kayıt belgesi:

    En az 22,90 Yeni Türk Lirası maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

    İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,27 YTL)

    Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,15 YTL)

    500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (Harç tutarı 697,00

    Yeni Türk Lirasından çok olamaz.) (0,06 YTL)

    10. (Ek fıkra: 30/12/2004 - 5281 S.K./10.mad) Transitlog belgesi:

    Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

    11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden (5,00 YTL)

    101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden (10,00 YTL)

    251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden (20,00 YTL)

    501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden     (40,00 YTL)

    3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden (50,00 YTL)

    10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

    8 SAYILI TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)

    İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları

    I - İmalat ruhsatları:

    ............................................. : (Uygulanan Miktar) (Kanunla getirilen miktar)

    1. Müstahzar ruhsatnameleri:

    Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:

    a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler : (417.800.000 TL) 2.451.600 TL.

    b) Memleket içinde imal olunanlar : (208.800.000 TL) 1.225.600 TL.

    c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:

    - Hariçten ithal edilenler : (208.800.000 TL) 1.225.600 TL.

    - Memleket içinde imal olunanlardan : (134.300.000 TL) 612.200 TL

    2. (Değişik alt bend: 16/07/2004 - 5228 S.K./37.mad) *1* Patent ve faydalı modeller :

    a) Başvuru harcı (7.300.000 TL.)

    b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri

    (Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.) (7.300.000 TL.)

    c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı (35.400.000 TL.)

    d) Ek patent belgesi düzenleme harcı (35.400.000 TL.)

    e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı (35.400.000 TL.)

    f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik

    süresince her yıl tahsil edilir.) (35.400.000 TL.)

    g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;

    - Devir (35.400.000 TL.)

    - Veraset (35.400.000 TL.)

    - Lisans (40.400.000 TL.)

    - Rehin (35.400.000 TL.)

    - Mevki fiil (35.400.000 TL.)

    h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı (40.400.000 TL.)

    3. Endüstriyel tasarımlar: (Ek alt bend: 16/07/2004 - 5228 S.K./37.mad) *3*

    a) Tekli tasarım başvuru harcı (11.200.000 TL.)

    b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı (29.200.000 TL.)

    c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı (6.300.000 TL.)

    d) Tasarım tescil harcı (11.800.000 TL.)

    e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) (69.300.000 TL.)

    f) Süre uzatımı ile yenileme

    (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme) (104.100.000 TL.)

    g) Devir şerhi tescil (34.900.000 TL.)

    h) Lisans işlemi kayıt harcı (69.300.000 TL.)

    ı) Veraset ve intikal işlemi harcı (20.200.000 TL.)

    i) Birleşme kayıt harcı (51.900.000 TL.)

    j) Rüçhan hakkı kayıt harcı (40.400.000 TL.)

    k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi (11.800.000 TL.)

    l) Menşei memleket belgelerinden (40.400.000 TL.)

    m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı (250.000.000 TL.)

    4. Markalar: (Değişik alt bend: 16/07/2004 - 5228 S.K./37.mad) *2* *3*

    a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) (29.200.000 TL.)

    b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak) (29.200.000 TL.)

    c) Marka yenileme harcı (75.400.000 TL.)

    d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı (100.500.000 TL.)

    e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı (61.200.000 TL.)

    f) Marka devir işlemi kayıt harcı (56.100.000 TL.)

    g) Lisans kayıt ve yenileme harcı (100.500.000 TL.)

    h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı (37.000.000 TL.)

    ı) Rehine işlemi kayıt harcı (58.000.000 TL.)

    i) Rüçhan hakkı kayıt harcı (40.400.000 TL.)

    j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı (29.200.000 TL.)

    k) Öncelikli başvuru harcı (468.000.000 TL.)

    l) Uluslararası başvuru harcı (29.200.000 TL.)

    5. Coğrafi işaretler: (Ek alt bend: 16/07/2004 - 5228 S.K./37.mad)

    a) Başvuru harcı (7.300.000 TL.)

    b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı (7.300.000 TL.)

    c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı (7.300.000 TL.)

    6. Marka ve patent vekillerinden: (Ek alt bend: 16/07/2004 - 5228 S.K./37.mad)

    a) Sicil kayıt harcı (100.500.000 TL.)

    b) Sicil yenileme harcı (100.500.000 TL.)

    c) Marka ve patent vekilliği belge harcı (100.500.000 TL.)

    II- İhracatçı ruhsatnameleri ve ithalatla ilgili belgeler: (Mülga: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

    III - (Değişik: 24/03/1988 - 3418/36 md.) Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:

    1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden : (125.100.000 TL) 734.800 TL.

