Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU

    POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU

    Kanun No. 4652

    Kabul Tarihi : 25/04/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/05/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24397

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ VE KAPSAM

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türk Polis Teşkilatının en yüksek öğretim kurumu olan Polis Akademisi ve bağlı fakülteler, enstitüler ile polis meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretim ile ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, bu okulların teşkilatlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrenciler ile ilgili esasları düzenlemektir.

    Bu Kanun, Akademi ve buna bağlı eğitim-öğretim kurumlarını, yönetim ve öğretim organlarını, bunların işleyişini, görev, yetki ve sorumluluklarını, eğitim ve öğretim esaslarını ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 2 - Bu Kanunda geçen kavram ve terimler;

    a) Bakan : İçişleri Bakanını,

    b) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını,

    c) Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

    e) Başkan : Polis Akademisi Başkanını,

    f) Başkanlık : Polis Akademisi Başkanlığını,

    g) Dekan : İlgili fakülte dekanını,

    h) Dekanlık : İlgili fakülte dekanlığını,

    ı) Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü: Polis Akademisine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan polis meslek yüksek okul müdürünü,

    i) Yükseköğretim Kurulu: 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 6 ncı maddesine göre oluşturulan Kurulu,

    j) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 11 inci maddesine göre oluşturulan Kurulu,

    k) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, Polis Akademisi, harp okulları ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, konservatuvarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,

    l) Polis Akademisi: Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yüksek öğretim kurumunu,

    m) Enstitü: Başkanlığa bağlı olarak ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunan ve öğretim elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumunu,

    n) Güvenlik Bilimleri Fakültesi: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen yüksek öğretim kurumunu,

    o) Bölüm: Akademinin eğitim ve öğretiminde, teşkilatın hizmet konularına göre amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden bilim, teknik ve uygulama dallarından oluşan eğitim, araştırma ve uygulama yapan akademik birimi,

    ö) Anabilim Dalı: Bölümü oluşturan ve en az bir bilim dalını kapsayan eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimi,

    p) Bilim Dalı: Anabilim dalı içinde eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma yapan akademik birimi,

    r) Polis Meslek Yüksek Okulu: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan yüksek öğretim kurumunu,

    s) Öğretim Elemanları: Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında görevli öğretim üye ve yardımcıları ile öğretim görevlileri ve okutmanları,

    ş) Öğretim Üyeleri: Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında devamlı veya geçici olarak görevlendirilen Türk ya da yabancı uyruklu veya emniyet hizmetleri sınıfından profesör, doçent ve yardımcı doçentleri,

    1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişiyi,

    2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişiyi,

    3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişiyi,

    t) Öğretim Görevlisi: Geçici veya sürekli olarak görevlendirilen ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanını,

    u) Okutman: Geçici veya sürekli olarak görevlendirilen eğitim-öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanını,

    ü) Öğretim Yardımcıları: Polis yüksek öğretim kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarını,

    1) Araştırma Görevlileri: Polis yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme, uygulama ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarını,

    2) Uzmanlar: Eğitim-öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir faaliyetle belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarını,

    3) Çeviriciler: Sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalıştırılan öğretim yardımcılarını,

    4) Eğitim-Öğretim Planlamacıları: Eğitim-öğretim planlaması ile görevli öğretim yardımcılarını,

    v) Diğer kavram ve terimler: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili olan diğer kavram ve terimleri, İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    AKADEMİNİN KURULUŞ, AMAÇ, GÖREV VE ANA İLKELERİ

    Madde 3 - Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim yapmak, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere bilimsel özerkliğe sahip ve bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bir yüksek öğretim kurumu olarak Polis Akademisi kurulmuştur.

