Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DANIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    DANIŞTAY KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 5183

    Kabul Tarihi : 02/06/2004

    Resmi Gazete Tarihi: 09/06/2004

    Resmi Gazete Sayısı: 25487

    Madde 1 - 06/01/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    1. Danıştay; onikisi dava, biri idari daire olmak üzere onüç daireden oluşur.

    Madde 2 - 2575 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    1. İdari İşler Kurulu, idari daire başkan ve üyeleri ile her takvim yılı başında Genel Kurulca her dava dairesinden seçilecek bir başkan veya üyeden oluşur. Kurulun seçimle belirlenen üyeliklerinde boşalma olması halinde Genel Kurulca otuz gün içinde seçim yapılır.

    Madde 3 - 2575 sayılı Kanunun 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    İdari ve vergi dava daireleri kurulları

    Madde 17 - 1. İdari Dava Daireleri Kurulu, idari dava daireleri başkanları ile her idari dava dairesinin kendi üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek üçer üyeden; Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi dava daireleri başkanları ile her vergi dava dairesinin kendi üyeleri arasından her üyenin Kurulda görev yapacağı şekilde iki yıl için seçilecek üçer üyeden oluşur. Kurula seçilmemiş üyeler varken seçilmiş üyeler yeniden seçilemez. Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmaları hallerinde, yerlerine kurullara katılmak üzere her daireden aynı şekilde ikişer yedek üye seçilir. Üyelerin seçimleri gizli oyla, takvim yılı başında yapılır. Kurul asıl veya yedek üyeliklerinde boşalma olması halinde yedi gün içinde yeni üyeler belirlenir.

    2. Dava daireleri kurullarına Danıştay Başkanı veya vekillerinden biri; bunların yokluğunda daire başkanlarından en kıdemlisi başkanlık eder.

    3. İdari ve vergi dava daireleri kurulları tüm üyelerinin katılımı ile toplanır, idari ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdikleri kararların temyiz veya itiraz yoluyla incelenmesinde, bu dairelerin başkan ve üyeleri kurul toplantısına katılamazlar. Ancak iki dava dairesinin birlikte yapacakları toplantıda verilen kararların incelenmesinde, kurul bu iki dava dairesinin dışındaki dava dairelerinin asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla toplanır.

    4. Bu toplantılarda hazır bulunanlar çift sayıda olursa en kıdemsiz üye kurula katılamaz.

    5. Bu kurullarda kararlar oyçokluğu ile verilir.

    6. Her kurula yeteri kadar tetkik hakimi verilir. Ayrıca bir yazı işleri müdürlüğü bulunur.

    Madde 4 - 2575 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, (d) bendinde yer alan "Danıştay idari dairelerince" ibaresi "Danıştay İdari Dairesince" şeklinde değiştirilmiştir.

    b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,

    Madde 5 - 2575 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    İdari uyuşmazlıklar ve davalar; İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu, Onuncu, Onbirinci, Onikinci ve Onüçüncü daireler ile idari ve vergi dava daireleri kurullarında incelenir ve karara bağlanır.

    Madde 6 - 2575 sayılı Kanuna 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 26/A maddesi eklenmiştir.

    İkinci dairenin görevleri

    Madde 26/A - İkinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

    Madde 7 - 2575 sayılı Kanunun 34/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 34/A - Onbirinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

    Madde 8 - 2575 sayılı Kanunun 34/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 34/B - Onikinci Daire, kamu görevlilerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaları çözümler.

    Madde 9 - 2575 sayılı Kanuna 34/B maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 34/C maddesi eklenmiştir.

    Onüçüncü dairenin görevleri

    Madde 34/C - Onüçüncü Daire;

    a) Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan,

    b) Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Kanunundan,

    c) Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

    d) Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanundan,

    e) Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan,

    f) Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan,

    g) Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan,

    h) Kamu İhale Kanunundan,

    ı) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanundan,

    i) Şeker Kanunundan,

    j) Telsiz Kanunundan,

    k) Türk parasının kıymetini koruma mevzuatından,

    l) Sermaye Piyasası Kanunundan,

    m) Bankalar Kanunundan,

    Doğan uyuşmazlıklardan Danıştay'ın diğer dava dairelerinin görevleri dışında kalan davaları çözümler.

    Madde 10 - 2575 sayılı Kanunun 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 37 - Dava dairelerinin işlerinde birbirine göre nispetsizlik görülürse, bir dairenin görevine giren işlerden bir bölümü, Başkanlık Kurulu kararıyla diğer dava dairelerine verilebilir. Bu husustaki kararlar Resmi Gazetede yayımlanır ve yayımını izleyen aybaşından itibaren uygulanır.

    Madde 11 - 2575 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 41 - İdari işlere ilişkin idari uyuşmazlıklar ve görevler Birinci Daire ve İdari İşler Kurulunda görülür.

    Madde 12 - 2575 sayılı Kanunun 42 nci maddesinin (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    k) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuat uyarınca görülecek işleri,

    Madde 13 - 2575 sayılı Kanunun 43 ve 44 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 14 - Danıştay Başkanlığı teşkilatında kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

    Madde 15 - 2575 sayılı Kanunda ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda geçen "İdari Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri "İdari Dava Daireleri Kurulu"; "Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu" ibareleri "Vergi Dava Daireleri Kurulu" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 16 - 2575 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

    Geçici Madde 20 - Bu Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle Danıştay İkinci Dairesinde bulunan dosyalar Birinci Daireye, Onuncu Dairenin görev alanından çıkarılan dava ve işlere ilişkin dosyalar Onüçüncü Daireye, ayrıca bir karar verilmesine gerek olmaksızın devredilir.

    Geçici Madde 21 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süre ile Danıştay tetkik hakimliğine yapılacak atamalarda, 2575 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki beş yıllık hizmet süresi aranmaz.

    Geçici Madde 22 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da açılmış bulunan ve bu Kanunla idare mahkemeleri görevleri kapsamına alınan davalar Danıştay'da sonuçlandırılır.

    Madde 17 - Bu Kanunun 3, 9 ve 14 üncü maddeleri 1 Ocak 2005 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 18 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLER

    (1) SAYILI LİSTE

    KURUMU   : DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

    TEŞKİLATI    : MERKEZ

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                   Kadro         Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi   Adedi   Toplam

    _____   _________________   ________   ____   ______

    GİH   Şef            3      3   3

    GİH   Veri Haz. ve Kont.İşl.      6      3   3

    GİH   Veri Haz. ve Kont. İşl.      7      3   3

    GİH   Zabıt Katibi         9      2   2

    GİH   Zabıt Katibi         10      2   2

    GİH   Şoför            10      2   2

    YH   Hizmetli            11      5   5

                         ____   ____

       Toplam                   20   20

    (2) SAYILI LİSTE

    KURUMU   : DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

    TEŞKİLATI    : MERKEZ

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

                   Kadro      Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi   Adedi   Toplam

    _____   _________________   ________   ____   ______

    HS   Daire Başkanı         1      1   1

    HS   Üye            1      7   7

    HS   Savcı            1      5   5

    HS   Tetkik Hakimi         8      25   25

                         ____   ____

       Toplam                  38   38

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100