    2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için) : (313.300.000 TL) 1.838.000 TL.

    3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için) : (1.097.000.000 TL) 6.435.600 TL.

    4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)

    a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri : (1.881.000.000 TL) 11.033.800 TL.

    b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri : (2.194.300.000 TL) 12.871.800 TL.

    c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri : (3.135.000.000 TL) 18.389.200 TL.

    d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri : (4.702.600.000 TL)27.584.000 TL.

    5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için) : (6.270.300.000 TL) 36.779.400 TL.

    6. Taşocağı nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) : (208.800.000 TL) 1.225.600 TL.

    7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden : (156.500.000 TL) 918.600 TL.

    8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden : (783.500.000 TL) 4.596.600 TL.

    Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.

    IV - Petrol işlemleri:

    1. Sicil işlemleri:

    a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden : (156.500.000 TL) 918.600 TL.

    b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden : (187.800.000 TL) 1.102.400 TL.

    c) Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden : (93.800.000 TL) 550.800 TL.

    d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden : (156.500.000 TL) 918.600 TL.

    e) Diğer hususların tescilinden : (62.400.000 TL) 367.000 TL.

    2. Ruhsatlar:

    a) Müsaade vesikaları : (417.800.000 TL) 2.451.600 TL.

    b) Arama ruhsatnameleri : (626.800.000 TL) 3.677.400 TL.

    c) İşletme ruhsatnameleri : (5.225.200.000 TL) 30.649.600 TL.

    d) Belgeler : (626.800.000 TL) 3.677.400 TL.

    Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.

    3. Tarifelerin tasdiki : (104.300.000 TL) 612.200 TL.

    V - Satış ruhsatnameleri:

    1. (Mülga fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./49. md.)

    2. (Mülga fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./49. md.)

    3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):

    Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde : (8.100.000 TL) 48.400 TL.

    Nüfusu 10.000 - 50.000 olan yerlerde : (20.600.000 TL) 121.600 TL.

    Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde : (41.600.000 TL) 244.800 TL.

    4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları :

    Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

    Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde : (208.800.000 TL) 1.225.600 TL.

    Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde : (417.800.000 TL) 2.451.600 TL.

    Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde : (626.800.000 TL) 3.677.400 TL.

    Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde : (1.044.900.000 TL) 6.129.600 TL.

    Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde : (2.089.900.000 TL) 12.259.400 TL.

    VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:

    1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:

    Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):

    Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için         (20.600.000 TL)    121.600 TL.

    Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için      (41.600.000 TL.)    244.800 TL.

    Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için      (104.300.000 TL.)     612.200 TL.

    Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için      (167.000.000 TL.)    980.400 TL.

    Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için      (250.600.000 TL.)    1.470.800 TL.

    Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için      (334.200.000 TL.)    1.961.200 TL.

    Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için   (417.800.000 TL.)    2.451.600 TL.

    Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için      (626.800.000 TL)    3.677.400 TL.

    2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:

    a) Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL.

    b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler : (125.100.000 TL.) 734.800 TL.

    3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:

    a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL.

    b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL.

    c) Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL.

    4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:

    a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL.

    b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL.

    c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL )

    5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:

    Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL.

    6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:

    Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları : (83.400.000 TL.) 490.000 TL.

    7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:

    a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler : (62.400.000 TL.)    367.000 TL.

    b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler : (62.400.000 TL.) 367.000 TL.

    c) Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler : (62.400.000 TL.)    367.000 TL.

    8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:

    Hususi kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri : (313.300.000 TL.)    1.838.000 TL.

    9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri:

    a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:

    20 yataklıya kadar olanlar      (417.800.000 TL.) 2.451.600 TL.

    20 - 50 yataklıya kadar olanlar   (626.800.000 TL.) 3.677.400 TL.

    50 - 100 yataklıya kadar olanlar   (1.044.900.000 TL.) 6.129.600 TL.

    100 yatak veya daha yukarı olanlar   (1.671.900.000 TL.) 9.807.800 TL.

    (Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000'den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)

    b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler: (417.800.000 TL.) 2.451.600 TL.

    10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler:

    Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL.

    11. Avukatlık ruhsatnameleri:

    Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri : (208.800.000 TL.) 1.225.600 TL.

    12. (Mülga: 24/06/1994 - 4008/39 md.)

    13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:

    Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden:

    a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) : (41.600.000 TL.) 244.800 TL.

    b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) : (20.600.000 TL.) 121.600 TL.

    c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) : (104.300.000 TL.) 612.200 TL.

    14. Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri:

    Gümrük müşavirliği izin belgesi : (835.900.000 TL)   650,540,000 TL.

    Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi : (417.800.000 TL)   325,180,000 TL.

