Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

2004 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU

    2004 MALİ YILI BÜTÇE KANUNU

    Kanun No : 5027

    Kabul Tarihi : 24/12/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 28/12/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25330 (Mükerrer)

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : GİDER, GELİR VE DENGE

    GİDER BÜTÇESİ

    Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerin harcamaları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 149.858.129.000.000.000 liralık ödenek verilmiştir.

    GELİR BÜTÇESİ

    Madde 2 - Genel bütçenin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 103.309.000.000.000.000 lira olarak tahmin edilmiştir.

    DENGE

    Madde 3 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen ödenekler toplamı ile 2 nci maddesinde belirtilen tahmin edilen gelirler toplamı arasındaki fark, net borçlanma hasılatı ile karşılanacaktır.

    İKİNCİ BÖLÜM : BÜTÇE DÜZENİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    BÖLÜM DÜZENİ VE DEYİMLER

    Madde 4 - Gider cetvelinin bölümleri, Analitik Bütçe Sınıflandırmasında fonksiyonlar şeklinde düzenlenir. Fonksiyonlar; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyde alt fonksiyonlara ayrılır.

    26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda ve bu Kanunda yer alan;

    a) "Fasıl ve bölüm" deyimleri fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyini,

    b) "Kesim" deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyini,

    c) "Madde" deyimi fonksiyonel sınıflandırmanın üçüncü düzeyini,

    d) "Tertip" deyimi, kurumsal, fonksiyonel ve finansman tipi kodların bütün düzeyleri ile ekonomik sınıflandırmanın ilk iki düzeyini,

    e) Borç ödemeleri yönünden "ilgili hizmet tertibi" deyimi, borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertipleri,

    İfade eder.

    (Değişik fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./13.mad) *1* Tahakkuk ettirilecek giderler Devlet muhasebesi kayıtlarında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyini de kapsayacak şekilde gösterilir; kesinhesap kanunu tasarıları ise ikinci düzeyde hazırlanır.

    26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    BAĞLI CETVELLER

    Madde 5 - a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile verilen ödeneğin dağılımı (A),

    b) Özel hükümlerine göre 2004 yılında tahsiline devam olunacak Devlet gelirleri (B),

    c) Devlet gelirlerinin dayandığı temel hükümler (C),

    d) Kanunlar ve kararnamelerle bağlanmış vatani hizmet aylıkları (Ç),

    e) Bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar (E),

    f) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar (G),

    g) 10/02/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanun hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat miktarları (H),

    h) Çeşitli kanunlara göre bütçe kanunlarında gösterilmesi gereken parasal sınırlar (İ),

    ı) Ek ders, konferans ve fazla çalışma ücretleri ile diğer ücret ödemelerinin miktarı (K),

    j) 11/08/1982 tarihli ve 2698 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansiyonları ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden alınacak pansiyon ücretleri (M),

    k) 07/06/1939 tarihli ve 3634 sayılı Kanun uyarınca milli müdafaa mükellefiyeti yoluyla alınacak;

    1. Hayvanların alım değerleri (O),

    2. Motorlu taşıtların ortalama alım değerleri ile günlük kira bedelleri (P),

    l) Kurumların 2004 yılında 05/01/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun uyarınca edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmetlerde kullanılacağı ve azami satın alma bedelleri (T),

    İşaretli cetvelde gösterilmiştir.

    YENİ TERTİP, HARCAMA VE GELİR KALEMLERİ AÇILMASI

    Madde 6 - İlgili mevzuatına göre, yılı içinde hizmetin gerektirdiği hallerde bütçenin ekli (A) işaretli cetvellerinde yeni tertipler, (B) işaretli cetvellerinde yeni gelir kodları açmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MALİ POLİTİKAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

    BÜTÇE POLİTİKASI VE MALİ KONTROL

    Madde 7 - Maliye Bakanı, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek, belirlenen makro ekonomik hedefler çerçevesinde istikrarı temin etmek ve mali kontrol sağlamak amacıyla;

    a) Kamu istihdam politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye,

    b) Harcamalarda azami tasarruf sağlayıcı düzenlemeleri tespit etmeye,

    c) Giderlerle ilgili ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belli esaslara bağlamaya,

    d) Gelir ve giderlere ilişkin kanun ve diğer mevzuatla belirlenmiş konularda uygulamaları düzenlemek üzere standartları tespit etmeye ve sınırlamalar koymaya,

    e) Yukarıda belirtilen hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya,

    Yetkilidir.

    AYRINTILI HARCAMA PROGRAMLARI VE ÖDENEKLERİN KULLANIMI

    Madde 8 - a) Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının yıl içinde gerçekleştirecekleri hizmet ve faaliyetler için bütçelerinde yer alan ödeneklerin kullanımının önceden planlanabilmesi amacıyla ödenek kullanımının ayrıntılı bir harcama programına bağlanması Maliye Bakanlığı tarafından istenebilir.

    Maliye Bakanı tarafından ödenek kullanımının ayrıntılı harcama programına bağlanmasının uygun görülmesi halinde, belirlenen serbest bırakma oranları üzerinde ve bu harcama programı dışında harcama yapılamaz.

    İdareler, bütçelerinde yer alan ödenekleri belirlenecek ilkeler, serbest bırakma oranları ve ayrıntılı harcama programları dahilinde, Kalkınma Planı ve Yıllık Programda öngörülen hedefleri ve hizmet önceliklerini göz önünde bulundurarak, tasarruf anlayışı içinde kullanmakla yükümlüdürler.

    b) Bütçeden yardım alan bağımsız bütçeli kuruluşlar ile sosyal güvenlik kurumları, hizmetleri ile ilgili aylık harcama programlarını, vize edilmek üzere en geç 31/01/2004 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderirler. Bu programlar vize edilmeden Maliye Bakanınca izin verilenler dışındaki ödenekler kullanılamaz. Kurum ve kuruluşlar aylık uygulama sonuçlarını her ay Maliye Bakanlığına bildirirler. Maliye Bakanlığı, yapılan yardımın amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını aylık harcama programını göz önünde bulundurarak kontrol eder ve buna göre uygulamaya yön verir.

    c) Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki (06) sermaye giderleri tertiplerinde yer alan ödeneklerin % 2'si iptal edilmiştir.

    Bu iptal ile ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    d) (Ek bend:04/03/2004-5103 S.K./2.mad) 1. Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerde ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (01) Personel Giderleri ile (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kodlarında yer alan ödenekler,

    2. Maliye Bakanlığı bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (09) Yedek Ödenek kodunda yer alan ödenekler ile (12.01.31.00-10.9.9.03-1-05.1), (12.01.31.00-10.9.9.04-1-05.2), (12.01.31.00-10.9.9.05-1-05.1) ve (12.01.31.00-01.1.2.77-1-05.4) tertiplerinde yer alan ödenekler,

    3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin (18.67.00.00-10.9.9.01-1-05.2) ve (18.67.00.00-10.9.9.02-1-05.2) tertiplerinde yer alan ödenekler,

    4. Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (04) Faiz Giderleri kodunda yer alan ödenekler ile (07.82.30.00-01.5.0.00-1-08.1), (07.82.31.00 -10.5.0.02-1-05.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-05.6) ve (07.82.30.00-04.1.1.00-1-07.2) tertiplerinde yer alan ödenekler,

    Hariç olmak üzere, Bütçe Kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerde yer alan ödeneklerin % 13'ü iptal edilmiştir.

    Bu iptallerle ilgili bütçe işlemlerini gerçekleştirmeye ve bu işlemler sonucu doğacak Hazine yardımı fazlalarını iptal etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    e) (Ek bend:04/03/2004-5103 S.K./2.mad) Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyindeki (06) Sermaye Giderleri kodlarında yer alan ödeneklerden (d) bendine göre yapılacak iptaller, (c) bendinde belirtilen iptaller yapıldıktan sonra kalan ödenek üzerinden yapılır.

    GELİR VE GİDERLERİN İZLENMESİ, ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇE UYGULAMASI

    Madde 9 - a) Devletin tüm gelir ve giderleri ile borç ve mali imkanlarının tespiti, takibi ve denetiminin yapılabilmesi amacıyla; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar, belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, il özel idareleri, bütçeden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, gelir ve gider tahminlerini, mali tablolarını, birbirleriyle olan borç ve alacak durumlarını, personele ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve süreler dahilinde vermekle yükümlüdürler.

