Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

    MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU

    Kanun Numarası: 197

    Kabul Tarihi: 18/02/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/02/1963

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11342

    BİRİNCİ BÖLÜM: MEVZU, TARİFLER, MÜKELLEF VE İSTİSNALAR

    VERGİNİN MEVZUU:

    Madde 1 - (Değişik madde: 26/11/1980 - 2348/1 md.)

    Bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

    a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

    b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

    c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,

    Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - (Değişik madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./21. md.) *1*

    Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:

    1- Motorlu taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

    2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

    3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

    4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onbeş oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

    5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onaltı oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.

    6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.).

    7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

    8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

    9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

    10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

    11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

    12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.

    13- Yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler: Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan her boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir. Motorlu yelkenli tekneler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.

    14- Motor gücü: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.

    15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm

    cinsinden ifade olunan motor hacmidir.

    16- Azami toplam ağırlık: Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

    17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.

    18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.

    19- Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.

    Bu verginin uygulanmasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.

    MÜKELLEF:

    Madde 3 - (Değişik madde: 26/11/1980 - 2348/3 md.)

    Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzelkişilerdir.

    İSTİSNALAR:

    Madde 4 - (Değişik madde: 26/11/1980 - 2348/4 md.)

    Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

    a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (Bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzelkişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),

    b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,

    c) (Değişik bent: 25/12/2003 - 5035 S.K./22. md.) *1* Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.

    d) (Ek bend: 12/12/2003 - 5020 S.K./7. md.) 18/06/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar.

    (Ek fıkra: 24/03/1988 - 3418/12 md.) Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM: VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

    Madde 5 - (Değişik madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./23. md.)

    Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

    (I) SAYILI TARİFE

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı(TL)

    Motor Silindir Hacmi

       1-3 yaş    4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş    16 ve

    (cm

    )             yukarı yaş

    1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

    1300 cm

    ve aşağısı 250.850.000 175.000.000 100.000.000 75.000.000 30.000.000

    1301-1600 cm

    'e kadar 400.000.000 300.000.000 175.000.000 125.000.000 50.000.000

    1601-1800 cm

    'e kadar 700.000.000 550.000.000 325.000.000 200.000.000 80.000.000

    1801-2000 cm

    'e kadar 1.100.000.000 850.000.000 500.000.000 300.000.000120.000.000

    2001-2500 cm

    'e kadar 1.650.000.0001.200.000.000 750.000.000 450.000.000180.000.000

    2501-3000 cm

    'e kadar 2.300.000.0002.000.000.0001.250.000.000 675.000.000250.000.000

    3001-3500 cm

    'e kadar 3.500.000.0003.150.000.0001.900.000.000 950.000.000350.000.000

    3501-4000 cm

    'e kadar 5.500.000.0004.750.000.0002.800.000.0001.250.000.000500.000.000

    4001 cm

    ve yukarısı 9.000.000.0006.750.000.0004.000.000.0001.800.000.000700.000.000

    2- Motosikletler

    100-250 cm

    'e kadar 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000

    251-650 cm

    'e kadar 100.000.000 75.000.000 50.000.000 30.000.000 20.000.000

    651-1200 cm

    'e kadar 250.000.000 150.000.000 75.000.000 50.000.000 30.000.000

    1201 cm

    ve yukarısı 600.000.000 400.000.000 250.000.000 200.000.000100.000.000

    (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Madde 6 - (Değişik madde: 29/11/1984 - 3088/2 md.)

    (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara

    taşıtları

    (II) sayılı tarifeye göre; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve

    her türlü motorlu tekneler

    (III) sayılı tarifeye, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk

    Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye

    göre vergilendirilir.

    II SAYILI TARİFE (Değişik tarife: 25/12/2003 - 5035 S.K./24. md.)

    Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    Taşıtların Cinsi ve Oturma Yeri/

    Azami Toplam Ağırlık 1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve daha

    yukarı yaş

    1) Minibüs 300.000.000 200.000.000 100.000.000

    2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)

    1900 cm

    ve aşağısı 400.000.000 250.000.000 150.000.000

    1900 cm

    ve yukarısı 600.000.000 400.000.000 250.000.000

    3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

    25 kişiye kadar 750.000.000 450.000.000 200.000.000

    26-35 kişiye kadar 900.000.000 750.000.000 300.000.000

    36-45 kişiye kadar 1.000.000.000 850.000.000 400.000.000

    46 kişi ve yukarısı 1.200.000.000 1.000.000.000 600.000.000

    4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)(*)

