Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5559

    Kanun Kabul Tarihi : 29/11/2006

    Resmi Gazete Tarihi : 08/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26370

    Madde 1 - 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Satınalma Komisyonu Başkanlığı", üçüncü fıkrasının (B) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "(e) Bütçe-Maliye Müdürlüğü" ile "(f) Mal Saymanlığı", ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Satınalma Komisyonu Başkanı," ve "Mal Saymanı," ibareleri çıkarılmış; 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (A) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "Genel Evrak ve Basın-Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı" ibaresi "İletişim Daire Başkanlığı" şeklinde, aynı fıkranın (B) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "(d) Saymanlık Müdürlüğü" ibaresi, "(d) Muhasebe Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiş; birinci fıkrasında yer alan "Hukuk Müşavirliği" ibaresinden sonra gelmek üzere "Satınalma Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü", üçüncü fıkrasının (A) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "f) Basımevi Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "g) Araştırma Merkezi Müdürlüğü", aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan "c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "d) Televizyon Müdürlüğü", (C) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "c) Bilgi İşlem Müdürlüğü", aynı bendin (2) numaralı alt bendinde yer alan "(a) İdari Şube Müdürlüğü" ibaresinden sonra gelmek üzere "(b) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, (c) Tanıtım ve Tahsisler Şube Müdürlüğü" ibareleri eklenmiş, takip eden (b) ve (c) satır işaretleri (d) ve (e) olarak teselsül ettirilmiştir.

    Madde 2 - 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzman Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzmanlığına atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır."

    Madde 3 - 2919 sayılı Kanunun 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Malî yönetim

    Madde 8 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını izler, gözetir ve denetler.

    Genel Sekreter, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin stratejik planı ve bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur."

    Madde 4 - 2919 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 14 - Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının iç denetimi, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Maliye Bakanlığınca verilecek iç denetim eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde uzman unvanlı çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesinde yer alan niteliklere sahip denetim elemanları arasından atanır. İç denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporları Genel Sekretere sunulur. Bu denetim raporları, İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmez.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının dış denetimi, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli meslekî niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından, hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili malî yılı dönemi bütçe gerçekleşmelerine ilişkin belgeler muhasebe yetkilisi tarafından takip eden yılın mart ayı başından itibaren dış denetim yapmakla sorumlu komisyona teslim edilir. Komisyon tarafından belgeler üzerinden malî yıl dönemi hesapları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinhesap cetvellerinde yer alan rakamlar karşılaştırılır. Komisyon, karşılaştırmalar sonucu tespit ettiği hususlara dış denetim raporunda yer verebilir. Dış denetim sonucu hazırlanacak raporlar, eylül ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Başkanlıkça, bu raporlar Başkanlık Divanına havale edilir ve bir örneği üst yöneticiye gönderilir. Başkanlık Divanı, otuz gün içinde üst yöneticinin cevaplarını da dikkate alarak, raporlara ilişkin inceleme sonuçlarını Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere Başkanlığa gönderir.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinhesap cetvelleri muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır ve bir örneği kesinhesap kanun tasarısına ilave edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

    5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi malî yönetim ve kontrol sisteminin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca belirlenir."

    Madde 5 - Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 2919 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine bağlı cetvellerden çıkarılmış ve ekli (II) sayılı listede sınıf, unvan, derece ve sayısı gösterilen kadrolar ihdas edilerek bağlı cetvellere eklenmiştir. İhdas edilen kadroların malî hakları ile intibak ve diğer özlük haklarının tespit ve kullanılması ile ilgili hususlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünün (F) bendi hükümlerine tâbidir.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanuna göre kadro ve görev unvanları değişen yahut kaldırılan personel, en geç bir yıl içinde derece ve kademelerine uygun kadrolara atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer malî haklarını bu süre içerisinde yapılacak artış oran ve/veya miktarları uygulanmak suretiyle almaya devam ederler.

    Geçici Madde 2 - Mesleğe özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan ve yönetmeliklerine göre yapılan yeterlik sınavında başarı gösterip uzman kadrolarına atanarak halen Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalışanlara hiçbir işleme gerek kalmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ilave bir derece yükselmesi uygulanır.

    Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

    Ekleri Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100