Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun No: 4848

    Kabul Tarihi: 16/04/2003

    Resmi Gazete Tarihi: 29/04/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25093

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE GÖREV

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

    GÖREV

    Madde 2 - Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:

    a) Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

    b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, (Ek ibare: 28/12/2006- 5571 S.K./23.mad) ; yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamupersonelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar dışındaki asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunmak,

    c) Tarihi ve kültürel varlıkları korumak,

    d) Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkanlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

    e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,

    f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

    g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkan ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,

    h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : BAKANLIK TEŞKİLATI

    TEŞKİLAT

    Madde 3 - Kültür ve Turizm Bakanlığı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

    MERKEZ TEŞKİLATI

    Madde 4 - Bakanlık merkez teşkilatı; ana hizmet birimleriyle danışma ve denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelir.

    Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    BAKAN

    Madde 5 - Bakan; Bakanlık teşkilatının en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.

    Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden ayrıca sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluşların faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

    MÜSTEŞAR VE MÜSTEŞAR YARDIMCILARI

    Madde 6 - Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık Teftiş Kurulu hariç, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder.

    Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

    Bakanlıkta, Müsteşara yardımcı olmak üzere en çok dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : ANA HİZMET BİRİMLERİ

    ANA HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 7 - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatındaki ana hizmet birimleri şunlardır:

    a) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü,

    b) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

    c) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü,

    d) Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü,

    e) Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,

    f) Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü,

    g) Tanıtma Genel Müdürlüğü,

    h) Milli Kütüphane Başkanlığı,

    ı) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı.

    GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 8 - Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak,

    b) Ulusal resim ve heykel sanatları ile geleneksel Türk süsleme ve el sanatları koleksiyonlarını geliştirmek,

    c) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak,

    d) Güzel sanatlar galerileri ile orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

    e) Diğer ülke sanatlarının yurt içinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak,

    f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 9 - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak,

    b) Gerekli görülen yerlerde müzeler, rölöve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve konservasyon laboratuvarları kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde bunları kontrol altında bulundurmak,

    c) Milli sınırlarımız dışında kalan, korunması gerekli, ata yadigarı taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almak,

    d) Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

    e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarına verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

    f) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları kararlarının alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,

    g) Gerekli görülen yerlerde kültür ve tabiat varlıkları koruma kurulları ile büro müdürlükleri kurulmasını Bakanlık makamına teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    h) Her türlü imkan ve araçtan faydalanarak, koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak, (Ek ibare: 14/07/2004 - 5225 S.K./13.mad) kültür yatırımları ve girişimlerinin belgelendirme işlemlerini ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütmek, bunların faaliyetlerini denetlemek, kültür varlıklarının tahsis, restorasyon, restitüsyonlarıyla ilgili ihale ve kontrollük işlerini yapmak veya yaptırmak,

    ı) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 10 - Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    b) Kütüphane ve kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili kural ve ilkelerle standartları belirlemek ve bunlara uygun hizmet üretimi için gerekli tedbirleri almak,

    c) Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili yazma eser ve belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin koleksiyonlarını zenginleştirmek,

    d) Kıymetli yazma eserleri, ilgili kütüphanelerde toplayarak araştırmacı ve okuyucunun hizmetine sunmak, bunların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacı ile bakım ve onarımını yapmak,

    e) Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan faydalanmasını sağlamak,

    f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan umuma açık kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve rehberlik etmek,

    g) Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluş ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,

    h) Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak ve üretmek,

    ı) Milli kültürümüzün yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,

    j) Eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak,

    k) Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve destekleyici tedbirleri almak,

    l) Yayın danışma kurulları teşkil etmek,

    m) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    TELİF HAKLARI VE SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 11 - Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yürütmek,

    b) Birliklerin idari ve mali yönlerden denetimini sağlamak,

    c) Eser sahipleri ve birliklerle Bakanlık arasındaki ilişkileri düzenlemek,

    d) Fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek, kontrol etmek ve denetlemek,

    e) 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile verilen görevleri yapmak,

    f) Milli varlıklarımızı yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak amacıyla film gösterileri ve festivaller düzenlemek veya desteklemek, belgesel filmler sağlamak, yaptırmak ve film satın almak,

    g) Film, video ve benzeri konularda arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,

    h) Telif hakları konusunda milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

    ı) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 12 - Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Ülkenin turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek, turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

    b) Turizm talep ve türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirilmesine elverişli, her türlü araştırmaları yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak,

    c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm bölge, alan ve merkezlerinin tespiti, ilanı ve bu yerlerin planları konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek,

    d) Tarihi, kültürel ve turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmek üzere, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dahilinde planlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plan yapmak, yaptırmak, kültür ve turizm gelişim bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmak,

    e) Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dahil olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek,

    f) Kültür ve turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,

    g) Kültür ve turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün alt yapı ve üst yapı yatırımlarını, sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin uygulamalarını yapmak veya yaptırmak,

    h) Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,

    ı) Sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına göre, her türlü teşvik aracından yararlanmak suretiyle turistik yatırım ve işletmelerin daha verimli çalışmalarının temini ile mevcutların kalitesinin yükseltilmesini sağlamak,

    j) Turizm yatırım ve işletmelerinin belgelendirme işlemlerini yürütmek,

    k) Dünya turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek politika ve esaslara uygun olarak turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerini yürütmek,

    l) Turizm işletmelerinin, turizm meslek kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, denetim sonuçlarına göre, bu işletme, kuruluş ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini yürütmek,

    m) Bu maddede belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli idareler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,

    n) Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, bu amaçla ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek,

    o) Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılar ile Bakanlık birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, ...*1* , büyük onarımlar ve bunlarla ilgili proje, keşif, ihale ve kontrollük işleri ile kültür merkezlerine ilişkin yatırımların ve girişimlerin belgelendirilmesine ve denetlenmesine yönelik işlemleri yapmak veya yaptırmak, *1*

    p) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 104 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmiş ve edilecek tesis ve alanların yönetim, işletme, kullanma, devir ve kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,

    r) Kültür merkezlerinde milli kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek, okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve yerel etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği yapmak,

    s) İl ve ilçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer mali işlerini yürütmek,

    t) Genel Müdürlüğün görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek,

    u) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    Kontrolörlerin mesleğe giriş ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 13 - Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Güzel sanatlar alanında bilimsel araştırma, inceleme, yayınlar yapmak, arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,

    b) Halk kültürlerinin, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak,

    c) (Değişik bend: 14/07/2004 - 5225 S.K./13.mad) Somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi, tanıtımı, tescili, bu kapsamda tespit ve tescil kurullarının oluşturulması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında bu konuda koordinasyonun sağlanması, işbirliği geliştirilmesi,

    d) Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültür varlıklarını, kültür anlaşmaları ve kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak, incelemek, derlemek ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları yayımlatmak, tanıtmak, açık hava müzelerine ve halk kültürleri arşivine kazandırmak,

    e) Yabancı ülkelerde halen konuşulmakta olan Türkçe lehçe ve şiveleri ile bunlara yardımcı dilleri öğretmek ve bu konuda araştırmalar yapmak üzere mevzuat çerçevesinde enstitü kurulmasını sağlamak,

    f) Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, bu amaçla (...) kurslar açmak, ilgili meslek ve kamu kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak, (...)

    g) Kültür ve turizm eğitimi programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dış kaynaklardan teknik yardım sağlamak,

    h) Toplumda kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

    ı) Kültür ve turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin kültür ve turizm konularında eğitilmesini planlamak ve gerçekleştirmek,

    j) Bakanlık personelinin ve meslek elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesini planlamak ve gerçekleştirmek, (...)

    k) Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

    l) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    m) (Ek bend: 14/07/2004 - 5225 S.K./13.mad) Rehberlik kursları açmak, rehber adaylarının seçme sınavlarını yapmak, rehberlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek, rehberlerin bilgilerinin güncellenmesine yönelik eğitim programları ve diğer çalışmaları gerçekleştirmek, rehberlikte uzmanlaşmayı sağlamak, denetimler yapmak, belgesiz rehberliği önlemek, rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik gerekli tedbirleri almak veya bu görevlerin meslek kuruluşları, üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliğiyle veya Bakanlığın denetim gözetimi altında bunlarca yapılması suretiyle yürütülmesini sağlamak.

    TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 14 - Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Her türlü imkandan yararlanarak, ülkemizin milli, manevi, tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kolokyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak, bu tür faaliyetlerin ülkemizde yapılmasını özendirmek, ödül vermek,

    b) Dünya seyahat ticaretinin ülkemize yönelmesini sağlamak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki yerli ve yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, bunların faaliyetlerine yardımcı olmak,

    c) Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve yabancı kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerini davet etmek ve ağırlamak,

    d) Yurt içi ve yurt dışı tanıtma için gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak,

    e) Ülkemize yönelik turizm talebinin değerlendirilmesi ve buna uygun politikaların oluşturulması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü etüt ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak, istatistik verilerini derlemek,

    f) Ülkemize yönelik turizm talebini artırmak amacıyla yurt dışında basın, yayın gibi tanıtım faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmetleri satın almak,

    g) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

    Madde 15 - Milli Kütüphane Başkanlığı, Türkiye'nin milli kültür ve bilgi birikimi ile bilgi akımını sağlar ve 5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanun ile diğer kanunlarla verilen görevleri yapar.

    Ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan eserlerden, memleketin tarihi ve kültürü bakımından önemli olanların çoğaltılmasını ve bir nüshasının Milli Kütüphanede saklanmasını sağlar.

    DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 16 - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,

    b) Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

    c) Milletlerarası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,

    d) Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,

    e) Avrupa Birliğinin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,

    f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ

    Madde 17 - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

    b) (Mülga bend: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    c) Hukuk Müşavirliği,

    d) Bakanlık Müşavirleri,

    e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 18 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

    b) Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

    c) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.

    ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI

    Madde 19 - (Mülga madde: 22/12/2005-5436 S.K./17. mad)

    HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 20 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

    b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

    c) 08/01/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

    d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakanlık makamına sunmak,

    e) Bakanlık birimleri ve bağlı kuruluşları tarafından hazırlanan veya Başbakanlıktan ve diğer bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek Bakanlık görüşlerini tespit etmek,

    f) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ İLE BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

    Madde 21 - Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere otuz bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

    Bakanlık müşavirleri Bakanlık makamına bağlı olarak çalışır.

    Bakanlıkta, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

    Madde 22 - Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatındaki yardımcı hizmet birimleri şunlardır:

    a) Personel Dairesi Başkanlığı,

    b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

    c) Savunma Sekreterliği,

    d) Özel Kalem Müdürlüğü.

    PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 23 - Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

    b) Bakanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek,

    c) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlarının eğitim planlarını hazırlamak, yayımlamak ve uygulanmasını takip etmek,

    d) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

    Madde 24 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

    a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

    b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek,

    c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

    d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

    e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

    f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

    g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak,

    h) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

    ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

    j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

    k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

    l) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    SAVUNMA SEKRETERLİĞİ

    Madde 25 - Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

    ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

    Madde 26 - Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

    a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

    b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

    c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

    d) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

    ALTINCI BÖLÜM : TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATLARI İLE BAĞLI KURULUŞLAR

    TAŞRA VE YURT DIŞI TEŞKİLATLARI İLE BAĞLI KURULUŞLAR

    Madde 27 - Bakanlık, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü illerde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    Bakanlık, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.

    Kültür ve Turizm Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

    a) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,

    b) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü.

    YEDİNCİ BÖLÜM : SORUMLULUK, YETKİ VE ÖDÜL

    YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI VE YETKİ DEVRİ

    Madde 28 - Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlarının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.

    Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri sınırlarını yazılı olarak ve açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

    KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA BAKANLIĞIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

    Madde 29 - Bakanlık, ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıklar, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

    Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

    ÖDÜL

    Madde 30 - Bakanlık, kendi görev alanına giren konularda üstün başarı göstermiş kişi, topluluk ve kuruluşlara ödül verebilir. Verilecek ödülün miktarı ile verilme esas ve usulleri Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

    KADROLAR VE ATAMA

    Madde 31 - Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

    23/04/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atanmaları, taşra teşkilatına ilişkin bulunanlar valilik emrine olmak ve bunlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanmak ve ilk altı ay için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe, 03/10/2000 tarihli ve 24189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelikle eklenen ek 1 inci madde hükümlerinin uygulanmaması kaydıyla, Bakan tarafından yapılır. Ancak, Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir.

    Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.

    2003 yılı için 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz.

    KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI İLE KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI

    Madde 32 - Bakanlık, Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı istihdam eder. Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlara ek olarak; Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, yabancı dil ve mesleki bilgiyi içeren yarışma sınavında başarılı olmak şartları aranır.

    Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına atanırlar. Üst üste iki defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler durumlarına uygun başka kadrolara nakledilirler. Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulama esasları ile Kültür ve Turizm Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.

    Bakanlıkta, Kültür ve Turizm Uzmanı ile Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrolarında fiilen çalışan personele ayrıca, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), aşağıda belirtilen oranlarını geçmemek koşuluyla, Kültür ve Turizm Bakanının belirleyeceği usul, esas ve miktarlar üzerinden her ay ek ödemede bulunulur. Bu ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.

    Unvanı            Derecesi      Ek Ödeme Oranı

    _____________________   ________   ____________

    Kültür ve Turizm Uzmanı      1      % 90

    Kültür ve Turizm Uzmanı      2      % 85

    Kültür ve Turizm Uzmanı      3      % 80

    Kültür ve Turizm Uzmanı      4      % 75

    Kültür ve Turizm Uzmanı      5      % 70

    Kültür ve Turizm Uzmanı      6      % 65

    Kültür ve Turizm Uzmanı      7      % 60

    Kültür ve Turizm Uzman Yrd.   -       % 50

    Ek ödemelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri uygulanır.

    Madde 33 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;

    a) 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A/11) numaralı bendine "Özürlüler Uzman Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları," ve "Özürlüler Uzmanlığına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzmanlığına,",

    b) 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" bölümünün "A-Özel Hizmet Tazminatı" bendinin, (i) alt bendine "Özürlüler Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzmanları,",

    c) (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (h) bendine "Özürlüler Uzmanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Kültür ve Turizm Uzmanları,",

    İbareleri eklenmiş,

    d) (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresinin çıkarılarak, (I) sayılı Ek gösterge cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (f) bölümüne" "Adli Tıp Kurumu Başkanı"ndan sonra gelmek üzere "Milli Kütüphane Başkanı" ibaresi eklenmiş, (II) sayılı Cetvelin "4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümünde yer alan Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı ibaresi çıkarılmış, yine (II) sayılı Cetvelin "1. Başbakanlık ve Bakanlıklarda" bölümüne "Daire Başkanı (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi)" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" eklenmiş ve (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasındaki "Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı hariç)" ibaresinden sonra gelmek üzere "Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı" ibaresi eklenmiştir.