    1.500 kg'a kadar 300.000.000 200.000.000 100.000.000

    1.501-3.500 kg'a kadar 600.000.000 350.000.000 200.000.000

    3.501-5.000 kg'a kadar 900.000.000 750.000.000 300.000.000

    5.001-10.000 kg'a kadar 1.000.000.000 850.000.000 400.000.000

    10.001-20.000 kg'a kadar 1.200.000.000 1.000.000.000 600.000.000

    20.001 kg ve yukarısı 1.500.000.000 1.200.000.000 700.000.000

    III SAYILI TARİFE (Değişik tarife: 25/12/2003 - 5035 S.K./24. md.)

    Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) için

    Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    Taşıt Cinsi ve

    Motor Gücü (BG) 16 ve daha

    1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 15 yaşyukarı yaş

    Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler

    10-20 BG'ne kadar 15.000.000 10.000.000 5.000.000 2.000.000

    21-50 BG'ne kadar 20.000.000 15.000.000 9.000.000 4.000.000

    51-100 BG'ne kadar 25.000.000 20.000.000 12.000.000 5.000.000

    101-150 BG'ne kadar 30.000.000 25.000.000 15.000.000 7.000.000

    151 BG ve yukarısı 45.000.000 35.000.000 20.000.000 10.000.000

    IV SAYILI TARİFE (Değişik tarife: 25/12/2003 - 5035 S.K./24. md.)

    Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

    Taşıt Cinsi ve Azami 11 ve daha

    Kalkış Ağırlığı 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş yukarı yaş

    Uçak ve helikopterler

    1.150 kg'a kadar 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.0002.400.000.000

    1.151-1.800 kg'a kadar 7.500.000.000 6.000.000.000 4.500.000.0003.600.000.000

    1.801-3.000 kg'a kadar 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.0004.800.000.000

    3.001-5.000 kg'a kadar 12.500.000.000 10.000.000.000 7.500.000.0006.000.000.000

    5.001-10.000 kg'a kadar 15.000.000.000 12.000.000.000 9.000.000.0007.200.000.000

    10.001-20.000 kg'a kadar17.500.000.000 14.000.000.00010.500.000.0008.400.000.000

    20.000 kg ve yukarısı 20.000.000.000 16.000.000.00012.000.000.0009.600.000.000

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ, TARH, TEBLİĞ VE ÖDEME

    MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI:

    Madde 7- (Değişik madde: 29/11/1984 - 3088/3 md.)

    Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

    Şu kadarki mükellefiyet;

    a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık dönemin başından itibaren,

    b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren, Nazara alınır.

    MÜKELLEFİYETİN SONA ERMESİ:

    Madde 8 - (Değişik madde: 29/11/1984 - 3088/4 md.)

    Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takipeden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.

    VERGİNİN TARH, TEBLİĞ VE ÖDENMESİ:

    Madde 9 - (Değişik madde: 03/12/1988 - 3505/26 md.)

    Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.

    Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.

    Maliye Bakanlığı, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.

    Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

    a) (Mülga bent: 22/07/1998 - 4369/76 md.)

    b) (Mülga bent: 22/07/1998 - 4369/76 md.)

    (Ek fıkra: 22/07/1998 - 4369/76 md.) (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine ödenir.

    (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.

    Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.

    YETKİ:

    Madde 10 - (Değişik madde: 26/12/1993 - 3946/35 md.)

    (Mülga fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./49. md.)

    Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

    (Değişik fıkra: 23/11/2000 - 4605 S.K./1 md.) Bakanlar Kurulu;

    a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

    b) (İptal bend: Anayasa Mah. 16/01/2003 tarih ve E. 2001/36, K. 2003/3)

    c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını %50 nispetine kadar indirmeye,

    Yetkilidir.

    Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

    VERGİYE ETKİ EDEN DEĞİŞİKLİKLER

    Madde 11 - (Değişik madde: 03/12/1988 - 3505/28 md.)

    Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, azami toplam ağırlığı, motor gücü birimi (BG) ve azami kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir.

    (Değişik fıkra: 25/12/2003 - 5035 S.K./25. md.) *1* Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir.