    Akademinin görevi, bu Kanunda belirtilen amaç, nitelik ve Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarına uygun olarak:

    a) Temel bilimler ve sosyal bilim alanlarından birinde lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyetten sonra verilecek görevleri yapabilecek, emrindeki personeli veya birimi eğitebilecek ve yönetebilecek düzeyde Emniyet Teşkilatına amir ve yönetici yetiştirmek,

    b) Başkanlığın bünyesinde kurulacak fakülte, enstitü veya enstitülerde emniyet hizmetleri sınıfından en az lisans düzeyinde eğitim-öğretim görmüş amir ve yöneticilerle, aynı eğitim ve öğretim düzeyindeki diğer kişilere, ilgili bilim dallarında lisans üstü eğitim ve öğretim vermek,

    c) Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan polis meslek yüksek okullarında, polis memuru yetiştirilmesini sağlamaktır.

    Akademideki eğitim-öğretimin plan ve programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur:

    a) Öğrencilere Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve mesleki değerlerin kazandırılması sağlanır.

    b) Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere milli birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.

    c) Eğitim-öğretim plan ve programları çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve Teşkilatın ihtiyaçlarına ve ayrıca öğrencinin lisans üstü düzeyde eğitim ve öğretim almasına imkan sağlayacak şekilde hazırlanır. Sürekli olarak geliştirilen bu plan ve programların koordinasyonu Genel Müdürlükçe yapılır.

    d) Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretimdeki verimliliklerinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Başkanlığın önerileri ile Genel Müdürlükçe planlanır ve gerçekleştirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : AKADEMİNİN ORGANLARI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    ORGANLAR

    Madde 4 - Akademinin eğitim-öğretim ve yönetim işleri;

    a) Başkan,

    b) Dekan,

    c) Akademi Yönetim Kurulu,

    d) Enstitü Müdürü,

    e) Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu,

    f) Bilimsel Denetleme Kurulu,

    g) Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü,

    h) Fakülte Öğretim Kurulu,

    ı) Fakülte Yönetim Kurulu,

    i) Disiplin Kurulları,

    j) Genel Yönetim Birimleri,

    Tarafından yürütülür. Hizmetin gerektirdiği hallerde, diğer birim ve kurullar teşkil edilebilir. 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu uyarınca gerekli hallerde başka fakülteler kurulabilir.

    BAŞKAN, DEKAN, ENSTİTÜ VE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜ

    Madde 5 - Başkan; akademi, fakülte, enstitü, polis meslek yüksek okulları ve bağlı birimlerinin bütün faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden sorumludur.

    Başkan profesör ise kendisi, değilse Başkanın görevlendireceği bir profesör Üniversitelerarası Kurulun üyesidir.

    Dekan, akademideki lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan fakültelerin faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden Başkana karşı sorumlu profesördür.

    Enstitü müdürü, enstitüdeki bütün idari ve bilimsel faaliyetlerin yönetim, denetim ve gözetiminden Başkana karşı sorumlu öğretim üyesidir.

    Polis meslek yüksek okulu müdürü, okulun eğitim-öğretim, disiplin, yönetim ve diğer hizmetlerini yürütmede Başkana karşı sorumlu kişidir.

    AKADEMİ BAŞKANI, DEKAN, ENSTİTÜ MÜDÜRÜ VE YARDIMCILARI İLE POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRÜNÜN ATANMASI

    Madde 6 - Başkan en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip birinci sınıf emniyet müdürlerinden veya profesör öğretim üyelerinden, Genel Müdürün teklifi, Bakanın uygun görmesi üzerine dört yıllığına, müşterek kararname ile atanır.

    Dekan, Başkanın teklifi, Genel Müdürün uygun görmesi üzerine Bakan tarafından gösterilecek üç profesör arasından Yüksek Öğretim Kurulunca üç yıllığına atanır.

    Başkana yardımcı olmak üzere üç, dekana yardımcı olmak üzere iki yardımcı atanır. Başkan yardımcılarından birisi eğitim işlerinden sorumlu olmak üzere öğretim üyelerinden, diğerleri ise birinci sınıf emniyet müdürlerinden; Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır. Dekan yardımcılarının ise birisi öğretim üyelerinden, dekanın önerisi Başkanın uygun görmesi üzerine Genel Müdürün onayı ile atanır, diğeri ise birinci sınıf emniyet müdürlerinden, Genel Müdürün teklifi Bakanın onayı ile atanır.