    Madde 34 - 19/06/1979 tarihli ve 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Döner Sermaye ayrıca, her türlü baskı, dağıtım ve reklam işleri ile afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, film, fotoğraf, plak ve hatıra eşyası hazırlamak, satış yerleri ve sergiler açmak, radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller düzenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı kuruluşlarla ortaklık kurmak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki her türlü eserin tüm mali haklarını yurt içinde ve yurt dışında satın almak, bu hakları kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek örgütlerine, mahalli idarelere, Bakanlığın amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için bedelsiz kullandırmak veya üçüncü kişilere satmak amacıyla da kullanılır.

    Madde 35 - 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 4 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Döner sermayeden elde edilecek gelirlerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürüne fiilen görev yaptığı sürece her ay bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) tutarının % 100'ünü aşmamak üzere ek ödeme yapılabilir.

    Madde 36 - 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununun 6 ncı maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü kamu tüzel kişiliğini haizdir. Döner Sermaye İşletmesi ayrıca turizm eğitim merkezleri ile bunların uygulama otellerini ve diğer tesisleri işletebilir.

    Madde 37 - 23/03/1950 tarihli ve 5632 sayılı Milli Kütüphane Kuruluşu Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 4 üncü maddesinde yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı" ve 7 nci maddesinde yer alan "Milli Eğitim Bakanı" ibareleri, sırasıyla "Kültür ve Turizm Bakanlığı" ve "Kültür ve Turizm Bakanı" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 1 - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Ankara'da Milli Kütüphane kurulmuştur.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 38 - 13/12/1983 tarihli ve 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapan 08/06/1984 tarihli ve 216 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 24/01/1989 tarihli ve 354 sayılı, 24/01/1989 tarihli ve 355 sayılı kanun hükmünde kararnameler ile bu kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapan 17/03/1989 tarihli ve 364 sayılı, 13/09/1989 tarihli ve 379 sayılı, 25/03/1990 tarihli ve 411 sayılı, 13/12/1991 tarihli ve 468 sayılı kanun hükmünde kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarına ait taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar ve her türlü hak ve yükümlülükler ile bu bakanlıklarda çalışan personel hiç bir işleme gerek kalmaksızın Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiş sayılır.

    Kültür ve Turizm Bakanlığının 2003 Mali Yılı harcamaları, 29/03/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununun 18/a-8 maddesine istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının 2003 yılı bütçelerinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

    24/01/1989 tarihli ve 355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan döner sermaye işletmesine ait her türlü menkul ve gayrimenkul, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile burada çalışan personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu ile kurulan döner sermaye işletmesine devredilir ve Kültür Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi olarak faaliyetlerine devam eder.

    Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının birleştirilmesi sebebiyle teşkilat, personel, kadro, demirbaş devri ve benzeri hususlarda ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye Kültür ve Turizm Bakanı yetkilidir.

    Geçici Madde 2 - Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığına ait kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış ve ekli (I) sayılı listede belirtilen kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Kültür ve Turizm Bakanlığı bölümü olarak eklenmiştir.

    Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığında; Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Milli Kütüphane Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı, Kültür Merkezleri Daire Başkanı, Yayımlar Daire Başkanı ve Eğitim Daire Başkanı, Ataşe, Tanıtma Ataşesi, Kültür Müşaviri, Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Ataşe Yardımcısı, Tanıtma Müşaviri Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Savunma Sekreteri ile İl Kültür Müdürü, İl Kültür Müdür Yardımcısı, İl Turizm Müdürü ve İl Turizm Müdür Yardımcısı, Halk Kültürlerini Araştırma Dairesi Başkanı, Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanı, Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü, Güzel Sanatlar Galerisi Müdür Yardımcısı, Danışma Müdürü unvanlı görevlerde bulunanların görevleri, bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Ataşe, Tanıtma Ataşesi, Kültür Müşaviri, Tanıtma Müşaviri, Tanıtma Ataşe Yardımcısı, Tanıtma Müşaviri Yardımcısı kadrolarında bulunanlar üç ay içerisinde, diğerleri ise bir yıl içinde Bakanlıkta boş bulunan durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar her türlü mali haklarını eski kadrolarına göre almaya devam ederler. Söz konusu personelin (ataşe, tanıtma ataşesi, kültür müşaviri, tanıtma müşaviri, tanıtma ataşe yardımcısı, tanıtma müşaviri yardımcısı kadrolarında bulunanlar hariç) atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplamının net tutarı, eski kadrosunda en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

    Bu Kanunun yayımı tarihinde Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığına ait kadrolarda bulunanlardan, ikinci fıkrada sayılanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenler Kültür ve Turizm Bakanlığına ait aynı unvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.

    Geçici Madde 3 - Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olanlardan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmaları kaydıyla;

    a) Mesleğe yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile,

    b) Bakanlığın faaliyet alanlarına giren konularda yüksek lisans yapmış olanlar,

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, kurumlarının muvafakati alınmak suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ile Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına naklen atanabilirler. Aynı uygulamadan bu fıkradaki şartları taşıyan Bakanlık personeli de yararlandırılır.

    Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az üç yıldır Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığında çalışmakta olan memurlardan, en geç altı ay içinde başvuranlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan aldıklarını belgeledikleri takdirde, bu Kanunun 32 nci maddesine göre yapılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Bu sınavlarda başarılı olanlar Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına atanırlar.

    Geçici Madde 4 - Kültür Bakanlığı il müdürlükleri ile Turizm Bakanlığı il müdürlükleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İl Müdürlüğü adıyla tek birim olarak, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar faaliyete devam ederler. Bu bakanlıklara ait diğer taşra teşkilatı hakkındaki gerekli düzenlemeler Bakanlar Kurulunca yapılır.

    Geçici Madde 5 - Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilatı ile Kültür Bakanlığının; Aşkabat, Almatı, Bişkek, Bakü, Duşanbe, Kahire, Kopenhag, New York, Saraybosna, Taşkent, Tunus ve Üsküp yurt dışı birimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı yurt dışı teşkilatı olarak faaliyetlerine devam eder. Kültür Bakanlığının diğer yurt dışı birimleri kapatılarak üç ay içerisinde tasfiye edilir. Bu fıkrada belirtilen birimlerin kaldırılması, birleştirilmesi veya değiştirilmesinde 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

    Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, toplam yurt dışı birim sayısını aşmamak ve çalıştırılabilecek azami kadrolu personel sayısını geçmemek üzere, Kültür ve Turizm Bakanının teklifi ve Başbakanın onayı ile, yurt dışı birimlerinin bulundukları merkezler veya ülkeler değiştirilebilir.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanunda öngörülen tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

    Diğer mevzuatta Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığına yapılmış olan atıflar Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmış sayılır.

    Mevzuatta, 354 sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 355 sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış olan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

    Bu Kanun ile kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatlanıncaya kadar, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında değişen ve yeniden kurulan birimlere verilen görev ve hizmetler, Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları tarafından mevcut personel eliyle yürütülmeye devam olunur.