    Madde 12 - (Mülga madde: 29/11/1984-3088/10 md.)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    BİLDİRME VE SORUMLULUK:

    Madde 13 - (Değişik madde: 26/11/1980 - 2348/10 md.)

    a) Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

    Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.

    b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

    Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilir.

    c) (Değişik bent: 24/03/1988 - 3418/16 md.) Noterler, trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi, taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar.

    d) Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini yapmadan, denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar. *1*

    (Değişik fıkra: 24/03/1988-3418/16 md.) Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize veya uçuşa elverişli belgesi verilemez.

    (Mülga fıkra: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

    e) (İlk fıkra mülga : 22/07/1998 - 4369/82 md.)

    (Değişik fıkra: 24/03/1988 - 3418/16 md.) Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptirler.

    (Son fıkra mülga : 22/07/1998 - 4369/82 md.)

    GİDER KAYDEDİLMEME HALİ:

    Madde 14 - (Değişik madde: 29/11/1984 - 3088/9 md.)

    Bu Kanuna bağlı (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

    Madde 15 - (Mülga madde: 29/11/1984 - 3088/10 md.)

    Madde 16 - (Mülga madde: 29/11/1984 - 3088/10 md.)

    PAYLAR:

    Madde 17 - (Mülga madde: 21/02/2001 - 4629 S.K./1. md.)

    KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 18 - 6936 sayılı Hususi Otomobil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı kanunla değişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 9 uncu maddesi kaldırılmıştır.

    GEÇMİŞ YILLARA AİT VERGİ VE RESİMLER:

    Geçici Madde 1 - 1962 ve daha önceki bütçe yıllarına ait Hususi Otomobil Vergisi, Trafik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hükümlere göre alınmasına devam olunur.

    Geçici Madde 2 - Bu kanun gereğince tahsil olunacak Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 1963 Mali yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi Otomobil Vergisi adlı 16 ncı bölüme gelir kaydedilir.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 24/03/1988 - 3418/17 md.)

    Halen spor veya lüks otomobil olarak kabul edilen taşıtlarla ilgili uygulamaya 01/07/1988 tarihine kadar aynı şekilde devam olunur.

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./26. md.) (1)

    03/04/2003 tarihli ve 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisinin taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerden bu ödemeleri mahsup veya iade edilmemiş bulunanlar ile 30/07/2003 tarihli ve 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre taşıt vergisini ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, 2004 yılı için tahakkuk edecek olan motorlu taşıtlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuptan sonra ödenmesi gereken motorlu taşıtlar vergisi olması halinde 2004 yılı taksit aylarında ödenir. Mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin talebi üzerine iade olunur. Ödeme zamanlarında ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ile taşıt vergisi terkin edilir.

    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

    Geçici Madde 5 - (Ek madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./26. md.) (1)

    5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinde yer alan taşıtlara ait motor silindir hacmi ve 6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ait azami toplam ağırlık bilgilerinin trafik tescil belgesinde bulunmaması nedeniyle mükellefler tarafından talep edilmesi halinde; trafik tescil kuruluşları ile yetkili bayiler veya ilgili vergi daireleri bu bilgileri ihtiva eden bir belgeyi mükellefe vermek zorundadırlar.

    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

    Geçici Madde 6 - (Ek madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./26. md.) (1)

    6 ncı maddenin (II) sayılı tarifesinde yer alan (4) numaralı bent 31/12/2004 tarihine kadar aşağıdaki şekilde uygulanır.

    4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

    1.500 kg'a kadar    300.000.000 200.000.000 100.000.000

    1.501-3.500 kg'a kadar    750.000.000 450.000.000 200.000.000

    3.501-5.000 kg'a kadar    900.000.000 750.000.000 300.000.000

    5.001-10.000 kg'a kadar    1.000.000.000 850.000.000 400.000.000

    10.001-20.000 kg'a kadar    1.200.000.000 1.000.000.000 600.000.000

    20.001 kg ve yukarısı    1.500.000.000 1.200.000.000 700.000.000

    Geçici Madde 7 - (Ek madde: 25/12/2003 - 5035 S.K./26. md.) (1)

    5 inci maddenin (I) sayılı tarifesinin (2) numaralı bendinde yer alan motosikletlerin 2004 yılına ait motorlu taşıtlar vergisi, Nisan ayının ilk gününde tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi birinci taksiti Nisan, ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

    YÜRÜRLÜK TARİHİ:

    Madde 19 - Bu kanun 1 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME YETKİSİ:

    Madde 20 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER

    26/11/1980 TARİH VE 2348 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİ:

    Geçici Madde 1 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde yer alan III sayılı tarifede yazılı, yat, kotra ve her türlü içten veya dıştan takma motorlu özel tekneleri elinde bulunduranlardan, bu taşıtlarını bulundukları yer belediye veya liman başkanlıklarına aynı tarifedeki uçak ve helikopterleri elinde bulunduranlardan Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kaydettirmemiş olanlar, bunların 2 ay içerisinde kayıt işlemlerini, belediye veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yaptırmak ve bu dairelerin bulunduğu yerdeki ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.