    Maliye Bakanı bu bent kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan, her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi, belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve borç ödeme imkanları üzerinde inceleme yaptırmaya, programlarına uygun harcama yapmayan ya da bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen idare, kurum ve kuruluşların bütçe ödenekleri ile ilgili gerekli önlemleri almaya, bu maksatla gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir.

    b) Döner sermayeler, bütçe içi ve dışı fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurul, üst kurul ve diğer kurum ve kuruluşların (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) uygulayacakları analitik bütçe sınıflandırması ile muhasebe sistemi ve standartlarının belirlenmesine, bu sistem ve standartların geliştirilmesine ve birlikte veya ayrı ayrı uygulatılmasına ilişkin her türlü çalışmayı yaptırmaya ve pilot uygulama yapacak kurum ve kuruluşları veya bunların birimlerini tespite Maliye Bakanı yetkilidir.

    c) Performans esaslı bütçe uygulamasının gerçekleştirilebilmesi bakımından; kamu kurum ve kuruluşlarında pilot uygulamalar yapmaya, bu amaçla tahsis edilen ödeneklerin kullanımında yeni esas ve usuller tespit etmeye ve ilgili mali mevzuatın uygulanması konusunda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    KAMU HAZNEDARLIĞI

    Madde 10 - (Mülga madde: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

    GEREKTİĞİNDE KULLANILABİLECEK ÖDENEKLER

    Madde 11 - a) Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği:

    Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin bütçelerine konulan ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığı takdirde; ilgili mevzuatının gerektirdiği harcamalar için "Personel Giderleri" ile "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" ile ilgili tertiplere, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.1 tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya,

    b) Yatırımları Hızlandırma Ödeneği:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibinde yer alan ödenekten, 2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümlerine uyularak, 2004 Yılı Yatırım Programının uygulama durumuna göre gerektiğinde öncelikli sektörlerde yer alan yatırımların hızlandırılması veya yılı içinde gelişen şartlara göre öncelikli sektör ve alt sektörlerde yer alan ve programa yeni alınması gereken projelere ödenek tahsisi veya ödeneklerinin artırılmasında kullanılmak üzere söz konusu projelere ilişkin mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktarma yapmaya,

    c) Kur Farklarını Karşılama Ödeneği:

    Yurt dışında kuruluşu olan genel bütçeye dahil dairelerin (01), (02), (03) ve (05) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ve yurt dışındaki kuruluşlar için döviz olarak kullanılması gereken ödenekleriyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin uluslararası kuruluşlara yapacakları ödemelere ilişkin ödeneklerin yabancı para karşılıklarını sabit tutmak ve 31/12/2003 tarihindeki kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki farkı karşılamak amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.2 tertibinde yer alan ödenekten ilgili kuruluşların mevcut tertiplerine aktarma yapmaya,

    d) Yedek Ödenek:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinde yer alan ödenekten, bütçelerin mevcut veya yeniden açılacak (01), (02), (03), (05) ve (08) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ...*1* tertiplere, çok acil ve zorunlu hallerde Yüksek Planlama Kurulu kararı alınmak kaydıyla (06) ve (07) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan tertiplere aktarma yapmaya,

    e) İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.65-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçlarını karşılamak maksadıyla gerektiğinde kuruluş bütçelerinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine aktarma yapmaya,

    f) Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği:

    26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen mahkeme harçları, belirli satış aidatı ile oranı kanunla saptanmış ödenti ve ikramiyeleri karşılamak maksadıyla (mahkeme harçlarında ödeme emri beklenmeksizin ödenmek ve derhal Maliye Bakanlığından gerekli ödenek talep edilmek kaydıyla) genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00 -01.1.2.66-1-09.9 tertibinde yer alan ödenekten aktarma yapmaya,

    g) Deprem Giderlerini Karşılama Ödeneği:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.5 tertibinde yer alan bu ödeneği, yatırım nitelikli harcamalar yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla kuruluşların her türlü deprem harcamalarını karşılamak amacıyla ilgili kurum bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine aktarmaya,

    h) Mülteci ve Göçmen Giderleri Ödeneği:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.8 tertibinde yer alan bu ödeneği, mülteci ve göçmen giderlerini karşılamak amacıyla gerek görülecek hizmet ve kuruluşlara aktarmaya veya ödemeye,

    ı) Belediyelere Yardım Ödeneği:

    Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.76-1-05.2 tertibinde yer alan bu ödeneği, belediyelere yardım olarak kullanmaya,

    Maliye Bakanı yetkilidir.

    YATIRIM HARCAMALARI

    Madde 12 - a) Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında herhangi bir projeye harcama yapılamaz. Bu cetvellerde yer alan projeler ile ödeneği toplu olarak verilmiş projeler kapsamındaki yıllara sari işlere (finansmanı ikili işbirliği çerçevesinde dış proje kredisi ile sağlanacak olan projelerden kurulu gücü 500 MW üzerinde olan baraj ve hidroelektrik santral projeleri hariç) 2004 yılında başlanabilmesi için, proje veya işin 2004 yılı yatırım ödeneği, proje maliyetinin % 10'undan az olamaz. Bu oranın altında kalan proje ve işler için gerektiğinde projeler "2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümlerine uyulmak ve öncelikle kurumların yatırım ödenekleri içinde kalmak suretiyle revize edilebilir.

    Silahlı Kuvvetler bütçesinin programlarında (03) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan savunma sektörü, altyapı, inşa, iskan ve tesisleriyle, NATO altyapı yatırımlarının gerektirdiği inşa ve tesisler ve bunlara ilişkin kamulaştırmalar ile stratejik hedef planı içinde yer alan alım ve hizmetler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının vizesine bağlı olmayıp, yıllık programlara ek yatırım çizelgelerinde yer almaz.

    b) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerinden makine-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme ve tamamlama projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleriyle ilgili işlemlerde "2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" hükümleri uygulanır.

    c) Yıllık Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerden ilgili Bakanın onayı ile il özel idarelerince valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere hizmetin ait olduğu il özel idaresine ödenir. Mahalli hizmet niteliği taşıyan işler, bu bentte belirtilen esaslar çerçevesinde program ve proje safhasında da valilerin yetki ve sorumluluğuna devredilebilir.

    Bu şekilde yürütülecek projelerin, etüt, keşif ve kontrollük hizmetleri ilgili bakanlık ve genel müdürlüğün il teşkilatlarınca; ihale edilmek suretiyle yaptırılması ve bedellerinin ödenmesi il özel idarelerince valinin onayı ile gerçekleştirilir.

    d) Yıllık programa ek yatırım cetvellerinde yıl içinde yapılması zorunlu değişiklikler için "2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"da yer alan usullere uyulur.

    KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMI

    Madde 13 - Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek amacıyla Maliye Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine ödenek ve karşılığı ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılan miktarlardan, bu amaca göre fazla olduğu tespit edilen kısımlar, yıl sonunda Hazine Müsteşarlığı ile mutabakat sağlanmak suretiyle ilgili idarelere ödenmeyerek Maliye Bakanınca iptal edilir.

    Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü dışındaki katma bütçeli idarelerin yıl sonuna göre Maliye Bakanlığınca tespit olunacak bütçe fazlaları genel bütçeye gelir yazılır.

    RESMİ TAŞITLAR, DEMİRBAŞ EŞYA VE LEVAZIM

    Madde 14 - a) 1. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler ve döner sermayelerin yıl içinde her ne şekilde olursa olsun edinebilecekleri taşıtların cinsi, adedi, hangi hizmette kullanılacağı ve kaynağı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Ancak, çok acil ve zorunlu hallere münhasır olmak kaydıyla ilgili kurumun talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı alınmadıkça bu cetvelde yer alan taşıtlar hiçbir şekilde edinilemez.

    Avrupa Birliği ile yürütülen mali işbirliği kapsamındaki projelerle ilgili olarak yıl içinde alınması gerekli görülen taşıtlar, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.

    05/01/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilenlerin (Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı hariç) emir ve zatlarına verilenler, (2) sayılı cetvelin 1 ve 2 nci sırasında yer alanlar, güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında hibe dahil, her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilemez.

    Yerli muhteva oranı % 50'nin altında olan taşıtlar yabancı menşeli sayılır.

    2. 05/01/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurumlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, binek veya station-wagon cinsi taşıt ihtiyaçlarını yabancı menşeli taşıt kullanılmamak kaydıyla, hizmet alımı suretiyle de karşılayabilirler. Ancak, bu kurumların mülkiyetlerinde bulunduracakları ile hizmet alımı yoluyla temin edecekleri binek veya station-wagon cinsi taşıtların toplamı, 31/12/2003 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulundurdukları ile hizmet alımı yoluyla kullandıkları binek veya station-wagon cinsi taşıtların toplam sayısını hiçbir surette aşamaz.

    Kurumlar, 05/01/1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu veya bakım-onarım ve işletme giderleri ile diğer maliyet unsurları dikkate alınarak hesaplanacak toplam yıllık maliyetinin, hizmet alımı suretiyle temin edilecek taşıtların yıllık hizmet alım maliyetinden yüksek olacağı tespit edilen binek ve station-wagon cinsi taşıtlarını yetkili tasfiye birimleri aracılığıyla tasfiye edebilirler.

    3. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait olup (2) numaralı alt bent kapsamındaki kamu kurumlarınca kullanılan taşıtların giderleri için, kurum bütçelerinden hiçbir şekilde ödeme yapılamaz.

    4. Kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlarına ait taşıt sayısını azaltmak ve taşıt bakım-onarımı ile akaryakıt giderlerinde israfa yol açmamak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya, önlemleri almaya, sınırlamalar getirmeye Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan, kamu görevlilerinden kimlerin resmi taşıtlar yerine ticari taşıtlardan yararlanacağına ve ticari taşıtlardan yararlanacaklara yapılacak ödemeler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    5. Emniyet Genel Müdürlüğüne kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarca hibe edilecek taşıtlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile edinilebilir.

    4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğüne ait taşıtlar, (T) işaretli cetvelde gösterilmesine gerek bulunmaksızın, cinsi ve adedi İçişleri Bakanının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine alınacak Bakanlar Kurulu kararında belirlenmek kaydıyla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmaksızın mübadele yoluyla yenileri ile değiştirilebilir. Aradaki fiyat farkı, 4645 sayılı Kanuna göre satışı yapılan taşıtlardan elde edilen gelirlerden özel tertibe kaydedilen ödenek ile Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı gelirlerinden karşılanır.

    b) 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının makam ve servisler itibarıyla demirbaş kullanım süreleri ve standartları, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen standartlar da dikkate alınarak, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsüne göre oluşturulan Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından belirlenir.