    Enstitü müdürü ve iki yardımcısı öğretim üyelerinden, Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi üzerine Bakanın onayı ile atanır.

    Polis meslek yüksek okulu müdürü birinci sınıf emniyet müdürlerinden üç yıllığına Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanır.

    AKADEMİ YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE GÖREVLERİ

    Madde 7 - Başkanın başkanlığında, dekan, enstitü müdürü, Başkanın polis meslek yüksek okulu müdürleri arasından seçeceği beş, öğretim elemanları arasından seçeceği bir üyeden oluşur.

    Akademi Yönetim Kurulu Akademinin idari faaliyetlerinde;

    a) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,

    b) Akademinin bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,

    c) Eğitim-öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak,

    d) Başkanın Akademi yönetimi ile ilgili olarak Kurula getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görüşerek karara bağlamak,

    e) Bu Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak, İle görevlidir.

    EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÜKSEK KURULU

    Madde 8 - Kurul, Başkanın başkanlığında, dekan, enstitü müdürü, Başkanın görevlendireceği üç polis meslek yüksek okulu müdürü ve bölüm başkanlarından oluşur. Başkanın bulunmadığı hallerde Kurula akademik yönden en kıdemli üye başkanlık eder. Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde de Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu kendiliğinden toplantıya çağırabilir.

    Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu Genel Müdürlükçe belirlenen temel esaslar doğrultusunda; Akademinin eğitim ve öğretimi ile ilgili uygulama ve geliştirmeye yönelik usul ve esasları tespit eden, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında kararlar alan, Akademi, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarının bütününü ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönerge ihtiyaçları ile mevcut mevzuatın uygulanmasından doğan hususları inceleyip Genel Müdürlüğe görüş bildiren, yıllık eğitim-öğretim programının uygunluğu hususunu ve eğitim-öğretim programlarında ortaya çıkabilecek sorunları görüşüp karara bağlayan en yüksek eğitim ve öğretim organıdır.

    BİLİMSEL DENETLEME KURULU

    Madde 9 - Kurula, her bölümdeki öğretim elemanları tarafından, bölümde en üst akademik kariyere sahip öğretim üyeleri arasından, bir yıl için gizli oyla biri asıl, diğeri yedek olmak üzere iki üye seçilir. Seçilen asıl üyeler arasından kıdemce en büyük olan bu Kurula başkanlık eder.

    Bu Kurul öğretim faaliyetlerinin ve öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmesi ve öğretim elemanlarının eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetlerinin denetimini yapar. Kurul denetim sonuçlarını her yıl bir rapor ile Başkana bildirir. Bu Kurul bilimsel denetleme faaliyeti için gerek görüldüğünde Genel Müdür ya da Başkan tarafından görevlendirilebilir.

    POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARININ KURULUŞ, ÖĞRENCİ KAYNAKLARI VE ÖĞRETİM SÜRESİ

    Madde 10 - Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere; Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Polis Akademisine bağlı, ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan polis meslek yüksek okulları açılır.

    Polis meslek yüksek okullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını kazanan ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu kadar genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları arasından yapılacak özel yetenek sınavında başarılı olanlar alınır.

    Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

    İki yıllık eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayamayanlar ile sağlık ve disiplin yönünden polis olamayacağına yetkili kurullarca karar verilenlerin okulla ilişiği kesilir.

    Polis meslek yüksek okulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.

    Öğrenimlerini süresi içerisinde başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Teşkilatı kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar.

    BAŞKAN VE DEKANIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 11 - Akademi Başkanı;

    a) Öğrencilerin 3 üncü maddede belirtilen ana ilkeler doğrultusunda ve polislik mesleğinin gerektirdiği disiplin anlayışı içerisinde yetiştirilip yetiştirilmediği konusunda dekanı denetlemek,

    b) Öğretim bölümleri ile yönetim birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak ve Akademinin tüm yönetim işlerini yürütmek,

    c) Akademi birimleri ve öğretim elemanları dahil her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

    d) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Akademinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında dekandan aldığı rapora, varsa görüşlerini de eklemek suretiyle Genel Müdürlüğe vermek,

    e) Akademinin, fakültenin, enstitünün ve polis meslek yüksek okullarının yatırım programlarını ve bütçe tekliflerini, kadro ihtiyaçlarını Genel Müdürlüğe bildirmek ve verilecek emirler doğrultusunda uygulamak,

    f) Gerekli gördüğü hallerde Akademide görevli öğretim elemanlarının Akademideki görevlerine son verilmesi veya görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe teklifte bulunmak,

    g) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla belirlenen görevleri yapmak, İle görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kurmaya yetkilidir.