    Geçici Madde 7 - (Ek madde: 28/12/2006- 5571 S.K./24.mad)

    Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

       4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca kadrosu iptal edilenlerden anılan Kanun uyarınca Bakanlık Müşavirliği kadrolarına bu Kanunun yayımı tarihinden önce atanmış olanlar, bu madde ile ihdas edilmiş kadrolara herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunlar dışında söz konusu kadrolara atama yapılamaz. Bu kadroların herhangi bir sebeple boşalması halinde kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 39 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 40 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLER

    (I) SAYILI CETVEL

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI

    Müsteşar   Müsteşar      Ana Hizmet         Danışma ve          Yardımcı Hizmet

             Yardımcıları   Birimleri            Denetim Birimleri      Birimleri

    _______   _________   _______________   ________________   ____________

    Müsteşar   1) Müsteşar   1) Güzel Sanatlar      1) Teftiş Kurulu      1) Personel Dairesi

             Yardımcısı,   Genel Müdürlüğü,   Başkanlığı,         Başkanlığı,

             2) Müsteşar    2) Kültür Varlıkları    2) Araştırma, Plan-   2) İdari ve Mali

             Yardımcısı,   ve Müzeler Genel    lama ve Koordinas-   İşler Dairesi

                         Müdürlüğü,         yon Kurulu Bşk.lığı,   Başkanlığı,

             3) Müsteşar   3) Kütüphaneler ve    3) Hukuk             3) Savunma

             Yardımcısı,   Yayımlar Genel       Müşavirliği,         Sekreterliği,

                         Müdürlüğü,

             4) Müsteşar   4) Telif Hakları ve    4) Bakanlık          4) Özel Kalem

             Yardımcısı.   Sinema Genel          Müşavirleri,         Müdürlüğü.

                         Müdürlüğü,

                         5) Yatırım ve         5) Basın ve Halkla

                         İşletmeler Genel       İlişkiler Müşavirliği.

                         Müdürlüğü,

                         6) Araştırma ve Eğitim

                         Genel Müdürlüğü,

                         7) Tanıtma Genel

                         Müdürlüğü,

                         8) Milli Kütüphane

                         Başkanlığı,

                         9) Dış İlişkiler ve Avrupa

                         Birliği Koordinasyon

                         Dairesi Başkanlığı.

    (I) SAYILI LİSTE

    KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI: MERKEZ

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

    SERBEST TUTULU

    KADRO KADRO

    SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM

    ______ __________________________________ ________ _____ ______ _____

    GİH_____MÜSTEŞAR_______________________________1________1______________1

    GİH_____MÜSTEŞAR YARDIMCISI____________________1________4______________4

    GİH_____BAKANLIK MÜŞAVİRİ______________________1_______30_____________30

    GİH_____TEFTİŞ KUR.BŞK.________________________1________1______________1

    GİH_____A.P.K. KURULU BAŞKANI__________________1________1______________1

    GİH_____GÜZEL SANATLAR GN.MD.__________________1________1______________1

    GİH_____KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GN.MD.____1________1______________1

    GİH_____KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GN.MD.________1________1______________1

    GİH_____TELİF HAKLARI VE SİNEMA GN.MD._________1________1______________1

    GİH_____YATIRIM VE İŞLETMELER GN.MD.___________1________1______________1

    GİH_____TANITMA GN.MD._________________________1________1______________1

    GİH_____ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GN.MD._____________1________1______________1

    GİH_____MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANI________________1________1______________1

    GİH_____DIŞ İLİŞK. VE AVR.BİR.KOOR.DAİ.BŞK.____1________1______________1

    GİH_____GENEL MÜDÜR YRD._______________________1_______20_____________20

    GİH_____MİLLİ KÜTÜPHANE BŞK.YRD._______________1________1______________1

    GİH_____BASIN VE HALKLA İLİŞ.MÜŞAVİRİ__________1________1______________1

    GİH_____PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI_______________1________1______________1

    GİH_____İDARİ VE MALİ İŞLER D.BŞK._____________1________1______________1

    GİH_____1. HUKUK MÜŞAVİRİ______________________1________1______________1

    GİH_____DAİRE BAŞKANI__________________________1_______42_____________42

    GİH_____HUKUK MÜŞAVİRİ_________________________1_______16_____________16

    GİH_____HUKUK MÜŞAVİRİ_________________________4________1______________1

    GİH_____SAVUNMA SEKRETERİ______________________1________1______________1

    GİH_____ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ______________________1________1______________1

    GİH_____BAŞMÜFETTİŞ____________________________1_______27_____________27

    GİH_____BAŞKONTROLÖR___________________________1_______26_____________26

    GİH_____MÜFETTİŞ_______________________________2________1______________1

    GİH_____MÜFETTİŞ_______________________________3________3______________3

    GİH_____MÜFETTİŞ_______________________________5_______20_____________20

    GİH_____MÜFETTİŞ_______________________________6________4______________4

    GİH_____KONTROLÖR______________________________1_______18_____________18

    GİH_____KONTROLÖR______________________________2________1______________1

    GİH_____KONTROLÖR______________________________3________4______________4

    GİH_____KONTROLÖR______________________________4________5______________5

    GİH_____KONTROLÖR______________________________5_______13_____________13

    GİH_____MÜFETTİŞ YARDIMCISI____________________8_______24_____________24

    GİH_____STAJYER KONTROLÖR______________________8________6______________6

    GİH_____STAJYER KONTROLÖR______________________9_______10_____________10

    GİH_____ŞUBE MÜDÜRÜ____________________________1______194____________194

    GİH_____ŞUBE MÜDÜRÜ____________________________2________1______________1

    GİH_____ŞUBE MÜDÜRÜ____________________________3________7______________7

    GİH_____KÜLTÜR VE TURİZM UZMANI________________1______200____________200

    GİH_____KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YRD.____________9______400____________400

    GİH_____UZMAN__________________________________1______300____________300

    GİH_____UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)___________________3_______16_____________16

    GİH_____UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)___________________5_______16_____________16

    GİH_____APK. UZMANI____________________________1______150____________150

    GİH_____EĞİTİM UZMANI__________________________1________3______________3

    GİH_____SİVİL SAVUNMA UZMANI___________________1________2______________2

    GİH_____KÜTÜPHANECİ____________________________1_______14_____________14

    GİH_____KÜTÜPHANECİ____________________________2________6______________6

    GİH_____KÜTÜPHANECİ____________________________3_______10_____________10

    GİH_____KÜTÜPHANECİ____________________________5________1______________1

    GİH_____KÜTÜPHANECİ____________________________6________4______________4

    GİH_____KÜTÜPHANECİ____________________________7________6______________6

    GİH_____ARAŞTIRMACI____________________________1_______39_____________39

    GİH_____ARAŞTIRMACI____________________________2_______17_____________17

    GİH_____ARAŞTIRMACI____________________________3_______13_____________13

    GİH_____ARAŞTIRMACI____________________________4_______16_____________16

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI__________________1_______10_____________10

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI__________________3________5______________5

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI__________________4________2______________2

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI__________________5________2______________2

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI__________________6________2______________2

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI__________________7________3______________3

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI_____________________1_______10_____________10

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI_____________________2________1______________1

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI_____________________4________1______________1

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI_____________________6________2______________2

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI_____________________7________1______________1