    2. Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerindeki ihtiyaç fazlası eşya ve levazımın tespiti ile bunların kuruluşlar arasında bedelsiz olarak devredilmesine veya tasfiye edilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca düzenlenir. 03/07/2003 tarihli ve 4916 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü saklıdır. Diğer kanunların bu alt bende aykırı hükümleri uygulanmaz.

    HASTANE VE TEDAVİ ÜCRETLERİ

    Madde 15 - a) (Mülga fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

    b) (Mülga fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

    c) Tedavi kurum veya kuruluşlarına yapılacak ödemelerin tetkiki amacıyla saymanlara yardımcı olmak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek saymanlıklarda Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında tabip ve eczacı kadrolarında çalışan personel, bu personelin bulunmadığı durumlarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bu unvanlarda çalışan personel, asli görevlerinin yanında talep üzerine Sağlık Bakanlığının ya da ilgili kurum veya kuruluşun izni ile Maliye Bakanlığınca görevlendirilebilirler.

    Söz konusu tetkikin yapılacağı saymanlıklar, görevlendirilecek personelin sayıları ve ücretleri ile bunların çalışma usul ve esasları Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca müştereken belirlenir.

    d) 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre kurumlarından aylıksız izinli sayılan sendika, konfederasyon ve şube yönetim kurulu üyeleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin kurumlarınca karşılanmasına devam olunur.

    VAKIF VE DERNEKLERİN DENETİMİ

    Madde 16 - Kamu kurum ve kuruluşlarına üstlendikleri görevleri yerine getirmede katkı sağlayan vakıf ve dernekler, mevcut mevzuatları çerçevesinde tabi oldukları denetimin yanı sıra hizmet niteliği itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli görülmesi halinde ayrıca Maliye Bakanlığınca da denetlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : BÜTÇE UYGULAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

    AKTARMA

    Madde 17 - a) Maliye Bakanı;

    1. Aynı kuruluş bütçesi içinde "Personel giderleri" ile "Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri" tertipleri arasında fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma ayırımına bakılmaksızın aktarma yapmaya,

    2. Kuruluş bütçelerinin "Personel giderleri" ile "Sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderleri" tertiplerinde yer alan ödenekler ile Maliye Bakanlığı bütçesinin "Personel Yedek Ödeneği" tertibinde yer alan ödeneklerden gerekli görülen tutarları Maliye Bakanlığı bütçesinin "Yedek Ödenek" tertibine aktarmaya,

    3. Hizmeti yaptıracak olan kuruluşun isteği üzerine bütçesinden, yıl içinde hizmeti yürütecek olan daire veya idarenin bütçesine, gerektiğinde Hazine yardımı ile ilişkilendirilmek suretiyle fonksiyonel sınıflandırma ayırımına bakılmaksızın ödenek aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yapmaya,

    4. Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında cari yıl içinde yapılan hizmetlerin bedellerini karşılamak amacıyla varılacak mutabakat üzerine, ilgili bütçeler arasında karşılıklı aktarma yapmaya,

    5. Dördüncü alt bentte belirtilen bütçelerde yer alan Silahlı Kuvvetlerin tek merkezden yönetilmesi gereken ikmal ve tedarik hizmetleri ile bir fonksiyona ait bir hizmetin diğer bir fonksiyon tarafından yürütülmesi halinde ödeneği, fonksiyonlar arasında karşılıklı olarak aktarmaya,

    6. "2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a uygun olarak yıllık programda yapılacak değişiklikler gereği, değişiklik konusu projelere ait ödeneklerle ilgili her türlü aktarmayı yapmaya,

    7. Mevcut üniversitelerden yeni açılacak üniversitelere intikal eden enstitü, fakülte ve yüksek okulların bütçelerinde yer alan ödenekleri, bu enstitü, fakülte ve yüksek okulların bağlandığı üniversite bütçelerine aktarmaya,

    8. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri ile gerekli düzenlemeleri yapmaya,

    9. Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğüne ait "Cari Transferler" ve "Borç Verme" tertiplerine ilişkin olarak fonksiyonel sınıflandırma ayırımına bakılmaksızın her türlü aktarmayı yapmaya,

    10. (İptal bend: 07/09/2006 - 26282 S.R.G ve 2004/102 E, 2005/96 K. sayılı Anayasa Mahkemesi kararı gereğince)

    Yetkilidir.

    Yıl içinde diğer bir daireye veya idareye aktarılan ödeneklerle ilgili hizmetin yürütülmesinden bütçesine aktarma yapılan daire veya idare sorumludur.

    b) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin "Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" ile ilgili tertiplerine (kamulaştırmadan doğan tezyid-i bedel ödemeleri için yapılan aktarmalar hariç) aktarma yapılamaz. Ancak, zorunlu hallere münhasır olmak üzere, kuruluşların bütçelerinde tefrik edilmiş olan toplam "Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" ödeneklerinin % 10'una kadar olan ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesinin "Yatırımları Hızlandırma Ödeneği" veya "Yedek Ödenek" tertibinden karşılanabilir.

    c) (Mülga fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *3*

    d) (Mülga fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *3*

    e) (Değişik fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./13.mad) *2* Bütçenin (B) işaretli cetvelinde GSM Hazine payları için öngörülen gelir tahminini aşan kısım, bir yandan genel bütçeye özel gelir, diğer yandan Maliye Bakanlığı bütçesinde yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydedilir. Bu ödenekten, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.3 tertibine yüztrilyon lirayı, Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.31.00-04.2.1.06-1-05.1 tertibine yüztrilyon lirayı aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    2004 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirmek suretiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü enerji sektörü kapsamında yer alan Borçka Barajı ve HES projesine yetmişbeştrilyon lirayı, Muratlı Barajı ve HES projesine elliüçtrilyon lirayı, Deriner Barajı ve HES projesine yüzyetmiştrilyon lirayı, Ermenek Barajı ve HES projesine ellidörttrilyon lirayı ve içmesuyu sektörü kapsamında yer alan Büyük İstanbul İçmesuyu Projesi II. Merhale (Büyük Melen) projesine doksansekiztrilyon lirayı geçmemek üzere toplam dörtyüzellitrilyon liraya kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ulaştırma sektörü kapsamında yer alan Gümüşova-Gerede Otoyolu (Bolu Dağı geçişi dahil) projesine yüzaltıtrilyon lirayı geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu projelerinde mevsim şartları nedeniyle harcanamayacağı belirlenen tutarları, aynı Genel Müdürlüğün 2004 yılı Yatırım Programında devam eden diğer öncelikli projelerinde kullanılmak üzere revize etmeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

    f) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.31.00-04.2.1.02-1-05.4 tertibinde yer alan ödeneğin 30 trilyon lirası ile 07.82.31.00-04.2.1.01-1-05.4 tertibinde yer alan ödeneğin 20 trilyon lirasını aynı bütçenin 07.82.31.00-04.2.1.06 -1-05.1 tertibine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    g) (Ek bend: 04/03/2004-5103 S.K./3.mad) Hazine Müsteşarlığı bütçesinin (07.82.36.00-01.1.2.00-1-08.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-07.2), (07.82.30.00-04.1.1.00-1-05.6), (07.82.32.00-01.2.1.00-1-08.2) tertipleri arasında herhangi bir sınırlandırmaya tâbi olmaksızın aktarma yapmaya veya bu tertiplerde yer alan ödenekleri Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yeni açılacak bir tertibe aktarmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile ilgili Devlet Bakanının teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir. Aktarılan bu ödeneklerin kullanımına ilişkin mevcut usul, esas ve şartları değiştirmeye ve yeni usul, esas ve şartları tespit etmeye Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile ilgili Devlet Bakanı yetkilidir.

    h) (Ek fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./13.mad) Bu Kanun ve diğer kanunlar gereğince yapılacak her türlü aktarmalarda, 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

    GEÇEN YILLAR BORÇLARI

    Madde 18 - Yılın sonuna kadar ödenemediği gibi emanet hesabına da alınamayan ve 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış bulunan geçen yıllar borçlarına ait ödemeler, borç konusu hizmetlerin yürütüldüğü ilgili tertiplerden yapılır.