    Başkan, yukarıda belirlenen görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinde, gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde, sonuçlarının alınmasında Genel Müdüre karşı birinci derecede sorumludur.

    Fakülte Dekanı;

    a) Öğrencilerin 3 üncü maddede belirlenen ana ilkeler doğrultusunda ve polislik mesleğinin gerektirdiği disiplin anlayışı içerisinde yetiştirilmesini sağlamak,

    b) Yürürlükteki kanun, tüzük ve yönetmelikleri, Genel Müdürlük ve fakülte öğretim kurulunun da önerilerini dikkate alarak fakültenin eğitim ve bilimsel araştırma işlerinin yürütülmesini sağlamak,

    c) Her eğitim-öğretim yılı sonunda fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında Başkana rapor sunmak,

    d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla belirlenen görevleri yapmak,

    İle görevli ve bunlarla ilgili çalışma düzeni kurmaya yetkilidir.

    Dekan, yukarıda belirlenen görevlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinde, gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde, sonuçlarının alınmasında, Başkana karşı birinci derecede sorumludur.

    FAKÜLTE ÖĞRETİM KURULU VE FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE GÖREVLERİ

    Madde 12 - Fakülte öğretim kurulu, dekanın başkanlığında, dekan yardımcıları ile bölüm başkanları ve fakültede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin her birinin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

    Fakülte öğretim kurulu normal olarak her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda toplanır.

    Dekan, gerekli gördüğü hallerde de kendiliğinden bu kurulu toplantıya çağırabilir.

    Fakülte öğretim kurulu;

    a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında görüş bildirmek, öğrencilerin çalışma ve yetişme durumlarına ilişkin tedbirleri görüşmek,

    b) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin genel değerlendirmesini yapmak,

    c) Dekanın uygun gördüğü konuları görüşmek ve karara bağlamak, İle görevlidir.

    Fakülte yönetim kurulu;

    Fakülte yönetim kurulu, dekana yardımcı bir organ olup, dekanın başkanlığında, eğitim işleri ile görevli dekan yardımcısı ile bölüm başkanları ve fakültede görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından fakülte öğretim kurulu tarafından üç yıllık süre için seçilecek birer üyeden oluşur. Bu kurul, dekanın gerekli gördüğü hallerde toplanır.

    Fakülte yönetim kurulu fakültenin idari faaliyetlerinde;

    a) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,

    b) Fakülte öğretim kurulunun eğitim-öğretim ile ilgili olarak tespit ettiği esasları göz önüne almak suretiyle bunların uygulanmasında dekana yardımcı olmak,

    c) Fakültenin bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak,

    d) Eğitim-öğretim çalışmalarını değerlendirmek ve alınacak tedbirler hakkında teklifler hazırlamak,

    e) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve fakülteden çıkarılmaları, Genel Müdürlükçe bildirilecek esaslara göre bölümlere ayrılmaları, eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemler hakkında karar vermek,

    f) Öğretim elemanlarının dersleri ile ilgili raporlarını inceleyerek alınacak tedbirleri karara bağlamak,

    g) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak kurula getireceği yönetime ilişkin diğer işleri görüşerek karara bağlamak, İle görevlidir.

    DİĞER KURULLAR VE GENEL YÖNETİM BİRİMLERİ

    Madde 13 - Akademide, akademik seviyede olmak üzere, fakülte öğretim kurulunun veya Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile başka kurullar teşkil edilebilir.

