Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE DEVRİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    PAMUKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE DEVRİ VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

    Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

    Kanun Numarası: 5230

    Kabul Tarihi: 16.07.2004

    Resmi Gazete Tarihi: 31/07/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25539

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; hisseleri, yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal etmiş olan Pamukbankın Halkbanka devredilmesi ile buna ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunun uygulanmasında;

    Halkbank: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketini,

    Pamukbank: Pamukbank Türk Anonim Şirketini,

    Hazine: Hazine Müsteşarlığını,

    TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

    ÖTDİBS: Özel Tertip Devlet İç Borçlanma senetlerini, İfade eder.

    DEVİR İŞLEMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    Madde 3 - Pamukbankın bilançosundaki tüm aktifleri ve pasifleri ile bilanço dışı yükümlülükleri; Pamukbank, TMSF ve Halkbank arasında düzenlenecek bir protokol ile başka bir işleme gerek kalmaksızın Halkbanka devredilir.

    Devir işlemlerinde, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükümleri uygulanır. Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde, devir işlemleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna müracaat edilir.

    Pamukbankın bilançosundaki özkaynak açığından kaynaklanan menfi fark, devir tarihine kadar Hazine tarafından TMSF'ye ikrazen ÖTDİBS verilmek suretiyle, TMSF tarafından ödenir.

    TMSF ve Halkbank, devir işleminin kesinleşmesini müteakip kesin özkaynak açığı üzerinden mahsuplaşırlar.

    TMSF'nin, Bankalar Kanununda düzenlenen yetki ve hakları saklıdır.

    MUAFİYETLER

    Madde 4 - Devir ile ilgili yapılacak işlemler ve bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenecek kâğıtlar, her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. Ticaret siciline tescil ve Sermaye Piyasası Kurulu kayıt işlemlerinden ücret alınmaz. Devir ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü maddesi, 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin süreye ilişkin hükümleri ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7, 10 ve 11 inci madde hükümleri uygulanmaz.

    PERSONELE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    Madde 5 - 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna tâbi bankalarda çalışanlar ile Pamukbanktan Halkbanka devrolunacak personelden; tâbi oldukları sosyal güvenlik kuruluşlarına bakılmaksızın, emeklilik hakkını kazanmış olanlara, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde talep etmeleri halinde emekli ikramiyeleri veya İş Kanunu hükümlerine göre hesaplanacak kıdem tazminatları % 20 fazlasıyla ödenir. Bu süreyi üç ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamda emekli olan personel, bu bankalarda yeniden istihdam edilemez.

    Bu Kanunun 3 üncü maddesi gereğince devir işleminin tamamlanması ile birlikte; Halkbankın, 4603 sayılı Kanun ile belirlenen, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre çalışmasını ve özelleştirmeye hazırlanmasını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması amacı gözetilerek oluşturulacak plân çerçevesinde, hedeflenen şube sayısı ve norm kadro ile ekonomik, teknolojik nedenler ve organizasyon değişikliği sonucu doğabilecek benzeri nedenlerle personelin mevcut iş sözleşmelerini feshetmeye Halkbank Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Halkbank Yönetim Kurulu, bu yetkilerini 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden diğer organlarına devredebilir.

    İkinci fıkra kapsamında yapılacak fesih işlemleri hakkında İş Kanununun 29 uncu maddesinde yer alan bildirimlere ilişkin hüküm uygulanmaz.

    Madde 6 - 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 25 inci maddesinin (e) fıkrasında yer alan "% 1'ine" ibaresi "% 3'üne" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 7 - 15.11.2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun;

    a) 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasına "bankalar hakkında uygulanmaz" ibaresinden önce gelmek üzere "2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ibareleri eklenmiştir.

    b) 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "üç yıl" ibaresi "beş yıl" olarak değiştirilmiştir.

    c) 3 üncü maddesine aşağıdaki (5) numaralı fıkra eklenmiştir.

    5. Bankalarda 4857 sayılı İş Kanununa tâbi olarak çalışanlarla bankalar arasında çıkacak ihtilaflarda iş mahkemeleri görevlidir.

    d) Geçici 3 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının birinci cümlesine "Kanuni takibe intikal etmiş alacaklar" ibaresinden sonra gelmek üzere ", memur maaşına ve TÜFE'ye endeksli yuva kredileri" ibaresi eklenmiştir.

    e) Geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi olmakla birlikte halen bankalarda çalışmakta olup başka kurumlara nakli sağlanamayan personel, bu Kanunun geçici 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca işlem tesis edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

    Madde 8 - 4603 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    GEÇİCİ MADDE 8 - Bu Kanuna tâbi bankalar tarafından, gerek 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve gerekse bankacılık usul ve mevzuatı çerçevesinde, kredi alacaklarının yeniden yapılandırılması veya itfa plânına bağlanması halinde, ayrıca sorumlular hakkında tazminat davası açılabileceği gibi açılmış olan tazminat davalarına da devam edilir. Sorumlular hakkında açılmış veya açılacak davalarda bankalar lehine verilen ilâmların icrasına ilişkin zamanaşımı süreleri, yeniden yapılandırılmanın veya itfa plânının borçlular tarafından ihlal edildiği tarihte başlar.

    Madde 9 - 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Yukarıdaki fıkrada belirtilen, kredileri kısmen veya tamamen iştirake çevirme işlemi, 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna tâbi bankalarla yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar tarafından yapılamaz.

    Madde 10 - 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 580 sayılı Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna "(4603 sayılı Kanuna tâbi bankalar hariç)" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 11 - 4603 sayılı Kanuna tâbi bankalarca yeniden yapılandırma sürecinde açılmış veya açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar, 492 sayılı Harçlar Kanununun 2, 23 ve 29 uncu maddeleri ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygulanmaz, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz. Bankaların mahkeme ilâmını alması ve tebliğe çıkartması işlemlerinde karşı tarafa yükletilmiş olan harcın ödenmiş olması şartı da aranmaz.

    (Mülga fıkra : 30/12/2004 - 5281 S.K./44.mad) *1*

    Madde 12 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100