    ÖDENEK DEVİR VE İPTAL İŞLEMLERİ

    Madde 19 - a) Yılı bütçe kanunları ile diğer kanun hükümleri uyarınca özel gelir veya devren özel gelir kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal etmeye ve bütçe geliri olarak kaydetmeye, özel ödenek veya devren özel ödenek kaydedilen miktarları gerektiğinde iptal etmeye ve buna ilişkin her türlü işlemleri yapmaya,

    b) 16/08/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca tahsil edilen miktarları bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödeneklerden kullandırmak üzere bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydetmeye, ödeneğini aşan gelir tahsilatı karşılığında ilgili tertibe ödenek eklemeye, yılı içinde harcanmayan ödenekleri ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye, bu hükümler çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

    c) Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının yıllık programlarının gerektirdiği ödeneklerden yılı içinde harcanmayan ödenekleri, hizmetin devamlılığını sağlamak maksadıyla, ödeneklerinin %30'unu aşmamak üzere ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye,

    d) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2003 yılı bütçesinin 111-10-1-001 ve 111 -10-1-002 tertiplerinde yer alan diğer cari nitelikli ödeneklerden harcanmayan tutarları, 2004 yılı bütçesinin 21.01.36.00 ve 21.01.36.64 kurumsal kod altında bulunan (03) ekonomik koda ilişkin tertiplerine kısmen veya tamamen devren ödenek kaydetmeye, bu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine kısmen veya tamamen devren ödenek kaydetmeye,

    e) 2004 yılında yargı ve noter harçlarından İşyurtları Kurumu hesabına aktarılması gereken gelir paylarının yarısını, Adalet Bakanlığının taşıtlarının bakım ve onarım giderleri ile akaryakıt giderlerinde, kovuşturma giderlerinde, yargılamaya ilişkin posta giderlerinde, adliyelere ilişkin temizlik hizmeti alımı giderlerinde, kırtasiye ve büro malzemesi alımı giderlerinde, hükümlü ve tutukluların yiyecek giderlerinde, cezaevi revirlerindeki tedavi giderleri ile sağlık malzemesi ve ilaç giderlerinde, cezaevlerine ilişkin elektrik, su, yakacak, yolluk ve gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere, genel bütçenin (B) işaretli cetveline özel gelir ve Adalet Bakanlığı bütçesinde açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye, kaydedilen bu tutarlardan harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye,

    Maliye Bakanı yetkilidir.

    06/08/1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun, bu maddenin (e) bendine aykırı hükümleri uygulanmaz.

    f) Şartlı bağış ve yardımlar da dahil olmak üzere özel ödenek ve özel gelirlerden;

    1. Tahsis amacı gerçekleştirilmiş ödenek artıkları ile tahsis amacının gerçekleştirilmesi bakımından yetersiz olanları,

    2. (1) numaralı alt bentte yazılı olanlar dışında kalıp da altımilyar lirayı aşmayan ve iki yıl devrettiği halde harcanmayanları,

    İptal ederek bütçeye gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU

    Madde 20 - a) Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik hedef planı uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçler ile gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, 07/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilmek suretiyle Savunma Sanayii İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanır.

    b) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bütçe ile tahsis edilen mevcut ödeneklerden (a) bendi gereğince tespit edilecek miktarları, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Müsteşarlık bütçesine kaydedilen özel ödeneklerden motorbot alımına yönelik miktarları ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bütçe ile tahsis edilen mevcut ödenekler ile bu Genel Müdürlük bütçesine kaydedilen özel ödeneklerden motorbot alımına yönelik miktarları Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ödemeye Milli Savunma, İçişleri ve Sağlık bakanları ile Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

    c) Savunma Sanayii Destekleme Fonundan Hazineye yatırılacak paraları bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydetmeye ve geçen yıllar ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    TRANSFERİ MÜMKÜN OLMAYAN KONSOLOSLUK GELİRLERİ

    Madde 21 - Konvertibl olmayan konsolosluk gelirlerinden transferi mümkün olmayan ve 2003 yılı sonu itibarıyla kullanılmayan miktarları, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe, bu Bakanlığın gerekli gördüğü mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere, yılı bütçesine ödenek ve gerektiğinde gelir kaydetmeye ve yılı içinde kullanılmayan miktarı ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye, yapılacak harcamaların usul ve esaslarını Dışişleri Bakanı ile müştereken tespit etmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    YABANCI ÜLKELERE YAPILACAK HİZMET KARŞILIKLARI

    Madde 22 - Maliye Bakanı;

    a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yabancı ülkelere ve uluslararası kuruluşlara kiraya verilen veya bir hizmetin yerine getirilmesinde kullanılan kara, deniz ve hava taşıtlarından alınan kira veya ücret tutarlarını,

    b) Türk Silahlı Kuvvetlerinin öğrenim ve eğitim müesseselerinde okutulan ve eğitim gören yabancı uyruklu subay, astsubay veya erlere yapılan masraflar karşılığında ilgili devletlerce ödenen miktarları,

    c) NATO makamlarınca yapılan anlaşma gereğince yedek havaalanlarının bakım ve onarımları için verilecek paraları,

    Aynı amaçla kullanılmak üzere bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yukarıda yazılı kuruluş bütçelerinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye,

    Yetkilidir.

    BAĞIŞ, HİBE VE YARDIMLAR

    Madde 23 - a) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan hibe olarak yıl içinde elde edilecek imkanların Türk Lirası karşılıklarını Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine gereğine göre bütçeye gelir veya gelir-ödenek-gider kaydetmeye,

    b) Dış kaynaklardan veya uluslararası antlaşmalarla bağış ve kredi yolu ile gelecek her çeşit malzemenin navlun ve dışalımla ilgili vergi ve resimlerinin ödenmesi amacı ile bunların karşılığını, ilgili bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve gereken işlemleri yapmaya,

    c) 2004 yılı içinde Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı devletlerden askeri yardım yolu ile veya diğer yollardan fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak tertiplere gelir ve karşılıklarını da bu bütçelerde açılacak özel tertiplere ödenek ve gider kaydetmeye,

    Maliye Bakanı yetkilidir.

    d) Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında sağlanacak mali imkanların karşılığı olarak ilgili kurum bütçelerinde (05), (06) ve (07) ekonomik sınıflandırma kodunda yer alan ödeneklerin Ulusal Fona ödenmesine ilgili bakanlar yetkilidir. Bu ödenekler başka bir hizmet veya faaliyete tahsis edilemez. Ulusal Fona ödeme işlemi Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanının talebi üzerine ve projelerin finansman planlamasına uygun olarak en geç otuz gün içinde gerçekleştirilir. Mali işbirliği kapsamındaki projelerin yürütülmesi esnasında kur farkları ve benzeri türden doğabilecek ilave ödenek ihtiyacı Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 12.01.31.00-01.1.2.00-1-09.6 tertibinden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Ulusal Fona ödenen bu tutarlar, 30/01/2003 tarihli ve 4802 sayılı Kanun kapsamında onaylanan Mutabakat Zabıtlarında yer alan hükümler çerçevesinde kullanılır.

    FONLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

    Madde 24 - a) Çeşitli mevzuatla kurulmuş fonların her türlü gelirleri T.C. Merkez Bankası nezdinde Hazine Müsteşarlığı adına açılan müşterek fon hesabına yatırılır. Bu hesaba yatırılan gelirlerden ilgili mevzuatında öngörülen fonlar arası pay ve kesintiler T.C. Merkez Bankası tarafından yapılır.

    Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun gelirleri, yapılan kesintilerden sonra kalan tutarlar üzerinden genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir yazılır. Bu Fon, hizmetlerini bütçenin (A) işaretli cetveline konulan ödeneklerle yerine getirir.

    b) Maliye Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın müşterek teklifi ve Başbakanın onayı ile fonların gider hesapları üzerinden aktarma yapılabilir. Aktarılan tutar, kendisine aktarma yapılan fonun gelir hesabı üzerinden müşterek fon hesabına, buradan da tamamı gider hesabına aktarılır.

    Bütçe kapsamı dışındaki fonlardan kendi mevzuatlarına göre yapılan kesinti ile fonlar arası aktarmalardan sonra kalan tutar, T.C. Merkez Bankası tarafından ilgili fonun gider hesabına aktarılır.

    c) Tasfiye edilen fonların her türlü gelirleri, tasfiye edilmelerine ilişkin mevzuatta özel bir düzenleme bulunmaması halinde, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunur ve genel bütçeye gelir kaydedilir.

    İKİNCİ KISIM : HAZİNE VE KAMU KURULUŞLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : DEVLET BORÇLARI

    HAZİNE GARANTİ LİMİTİ, DIŞ PROJE KREDİLERİ VE BORÇLANMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

    Madde 25 - a) 2004 yılı içinde, 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanuna göre sağlanacak;

    1. Garantili imkan limiti 1 milyar ABD Dolarını,

    2. Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek koşullar çerçevesinde ve elde edilecek kaynaklar Hazineye aktarılacak şekilde kamu kurum ve kuruluşlarınca ihraç edilecek sertifika, senet ve benzeri finansman enstrümanlarına sağlanacak garanti tutarı 2 milyar ABD Dolarını (bu tutarı bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir),

    Aşamaz.

    b) (İptal bent: 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    c) Dış borçlanma imkanları ile satın alınacak malzeme ve hizmetlere ait taahhüt evrakı veya sözleşme tasarıları, Maliye Bakanlığınca 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca vize edilmeden satın alma işlemi gerçekleştirilemez.

    d) (İptal bent: 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    e) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile belirlenen başlangıç ödeneklerinin % 3'üne kadar ikrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilebilir. *1*

    İKİNCİ BÖLÜM : KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

    KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN KARLARI

    Madde 26 - (Mülga madde: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

    KAMU ORTAKLIKLARI VE İŞTİRAKLERİNDE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ

    Madde 27 - a) (Mülga fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

    b) 1. (Mülga bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

    2. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin 2003 yılına ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarı, Hazineden olan politik risk alacaklarına mahsup etmeye,

    Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    c) 20/06/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca Türkiye Emlak Bankası A.Ş.'nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin olarak Bankalar Yeminli Murakıplarınca yapılacak nihai inceleme sonuçlarına göre, Hazine aleyhine bir farkın doğması halinde, söz konusu fark Hazine Müsteşarlığı tarafından nakden ödenir. Hazine lehine bir farkın tespit edilmesi halinde ise, daha önce ihraç edilmiş senetler geri alınabilir. Söz konusu senetlere ilişkin herhangi bir nakden ödeme yapılmış olması halinde, bu tutar Hazinece senede ilişkin ödemenin yapıldığı tarihe en yakın tarihte gerçekleştirilen iskontolu Hazine ihalesinde oluşan yıllık bileşik faiz esas alınarak hesaplanacak faiz tutarıyla birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve/veya Türkiye Halk Bankası A.Ş.'den nakden tahsil edilir.

