Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI KANUNLARDA VE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    BAZI KANUNLARDA VE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun No : 4966

    Kabul Tarihi : 31/07/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 07/08/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25192

    Madde 1 - 28/06/2001 tarihli ve 4698 sayılı Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve geçici 1 inci maddeleri ile aynı Kanuna ekli (1) sayılı cetvel yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - 29/04/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun ek 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Ek Madde 4 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek teklifi ve Başbakanın onayıyla belirlenen Hazineye ait arsa ve arazilerin mülkiyeti Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne veya talebi halinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir.

    Madde 3 - 02/03/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    a) Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup, yenilenmesine yönelik projelere kredi verilmesi ve kredilerde faiz sübvansiyonu yapılması.

    Madde 4 - 2985 sayılı Kanunun 09/04/1990 tarihli ve 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen ek 1 inci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (i) bendi (m) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

    e) Konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

    ı) Ferdi ve toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak,

    j) Yurt içi ve yurt dışında doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla proje geliştirmek; konut, alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak,

    k) İdareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projelerle uygulamalar yapmak veya yaptırmak,

    l) Doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları, alt yapıları ile birlikte inşaa etmek, teşvik etmek ve desteklemek,

    Madde 5 - 2985 sayılı Kanunun 29/05/2003 tarihli ve 4864 sayılı Kanunla eklenen ek 5 inci maddesinde yer alan "Bu birimlerde Başkanlık personeli görevlendirilebilir." cümlesi "Bu birimlerde Başkanlık teşkilatı kadrolarındaki personel çalıştırılır; hangi kadroların bu birimlere tahsis edileceği 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki usule tabidir." olarak değiştirilmiştir.

    Madde 6 - 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yirmi" ibaresi "yirmibeş" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 7 - Konut Müsteşarlığına ait (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış ve bu Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir. 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Konut Müsteşarlığına tahsis edilmiş olup, bu Kanun ile iptal edilerek ekli (2) sayılı listede ihdas edilen kadrolar, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda kullanılır.

    Geçici Madde 1 - Konut Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığında durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

    Bu Kanunun yayımı tarihinde Konut Müsteşarlığına ait kadrolarda bulunanlardan, birinci fıkrada sayılanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenler, bu Kanunla ihdas edilen aynı unvan ve dereceli Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait kadrolara bu Kanunun yayımı tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Kadro unvanı değişenler durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kuruluna atanacak olan müfettişlerin, müfettişlik kıdemlerine esas hizmet süreleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulunda geçmiş sayılır.

    Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 9 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    (1) SAYILI LİSTE

          İPTAL EDİLEN KADROLAR

    Kurumu : Konut Müsteşarlığı

    Teşkilatı : Merkez

                         Serbest   Tutulan

                         Adedi   Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi   Kadro   Adedi   Toplam

    ____   __________________   ______      ____   _____   ______

    GİH    Müsteşar       1       1    -    1

    GİH    Müsteşar Yardımcısı    1       3    -    3

    GİH    Teftiş Kurulu Başkanı    1       1    -    1

    GİH    APK Daire Başkanı    1       1    -    1

    GİH    I. Hukuk Müşaviri    1       1    -    1

    GİH    Daire Başkanı       1       3    -    3

    GİH    Hukuk Müşaviri       1       1    -    1

    GİH    Hukuk Müşaviri       3       4    -    4

    GİH    Müfettiş       1       11    -    11

    GİH    Müfettiş       3       3    -    3

    GİH    Müfettiş       4       1    -    1

    GİH    Müfettiş       5       2    -    2

    GİH    Uzman          1       5    -    5

    GİH    Uzman          2       3    -    3

    GİH    Uzman          3       3    -    3

    GİH    Uzman          6       3    -    3

    GİH    Araştırmacı       1       2    -    2

    GİH    Araştırmacı       2       1    -    1

    GİH    Araştırmacı       3       1    -    1

    GİH    Araştırmacı       4       1    -    1

    GİH    Şef (Özelleştirme)    3       2   -    2

    GİH    Ayniyat Saymanı    3       1    -    1

    GİH    Çözümleyici       1       1    -    1

    GİH    Programcı       3       1    -    1

    GİH    Bilgisayar İşletmeni    3       1    -    1

    GİH    Bilgisayar İşletmeni    5       2    -    2

    GİH    V.H.K.İ.       5       1    -    1

    GİH    V.H.K.İ.       7       1    -    1

    GİH    V.H.K.İ.       8       4    -    4

    GİH    Sekreter       5       4    -    4

    GİH    Sekreter       7       1    -    1

    GİH    Şoför          5       2    -    2

    GİH    Şoför          7       2    -    2

    GİH    Şoför          9       1    -    1

    TH    Mühendis          1       3    -    3

    TH    Mühendis          5       2    -    2

    TH    Mimar             1       1    -    1

    TH    Mimar             5       1    -    1

    TH    Şehir Plancısı          1       1    -    1

    TH    Şehir Plancısı          3       1    -    1

    TH    Şehir Plancısı          5       5    -    5

    TH    İstatistikçi          1       1    -    1

    TH    İstatistikçi          6       1    -    1

    ___________________________________________________________

          Toplam             91      91

    (2) SAYILI LİSTE

          İHDAS EDİLEN KADROLAR

    Kurumu : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

    Teşkilatı : Merkez

                      Serbest   Tutulan

                      Adedi   Kadro

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi      Kadro   Adedi   Toplam

    ____   __________________   ______      ____   _____   ______

    GİH    Bakanlık Müşaviri    1       4    -    4

    GİH    APK Uzmanı       1       5    -    5

    GİH    Hukuk Müşaviri       1       1    -    1

    GİH    Hukuk Müşaviri       3       4    -    4

    GİH    Başmüfettiş       1       12    -    12

    GİH    Müfettiş       3       3    -    3

    GİH    Müfettiş       4       1    -    1

    GİH    Müfettiş       5       2    -    2

    GİH    Uzman          1       5    -    5

    GİH    Uzman          2       3    -    3

    GİH    Uzman          3       3    -    3

    GİH    Uzman          6       3    -    3

    GİH    Araştırmacı       1       2    -    2

    GİH    Araştırmacı       2       1    -    1

    GİH    Araştırmacı       3       1    -    1

    GİH    Araştırmacı       4       1    -    1

    GİH    Şef (Özelleştirme)    3       2    -    2

    GİH    Ayniyat Saymanı    3       1    -    1

    GİH    Çözümleyici       1       1    -    1

    GİH    Programcı       3       1    -    1

    GİH    Bilgisayar İşletmeni    3       1    -    1

    GİH    Bilgisayar İşletmeni    5       2    -    2

    GİH    V.H.K.İ.       5       1    -    1

    GİH    V.H.K.İ.       7       1    -    1

    GİH    V.H.K.İ.       8       4    -    4

    GİH    Sekreter       5       4    -    4

    GİH    Sekreter       7       1    -    1

    GİH    Şoför          5       2    -    2

    GİH    Şoför          7       2    -    2

    GİH    Şoför          9       1    -    1

    TH    Mühendis          1       3    -    3

    TH    Mühendis          5       2    -    2

    TH    Mimar             1       1    -    1

    TH    Mimar             5       1    -    1

    TH    Şehir Plancısı          1       1    -    1

    TH    Şehir Plancısı          3       1    -    1

    TH    Şehir Plancısı          5       5    -    5

    TH    İstatistikçi          1       1    -    1

    TH    İstatistikçi          6       1    -    1

    ___________________________________________________________

          Toplam                91      91

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100