Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    KONUT MÜSTEŞARLIĞININ KURULMASI VE ARSA OFİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun No. 4698

    Kabul Tarihi : 28/06/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/07/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24455

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    TANIMLAR

    Madde 2 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    İKİNCİ BÖLÜM : TEŞKİLAT VE GÖREVLER

    KONUT YÜKSEK KURULU

    Madde 3 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    KONUT KOORDİNASYON KURULU

    Madde 4 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    KONUT MÜSTEŞARLIĞI

    Madde 5 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

    Madde 6 - (Mülga madde: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    Madde 7 - 29/04/1969 tarihli ve 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner sermayesi 250 000 000 000 000 (ikiyüzelli trilyon) TL.'dir. Sermayenin tamamı Devlete aittir. Bu sermaye, Bakanlar Kurulu kararı ile dört katına kadar artırılabilir.

    Madde 8 - 1164 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 9 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.

    Madde 9 - 1164 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    Madde 11 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerhler koydurmaya ve/veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapmaya yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.

    Madde 10 - 1164 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

    Ek Madde 4 - Konut Yüksek Kurulu tarafından belirlenen arsa ve konut üretim alanlarında bulunan, mülkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalar bedelsiz olarak Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir.

    Geçici Madde 1 - Müsteşarlığın 2001 Mali Yılı harcamaları Başbakanlık bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

    Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 12 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLER

    (1) SAYILI CETVEL (Mülga cetvel: 31/07/2003 - 4966 S.K./1. md.)

    31/07/2003 kabul tarihli, 07/08/2003 tarih ve 25192 sayılı R.G.de yayımlanan 4966 sayılı Kanunun 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

    (1) SAYILI LİSTE

    Kurumu : Konut Müsteşarlığı

    Teşkilatı : Merkez

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

                   Serbest   Tutulan   

                   Kadro   Kadro   

    Sınıfı   Unvanı         Derecesi   Adedi   Adedi   Toplam

    GİH   Müsteşar            1   1   -   1

    GİH   Müst. Yrd.            1   3   -   3

    GİH   Teftiş Kurulu Başkanı         1   1   -   1

    GİH   APK Daire Başkanı         1   1   -   1

    GİH   I. Hukuk Müşaviri         1   1   -   1

    GİH   Müfettiş               1   3   -   3

    GİH   Hukuk Müşaviri            1   1   -   1

    GİH   Daire Başkanı            1   3   -   3

    GİH   Uzman               1   5   -   5

    GİH   Müfettiş               2   2   -   2

    GİH   Uzman               2   3   -   3

    GİH   Hukuk Müşaviri            3   4   -   4

    GİH   Müfettiş               3   4   -   4

    GİH   Uzman               3   3   -   3

    GİH   Müfettiş               4   2   -   2

    GİH   Müfettiş               5   1   -   1

    GİH   Uzman               6   7   -   7

    GİH   Uzman               7   10   -   10

    GİH   V.H.K.İ.               7   2   -   2

    GİH   V.H.K.İ.               8   4      4

                   Toplam      61      61

    KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

    31/07/2003 - 4966 S. KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ

    Madde 7 - Konut Müsteşarlığına ait (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış ve bu Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir. 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25 inci maddesi uyarınca Konut Müsteşarlığına tahsis edilmiş olup, bu Kanun ile iptal edilerek ekli (2) sayılı listede ihdas edilen kadrolar, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda kullanılır.

    Geçici Madde 1 - Konut Müsteşarlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı , I. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı unvanlı kadrolarda bulunanların görevleri bu Kanunun yayımı tarihinde sona erer. Bunlar en geç bir yıl içerisinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığında durumlarına uygun boş kadrolara atanırlar. Atama işlemi yapılıncaya kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilirler. Bunlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali haklarını almaya devam ederler. Söz konusu personelin, atandıkları yeni kadrolarının aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamının net tutarının, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları toplamı net tutarından az olması halinde, aradaki fark giderilinceye kadar atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

    Bu Kanunun yayımı tarihinde Konut Müsteşarlığına ait kadrolarda bulunanlardan, birinci fıkrada sayılanlar hariç, kadro ve görev unvanı değişmeyenler, bu Kanunla ihdas edilen aynı unvan ve dereceli Bayındırlık ve İskan Bakanlığına ait kadrolara bu Kanunun yayımı tarihinde başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Kadro unvanı değişenler durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kuruluna atanacak olan müfettişlerin, müfettişlik kıdemlerine esas hizmet süreleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulunda geçmiş sayılır.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100