    4684 sayılı Kanun ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş'nin ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin avans olarak tasfiyesi yapılan görev zararı ve/veya gelir kayıplarının kesin tespitini teminen yapılacak nihai inceleme sonuçlarına göre; Hazine aleyhine bir farkın doğması halinde, söz konusu farkın ilgili harcama kaleminden nakden ödenmesine veya anılan bankaların 2003 ve önceki yıllarına ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarlarını, Hazineden olan görev zararı veya gelir kaybı alacaklarına mahsup etmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, mahsup işlemlerini Müsteşarlığın teklifi üzerine bütçenin gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    d) 20/06/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince tahsil edilmeye devam olunan ve bütçeye gelir olarak kaydedilen mülga Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna ilişkin 88/12944 sayılı Kararın değişik 3 üncü maddesinin (d) fıkrasında belirtilen gelirlerin tamamını ya da bir kısmını, politik risk alacaklarına mahsuben Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye ödenmek üzere, Hazine Müsteşarlığı bütçesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    e) 01/06/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (E) fıkrası uyarınca;

    1. Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin 01/05/2000 tarihi itibarıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna olan borçlarından, Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin yeniden yapılandırma sürecinde, Yeniden Yapılandırma Kurulunun önerileri doğrultusunda tasfiyesi uygun görülenler ile bu borçların tasfiyesine kadar geçecek süre içinde doğacak faizin terkin edilmesine, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

    2. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından 99/13288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerine Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu koşullarında kullandırılan ve 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Hazine kaynağına dönüşen kredilerden birliklerin yeniden yapılandırılma sürecinde tasfiyesi uygun görülenlerin "tasfiye tarihi itibarıyla kaydi bakiyesinin" terkin edilmesine Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Maliye Bakanı yetkilidir.

    f) 02/01/1961 tarihli ve 196 sayılı, 03/01/2002 tarihli ve 4733 sayılı kanunlara istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca 31/12/2002 tarihi itibarıyla Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğünün destekleme işleriyle ilgili olarak doğmuş tüm alacaklarına (öncelikle TEKEL Genel Müdürlüğünün tahmini yıl sonu görev zararı alacak miktarı üzerinden avans mahiyetinde tespit edilecek miktara) karşılık aynı tutarda olmak üzere, 31/12/2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip ve tahsil edilen her türlü vergi, fon ve pay borçları (özel tüketim vergisi hariç) ile bu borçlara ilişkin gecikme zammı ve faizlerine mahsup edilmek suretiyle terkin edilebilir. Bu fıkra uyarınca mahsup konusu olacak vergi, fon ve paylara ilişkin gecikme zammı ve faizleri 31/12/2002 tarihi itibarıyla dondurulur.

    (İptal paragraf: 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    TEKEL Genel Müdürlüğünün birinci fıkrada bahsedilen görev zararının, Yüksek Denetleme Kurulu tarafından tespit edilen kesin miktarı ile birinci fıkra uyarınca mahsup edilen miktarı arasında doğan farklar ve taşınmazların devri suretiyle yapılan terkin işlemlerinden sonra kuruluşun bakiye borcunun kalması halinde (özel tüketim vergisi hariç), bu tutar da terkin edilebilir.

    TEKEL Genel Müdürlüğünün görev zararının Yüksek Denetleme Kurulu tarafından tespitini müteakiben Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bu bendin gerektirdiği bütün terkin ve diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    g) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün (TMO) olağanüstü hal stoklarından serbest stoklarına aktaracağı ürünlerin satışından elde edilecek ve Hazineye ödenmesi gereken ürün bedellerinin, TMO Genel Müdürlüğünün Hazineden olan görev zararı ve/veya sermaye alacaklarına mahsup etmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.'NİN KAR VE SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ

    Madde 28 - a) Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2003 yılına ilişkin karlarından Hazineye isabet eden tutarları;

    1- Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir kaydetmeye,

    2- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ödenmemiş sermayesine veya 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olduğu dönemde Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen ve halen devam eden görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan görev zararı alacaklarına mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye,

    b) Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin ilgili mali yıldan önceki yıllara ait kar paylarından Hazineye isabet eden tutarları Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın talebi üzerine bütçesinin gelir ve giderleri ile ilişkilendirmeksizin Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olduğu dönemde Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen ve halen devam eden görevler nedeniyle doğan ve doğacak olan görev zararı alacaklarına veya ödenmemiş sermayesine mahsup etmeye ilişkin işlemleri yapmaya,

    c) Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 2003 yılı sonu itibarıyla; Hazineye (28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları hariç) ve fonlara olan borçları ile geçmiş yıllar bütçe kanunlarının "Kurumların Hasılatından Pay" başlıklı maddeleri uyarınca doğan ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenmesi gereken vadesi geçmiş borçlarını, Hazineden ve fonlardan olan alacaklarına veya ödenmemiş sermayelerine mahsup etmeye, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan; bu işlemleri anılan Müsteşarlığın teklifi üzerine gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin mahiyetlerine göre ilgili Devlet hesaplarına kaydettirmeye,

    Maliye Bakanı yetkilidir.

    GÖREV ZARARLARI VE GAYRİMENKUL SATIŞLARI

    Madde 29 - a) Kamu iktisadi teşebbüslerinin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyarınca Hazineden olan kesinleşmiş görev zararı alacakları ile yıl içerisinde doğacak görev zararı alacakları ile 12/12/2001 tarihli ve 2001/3372 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile önceki yıllar kararları kapsamında üretilen şekerin; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin özelleştirme programına alındığı tarih itibarıyla sözleşmesi ve bağlantısı yapılmış olan; dahilde işleme rejimi kapsamındaki satışları ile ihracatından doğan ve/veya doğacak görev zararları ve 30/05/2002 tarihli ve 2002/4199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından 2001-2002 ve daha önceki kampanya dönemlerinde temin edilen ürünlerle ilgili doğmuş ve doğacak olan görev zararları ile 2002-2003 ve 2004 kampanya dönemine ilişkin görev zararları avans olarak Hazine Müsteşarlığı bütçesinde bu amaçla öngörülen ödeneklerden karşılanır.

    b) (İptal: Anayasa Mah. 2005/125 E, 2005/74 K. ve 10.11.2005 tarihli kararı ile)

    KÖRFEZ KRİZİ NEDENİYLE ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEYEN FİRMALARA VERİLEN KREDİLERİN TASFİYESİ

    Madde 30 - Körfez krizi nedeniyle Irak'tan olan alacaklarını tahsil edemeyen müteahhit, ihracatçı ve nakliyeci firmalara mülga Geliştirme ve Destekleme Fonundan kaynak aktarmak suretiyle Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) aracılığıyla kullandırılan nakdi veya gayri nakdi kredilerin anaparalarının tahsili ile oluşan faizlerinin tasfiyesine ilişkin esaslar Yüksek Planlama Kurulunun teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : ÖZLÜK HAKLARI

    KATSAYILAR, YURT DIŞI AYLIKLAR, ÜCRET VE SÖZLEŞME ÜCRETİ

    Madde 31 - a) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca, 01/01/2004 - 30/06/2004 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (36.420), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (429.250), yan ödeme katsayısı (11.550) olarak, 01/07/2004 - 31/12/2004 döneminde ise aylık katsayısı (38.610), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (455.050), yan ödeme katsayısı (12.240) olarak uygulanır.

    399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı 01/01/2004 - 30/06/2004 döneminde (1.779.740.000) lira olarak, 01/07/2004 - 31/12/2004 döneminde ise (1.886.525.000) lira olarak uygulanır.

    b) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre almakta olan personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli statülerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere (kapsam dışı personel dahil olmak üzere işçiler, geçici personel, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel ile aylık veya ücretleri 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamında belirlenenler hariç), Bakanlar Kurulunca belirlenecek tarihlerde ve tutarlarda iki bölüm halinde toplam 160 milyon lira ödeme yapılır.

    (İptal paragraf: 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    Bu ödemeler; aylık, ücret ve diğer mali hakların hesabında dikkate alınmaz ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti ile mahsup işlemlerine tabi tutulmaz. Anılan tutarlar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ödenen fark tazminatının hesabında dikkate alınmaksızın ayrıca ödenir.

    Bu bendin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

    c) Kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev yapan Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 19/04/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinde yer alan hükümlere göre ödenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : İSTİHDAM ESASLARI

    KADROLARIN KULLANIMI

    Madde 32 - a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin boş memur kadrolarına yapacakları açıktan atama sayıları ile konsolide bütçe dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapacakları memur nakilleri toplamı (40.000) adedi geçemez. Ancak, hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve yüksek öğretim kurumları öğretim üyeliklerine ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar, 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanun kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri bu sayıya dahil edilmez. Söz konusu toplam sayının kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı, gerekli görülmesi halinde bu toplam sayının belirli bir oranda tutulması ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müşterek önerisi üzerine Başbakan tarafından belirlenir. *1*

    (İptal paragraf: 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, döner sermayelere, fonlara, kefalet sandıklarına, sosyal güvenlik kurumlarına, bütçeden yardım alan kuruluşlara tahsis edilmiş bulunan sürekli işçi kadrolarından boş olanların açıktan atama amacıyla kullanılması ve bu kurumların boş memur kadrolarına 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre açıktan vekil atanması Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının iznine tabidir. Açıktan atama izni, personel ödeneğinin yeterli olması şartıyla verilebilir.