    GİH_____REHBER_________________________________5________1______________1

    GİH_____REHBER_________________________________6________1______________1

    GİH_____REHBER_________________________________7________1______________1

    GİH_____MÜTERCİM_______________________________1________6______________6

    GİH_____MÜTERCİM_______________________________2________1______________1

    GİH_____MÜTERCİM_______________________________3________2______________2

    GİH_____MÜTERCİM_______________________________5________3______________3

    GİH_____MÜTERCİM_______________________________7________1______________1

    GİH_____RAPORTÖR_______________________________6________1______________1

    GİH_____RAPORTÖR_______________________________7________1______________1

    GİH_____PROGRAMCI______________________________1________6______________6

    GİH_____PROGRAMCI______________________________3________2______________2

    GİH_____PROGRAMCI______________________________4________3______________3

    GİH_____PROGRAMCI______________________________6________1______________1

    GİH_____PROGRAMCI______________________________7________3______________3

    GİH_____PROGRAMCI______________________________8________2______________2

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ________________5________1______________1

    GİH_____ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)_____________________3_______18_____________18

    GİH_____ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)_____________________5________1______________1

    GİH_____ŞEF____________________________________3______159____________159

    GİH_____ŞEF____________________________________4_______14_____________14

    GİH_____ŞEF____________________________________5_______27_____________27

    GİH_____ŞEF____________________________________6________7______________7

    GİH_____ŞEF____________________________________7________2______________2

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI________________________1_______12_____________12

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI________________________3________1______________1

    GİH_____MEMUR__________________________________5______225____________225

    GİH_____MEMUR__________________________________6_______66_____________66

    GİH_____MEMUR__________________________________7_______42_____________42

    GİH_____MEMUR__________________________________8_______29_____________29

    GİH_____MEMUR__________________________________9_______20_____________20

    GİH_____MEMUR_________________________________10_______44_____________44

    GİH_____MEMUR_________________________________11________1______________1

    GİH_____MEMUR_________________________________12________1______________1

    GİH_____ANBAR MEMURU___________________________5_______16_____________16

    GİH_____ANBAR MEMURU___________________________6________4______________4

    GİH_____ANBAR MEMURU___________________________7________2______________2

    GİH_____ANBAR MEMURU___________________________8________5______________5

    GİH_____ANBAR MEMURU__________________________10________4______________4

    GİH_____ANBAR MEMURU__________________________11________1______________1

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ___________6________3______________3

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ___________7________4______________4

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ___________8________3______________3

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ___________9________3______________3

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ__________10_______10_____________10

    GİH_____MUTEMET________________________________5________1______________1

    GİH_____DAKTİLOGRAF____________________________5_______17_____________17

    GİH_____DAKTİLOGRAF____________________________6________4______________4

    GİH_____DAKTİLOGRAF____________________________7________4______________4

    GİH_____DAKTİLOGRAF____________________________8________9______________9

    GİH_____DAKTİLOGRAF____________________________9________4______________4

    GİH_____DAKTİLOGRAF___________________________10________9______________9

    GİH_____DAKTİLOGRAF___________________________11________7______________7

    GİH_____DAKTİLOGRAF___________________________12________2______________2

    GİH_____DAKTİLOGRAF___________________________13________1______________1

    GİH_____SEKRETER_______________________________8________3______________3

    GİH_____SEKRETER_______________________________9________2______________2

    GİH_____SEKRETER______________________________10________1______________1

    GİH_____SEKRETER______________________________11________2______________2

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ___________________3_______20_____________20

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ___________________4________5______________5

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ___________________5_______15_____________15

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ___________________6________8______________8

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ___________________7________3______________3

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ___________________8________2______________2

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ___________________9________5______________5

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ__________________10________1______________1

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ__________________11________1______________1

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ____________3_______17_____________17

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ____________4________4______________4

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ____________5_______12_____________12

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ____________6________5______________5

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ____________7________8______________8

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ____________8________6______________6

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ____________9________2______________2

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ___________10________4______________4

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ___________11________2______________2