    Akademinin, bu Kanunla belirlenen ilkelere uygun olarak yönetilebilmesi için Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile hizmetin gerektirdiği genel yönetim birimleri kurulabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : AKADEMİ ÖĞRETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

    BÖLÜM VE ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

    Madde 14 - Fakültede, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun görüşü alınarak, dekanın teklifi, Başkanın uygun görmesi üzerine Genel Müdürün onayı ile bölüm başkanlıkları kurulabilir, birleştirilebilir veya kapatılabilir.

    Bölüm başkanlıkları, öğretim üyeleri ve ikinci sınıf emniyet müdürleri tarafından yürütülür. Öğretim üyesi bölüm başkanları, dekanın teklifi, Başkanın onayı ile, ikinci sınıf emniyet müdürü bölüm başkanları ise Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile en çok üç yıllığına atanır.

    Bölüm başkanları, bölümlerinin her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmaları ile bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    Anabilim dalı içinde yer alan dersleri veren öğretim elemanları, dekanın başkanlığında toplanarak kendi aralarından iki yıl için bir başkan seçerler.

    Anabilim dalı başkanları, o bilim dalına ait her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİ

    ÖĞRENCİ KAYNAĞI, ÖĞRENCİLERİN İSTİHKAKLARI, ÖZLÜK İŞLEMLERİ VE MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE EVLENME YASAĞI

    Madde 15 - Fakültenin esas öğrenci kaynağı polis kolejidir. İhtiyaç halinde, genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim ve ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları arasından yönetmelikle belirtilecek şartları taşıyan öğrenciler de fakülteye alınabilirler.

    İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Akademiye kabul edilmeleri Bakanın onayı ile olur.

    Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim-öğretimi izleyebilecek Türkçe dil yeterliklerinin sınav ile tespit edilmesinden sonra öğretime başlatılır.

    Yabancı uyruklu öğrenciler Akademi öğrencilerine uygulanan kurallara uymakla yükümlüdür.

    Polis Koleji mezunlarından yönetmelikle belirlenecek şartları taşıyanlar ve açılacak sınavda başarılı olanlar, Polis Akademisine bağlı fakültelere denkliği Bakanlıkça belirlenen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına gönderilebilirler. Bunların eğitim, barınma, iaşe, ulaşım ve sağlık giderleri için Genel Müdürlük bütçesinden, tutarı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenecek miktarda ödenek verilir. Bu öğrenciler mecburi hizmet konusunda Polis Akademisine bağlı fakültelerde okuyan öğrencilerin sahip oldukları hak ve yükümlülüklere tabidir.

    Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri ile giriş esas ve şartları yönetmelikle belirlenir.

    Öğrenciler, Akademi bünyesinde ücretsiz iaşe edilir, yatırılır, sağlık giderleri ve yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Devletçe karşılanır.

    Fakülte ve polis meslek yüksek okulu öğrencilerine ayrıca, harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen miktarda harçlık ödenir.

    Öğrencilerin statülerinin gerektirdiği iş ve işlemler Başkanlıkça yürütülür.

    Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında lisans, lisans üstü veya ön lisans eğitimi yapanlar (yabancı uyruklular hariç) her öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmetle yükümlüdürler.

    Bunlardan mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarının dört katını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

    Fakülteye evli öğrenci alınmaz ve öğrenciler öğrenimleri süresince evlenemezler.

    Polis koleji ile ilgili mecburi hizmet yükümlülüğüne ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

    ÖĞRENCİLİK SIFATININ SONA ERMESİ

    Madde 16 - Fakültede öğrenimde bulunan öğrencilerin aşağıdaki hallerde öğrenimlerine son verilir:

    a) Bu Kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek ahlak notu yetersiz olanlar.

    b) Haklarında fakülteden çıkarma cezası verilerek, cezası kesinleşenler.

    c) Öğrenimlerini, bu Kanunla belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamayanlar.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybedenler.

    e) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak Akademide öğrenime devam imkanı kalmadığı Genel Müdürlük sağlık komisyonunca belirlenenler.

    f) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar.

    (c) bendi kapsamına girenler, istekleri halinde, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğin belirleyeceği esaslar uyarınca uygun görülecek polis kadrolarına atanırlar.