    Kamu kurum ve kuruluşları yapacakları açıktan veya naklen atamalarda ilgili mevzuat hükümlerine uymanın yanında, mevcut personelinin rasyonel dağılımı yoluyla daha verimli şekilde kullanımını sağlamak ve azami tasarruf anlayışı ile hareket etmek zorundadırlar.

    Kurumlar, yıl içinde gerçekleştirdikleri açıktan ve naklen atamalara ilişkin bilgileri, emeklilik, istifa ve ölüm gibi sebeplerle serbest kadrolarında meydana gelen değişiklikleri ve kadrolarının dolu ve boş durumunu gösterir cetvelleri Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibarıyla doldurarak ilgili ayları izleyen ayın 20'sine kadar Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderirler.

    b) (a) bendinin üçüncü fıkrasında sayılan kurumların boş sürekli işçi kadrolarından Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca uygun görülenler Başbakanın izniyle iptal edilir.

    c) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselere tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi kadrolarından 31/12/2003 tarihi itibarıyla boş olanlar ile bu tarihten sonra boşalacak olanların açıktan atama amacıyla kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir.

    d) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin döner sermaye saymanlıklarına ait sayman ve saymanlıklarda görevli her unvandaki memur kadrolarından Maliye Bakanınca uygun görülenler, döner sermaye kadrolarından tenkis edilerek Maliye Bakanlığının kadro cetveline eklenir.

    Tenkis edilen kadrolarda istihdam edilen personel, başka bir işleme gerek kalmaksızın Maliye Bakanlığının kadro cetveline eklenen bu kadrolara atanmış sayılırlar.

    e) (a) bendinin üçüncü fıkrası kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının, personel ödeneği ile kadrolarının önceden temini amacıyla, mevcut teşkilat kanunları uyarınca kuracakları yeni birimler için Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşlerinin alınması zorunludur.

    f) (İptal fıkra: 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    g) (İptal fıkra: 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    h) (İptal fıkra: 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    ı) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, mahalli idareler ile bunların birlik ve müesseseleri, özelleştirme kapsamındakiler dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinde 22/07/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun uyarınca 2004 yılında ihtiyaç duyulan personel; her kurum ve kuruluş tarafından öncelikle kendi bünyesinde çalışmakta olan ve gerekli nitelikleri taşıyan istekli personelin atanması suretiyle, kurum içinden yeterli sayıda istekli personel olmaması halinde ise anılan kurum ve kuruluşlarda çalışmakta olan ve gerekli şartları taşıyan istekli personelin naklen atanması suretiyle karşılanır. Anılan Kanunun uygulanmasında görevli kurum ve kuruluşlar, şartları haiz istekli personelin eğitimi konusunda gerekli tedbirleri alırlar.

    Özelleştirme kapsam ve programındakiler dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de 2495 sayılı Kanun uyarınca 2004 yılında istihdam edilecek özel güvenlik personel sayısı, toplam personelin (mevcut özel güvenlik personeli ile geçici işçi sayısı hariç) % 5'ini geçemez.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL

    Madde 33 - Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, belediyeler, il özel idareleri, fonlar, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılacak personel hakkında 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.

    Birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlar, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun dışında diğer kanun hükümlerine göre çalıştırdıkları sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretlerini gösterir cetvelleri ve tip sözleşme örneklerini, 2004 yılı Mart ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere göndermek zorundadırlar. Özel kanunlar uyarınca kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılan sözleşmeli personelin unvan, sayı ve ücretleri vizeye tabi değildir. Ancak kuruluşlar bunlara ait tip sözleşme örneklerini 2004 yılı Mart ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere göndermek ve bu şekilde çalıştırdıkları sözleşmeli personelin isim, unvan, kadro derecesi ve sözleşme ücretlerini gösterir cetvelleri de Şubat, Ağustos ve Aralık ayları itibarıyla düzenleyerek ilgili ayları izleyen ayın 20'sine kadar Maliye Bakanlığına bilgi için göndermek zorundadırlar.

    Bütçe yılı içinde ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli personel (kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personel hariç) için kuruluşlarca ayrıca düzenlenecek sayı, unvan, nitelik ve ücretleri gösterir ek cetvellerin ve farklı hükümler içermesi halinde tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gereklidir. İlgili mevzuat hükümlerine dayanarak istihdam edilecek yeni sözleşmeli personelin belirlenmesine yönelik herhangi bir işlem yapılmadan önce Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır.

    Yukarıdaki fıkralara göre vize işlemleri tamamlanmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

    14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile ek geçici 16 ncı maddesi ve özel kanunları uyarınca 2003 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2004 yılında görevlerine devam etmeleri ilgili bakanlık veya kuruluşlarca uygun görülenlerin Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait sözleşme ücretleri, sözleşme ile çalıştırılmaları konusundaki kanuni işlemleri tamamlanıncaya kadar, 2003 yılında vize edilmiş sözleşmelerine göre, anılan aylarda mevzuat uyarınca sözleşme ücretlerinde artış yapılması halinde bu artışlar da dikkate alınarak Maliye Bakanlığı vizesi aranmaksızın ödenir.

    İlgili mevzuatı uyarınca kadro karşılıksız veya 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (B) fıkrası (190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlarda teknik, sağlık ve avukatlık hizmetlerine ilişkin pozisyonlar hariç) ile ek geçici 16 ncı maddesi çerçevesinde 2003 yılında vize edilmiş olan sözleşmeli personel sayıları (01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca vize edilecek pozisyonlar, 11.2.1950 tarihli ve 5539 sayılı Kanun, 26.9.1984 tarihli ve 3045 sayılı Kanun, 24.6.1994 tarihli ve 4009 sayılı Kanun, 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanun, 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun gereği yürütülecek işler için kullanılacak pozisyonlar hariç) hiçbir şekilde aşılamaz. *1*

    İŞÇİLİK ÖDENEKLERİ VE GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARI

    Madde 34 - a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler, sürekli işçileri ile otuz iş gününden fazla süreyle çalıştıracakları geçici işçileri, bütçelerinin (01-3) ile (02-3) ekonomik kodunda yer alan ödenekleri aşmayacak sayıda ve süreyle istihdam edebilirler.

    Toplu iş sözleşmelerinden doğacak yükümlülükler, ihbar ve kıdem tazminatı ödemeleri, asgari ücret ve sigorta prim artışı nedeniyle meydana gelecek ödenek eksiklikleri Maliye Bakanlığı bütçesinin "Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği" ile "Yedek Ödenek" tertiplerinde yer alan ödeneklerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilir. Birinci fıkrada belirtilen ekonomik kodlara bu durumlar dışında (söz konusu ekonomik kodlar arasındaki aktarmalar ile bu kodlar için birimler arası aktarmalar hariç) hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamayacağı gibi bütçenin başka tertiplerinden işçi ücreti ve fazla çalışma ücreti de ödenemez.

    Söz konusu kurum ve kuruluşların birim amirleri fazla çalışma için öngörülen ödeneğe göre iş programlarını yapmak, bu ödeneği aşacak şekilde fazla çalışma yaptırmamak ve ertesi yıla fazla çalışmadan dolayı borç bıraktırmamakla yükümlüdürler. Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler nedeniyle yürürlüğe konulacak Bakanlar Kurulu kararları uyarınca yaptırılacak fazla çalışmalar ile fazla çalışma ücret ödemelerine ilişkin ilama bağlı borçlar için yapılacak aktarmalar hariç fazla çalışma ücret ödemeleri için hiçbir şekilde ödenek aktarması yapılamaz. *1*

    Kurumlar, bütçelerinin geçici işçiler için öngörülen ödenekleri ile sınırlı olmak üzere yıl içinde aylar itibarıyla çalıştıracakları geçici işçilerin sayılarını, bunların çalıştırılacakları birimlere göre dağılımını (merkez teşkilatında birimler, taşra teşkilatında ise bölge ve il müdürlüğü olarak) gösteren cetvelleri, yapılan hesaplamalarla birlikte Ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına vize ettirmek zorundadır. Yıl içinde yer ve birim değişiklikleri ile aylık dağılımda meydana gelecek değişiklikler de aynı usule göre vizeye tabidir. Bu vize işlemi yapılmaksızın geçici işçi istihdam edilemez ve ödeme yapılamaz.

    Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri ve tahakkuk memurları ile ödenek üstü harcama yapan saymanlar sorumludur.

    b) Döner sermayeler, fonlar ve bütçeden yardım alan kuruluşlar ile 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşların 01/01/2004 tarihinden itibaren otuz iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, aylar ve birimler itibarıyla ilgili bakanlığın onayı alınmak suretiyle 31/01/2004 tarihine kadar Maliye Bakanlığına vize ettirilir. Kuruluşların geçici iş pozisyonlarında yıl içinde meydana gelecek yer ve birim değişiklikleri ile aylık dağılım değişiklikleri de aynı usule göre vizeye tabidir.

    c) (a) ve (b) bentleri kapsamındaki kurum, kuruluş ve fonların kanunla, uluslararası anlaşmalarla veya yılı programı ile kurulması veya genişletilmesi öngörülen birimleri için yapılacak yeni vizeler dışında, 2003 yılında vize edilmiş toplam adam/ay miktarlarını aşacak şekilde vize yapılamaz. Ancak, 24/03/1950 tarihli ve 5659 sayılı Kanunun gerektirdiği hizmetlerden doğan geçici işçi ihtiyacını karşılamak amacıyla bu sınırlamaya tabi tutulmaksızın talepleri değerlendirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

    d) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 01/01/2004 tarihinden itibaren otuz iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları, ilgili bakanlığın ve Hazine Müsteşarlığının (özelleştirme programına alınanlar için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının) onayı alınmak suretiyle 31/01/2004 tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir. Vize edilen geçici iş pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Vize ettirilen cetvellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

    e) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesseselerde çalıştırılacak geçici işçilere ait geçici iş pozisyonları her yıl İçişleri Bakanlığına vize ettirilir. Vize edilmiş bulunan geçici iş pozisyonları İçişleri Bakanlığı tarafından başka unvanlı geçici iş pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. İçişleri Bakanlığı tarafından vize edilen geçici iş pozisyonlarına ait vize cetvellerinin bir örneği Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmadan geçici işçi çalıştırılamaz ve herhangi bir ödeme yapılamaz.

    f) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin kamu işverenleri sendikalarına ödemeleri gereken 2004 yılına ait üyelik aidatları, Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan tertipten ödenir. Yapılacak ödemeler, tertibinde yer alan ödenek tutarıyla sınırlı olup, bu tertibe bütçenin diğer tertiplerinden hiçbir şekilde aktarma yapılamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

    GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

    Madde 35 - 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 8 ve ek 9 uncu, 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 3 üncü, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 38, 40 ve 41 inci maddelerine ve 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanuna göre görevlendirilenler, 29/07/2003 tarihli ve 4958 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca Sosyal Sigortalar Kurumunda uzman tabip, tabip, eczacı, anestezi ve röntgen teknisyeni olarak görevlendirilenler ile güvenlik görevlileri ve Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında bağımsız daire başkanı veya daha üst unvanlarda görevlendirilenler hariç, ilgili mevzuatı uyarınca diğer kurumlarda vekaleten veya geçici olarak görevlendirilen ve kadro aylıklarını kendi kurum veya kuruluşlarından alan memurlar veya kamu görevlileri, geçici olarak görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı ve ilgili mevzuatında söz konusu personele de ödenebileceği belirtilen her türlü tazminat, fazla mesai ve diğer ödemelerden yararlanamazlar.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    MUHTELİF GELİRLER

    Madde 36 - a) (İptal fıkra: 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    5. (Değişik bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./13.mad) *1* Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları (Devlet hissesi karşılığı olup, yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğal gaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının % 10'u,

    En geç takip eden ayın 20'sine kadar (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü için takip eden ayın sonuna kadar) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenir. Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazılır.

    Bu bentte belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar, gecikme zammı da uygulanmak suretiyle 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

    b) (Mülga bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *2*

    c) Petrolden Devlet hakkı:

    05/04/1973 tarihli ve 1702 sayılı Kanuna göre petrolden alınacak Devlet hakkı, genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydolunur.

    d) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümleri dışındaki özelleştirme gelirleri:

    04/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamındaki tabii kaynakların ve tesislerin işletme haklarının devirlerinden elde edilen gelirlerin tamamı genel bütçeye gelir kaydedilir.

    e) 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan ödenekler, personel ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri hariç olmak üzere; milli eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması, merkez ve taşra teşkilatının acil ihtiyaçlarının karşılanması, eğitim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla da kullanılabilir.

    TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER, TAŞINMAZ MALLARIN GEÇİCİ TEMİNATI VE TEMİNATLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

    Madde 37 - a) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler;

    1. Kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin uygulanmasında teminat olarak,

    2. Hazinece satılacak milli emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri üzerinden ödeme vasıtası olarak,

    Kabul edilir.

    Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler, nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.

    b) 18/06/1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (6) numaralı bendi hükümlerine göre faaliyette bulunan özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, kamu kurumlarının yapacakları ihale ve sözleşmeler ile 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin uygulanmasında teminat olarak kabul edilir. Ancak, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak ihale ve sözleşmelerde bu teminat mektuplarının Maliye Bakanlığınca belirlenen kapsam ve şekle uygun olmaları zorunludur.

    c) Dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, Hazinece yapılan taşınmaz mal satış ihalelerinde T.C. Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz teminat olarak alınabilir.

    d) 01/01/1990 tarihinden önce, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler tarafından mevzuatı gereğince alınmış olup, çeşitli nedenlerle iade edilemeyen veya gelir kaydedilemeyen teminatların iade edilme, gelir yazılma ve diğer şekillerde saymanlık kayıtlarından çıkarılması işlemlerini yapmaya ve bu işlemlerin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    KİŞİ BORÇLARI

    Madde 38 - a) Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zaruri veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanı kalmayan, 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca silinmesi Mali Danışma Kurulu tarafından uygun görülen kişi borçlarından; tutarı 10 milyar liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir. Bu miktarı aşan kişi borçlarının terkini Kesinhesap Kanun Tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine arz edilir.

    b) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi uyarınca, mal ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepler Mali Danışma Kurulunca incelenerek karara bağlanır ve Maliye Bakanına sunulur. Maliye Bakanının onayı ile terkin edilen zimmetlerden 10 milyar lirayı aşanların terkin listesi Kesinhesap Kanun Tasarısı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir.

    c) 02/06/1934 tarihli ve 2489 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Kefalet Sandığına ilişkin Maliye Bakanlığınca takip edilecek hak ve alacaklardan zaruri ya da mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkanının kalmadığı veya takip ve tahsil masraflarının asıl miktarı geçtiği Sandık İdare Heyeti tarafından tespit edilenlerden 10 milyar liraya kadar olanların kayıtlardan çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.

    d) 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen alacakların dışında kalan ve saymanlık kayıtlarında bulunan Devlet alacaklarından tutarı 12 milyon liraya kadar olanların tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması halinde, bu tutarların saymanlık kayıtlarından çıkarılmasına Maliye Bakanı yetkilidir.

    DEVLET HESAPLARINDA YER VERİLMEYECEK VE TERKİN EDİLECEK TUTARLAR

    Madde 39 - Devletin mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere her türlü gelir ve giderlerinin, tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanetlerin alınıp geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, kanunlarında ve diğer mevzuatında belirtilmiş tutar ve oranlar değişmemek şartıyla 50 bin lira ve katlarının küsuratı dikkate alınmaz.

    Maliye Bakanı; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak doğacak aksaklıkları gidermeye, vergi dairelerinin müfredat ve mutabakat hesapları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla denetim raporlarına dayanılarak tespit edilecek kesin farkları terkine yetkilidir.

    SAYMANLIK GÖREV VE SORUMLULUKLARININ DEVRİ

    Madde 40 - 26/05/1927 tarihli ve 1050 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla saymanlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmını gerekli görülen hallerde yardımcılarına devrettirmeye, devirle ilgili esasları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Saymanlar hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki verilenler hakkında da uygulanır.

    ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK

    Madde 41 - a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, fonlar, sosyal güvenlik kurumları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve özel kanunla kurulmuş kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları dahil diğer kamu kurum ve kuruluşlarının; uluslararası kuruluşlara üye olabilmesi ve kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalar gereği halen üyesi bulunulan uluslararası kuruluşlar dışındaki kuruluşlara katılma paylarını ödeyebilmeleri için, mevzuatın gerektirdiği diğer işlemlerin yanı sıra bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Dışişleri Bakanlığından önceden izin almaları zorunludur.

    b) Hazine ve Dış Ticaret müsteşarlıklarının uluslararası anlaşmalar, kanun ve kararnamelerle Türkiye Cumhuriyeti adına üye olduğu uluslararası kuruluşlara ilişkin işlemlerine (katılma payı ödemeleri dahil) bu madde hükmü uygulanmaz.

    KAMU KURULUŞLARINCA İŞLETİLEN SOSYAL TESİSLER

    Madde 42 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz.

    Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden, döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere 2004 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.

    (Mülga son fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

    YURT DIŞI EĞİTİMİ

    Madde 43 - 2004 yılında ilgili mevzuatı gereğince kamu kurum ve kuruluşlarınca yetiştirilmek maksadıyla lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitimi için yurt dışına gönderilecek öğrenci, araştırma görevlisi ile kamu görevlileri, sadece Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen yabancı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görebilirler. Lisansüstü eğitime ilişkin giderler, fatura ya da benzeri gider belgesinin ancak öğrenim görülen yüksek öğretim kurumu tarafından düzenlenmesi koşuluyla ödenir. Eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerinin öğrenim konuları, çalışmakta oldukları birimlerin görev alanları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

    Bu amaçla gönderileceklerin sayıları, kurum ve kuruluş bütçelerine bu nedenle konulan ödenek miktarını aşmayacak şekilde tespit edilir.

