Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAZI VİLAYETLERİN İLGASI VE BAZILARININ BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

    BAZI VİLAYETLERİN İLGASI VE BAZILARININ BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun No: 2197

    Kabul Tarihi : 20/03/1933

    Resmi Gazete Tarihi: 27/05/1933

    Resmi Gazete Sayısı: 2411

    Madde 1 - İçel ve Mersin vilayetleri birleştirilerek, merkezi Mersin olmak üzere "Mersin" vilayeti teşkil edilmiştir. "İçel" Vilayeti merkezi olan Silifke Vilayet merkez kazası mülhakatını ihtiva eden "Silifke Kazası"nın merkezi haline konulmuştur.

    Madde 2 - "Artvin" ve "Rize" Vilayetleri birleştirilerek merkezi "Rize" Kazasının merkezi haline konulmuştur.

    "Yusufeli" Kazası bu günkü teşkilatile "Erzurum" Vilayetine bağlanmıştır.

    Madde 3 - Aksaray Vilayeti lağvolunmuştur. Aksaray kaza haline konularak Arapsun Kazası ile birlikte Niğde Vilayetine ve Şerefli Koçhisar Ankara Vilayetine bağlanmıştır.

    Madde 4 - Niğde Vilayetine tabi Ürgüp Kazası bu günkü teşkilatile Kayseri Vilayetine bağlanmıştır.

    Madde 5 - Hakari Vilayeti lağvolunmuştur. Hakari Kazası haline konularak Gevar Kazasile birlikte Van Vilayetine ve Beytüşşebap Kazası Siirt Vilayetine bağlanmıştır.

    Madde 6 - Cebellibereket Vilayeti lağvolunmuştur. Vilayetin merkez kazası olan "Osmaniye" kazası Bahçe, Dörtyol, Seyhan Kazalarile birlikte Adana Vilayetine ve Islahiye Kazası da Gazi Antep Vilayetine bağlanmıştır. Bu suretle teşekkül eden Adana Vilayetinin ismi merkezi Adana olmak üzere "Seyhan" tebdil olunmuştur.

    Madde 7 - Pazarcık Kazası, Maraş Vilayetinden alınarak Gazi Antep Vilayetine Behisni Kazası Gazi Antep Vilayetinden alınarak Malatya Vilayetin bağlanmıştır.

    Madde 8 - Şebin Karahisarı Vilayeti lağvolunmuştur. Vilayet merkezi olan Şebin Karahisar Kazasının merkezi olmuştur.

    İşbu kaza Aluçra Kazasile birlikte Giresun Vilayetine ve Suşehri, Koyuhisar Kazaları Sivas Vilayetine, Mesudiye kazası da Ordu Vilayetine bağlanmıştır.

    Madde 9 - İşbu ilga, tadil ve teşkilat sebebile iktiza edecek olan hudut, tahvillerinin icrasına Dahiliye Vekili memurdur.

    Madde 10 - İlga edilen vilayetlerdeki memurlar hakkında 788 numaralı Memurin Kanununun 85 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

    Madde 11 - Vilayetlerin lağvi dolayısıyla hususi idarelere ait haklar ve vecibelerin ilhak olunan vilayetlere tefrik ve tevziine ve hususi idare teşkilatı ile diğer muamelelerinin tasfiyesine ve umumi meclislerile daimi encümenlerine ait işlerin tanzimine Dahiliye Vekili mezundur.

    Mülki taksimattaki tebeddül dolayısile hususi idarelere ait olup lağvedilen vilayetler namına mukayyet bulunan gayri menkullerin bulundukları kazanın ilhak edildiği vilayet namına tapu kayıtları ve tasarruf vesikaları harçsız tashih olunur.

    Madde 12 - Yukarı maddeler mucibince yeniden teşkil edilecek altı kazada kullanılacak olan ve merbut (A) işaretli cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memurlara ait teşkilat kadrosu 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine merbut (2) numaralı cetvele ilave olunmuştur.

    Madde 13 - 1452 numaralı kanunun 2 nci maddesine merbut (2) numaralı cetvelin Dahiliye, Maliye, Maarif, Nafıa ve Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekaletleri ile Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü vilayet kısımlarından merbut (B) işaretli cetvelde derece, adet ve maaşları gösterilen memurlar çıkarılmıştır.

    Muvakkat Madde - İlga edilen vilayetlerin meclisi umumi azalarının vazifeleri yeni intihap devresine kadar devam eder. Bu Kanunla birleştirilen vilayetlerin 1933 bütçeleri tasdik edildiği şekilde tatbik olunur.

    Kazalarile birlikte diğer bir vilayetle birleştirilen vilayetlerin daimi encümen azaları iltihak ettikleri vilayetin encümen azalarile birlikte meclisi umuminin içtimaına kadar vazife görürler.

    Kazaları muhtelif vilayetlere dağıtmak suretile ılga edilen vilayetlerini daimi encümenleri mülgadır.

    Madde 14 - Bu Kanun 1 Haziran 1933 tarihinden mutederdir.

    Madde 15- Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Ek

    A - Cetveli

    Derece   Memuriyetin nev'i         Adet   Maaş

    ______   _____________________________   ____   _____

    Maliye Vekaleti

    10   Kaza malmüdürü            3   35

    11   Kaza malmüdürü            3   30

    Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü

    14   Vilayet ve kaza tapu memurları      6   20

    Dahiliye Vekaleti

    7   Birinci sınıf kaymakam         6   55

    14   Birinci sınıf kaza tahrirat katibi      6   20

    19   Birinci sınıf kazalar tahrirat katibi refiki   6   10

    14   Birinci sınıf kaza nüfus memuru      6   20

    19   Nüfus katipleri            6   10

    B - Cetveli

    Derece   Memuriyetin nev'i         Adet   Maaş

    ______   _____________________________   ____   _____

    Maliye Vekaleti

    9   Defterdar            6   40

    12   Merkez malmüdürü         3   25

    14   Varidat müdürü            6   20

    Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü

    13   Yedinci sınıf tapu müdürü         6   22

    Dahiliye Vekaleti

    5   Beşinci sınıf vali            6   80

    11   Beşinci sınıf mektupçu         6   30

    19   Evrak memuru            6   10

    19   Evrak katibi            6   10

    19   İdare heyeti katibi            6   10

    14   Altıncı sınıf nüfus müdürü         6   20

    19   Nüfus katibi            10   10

    Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti

    8   Üçüncü sınıf Sıhhat ve İçtimai      6   45

       Muavenet Müdürleri   

    Maarif Vekaleti

    11   Beşinci sınıf maarif müdürü      6   30

    Nafia Vekaleti

    6   Başmühendis            6   70

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100