Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN

    UMURU BELEDİYEYE MÜTEALLİK AHKAMI CEZAİYE HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 486

    Kabul Tarihi: 16/04/1924

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 17/05/1924

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 70

    Madde 1 - 24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazamahkamı hilafına vuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve yangın yerlerinde bila ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hedmolunur. Hedmiyattan husule gelen enkaz satılarak masarifi hedmiye istifa olunur. Hedim masrafı kafi gelmediği takdirde üst tarafı rüsumu belediye gibi tahsil olunur.

    Madde 2 - Umumi ana lağımlariyle su yollarını hasbezzarure açtıranlar belediyece tayin edilen müddet zarfında hali sabıkına ircaa mecburdurlar. Müddeti mezkure zarfında yapılmadığı takdirde belediyece bilkeşif yaptırılır. Belediyece sarf olunan para alındıktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da ayrıca cezaen istifa olunur.

    Madde 3 - Umumi ana lağımlariyle suyollarını kasten tahrip edenlerden masarifi tamiriye tahsil ve bunun bir misli de cezaen başkaca istifa olunur.

    Madde 4 - Belediyece sıhhat ve selameti umumiye için mahzuru görülen hususi mecra ve lağım, kuyu ve çukurların nihayet bir hafta zarfında izalei mahzuru sahibine tebliğ olunur. Tebligatı vakıa alakadaran tarafından nazarı itibara alınmadığı takdirde belediyece keşfi mucibince yaptırılarak mahzur izale ve sarfiyat tahsil olunduktan başka masarifi vakıanın yüzde onu da cezaen istifa olunur. Cezanın miktarı elli lirayı tecavüz etmez. Fakrı halleri belediye meclisince sabit olanlardan dört taksitte bir sene müddetle rüsumu belediye gibi tahsil olunur.

    Madde 5 - (Mülga madde: 15/05/1930 - 1608/11 md.)

    Madde 6 - (Mülga madde: 15/05/1930 - 1608/11 md.)

    Madde 7 - (Mülga madde: 15/05/1930 - 1608/11 md.)

    Madde 8 - (Mülga madde: 15/05/1930 - 1608/11 md.)

    Madde 9 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'i olup, Ankara ve istanbul şehremanetlerine de şamildir.

    Madde 10 - İşbu kanunun tatbikına Dahiliye ve Adliye Vekilleri memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100