Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-2

    GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-2

    GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 5081

    Kabul Tarihi: 27/01/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25363

    Madde 1 - 17.11.1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 45. - Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı yüksek öğretim kurumlarına alınan her öğrenciye disiplin notu verilir. Hangi suç ve cezalar için disiplin notundan ne miktar düşüleceği, yönetmelikte gösterilir.

    Gülhane Askerî Tıp Akademisine bağlı Tıp Fakültesi öğrencilerinin okuldan çıkma ve çıkarılmaları ile çıkarılanlar hakkında yapılacak işlemler, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, intibak eğitimi başlangıcından itibaren bir ay içinde askerî öğrenci niteliğini kazanamadıkları anlaşılanlar, bu konuda yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirlenecek esaslar dahilinde okuldan çıkarılırlar.

    Lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden on sekiz yaşını tamamlayanlar kendi istekleriyle, tamamlamayanlar ise velilerinin isteğiyle okuldan çıkabilirler. Aşağıdaki hallerde ise bu öğrenciler hakkında yüksek öğretim kurumundan çıkarma işlemi yapılır:

    a) Öğrenciye verilen disiplin notunu kaybedenler.

    b) Yönetmelikte belirtilecek esaslar dahilinde öğrenci niteliğini kaybettiklerine dair yüksek disiplin kurulunca haklarında karar verilenler.

    c) Süresi içinde eğitim ve öğrenimlerini tamamlayamayanlar.

    d) Sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara dayalı olarak sağlık durumları bakımından öğrenime devam imkânı kalmayanlar.

    e) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde bu nitelikleri değişenler.

    f) Öğrenim süresi içinde evlenenler.

    g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya üç aydan fazla hapis cezasına hüküm giyenler.

    Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile 25.7.1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda belirtilen suçlar ve rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık suçlarından biriyle hükümlülük halinde üçüncü fıkranın (g) bendinde öngörülen süre koşulu aranmaz.

    Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere uygulanacak disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiil ve haller aşağıda belirtilmiştir:

    a) Uyarma, öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi olup, uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    1) Yüksek öğretim kurumu içinde uyulması gereken kurallara karşı kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak.

    2) Özürsüz veya izinsiz olarak bulunması gereken yere geç gelmek, erken ayrılmak veya terk etmek.

    3) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak.

    4) Öğrencilik sıfatına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.

    b) Kınama, öğrenciye davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi olup, kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    1) Yüksek öğretim kurumu içerisinde, emir ve talimatlarla belirtilen kuralları kusurlu davranışları ile ihlal etmek.

    2) Verilen emirlerin tam ve zamanında yapılmasında; resmî belge, araç ve gereçlerin korunmasında kayıtsız davranmak.

    3) Genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak.

    c) İzinsizlik, öğrencinin izin zamanlarında iki ilâ on gün (dahil) arasındaki bir süre ile yüksek öğretim kurumunun dışına çıkmasının yasaklanması olup, izinsizlik cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    1) Yüksek öğretim kurumu içinde emir ve talimatlarla belirlenen kuralları kasıtlı olarak ihlal etmek.

    2) Yüksek öğretim kurumunun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak.

    3) Kasıt veya ihmalle verilen emirleri tam ve zamanında yapmamak.

    4) Amirlerine hâl ve hareketleri ile saygısız davranmak.

    5) Devlete ait resmî belge, araç ve gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek, kasıtlı olarak tahrip etmek veya özel maksatla kullanmak.

    6) Bilerek doğruyu söylememek.

    7) Kurumu izinsiz terk etmek veya izin süresini geçirmek.

    8) Alkollü içecek bulundurmak veya kullanmak.

    9) Arkadaşları veya yüksek öğretim kurumunun diğer personeli arasında söz ve fiilleri ile hoşnutsuzluk yaratmak.

    10) Yasaklanan yerlere gitmek.

    11) Yasak edilen her türlü yayını okumak veya bulundurmak.

    12) Toplu şikâyet veya müracaatta bulunmak.

    13) Kopya çekmek.

    d) Yüksek öğretim kurumundan çıkarma, öğrencinin, bir daha hiçbir şekilde askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmamak üzere öğrencilikten çıkarılması olup, öğrencilikten çıkarmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, irticaî, bölücü, ideolojik görüşleri benimsemek veya bu gibi faaliyetlere karışmak.

    2) Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak veya ticaretini yapmak.

    3) Kumar oynamak.

    4) İzinsiz dernek ve benzeri kuruluşlar kurmak veya bunlara üye olmak.

    5) Sınavlara, derslere, stajlara kendi yerine başkasını sokmak veya başkasının yerine girmek.

    6) Ders veya sınavların yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak.

    7) Genel ahlâka aykırı, edep dışı, yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

    8) Türk Silâhlı Kuvvetleri öğrenciliği sıfatına, itibar, onur ve şerefine aykırı davranışlarda bulunmak.

    Yukarıdaki sebeplerden ötürü okuldan çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesine kadar Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı tarafından okuldan uzaklaştırılabilirler.

    Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere, lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden, sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar dışında, diğer nedenler ile okuldan ayrılanlara veya ilişikleri kesilenlere, kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizi ile birlikte ödettirilir.

    Gülhane Askerî Tıp Fakültesinden 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu gereğince ve lisans düzeyindeki diğer yüksek öğretim kurumlarından bu maddede belirtilen nedenlerle okuldan çıkarılanlar veya çıkanlar, hiçbir şekilde başka askerî yüksek öğretim kurumlarına alınmazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde istihdam edilmezler. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri saklıdır. Bu öğrencilerin kimlikleri; ilgili yüksek öğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, emniyet makamları ve kendi askerlik şubelerine alınan çıkarma kararı ile birlikte bildirilir.

    Madde 2 - 2955 sayılı Kanunun 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100