    Geçici Madde 2 - 27/09/1962 gün ve 11217 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan "Araçların Kayıt ve Tescil İşlemleri ile Plakalar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre yeni plaka almamış taşıt sahipleri adına, eski plaka numaraları üzerinden Motorlu Taşıtlar Vergisi tarh edilemez; bu suretle daha önce tarh ve tahakkuk ettirilip de tahsil olunamayan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri de terkin olunur.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinin 1980 yılına ait iki taksidini birden yatıranlar, 2 nci taksidin ödeme süresinde; bu Kanunda yer alan tarifelere göre, hesaplanacak 2 nci takside ilişkin miktarla, daha önce ödedikleri 2 nci taksit tutarı arasındaki farkı Vergi Dairesine yatırmakla yükümlüdürler.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, 1980 Bütçe yılı için tahakkuk ettirilen veya tahsil olunan Motorlu Kara Taşıtları Vergileri, Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilgili tarifelerindeki hadlere ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerine göre düzeltilir ve yukardaki Geçici 3 üncü Maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan fark 2 nci taksit süresinde tahsil olunur.

    29/11/1984 TARİH VE 3088 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - 28/02/1980 tarihine kadarki dönemlere ait olarak tahakkuk edilip de bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bulunan motorlu kara taşıtları vergileri ile bunlara ilişkin cezalar ve gecikme zamları terkin olunur.

    03/12/1988 TARİH VE 3505 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDESİ:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin %30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının %30'unun 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan %70'inin tahsilinden vazgeçilir.

    Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esaslar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

    30/07/2003 TARİH VE 4962 SAYILI KANUNUN 21 NCİ MADDESİ:

    Madde 21 - 18/02/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile yine bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, anılan Kanundaki tarifelerde ilgili taşıt cinsi için belirlenmiş olan 2003 yılı tutarları kadar, taşıt vergisine tabidir.

    Taşıt vergisi; taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından bu Kanunun yayımı tarihinde, bu tarihten 31/12/2003 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar için kayıt ve tescilin yapıldığı tarihte tahakkuk ettirilmiş ve tebliğ edilmiş sayılır.

    Taşıt vergisinin mükellefi, bu Kanunun yayımı tarihinde ve bu tarihten 31/12/2003 tarihine kadar adlarına taşıt kayıt ve tescil edilen veya bu Kanunun yayımı tarihinde noter satış sözleşmesi ile bu taşıtın sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

    197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan istisnalar, taşıt vergisi için de uygulanır. Ayrıca, Bingöl merkez ve ilçelerinde depremin meydana geldiği 01/05/2003 tarihi itibarıyla Bingöl trafik sicilinde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu tarihte ikametgahının buralarda bulunduğunu tevsik edenler adına aynı tarih itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar da (bu tarihten sonra belirtilen yerler dışındakilere satışı yapılan taşıtlar hariç) taşıt vergisinden müstesnadır.

    Taşıt vergisi bir defada ödenir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicillere kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlara ilişkin taşıt vergisi, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, bu Kanunun yayım tarihi ile 31/12/2003 tarihleri arasında ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin taşıt vergisi ise, kayıt ve tescilin yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Ödeme dönemi içerisinde ilişik kesme işlemi yapıldığı takdirde; vergi bu işlemin yapılmasından önce ödenir.

    03/04/2003 tarihli ve 4837 sayılı Kanun hükümlerine göre ek motorlu taşıtlar vergisi taksitlerini kısmen veya tamamen ödeyen mükelleflerin ödediği tutarlar, ödenecek taşıt vergisine mahsup edilmiş sayılır. Mahsup edilemeyen kısım iade olunur. Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ek motorlu taşıtlar vergisi ise terkin edilir.

    Bu maddeye göre tahsil edilen taşıt vergileri üzerinden, 02/02/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27/06/1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahalli idarelere pay verilmez.

    Taşıt vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin olarak bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır. Bu maddeye göre ödenen taşıt vergisi, ticari, zirai ve mesleki kazançların tespitinde gider olarak kabul edilir.

    Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100