    15. (Değişik: 24/03/1988-3418/37 md.) Avcılık belgesi:

    Hususi kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)

    a) (Değişik bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./39. md.) Avcı derneklerine dahil olanlardan    ( 55.000.000 TL. ) *4* *5*

    b) (Değişik bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./39. md.) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan

    ( 60.000.000 TL. ) *4* *5*

    16. (Değişik: 24/06/1994 - 4008/34 md.)

    Silah taşıma ve bulundurma vesikaları:

    a) (Değişik bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./39. md.) Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için )    (250.000.000 TL.)

    b) (Değişik bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./39. md.) Bulundurma vesikaları    (400.000.000 TL.)

    c) (Ek bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./39. md.) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri    (10.000.000 TL.)

    17. (Mülga: 24/06/1994 -4008/39 md.)

    18. (Değişik: 20/03/1981 - 2430/7 md.) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:

    a) İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) : (417.800.000 TL) 2.451.600 TL.

    b) Lise seviyesindeki özel okullardan (...) (Her yıl için) : (835.900.000 TL) 4.903.600 TL.

    c) Özel dersanelerden (Her yıl için) : (835.900.000 TL) 4.903.600 TL.

    d) (Ek bend: 09/04/2003 - 4842 S.K./27. md.) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),

       Son nüfus sayımına göre;

       Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde   (282.700.000 TL) 220.000.000.- TL,

       Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde   (565.400.000 TL) 440.000.000.- TL,

       Nüfusu 500.000' den yukarı olan şehirlerde    (848.100.000 TL) 660.000.000.- TL,

    (Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç.)

    19. Turizm müessese belgeleri:

    Merkez turizm komitesinin kararı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının onayı üzerine;

    a) Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden   (62.400.000 TL) 367.000 TL.

    b) Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden   (104.300.000 TL) 612.200 TL.

    c) İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden      (125.100.000 TL) 734.800 TL.

    d) Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden      (167.000.000 TL) 980.400 TL.

    e) Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden      (250.600.000 TL) 1.470.800 TL.

    f) Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden   (62.400.000 TL) 367.000 TL.

    g) Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden   (104.300.000 TL) 612.200 TL.

    h) İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden      (125.100.000 TL) 734.800 TL.

    i) Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden      (167.000.000 TL) 980.400 TL.

    j) Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden      (250.600.000 TL) 1.470.800 TL.

    Turistik müessese harcı alınır.

    20. (Ek: 20/03/1981-2430/7 md.) Müteahhitlik karneleri:

    Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar.)   : (Binde 0,18) Binde 0,12

    Ancak, bu miktar 24.519.600 (4.180.200.000 TL) liradan fazla olamaz.

    VII- Okul diplomaları:

    1. (Mülga: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

    2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar : (2.800.000 TL) 17.600 TL.

    3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar : (4.400.000 TL) 26.200 TL.

    VIII - Telsiz harçları: (Ek: 04/12/1985 - 3239/96-c md; Mülga: 28/05/1986 - 3293/7 md.)

    IX - Kapalı devre televizyon ruhsat harçları: (Ek:04/12/1985 - 3239/96-c md.)

    Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden

    (Her yıl için)

    a) 3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden : (626.800.000 TL) 3.677.400 TL.

    b) 16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden : (1.253.800.000 TL) 7.355.400 TL.

    c) 31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden : (2.508.100.000 TL) 14.711.800 TL.

    d) 61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden : (3.657.500.000 TL) 21.454.000 TL.

    Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar %50 zamlı olarak tahsil edilir.

    Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.

    X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları: (Değişik fıkra: 27/01/2000 - 4503/4. md.)

    1. Genel antrepo izin belgeleri:

    a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

    - Açma         (10,973,200,000 TL.)   8,539,500,000 TL.

    - İşletme (Her yıl için)   (3,657,500,000 TL.)   2.846,380,000 TL.

    b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

    - Açma         (7,315,400,000 TL.)   5,692,930,000 TL.

    - İşletme (Her yıl için)   (3,657,500,000 TL.)   2.846,380,000 TL.

    c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

    - Açma         (7,315,400,000 TL.)   5,692,930,000 TL.

    - İşletme (Her yıl için)   (3,657,500,000 TL.)   2.846,380,000 TL.

    d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:

    - Açma         (7,315,400,000 TL.)   5,692,930,000 TL.

    - İşletme (Her yıl için)   (3,657,500,000 TL.)   2.846,380,000 TL.

    e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası

    açma izin belgelerinden:   (1,828,600,000 TL.)   1.423,110,000 TL.

    f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin

    belgelerinden:      (1,828,600,000 TL.)   1.423,110,000 TL.

    2. Özel antrepo izin belgeleri:

    - Açma         (5,486,400,000 TL.)   4,269,620,000 TL.