    ALTINCI BÖLÜM : DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ

    DİSİPLİN KURULLARI

    Madde 17 - Akademide; Başkanlık Polis Disiplin Kurulu, Fakülte Polis Disiplin Kurulu ve Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulu bulunur.

    Başkanlık Polis Disiplin Kurulu ve Fakülte Polis Disiplin Kurulunun teşkili, çalışma esas ve usulleri Emniyet Teşkilatı mevzuatına tabidir. Enstitülerdeki öğrenci ve diğer personelin disiplin işlerine, Akademideki Başkanlık Polis Disiplin Kurulu bakmakla yetkilidir.

    Akademide ek ders görevlileri ve emniyet hizmetleri sınıfından öğretim elemanları dışındaki kadrolu öğretim elemanlarının disiplin ve ceza işleri hakkında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

    Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulu; öğrencilerin disiplin soruşturmalarını karara bağlamak üzere, dekanın başkanlığında, fakülte öğretim kurulu ile fakülte yönetim kurulunun kendi aralarında seçecekleri ikişer üyeden oluşur.

    Kurul üyelerinin görev süresi, Kurulun vereceği cezalar ve bu cezaların; karşılığı olan olay, tutum ve davranışlar, disiplin cezaları nedeniyle ilişik kesilmesini gerektiren haller ve uygulama esasları ile bu konulara ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

    Polis yüksek öğretim kurumlarındaki öğrenci disiplin kurulunca verilen, fakülteden, enstitülerden ve polis meslek yüksek okullarından çıkarma cezasını gerektiren kararlar Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile, diğer kararlar ise fakülteler için dekanın, enstitüler için başkanın, polis meslek yüksek okulları için ise okul müdürlerinin onayı ile kesinleşir.

    SORUŞTURMA YETKİSİ VE DOĞRUDAN CEZA VERME

    Madde 18 - Başkan, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında görevli ek ders görevlileri dışındaki öğretim elemanları ve diğer personel ile öğrenciler hakkında Akademi içinde veya dışında işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

    Bakan veya Genel Müdür gerekli gördüğü hallerde Akademide görevli emniyet hizmetleri sınıfından öğretim elemanları ile her düzeydeki personel için soruşturma açılmasını isteyebilir veya doğrudan yaptırabilir, Emniyet Teşkilatı mevzuatında belirlenen cezaları doğrudan verebilir.

    Emniyet Teşkilatı mevzuatında eğitim ve öğretim kurumu müdürlerince verilmesi öngörülen cezaları, Başkan da doğrudan vermeye yetkilidir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : EĞİTİM-ÖĞRETİM VE MEZUNİYET

    LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE SÜRESİ

    Madde 19 - Fakültede lisans eğitim-öğretimi bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir:

    a) Ders programları ilk üç sınıfta polis mesleği için gerekli genel bilgileri, son sınıfta Genel Müdürlüğün belirleyeceği türde ihtisas bölümleri için özel bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenir.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türk dili, yabancı dil ve beden eğitimi zorunlu ders olarak verilir. Diğer zorunlu derslerden mesleki ağırlıklı olanlar Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun önerisi ile Genel Müdürlükçe, mesleki olmayan dersler ise fakülte öğretim kurulunun önerisi, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararı ile belirlenir.

    c) Lisans öğretiminde, 11 ve 12 nci maddeler de dikkate alınarak yukarıdaki bentlere göre okutulacak derslerin günlük ve haftalık saatleri, çeşitleri, öğrencilere yaptırılacak seminer ve uygulama çalışmaları, verilecek konferanslar ve bu konulara ilişkin diğer programlar bir yönetmelikle düzenlenir.

    Fakültede öğretim süresi, ders geçme esası ile sekiz yarıyıl, sınıf geçme esası ile dört öğretim yılıdır. Öğrencilere iki yarıyıl veya bir öğretim yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarısız olanlar hakkında, 16 ncı maddenin son fıkrası hükmü uygulanır.