    GİH_____ŞOFÖR__________________________________5_______15_____________15

    GİH_____ŞOFÖR__________________________________6________6______________6

    GİH_____ŞOFÖR__________________________________7________7______________7

    GİH_____ŞOFÖR__________________________________8________6______________6

    GİH_____ŞOFÖR__________________________________9________4______________4

    GİH_____ŞOFÖR_________________________________10________4______________4

    GİH_____ŞOFÖR_________________________________11________7______________7

    GİH_____ŞOFÖR_________________________________12________2______________2

    GİH_____ÇOCUK EĞİTİMCİSİ_______________________1________1______________1

    GİH_____ÇOCUK EĞİTİMCİSİ_______________________5________1______________1

    SH______DİŞ TABİBİ_____________________________1________1______________1

    SH______DAİRE TABİBİ___________________________1________7______________7

    SH______DAİRE TABİBİ___________________________3________1______________1

    SH______DAİRE TABİBİ___________________________5________1______________1

    SH______DAİRE TABİBİ___________________________6________1______________1

    SH______PSİKOLOG_______________________________1________1______________1

    SH______PSİKOLOG_______________________________3________1______________1

    SH______BİYOLOG________________________________7________2______________2

    SH______LABORANT_______________________________7________1______________1

    SH______SAĞLIK TEKNİSYENİ______________________7________1______________1

    SH______HEMŞİRE________________________________1________1______________1

    SH______HEMŞİRE________________________________3________2______________2

    SH______HEMŞİRE________________________________5________2______________2

    TH______ARKEOLOG_______________________________1_______34_____________34

    TH______ARKEOLOG_______________________________2________2______________2

    TH______ARKEOLOG_______________________________3________8______________8

    TH______ARKEOLOG_______________________________5________4______________4

    TH______ARKEOLOG_______________________________6________2______________2

    TH______ARKEOLOG_______________________________7________1______________1

    TH______ARKEOLOG_______________________________8________2______________2

    TH______MÜHENDİS_______________________________1_______43_____________43

    TH______MÜHENDİS_______________________________2________6______________6

    TH______MÜHENDİS_______________________________3________1______________1

    TH______MÜHENDİS_______________________________5________3______________3

    TH______MÜHENDİS_______________________________6________3______________3

    TH______MÜHENDİS_______________________________7________5______________5

    TH______MÜHENDİS_______________________________8________1______________1

    TH______MİMAR__________________________________1_______34_____________34

    TH______MİMAR__________________________________2________1______________1

    TH______MİMAR__________________________________3________1______________1

    TH______MİMAR__________________________________5________8______________8

    TH______MİMAR__________________________________6________8______________8

    TH______MİMAR__________________________________7________2______________2

    TH______MİMAR__________________________________8________1______________1

    TH______ŞEHİR PLANCISI_________________________1________9______________9

    TH______ŞEHİR PLANCISI_________________________2________1______________1

    TH______ŞEHİR PLANCISI_________________________3________2______________2

    TH______ŞEHİR PLANCISI_________________________4________1______________1

    TH______ŞEHİR PLANCISI_________________________5________5______________5

    TH______ŞEHİR PLANCISI_________________________6________9______________9

    TH______İSTATİSTİKÇİ___________________________1________5______________5

    TH______İSTATİSTİKÇİ___________________________2________4______________4

    TH______İSTATİSTİKÇİ___________________________5________1______________1

    TH______EKONOMİST______________________________1________1______________1

    TH______DEKORATÖR______________________________1________1______________1

    TH______TEKNİKER_______________________________1________3______________3

    TH______FEN MEMURU_____________________________3________1______________1

    TH______TEKNİSYEN______________________________3_______23_____________23

    TH______TEKNİSYEN______________________________4________3______________3

    TH______TEKNİSYEN______________________________5________6______________6

    TH______TEKNİSYEN______________________________6________3______________3

    TH______TEKNİSYEN______________________________7________4______________4

    TH______TEKNİSYEN______________________________8________3______________3

    TH______TEKNİSYEN______________________________9________1______________1

    TH______TOPOGRAF_______________________________3________1______________1

    TH______TEKNİK RESSAM__________________________3________5______________5

    TH______TEKNİK RESSAM__________________________5________3______________3

    TH______TEKNİK RESSAM__________________________6________1______________1

    TH______TEKNİK RESSAM__________________________9________1______________1

    YH______TEKNİSYEN YARDIMCISI___________________5________8______________8

    YH______TEKNİSYEN YARDIMCISI___________________7________3______________3

    YH______TEKNİSYEN YARDIMCISI___________________9________1______________1

    YH______TEKNİSYEN YARDIMCISI__________________10________1______________1

    YH______TEKNİSYEN YARDIMCISI__________________12________1______________1

    YH______HİZMETLİ_______________________________5_______12_____________12

    YH______HİZMETLİ_______________________________6________1______________1

    YH______HİZMETLİ_______________________________7_______11_____________11

    YH______HİZMETLİ_______________________________8________6______________6

    YH______HİZMETLİ_______________________________9________3______________3

    YH______HİZMETLİ______________________________10_______10_____________10

    YH______HİZMETLİ______________________________11_______19_____________19

    YH______HİZMETLİ______________________________12_______13_____________13

    YH______HİZMETLİ______________________________13________4______________4

    YH______AŞÇI___________________________________5________3______________3

    YH______AŞÇI___________________________________7________1______________1

    YH______AŞÇI__________________________________10________1______________1

    YH______KALORİFERCİ____________________________6________1______________1

    YH______KALORİFERCİ___________________________10________1______________1

    YH______KALORİFERCİ___________________________11________3______________3

    YH______KALORİFERCİ___________________________12________2______________2

    YH______BEKÇİ__________________________________5_______17_____________17

    YH______BEKÇİ__________________________________6________1______________1

    YH______BEKÇİ__________________________________7________3______________3

    YH______BEKÇİ__________________________________8________1______________1

    YH______BEKÇİ_________________________________10________1______________1

    YH______BEKÇİ_________________________________11________4______________4

    YH______BEKÇİ_________________________________12________1______________1

    YH______DAĞITICI_______________________________5________6______________6

    YH______DAĞITICI_______________________________6________1______________1

    YH______DAĞITICI_______________________________7________2______________2

    YH______DAĞITICI_______________________________8________3______________3

    YH______DAĞITICI_______________________________9________1______________1

    YH______DAĞITICI______________________________11________1______________1

    _____ __ ______

    TOPLAM 3183 0 3183

    (I) SAYILI LİSTE

    KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI: TAŞRA

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

    SERBEST TUTULU

    KADRO KADRO

    SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM

    ______ _________________________________ ________ _____ ______ _____

    GİH_____BÖL.DEV.SENF.ORK.MD.__________________1_________1______________1

    GİH_____İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ____________1________81_____________81

    GİH_____İL KÜLTÜR VE TURİZM MD.YRD.___________1_______100____________100

    GİH_____İST.ATATÜRK KÜL.MRK.MD._______________1_________1______________1

    GİH_____ANK.ATATÜRK KÜL.MRK.MD._______________1_________1______________1

    GİH_____İST.ATATÜRK KÜL.MRK.MD.YRD.___________1_________3______________3

    GİH_____ANK.ATATÜRK KÜL.MRK.MD.YRD.___________1_________3______________3

    GİH_____ANK.RESİM HEYKEL MÜZESİ MD.___________1_________1______________1

    GİH_____BASMA YAZI VE RES.DRL.MD._____________1_________1______________1

    GİH_____CUMHURBAŞKANLIĞI SENF.ORK.MD._________1_________1______________1

    GİH_____DEV.GÜZEL SANAT.GALERİ MD.____________1_________3______________3

    GİH_____DEV.KLASİK TÜRK MÜZ.KOR.MD.___________1_________8______________8

    GİH_____DEV.TÜRK MÜZ.TOP.MD.__________________1_________4______________4

    GİH_____DEV.TÜRK HALK MÜZ.KO.MD.______________1_________4______________4

    GİH_____DEV.MOD.DANS TOP.MD.__________________1_________1______________1

    GİH_____DEV.SENF.ORK.MD.______________________1_________4______________4

    GİH_____DEV.MOD.FOLK MÜZ.TOP.MD.______________1_________1______________1

    GİH_____TÜRK TASAVVUF MÜZ.TOP.MD._____________1_________1______________1

    GİH_____DEV.ÇOK SES.MÜZ.KO.MD.________________1_________1______________1

    GİH_____DEV.HALK DANS.TOP.MD._________________1_________1______________1

    GİH_____ATATÜRK KÜL.M.AL.TES. VE İŞ.MD._______1_________1______________1

    GİH_____TELİF HAKLARI VE SİNEMA MD.___________1_________1______________1

    GİH_____DEV.GELEN.TÜRK.TIY.TOP.MD.____________1_________1______________1

    GİH_____TAR.TÜRK MÜZİĞİ TOP.MD._______________1_________1______________1

    GİH_____DEV.TÜRK DÜN.DANS VE MÜZ.TOP.MD.______1_________1______________1

    GİH_____DEV.HALK OZAN.TOP.MD._________________1_________1______________1

    GİH_____KÜTÜPHANE MÜD.________________________1_______215____________215

    GİH_____KÜTÜPHANE MÜD.________________________2________16_____________16

    GİH_____KÜTÜPHANE MÜD.________________________3________28_____________28

    GİH_____KÜTÜPHANE MÜD.________________________4_________6______________6

    GİH_____KÜTÜPHANE MÜD.________________________5________16_____________16

    GİH_____MÜZE MÜD._____________________________1________88_____________88

    GİH_____MÜZE MÜD._____________________________2_________1______________1

    GİH_____MÜZE MÜD._____________________________3_________6______________6

    GİH_____RESİM HEYKEL MÜZESİ VE GAL.MD.________1_________2______________2

    GİH_____REST. VE KONS.MRK.LAB.MD._____________1_________1______________1

    GİH_____RÖLÖVE VE ANITLAR MD._________________1________11_____________11

    GİH_____KORUMA KURULU BÜRO MÜD._______________1________20_____________20

    GİH_____TURİZM EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ__________1________12_____________12

    GİH_____TURİZM AŞÇ.EĞ.MER.MÜD.________________1_________1______________1

    GİH_____BASMA YAZI VE RES.DRL.MD.YRD._________1_________2______________2

    GİH_____KÜTÜPHANE MÜD.YRD.____________________1________50_____________50

    GİH_____KÜTÜPHANE MÜD.YRD.____________________2_________4______________4

    GİH_____KÜTÜPHANE MÜD.YRD.____________________3_________5______________5

    GİH_____MÜZE MÜD.YRD._________________________1________25_____________25

    GİH_____RESİM HEY.MÜZESİ VE GAL.MD.YRD._______1_________2______________2

    GİH_____RESİM HEYKEL MÜZESİ MD.YRD.___________1_________2______________2

    GİH_____RES. VE KON.MRK.LB.MD.YRD.____________1_________2______________2

    GİH_____RÖLÖVE VE ANITLAR MD.YRD._____________1_________8______________8

    GİH_____ŞUBE MÜDÜRÜ___________________________1_______270____________270

    GİH_____ŞUBE MÜDÜRÜ___________________________2_________3______________3

    GİH_____ŞUBE MÜDÜRÜ___________________________3_________2______________2

    GİH_____UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)__________________3_________4______________4