    (Mülga son fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*

    GEÇİCİ HİZMET KARŞILIĞI YAPILACAK ÖDEMELER

    Madde 44 - Kurumlar;

    a) Arızi nitelikteki işleriyle sınırlı kalmak koşuluyla, yıl içinde bir ayı aşmayan sürelerle hizmet alımı yoluyla çalıştırılan kişilere yapılacak ödemeleri,

    b) Kısmi zamanlı hizmet satın alınan kişilere yapılacak ödemeleri,

    c) 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince aday, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere yapılan ödemeleri,

    d) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereğince sayım, propaganda, anket ve benzeri işlerde çalıştırılan geçici personele yapılan ödemeleri,

    (Değişik paragraf: 04/03/2004-5103 S.K./4.mad *1* ;Değişik paragraf: 17/09/2004 - 5234 S.K./13.mad *2* ) Bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerinin (01.4) ekonomik sınıflandırma kodundan yaparlar.

    Yukarıdaki hükümlere aykırı uygulamalardan ita amirleri, tahakkuk memurları ve saymanlar ile bu kişileri çalıştıranlar sorumludur.

    AMME ALACAĞINA KARŞILIK KABUL EDİLEBİLECEK TAŞINMAZLAR

    Madde 45 - (İptal madde : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİN SERTİFİKA İLE ÖDENMESİ

    Madde 46 - (İptal madde : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    VERGİ, FON VE PAYLARIN ZAMANINDA YATIRILMASI

    Madde 47 - 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşların ve döner sermayelerin yöneticileri ve mali işlerinden sorumluları, bu Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ödenecek paylar dahil olmak üzere bu kuruluşların mükellef veya sorumlu sıfatıyla üçüncü kişilerden tahsil ettikleri vergi, fon ve diğer payların tahsil dairelerine zamanında ve tam olarak ödenmesini sağlamak zorundadırlar. Aksine davrananlar bu tutarların ödenmesinden şahsen ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.

    GERİ VERİLECEK PARALAR

    Madde 48 - 27/06/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanun uyarınca, geri verilecek paraların kesin olarak veya avans suretiyle ödenmesinin usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken tespit olunur.

    Yapılacak inceleme sonunda fazla ödendiği tespit olunan veya zamanında mahsup olunmayan tutarlar 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre geri alınır.

    KISMEN VEYA TAMAMEN UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER

    Madde 49 - a) (İptal bent : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    2. (İptal bent : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    3. Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar hakkında 08/06/1959 tarihli ve 7338 sayılı Kanun hükümleri,

    4. 03/07/1968 tarihli ve 1053 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile aynı Kanunun 3 üncü maddesi,

    5. 12/03/1982 tarihli ve 2634 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü,

    6. (İptal bent : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    7. (İptal bent : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    8. 28/05/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun 11 inci maddesi,

    9. (İptal bent : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    2004 yılında uygulanmaz.

    b) (İptal fıkra : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    c) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar anılan Kanunun 171 inci maddesinde belirtilen süreler saymanlar için yedi gün, sayman mutemetleri için iki gün olarak uygulanır.

    d) 16/08/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 7 nci bendine göre cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan eğitime katkı payı tutarı ile 26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince aynı tutardaki özel işlem vergisinin, 16/08/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 11 inci bendine göre her yıl Ocak ayı içerisinde bir defada ödenmesi gereken miktarları (ön ödemeli cep telefon aboneleri hariç), 2004 yılında oniki eşit taksitte ödenir. Bu uygulama 05/04/1983 tarihli ve 2813 sayılı Kanuna göre alınan ruhsat ve kullanım ücretlerini de kapsar.

    e) (İptal fıkra : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    f) Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurum, kurul, üst kurul, enstitü, teşebbüs, fon ve sair adlarla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarında; kanunlarında aksine hükümler olsa dahi, kendi özel mevzuatındaki hükümler uyarınca yapılacak temsil ve ağırlama giderlerinin yıllık toplamı, başkan ile temsil yetkisini haiz olan personelin bir aylık ortalama net ücretinin iki katını geçemez. Temsil yetkisini haiz personelin unvan ve sayıları, karar organlarınca toplam personel sayısının % 2'sini geçmemek üzere belirlenir.

    g) 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, eğitim veya bilimsel araştırma kurum ve birimlerinde emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar, her derece ve türdeki eğitim kurumları veya eğitim birimlerinde ders ücreti karşılığında ders görevi verilenler, 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılanlar ile profesör unvanına sahip olanlardan 29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre görevlendirilenler hakkında 08/06/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

    h) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'a yapılacak transferlere ait tertiplerden aylık bazda yapılacak harcamalar, 09/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen hususlar çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca mutabık kalınacak aylık nakit projeksiyonu ile belirlenecek limitler dahilinde gerçekleştirilir.

    ( Mülga paragraf : 22/01/2004-5073 S.K./17.mad)

    ( Mülga paragraf : 22/01/2004-5073 S.K./17.mad)

    ( Mülga paragraf : 22/01/2004-5073 S.K./17.mad)

    i) (Mülga fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad)

    j) Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapı hizmetlerinin birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik ve/veya su bağlanabilir. Bu kapsamda elektrik ve/veya su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.

    Belediye sınırları içinde kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılaşmaların her türlü atıklarının çevre sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşması halinde bu gibi yerlere belediyelerce kanalizasyon ve temizlik hizmetleri verilebilir.

    k) (İptal: Anayasa Mah. 2004/115 E, 2005/92 K. ve 29.11.2005 tarihli kararı)

    l) (Mülga fıkra: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad)

    m) 10/07/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 35 inci maddesinin (c) fıkrasının son cümlesi "Elkoyanların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir." şeklinde uygulanır.

    n) 28/03/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrasının ikinci cümlesi "Yabancı ülkelere bu amaçla verilecek hibe ve yardım karşılıkları Milli Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır." olarak uygulanır.

    o) (İptal fıkra : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    ö) (İptal fıkra : 19/07/2006 - 26233 S. R.G. ve 2004/12 E, 2005/35 K Say. Anayasa Mah.Kararı)

    2. 4458 sayılı Kanunun 222 nci maddesinin (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde uygulanır:

    Bu şekilde tahsil edilen fazla çalışma ücretinin % 50'si hak sahibi olan personele ödenir. Geri kalan % 50'lik miktarın % 40'ı münhasıran Gümrük İdaresinin ihtiyaçlarında (personel giderleri hariç) kullanılmak üzere Ankara Gümrük Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır. Aktarılan bu miktarın yarısı 2004 yılı Haziran ve Aralık aylarında bütçeye özel gelir kaydedilir. Ayrıca, personele ödenmek üzere ayrılan hesapta birikmiş miktar ise 01/01/2004 tarihi itibarıyla bütçeye özel gelir kaydedilir.

    01/04/2003 tarihinden önce tahsil edilen ve merkezdeki ilgili hesabın artakalan tutarı ile % 40'lık hesaptan özel gelir kaydedilmeyen tutarlar, münhasıran Gümrük İdaresinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere (personel giderleri hariç) 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ilgili Devlet Bakanı tarafından tespit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde harcanır.

    3. 4458 sayılı Kanunun bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

    4. (Ek alt bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./13.mad) 2003 yılında Gümrük Müsteşarlığı bütçesine özel ödenek kaydedilen ödeneklerden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine aktarılıp harcanamayan tutarları devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    p) Belediyeler ile büyükşehir belediyelerince kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanacak su (atık su dahil) tarife bedelleri, özel işyerlerine uygulanan tarife bedelini aşamaz.

    r) ( Mülga bend: 22/01/2004-5073 S.K./17.mad)

    s) 24/02/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan (4000) rakamı (5000) olarak uygulanır.

    t) 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 101 inci maddesinde yer alan para cezasına ilişkin hüküm, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak 30/06/2004 tarihine kadar uygulanmaz.

    u) (Ek bend: 04/03/2004-5103 S.K.75.mad) 13.3.1913 tarihli İl Özel İdaresi Kanununun 78 inci maddesinin (16) numaralı bendinin ikinci fıkrası, 2004 yılı için "Yatırım nitelikli katkı tutarlarına ilişkin bilgiler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilir." şeklinde uygulanır.

    v) (Ek bend: 04/03/2004-5103 S.K.75.mad) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi, 15.3.2004 tarihinden itibaren, "Tazminat, yan ödeme, ödenek, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. Ancak, devamlı statüde görev yapan emsali profesör ve doçentlerin yararlandığı makam ve görev tazminatlarından 1/2 oranında yararlanırlar." şeklinde uygulanır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 50 - Bu Kanun 01/01/2004 tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 51 - Bu Kanunun;

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

    b) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hükümlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,

    c) Sayıştay Başkanlığı ile ilgili hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı,

    d) Diğer hükümlerini Maliye Bakanı,

    Yürütür.

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    22/01/2004 Tarih ve 5073 Sayılı Kanunun 7.Maddesi:

    MADDE 7. - 506, 2925, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre gelir ve aylık alanlara 2004 Malî Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinin bu Kanunla yürürlükten kaldırılan (r) bendine göre ayrıca sosyal destek ödemesi yapılmaz.

    16/07/2004 Tarih ve 5228 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi: *1*

    GEÇİCİ MADDE 2 - 24.12.2003 tarihli ve 5027 sayılı 2004 Mali Yılı Bütçe Kanununun 36 ncı maddesi gereğince, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin aylık gayrisafi hasılatı üzerinden alınmakta olan % 15'lik payın hesabında, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca özel iletişim vergisine tâbi tutulan hizmetlerden elde edilen gelirler dikkate alınmaz.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100