    16 ncı maddenin (e) bendi gereğince sağlık şartları bakımından öğrencilik sıfatını kaybedenlerden, ilişiğinin kesilmesinden itibaren iki yıl içerisinde öğretime devam edebileceği ve aktif polislik yapabileceği sağlık kurulları ve Genel Müdürlük sağlık komisyonunca belirlenenler Akademiye yeniden öğrenci olarak alınabilirler.

    İHTİSAS BÖLÜMLERİNE AYIRMA VE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

    Madde 20 - Dördüncü sınıfa geçen öğrenciler, fakülte yönetim kurulunca, türü ve kontenjan miktarı Genel Müdürlükçe belirlenecek ihtisas bölümlerine ayrılır ve dördüncü sınıfı, ayrıldığı ihtisas bölümünde tamamlarlar.

    Bölümlere ayırma işlemi, ihtisasın özellikleri, öğrencinin geçmiş yıllardaki başarı ve yetenekleri ile öğrencinin isteği göz önünde bulundurularak fakülte yönetim kurulunca yapılır.

    Fakülte öğrencileri öğretim yılı sonunda uygun görülen kamp yerlerinde en az bir, en çok iki ay süre ile esas ve usulleri yönetmelikle belirlenecek mesleki eğitim, atış tatbikatı, fiziki kondisyon çalışmalarına tabi tutulurlar.

    DEVAM-DEVAMSIZLIK VE MEZUNİYET

    Madde 21 - Öğrenciler tüm derslere devam etmek zorundadırlar.

    Öğrencilerden;

    İki yarıyılda veya bir öğretim yılında mazeretsiz olarak yirmi ders gününden fazla eğitim ve öğretime katılmayanlar,

    İdarece kabul edilebilir mazeretleri olsa bile yarıyıl veya öğretim yılının üçte birini aşan sürede devam imkanı bulunmayanlar,

    O yarıyıl veya öğretim yılına ait tüm sınav haklarını kaybederler ve başarısız sayılırlar.

    Fakülteyi başarı ile bitiren öğrencilere lisans diploması verilir ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile tespit edilen rütbedeki amir sınıfına nasbedilerek ihtiyaç duyulan kadrolara atanırlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÖĞRETİM ELEMANLARINA İLİŞKİN ESASLAR

    ÖĞRETİM ELEMANLARI VE GÖREVLERİ

    Madde 22 - Akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilecek personel aşağıda gösterilmiştir:

    a) 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu meslek derecesinde sayılanlar,

    b) Akademi kadrosuna atanacak öğretim elemanları,

    c) İhtiyaç halinde sözleşmeli veya ek ders ücretli olarak görevlendirilen üniversite öğretim üye ve yardımcıları, yüksek öğrenim görmüş meslek mensupları ile diğer kamu görevlileri ve okutacakları ders konusunda uzman olan serbest meslek sahibi kişiler,

    d) Akademide görevli öğretim elemanları, talep halinde; öğretim elemanının isteği ve başkanın onayı ile diğer polis yüksek öğretim kurumlarında veya diğer Türk ya da yabancı yüksek öğretim kurumlarında ek ders vermek üzere, Görevlendirilebilirler.

    Öğretim elemanları;

    a) Bu Kanunda belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak veya yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

    b) Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak,

    c) Ana bilim dalı başkanınca düzenlenecek programa göre öğrencilere gerekli konularda yardım ve rehberlik etmek,

    d) Bu Kanunda belirtilen yetkili kişi ve organlarca eğitim ve öğretim ile ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek, İle görevlidir.

    Akademinin öğretim elemanı kadroları, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilmiştir. Bu Kanuna ekli, "Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı Kadrolarını Gösterir Cetvel"de 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde unvan ve derece değişikliklerini yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI

    Madde 23 - Akademide görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, Akademinin ihtiyaç göstermesi, Genel Müdürün teklifi ve Maliye Bakanlığından alınacak olumlu görüş üzerine, Bakanın onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Bu şekilde sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücret, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Bakanlıkça tespit edilir.

