Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

    MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5671

    Kanun Kabul Tarihi : 26/05/2007

    Resmi Gazete Tarihi : 07/06/2007

    Resmi Gazete Sayısı : 26545

    AMAÇ

    Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, Merkezi Finans ve İhale Biriminin Hazine Müsteşarlığı ile idarî ilişkisini, istihdam ve bütçe esaslarını düzenlemektir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

    a) Ara Yönetici: Mutabakat Zaptındaki usûl çerçevesinde belirlenen Birim organizasyon şemasında gösterilen sayı ve unvanda, Birim Başkanı ile uzman personel arasında yer alan personeli,

    b) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu bakanı,

    c) Birim: Merkezi Finans ve İhale Birimini,

    ç) Birim Başkanı: Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanını,

    d) Destek personeli: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda yardımcı birimlere ilişkin olarak sayılan görevler çerçevesinde, idarî, malî, güvenlik ve sivil savunma gibi destek hizmetlerini yerine getirmek üzere istihdam edilen personeli,

    e) Komisyon: Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayı ile Birim Başkanının başkanlığında, Birimden iki ara yönetici ve Müsteşarlıktan en az daire başkanı düzeyinde iki yönetici olmak üzere toplam beş kişiden oluşturulan komisyonu,

    f) Mutabakat Zaptı: Birimin kuruluşuna dair 30/1/2003 tarihli ve 4802 sayılı Kanunla uygun bulunan ve 24/2/2003 tarihli ve 2003/5313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Mutabakat Zaptı ile ek ve değişikliklerini,

    g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    ğ) Ulusal Yardım Koordinatörü: Avrupa Birliği Genel Sekreterini,

    h) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi: Hazine Müsteşarını,

    ı) Uzman personel: Mutabakat Zaptında belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi için geçici görevli olarak veya hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecek hukuk müşaviri, bilgisayar programcısı ve çözümleyicisi dahil personeli,

    ifade eder.

    İSTİHDAM ESASLARI

    Madde 3 - (1) Birimin görevleri, hizmet sözleşmesi kapsamında istihdam edilen uzman personel ve destek personeli ile geçici olarak görevlendirilecek kamu görevlileri eliyle yürütülür. Destek personelinin sayısı, Birimin toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez.

    (2) Birim Başkanı, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından, Ulusal Yardım Koordinatörünün görüşü alınarak atanır. Ara yönetici pozisyonlarına Birim Başkanının teklifi üzerine Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayı ile görevlendirme yapılır. Uzman personel Komisyon marifetiyle seçilir ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin onayı ile Birimde istihdam edilir. Söz konusu personelin görevine son verilmesinde de aynı usûller izlenir.

    (3) Birimde hizmet sözleşmesi ile veya geçici görevli olarak istihdam edilecek bütün yerli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması zorunlu olup, ara yöneticiler ile yerli uzman personelde ayrıca;

    a) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile üniversite ve fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

    b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 80 puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak,

    şartları aranır.

    (4) Sözleşmeli olarak çalışan personelden Birim Başkanına Müsteşarlıkta görev yapan Genel Müdür; ara yöneticilerden Kıdemli Finans ve Kıdemli İhale Yöneticilerine Müsteşarlıkta görev yapan Genel Müdür Yardımcısı, diğerlerine Müsteşarlıkta görev yapan Daire Başkanı; Uzman personele Müsteşarlıkta 1 inci dereceli kadroda görev yapan Hazine uzmanı; destek personeline ise Müsteşarlıkta görev yapan emsali personele her türlü ödemeler dahil ödenmekte olan tutarı geçmemek üzere ücret ödenir. Bu personele ödenecek ücret Birim ile aralarında imzalanacak hizmet sözleşmesinde belirlenir.

    (5) Birim personelinin çalışma usûl ve esasları, izinleri, hakları, yükümlülükleri ve hangi hallerde işlerine son verileceği ile yabancı uzmanlara ödenecek ücretler Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

    (6) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile Birimde hizmet sözleşmesi ile istihdam edilebilirler. Birimin bu konudaki talepleri, ilgili idarelerce öncelikle sonuçlandırılır. Bu kapsamdaki personel, hizmet sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte kurumlarından aylıksız izinli sayılır. Personel kanunlarına tâbi olarak çalışmakta iken bu fıkra uyarınca aylıksız izinli sayılanların aylıksız izinli sayıldıkları sürece önceki statüleri ile ilgili sosyal güvenlik hakları aynı şekilde devam ettiği gibi bu süreler kendi kurumlarında çalışıyormuş gibi addedilerek, terfilerinde hesaba katılır ve herhangi bir işleme gerek kalmaksızın süresinde terfileri yapılır.

    (7) Altıncı fıkrada belirtilen idarelerde istihdam edilen personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati üzerine aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca karşılanmak kaydıyla Birimde geçici olarak görevlendirilebilirler. Üniversite öğretim elemanları da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Birimde görevlendirilebilirler. Bu madde uyarınca görevlendirilenler hariç olmak üzere, bu fıkraya göre görevlendirilmiş olması halinde, Birim Başkanına 3000, ara yöneticilerden Kıdemli Finans ve Kıdemli İhale Yöneticilerine 2000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümlerine tâbi olmaksızın her ay ayrıca Birim tarafından ödenir. Bu ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz.

    (8) Birim personeline 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ve sicil hükümleri uygulanır.

    BİRİMİN GİDERLERİ

    Madde 4 - (1) Birimin bütün giderleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya muhabiri olan Ziraat Bankası nezdinde Birim adına açılacak özel hesaba yatırılır.

    (2) Birim giderlerini karşılamak amacıyla Birim hesabına aktarılması gereken tutar genel bütçeden karşılanır.

    (3) Söz konusu özel hesaptan yapılacak harcamalarda Harcama Yetkilisi Birim Başkanıdır.

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birimde çalışmakta olan geçici görevli personel, Birim ile hizmet sözleşmesi imzaladıkları tarihten itibaren, kadrolarının bulunduğu kurumlarından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın aylıksız izinli sayılır. Bunlardan geçici görevli olarak çalışmaya devam etmek isteyenler ile sözleşme imzalanmaz ve aynı statüde çalışmaya devam edebilirler.

    (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Birimde çalışmakta olan sözleşmeli personelin sözleşmeleri, sözleşme süresi sonuna kadar devam eder. Sözleşme süresinin sonunda bu personel ile 3 üncü maddenin 4 üncü fıkrası uyarınca hizmet sözleşmesi yapılabilir.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 5 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   

    Madde 6 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100