    GİH_____UZMAN (ÖZELLEŞTİRME)__________________5_________4______________4

    GİH_____KÜTÜPHANECİ___________________________1_______133____________133

    GİH_____KÜTÜPHANECİ___________________________2_________5______________5

    GİH_____KÜTÜPHANECİ___________________________3________62_____________62

    GİH_____KÜTÜPHANECİ___________________________5_________6______________6

    GİH_____KÜTÜPHANECİ___________________________6_______170____________170

    GİH_____KÜTÜPHANECİ___________________________7________43_____________43

    GİH_____ARAŞTIRMACI___________________________1________35_____________35

    GİH_____ARAŞTIRMACI___________________________2_________5______________5

    GİH_____ARAŞTIRMACI___________________________3________18_____________18

    GİH_____ARAŞTIRMACI___________________________4_________2______________2

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI_________________1_________7______________7

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI_________________2_________2______________2

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI_________________3_________4______________4

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI_________________6_________2______________2

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI_________________7_________6______________6

    GİH_____FOLKLOR ARAŞTIRMACISI_________________8________12_____________12

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI____________________1________97_____________97

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI____________________2_________3______________3

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI____________________3________14_____________14

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI____________________5_________2______________2

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI____________________6________29_____________29

    GİH_____MÜZE ARAŞTIRMACISI____________________7________15_____________15

    GİH_____KİTAP PATALOĞU________________________7_________2______________2

    GİH_____KİTAP PATALOĞU________________________8_________3______________3

    GİH_____MÜTERCİM______________________________1_________1______________1

    GİH_____FOTOĞRAFÇI____________________________5_________5______________5

    GİH_____FOTOĞRAFÇI____________________________6_________2______________2

    GİH_____ŞEF___________________________________3_______292____________292

    GİH_____ŞEF___________________________________4________31_____________31

    GİH_____ŞEF___________________________________5________57_____________57

    GİH_____ŞEF___________________________________6_________5______________5

    GİH_____ŞEF___________________________________7_________6______________6

    GİH_____ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)____________________3________32_____________32

    GİH_____ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)____________________5________26_____________26

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI_______________________1________32_____________32

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI_______________________2________15_____________15

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI_______________________3________26_____________26

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI_______________________4________18_____________18

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI_______________________5________17_____________17

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI_______________________6________15_____________15

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI_______________________7_________1______________1

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI_______________________8_________1______________1

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI_______________________9_________1______________1

    GİH_____AYNİYAT SAYMANI______________________10_________2______________2

    GİH_____MEMUR_________________________________5______1182___________1182

    GİH_____MEMUR_________________________________6_______216____________216

    GİH_____MEMUR_________________________________7_______152____________152

    GİH_____MEMUR_________________________________8_______102____________102

    GİH_____MEMUR_________________________________9________84_____________84

    GİH_____MEMUR________________________________10_______138____________138

    GİH_____MEMUR________________________________11________24_____________24

    GİH_____MEMUR________________________________12_________2______________2

    GİH_____ANBAR MEMURU__________________________5_______139____________139

    GİH_____ANBAR MEMURU__________________________6________13_____________13

    GİH_____ANBAR MEMURU__________________________7_________8______________8

    GİH_____ANBAR MEMURU__________________________8_________3______________3

    GİH_____ANBAR MEMURU__________________________9_________5______________5

    GİH_____ANBAR MEMURU_________________________10________12_____________12

    GİH_____ANBAR MEMURU_________________________11_________3______________3

    GİH_____ANBAR MEMURU_________________________12_________1______________1

    GİH_____ENFORMASYON MEMURU____________________5________89_____________89

    GİH_____ENFORMASYON MEMURU____________________6________31_____________31

    GİH_____ENFORMASYON MEMURU____________________7________24_____________24

    GİH_____ENFORMASYON MEMURU____________________8________10_____________10

    GİH_____ENFORMASYON MEMURU____________________9________13_____________13

    GİH_____ENFORMASYON MEMURU___________________10________11_____________11

    GİH_____ENFORMASYON MEMURU___________________11_________2______________2

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ__________5________41_____________41

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ__________6________54_____________54

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ__________7________61_____________61

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ__________8________36_____________36

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ__________9________29_____________29

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ_________10_______125____________125

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ_________11________70_____________70

    GİH_____KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ_________12________40_____________40

    GİH_____DAKTİLOGRAF___________________________5_______165____________165

    GİH_____DAKTİLOGRAF___________________________6________39_____________39

    GİH_____DAKTİLOGRAF___________________________7________26_____________26

    GİH_____DAKTİLOGRAF___________________________8________14_____________14

    GİH_____DAKTİLOGRAF___________________________9________16_____________16

    GİH_____DAKTİLOGRAF__________________________10________14_____________14

    GİH_____DAKTİLOGRAF__________________________11_________6______________6

    GİH_____DAKTİLOGRAF__________________________12_________2______________2

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ__________________6_________2______________2

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ__________________7_________2______________2

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ__________________9_________3______________3

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ_________________10________47_____________47

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ___________5_________5______________5

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ___________6_________3______________3

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ___________7_________2______________2