    - İşletme (Her yıl için)   (2,717,000,000 TL.)   2,114,420,000 TL.

    3. Geçici depolama yeri izin belgeleri:

    a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:

    - Açma         (10,973,200,000 TL.)   8,539,500,000 TL.

    - İşletme (Her yıl için)   (3,657,500,000 TL.)   2.846,380,000 TL.

    b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:

    - Açma         (5,486,400,000 TL.)   4,269,620,000 TL.

    - İşletme (Her yıl için)   (2,717,000,000 TL.)   2,114,420,000 TL.

    XI- (Ek bent: 24/06/1994 - 4008/34 md.) Finansal faaliyet harçları:

    1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:

    a) Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı bankaların Türkiye'de açtıkları ve açacakları Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için) : (85.244.200.000 TL.) 500.000.000 TL.

    b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulacak bankalar ve açılacak yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka ve şube için) : (85.244.200.000 TL.) 500.000.000 TL.

    c) Bütün Bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) : (17.048.700.000 TL.) 100.000.000 TL.

    2- Özel Finans Kurumları Kuruluş izin belgeleri:

    a) özel finans kurumları kuruluş izin belgesi (Her yıl için) : (85.244.200.000 TL.) 500.000.000 TL.

    b) Özel finans kurumlarının açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) : (17.048.700.000 TL.) 100.000.000 TL.

    3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) : (17.048.700.000 TL.) 100.000.000 TL.

    4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri : (17.048.700.000 TL.) 100.000.000 TL.

    5. Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:

    a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) : (17.048.700.000 TL.) 100.000.000 TL.

    b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) : (8.524.300.000 TL.) 50.000.000 TL.

    6. Faktöring şirketleri kuruluş izin belgeleri:

    a) Faktöring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) : (17.048.700.000 TL.) 100.000.000 TL.

    b) Faktöring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) : (8.524.300.000 TL.) 50.000.000 TL.

    7. Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:

    a) (Değişik bend: 28/03/2007-5615 S.K./16.mad) Kontrol Yetkili müesseseler (döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (her yıl için) (11.220.-YTL)

       b) (Değişik bend: 28/03/2007-5615 S.K./16.mad) Kontrol Yetkili müesseselerin (döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (5.610.-YTL)

    8. (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./39. md.)

    a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)    (42.622.000.000 TL.)

    b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için)    (30.000.000.000 TL.)

    9. Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler;

    a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) : (17.048.700.000 TL.) 100.000.000 TL.

    (Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)

    b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için) : (8.524.300.000 TL.) 50.000.000 TL.

    10. (Ek fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./39. md.;Mülga fıkra: 21/02/2007-5582 S.K./33.mad.) *6*

    9 SAYILI TARİFE (Değişik: 04/05/1994 - 3986/12 md.)

    Trafik Harçları

    I- Tescil harçları: (Mülga kısım: 06/06/2002 - 4760 S.K./18. md.)

    II-Sürücü belgesi harçları: (Değişik bölüm: 30/12/2004 - 5821 S.K./11.mad) *2*

    Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere;

    a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)    (50,00 YTL)

    b) B sınıfı sürücü belgesinden    (150,00 YTL)

    c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden    (50,00 YTL)

    d) Uluslararası sürücü belgelerinden    (100,00 YTL)

    e) Diğer sürücü belgelerinden    (250,00 YTL)

    Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tâbi tutulur.

    III - Sınav harçları: (Mülga bölüm: 30/12/2004 - 5821 S.K./11.mad) *2*

    IV-Sürücü belgesi vize harçları: (Değişik bölüm: 30/12/2004 - 5821 S.K./11.mad) *2*

    Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinden "II-Sürücü belgesi harçları" bölümünde belirtilen harçların

    'ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin aslî sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

    (Mülga bölüm: 16/07/2004 - 5228 S.K./60.mad) *1* *2*

    VI - Ruhsat (İzin) harçları:

    Karayolları Trafik Kanununun;

    a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden : (124.900.000 TL.) 367.000 TL.

    b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) : (250.300.000 TL.) 734.800 TL.

    c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) : (501.300.000 TL.) 1.470.800 TL.

    d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden : (250.300.000 TL.) 734.800 TL.

    e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) : (1.253.700.000 TL.) 3.677.400 TL.

    f) (Mülga bend: 09/04/2003 - 4842 S.K./27. md.)

    VII - Geçici trafik belgeleri harçları:

    a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

       aa) A sınıfı trafik belgelerinden : (731.100.000 TL.) 2.145.000 TL.

       bb) Diğerlerinden : (72.700.000 TL.) 214.000 TL.

    b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen araçlara verilen izin belgesinden: (83.200.000 TL) 244.800 TL.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100