    GİH_____VERİ HAZ. VE KONT.İŞLETMENİ___________9_________1______________1

    GİH_____ŞOFÖR_________________________________5________51_____________51

    GİH_____ŞOFÖR_________________________________6________33_____________33

    GİH_____ŞOFÖR_________________________________7________33_____________33

    GİH_____ŞOFÖR_________________________________8________16_____________16

    GİH_____ŞOFÖR_________________________________9_________9______________9

    GİH_____ŞOFÖR________________________________10________11_____________11

    GİH_____ŞOFÖR________________________________11________17_____________17

    GİH_____ŞOFÖR________________________________12_________5______________5

    SH______DAİRE TABİBİ__________________________1_________3______________3

    SH______HEMŞİRE_______________________________3_________1______________1

    SH______HEMŞİRE_______________________________9_________1______________1

    TH______HEYKELTRAŞ____________________________1_________1______________1

    TH______HEYKELTRAŞ____________________________3_________1______________1

    TH______RESTORATÖR____________________________1_________7______________7

    TH______RESTORATÖR____________________________3_________1______________1

    TH______RESTORATÖR____________________________7_________2______________2

    TH______ARKEOLOG______________________________1_______240____________240

    TH______ARKEOLOG______________________________2_________6______________6

    TH______ARKEOLOG______________________________3________24_____________24

    TH______ARKEOLOG______________________________5________42_____________42

    TH______ARKEOLOG______________________________6_________6______________6

    TH______ARKEOLOG______________________________8________10_____________10

    TH______MÜHENDİS______________________________1________49_____________49

    TH______MÜHENDİS______________________________3_________2______________2

    TH______MÜHENDİS______________________________5_________7______________7

    TH______MÜHENDİS______________________________6_________9______________9

    TH______MÜHENDİS______________________________7_________2______________2

    TH______MÜHENDİS______________________________8________11_____________11

    TH______MİMAR_________________________________1________54_____________54

    TH______MİMAR_________________________________2_________5______________5

    TH______MİMAR_________________________________3_________1______________1

    TH______MİMAR_________________________________5_________4______________4

    TH______MİMAR_________________________________6_________4______________4

    TH______MİMAR_________________________________7_________3______________3

    TH______MİMAR_________________________________8________26_____________26

    TH______ŞEHİR PLANCISI________________________1________10_____________10

    TH______ŞEHİR PLANCISI________________________5_________1______________1

    TH______ŞEHİR PLANCISI________________________6_________1______________1

    TH______ŞEHİR PLANCISI________________________7_________1______________1

    TH______ŞEHİR PLANCISI________________________8_________7______________7

    TH______JEOLOG________________________________1_________1______________1

    TH______JEOMORFOLOG___________________________1_________1______________1

    TH______KİMYAGER______________________________1_________1______________1

    TH______DEKORATÖR_____________________________1_________2______________2

    TH______DEKORATÖR_____________________________7_________2______________2

    TH______TEKNİKER______________________________1_________9______________9

    TH______TEKNİKER______________________________2_________3______________3

    TH______TEKNİKER______________________________3_________5______________5

    TH______TEKNİKER______________________________7_________2______________2

    TH______GRAFİKER______________________________1_________1______________1

    TH______TEKNİSYEN_____________________________3________54_____________54

    TH______TEKNİSYEN_____________________________4________14_____________14

    TH______TEKNİSYEN_____________________________5________35_____________35

    TH______TEKNİSYEN_____________________________6_________3______________3

    TH______TEKNİSYEN_____________________________7_________3______________3

    TH______TEKNİSYEN_____________________________8_________5______________5

    TH______TEKNİSYEN_____________________________9_________5______________5

    TH______TEKNİSYEN____________________________10_________4______________4

    TH______TEKNİSYEN____________________________11_________1______________1

    TH______TOPOGRAF______________________________5_________1______________1

    TH______TEKNİK RESSAM_________________________3_________1______________1 TH______TEKNİK RESSAM_________________________4_________4______________4

    TH______TEKNİK RESSAM_________________________5_________4______________4

    TH______TEKNİK RESSAM_________________________6_________2______________2

    TH______TEKNİK RESSAM_________________________7_________1______________1

    YH______TEKNİSYEN YRD.________________________5________29_____________29

    YH______TEKNİSYEN YRD.________________________6_________7______________7

    YH______TEKNİSYEN YRD.________________________7________11_____________11

    YH______TEKNİSYEN YRD.________________________8_________3______________3

    YH______TEKNİSYEN YRD.________________________9_________2______________2

    YH______TEKNİSYEN YRD._______________________10_________1______________1

    YH______TEKNİSYEN YRD._______________________11_________3______________3

    YH______TEKNİSYEN YRD._______________________12_________1______________1

    YH______HİZMETLİ______________________________5_______227____________227

    YH______HİZMETLİ______________________________6_______117____________117

    YH______HİZMETLİ______________________________7_______251____________251

    YH______HİZMETLİ______________________________8________68_____________68

    YH______HİZMETLİ______________________________9________48_____________48

    YH______HİZMETLİ_____________________________10________34_____________34

    YH______HİZMETLİ_____________________________11_______130____________130

    YH______HİZMETLİ_____________________________12________26_____________26

    YH______HİZMETLİ_____________________________13_________1______________1

    YH______AŞÇI__________________________________5_________1______________1

    YH______AŞÇI__________________________________6_________1______________1

    YH______AŞÇI__________________________________7_________2______________2

    YH______AŞÇI__________________________________8_________2______________2

    YH______AŞÇI_________________________________10_________1______________1

    YH______AŞÇI_________________________________12_________1______________1

    YH______KALORİFERCİ___________________________5________26_____________26

    YH______KALORİFERCİ___________________________6________27_____________27

    YH______KALORİFERCİ___________________________7________46_____________46

    YH______KALORİFERCİ___________________________8________14_____________14

    YH______KALORİFERCİ___________________________9_________8______________8

    YH______KALORİFERCİ__________________________10_________8______________8

    YH______KALORİFERCİ__________________________11________24_____________24

    YH______KALORİFERCİ__________________________12_________9______________9

    YH______İTFAİYECİ_____________________________5_________1______________1

    YH______İTFAİYECİ_____________________________6_________1______________1

    YH______İTFAİYECİ_____________________________7_________5______________5

    YH______İTFAİYECİ_____________________________8_________5______________5

    YH______İTFAİYECİ____________________________11_________9______________9

    YH______İTFAİYECİ____________________________12_________5______________5

    YH______BEKÇİ_________________________________5_______276____________276

    YH______BEKÇİ_________________________________6________63_____________63

    YH______BEKÇİ_________________________________7_______287____________287

    YH______BEKÇİ_________________________________8________99_____________99

    YH______BEKÇİ_________________________________9________49_____________49

    YH______BEKÇİ________________________________10________79_____________79

    YH______BEKÇİ________________________________11_______366____________366

    YH______BEKÇİ________________________________12________68_____________68

    YH______DAĞITICI______________________________5_________1______________1

    ____ __ ____

    TOPLAM 8686 0 8686

    (I) SAYILI LİSTE

    KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI: YURT DIŞI

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

    SERBEST TUTULU

    KADRO KADRO

    SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM

    ______ ______________________________ ________ _____ ______ _____

    GİH_____KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞESİ__________2_________7______________7

    GİH_____KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞESİ__________3_________4______________4

    GİH_____KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞESİ__________4_________5______________5

    GİH_____KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRİ_________1________20_____________20

    GİH_____KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİRİ_________2_________4______________4

    GİH_____KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞE YRD._______4_________5______________5

    GİH_____KÜLTÜR VE TANITMA ATAŞE YRD._______5_________8______________8

    GİH_____KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİR YRD._____2_________4______________4

    GİH_____KÜLTÜR VE TANITMA MÜŞAVİR YRD._____3_________3______________3

    __ __ __

    TOPLAM 60 0 60

    (I) SAYILI LİSTE

    KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

    TEŞKİLATI: DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

    SERBEST TUTULU

    KADRO KADRO

    SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ ADEDİ TOPLAM

    ------ --------------------- -------- ----- ----- ------

    GİH_____İŞLETME MÜDÜRÜ___________1________10_____________10

    GİH_____MERKEZ MÜDÜRÜ____________1_________1______________1

    GİH_____ŞEF______________________3________10_____________10

    GİH_____ŞEF______________________4_________2______________2

    GİH_____ŞEF______________________5_________2______________2

    GİH_____SAYMAN___________________1_________1______________1

    GİH_____PROGRAMCI________________4_________1______________1

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ_____5_________1______________1

    GİH_____BİLGİSAYAR İŞLETMENİ_____7_________1______________1

    GİH_____DAKTİLOGRAF______________5_________1______________1

    GİH_____DAKTİLOGRAF______________7_________1______________1

    GİH_____DAKTİLOGRAF______________8_________1______________1

    GİH_____ANBAR MEMURU_____________5_________1______________1

    GİH_____VEZNEDAR_________________4_________2______________2

    GİH_____VEZNEDAR_________________5_________1______________1

    GİH_____VEZNEDAR_________________6_________2______________2

    GİH_____VEZNEDAR_________________7_________1______________1

    GİH_____VEZNEDAR_________________8_________1______________1

    GİH_____MEMUR____________________5_________2______________2

    GİH_____MEMUR____________________7_________1______________1

    GİH_____MEMUR____________________9_________1______________1

    GİH_____MEMUR___________________10_________2______________2

    GİH_____AYNİYAT MEMURU___________8_________1______________1

    GİH_____ŞOFÖR____________________5_________1______________1

    GİH_____ŞOFÖR____________________7_________1______________1

    TH______TEKNİSYEN________________4_________1______________1

    YH______HİZMETLİ________________11_________1______________1

    YH______HİZMETLİ________________12_________1______________1

    __ __ __

    TOPLAM 52 0 52

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100