    BİLİMSEL FAALİYETLER

    Madde 24 - Her öğretim dönemi sonunda anabilim dalı başkanları o döneme ait eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını belirten bir raporu ilgili bölüm başkanı aracılığı ile dekana verir. Dekan bu raporu, kendi kanaatini de ekleyerek Başkana sunar. Başkan bunları değerlendirir, kendi yetkileri dahilinde gerekli tedbirleri alır ve bu konulara ilişkin görüş ve teklifleri Genel Müdürlüğe bildirir.

    Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının, verdiği dersler ile yönettiği seminerin, uygulamaların listesini ve işlediği konuların ders notlarını, yurt içinde veya dışında yapılan bilimsel kongrelere sunduğu tebliğlerin ikişer örneğini bağlı olduğu anabilim dalı başkanı aracılığı ile dekana sunmak zorundadır.

    Öğretim elemanlarının bilimsel yayınları, Başkanlık, fakülteler, enstitüler ve Genel Müdürlükte özel olarak arşivlenir. Bu yayınların bir nüshası da Yüksek Öğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezine gönderilir.

    ÖĞRETİM ELEMANLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 25 - Öğretim elemanlarının hak ve yükümlülükleri statülerine göre aşağıda açıklanmıştır :

    a) Öğretim görevlisi olarak görevlendirilen meslek mensupları:

    Rütbelerine göre emsalleri için Emniyet Teşkilatı mevzuatında belirlenen hak ve yükümlülükler bunlar hakkında da uygulanır. Bunlar, il emniyet teşkilatında görevli emsallerine verilen her türlü yan ödeme, tazminat ve fazla çalışma karşılıkları ile başka bir ad altında yapılan ödeme ve haklardan aynen yararlanırlar.

    Bu personel, Genel Müdürlüğün izni ile bilimsel ve mesleki konularda yayın yapabilir ve bu nitelikteki toplantılara katılabilir, tebliğ sunabilir, yayın organlarına ideolojik, yıkıcı ve bölücü nitelikte olmayan yazı yazabilirler.

    b) Kadrolu öğretim elemanları:

    Bu grupta yer alan öğretim elemanları Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır. Bunların görev süreleri, her türlü özlük hakları, akademik unvanlarının yükselmesi ve korunması, emeklilikleri ve izinleri konusunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümleri, bunlar dışında kalan diğer konularda 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri uygulanır.

    Emniyet Teşkilatındaki eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personeline yapılan ek ödemeler bu grupta yer alan personele de aynen verilir.

    c) Emniyet hizmetleri sınıfından olup Akademi ve polis meslek yüksek okullarında görevlendirilen öğretim görevlilerine, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 12 nci maddesine göre hesaplanacak üniversite ödeneği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenecek olan emniyet hizmetleri tazminatının net tutarları arasındaki fark tazminat olarak ödenir.

    Ayrıca, Başkan, başkan yardımcıları, dekan, dekan yardımcıları, enstitü müdürü, müdür yardımcıları, enstitü sekreteri, bölüm başkanları ile polis meslek yüksek okulu müdürleri ve müdür yardımcılarına 2914 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre idari görev ödeneği verilir.

    Başkana rektör, başkan yardımcılarına rektör yardımcılarına ödenmekte olan oranda idari görev ödeneği verilir.

    d) Akademide görevli ek ders ücretliler, sahip oldukları statünün hak ve yükümlülüğünü taşırlar. Bunlara, okuttukları ders sayısına göre Genel Müdürlükçe tespit edilen esaslar ve Bütçe Kanunu hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti verilir.

    e) (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanların yıllık sicil raporlarının düzenlenmesi esasları, Emniyet Teşkilatı mevzuatına uygun olarak yönetmelikle belirlenir.

    Genel Müdür, öğretim elemanları hakkında gerekli gördüğü hallerde ek sicil düzenlemeye yetkilidir. Bu sicil bütün değerlendirmelerde esas alınır.

    ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRME, LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ENSTİTÜLER

    Madde 26 - Akademi, eğitim-öğretim ihtiyaçları için 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda belirtilen esas ve usullere göre yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirebilir.

    Bu amaçla Akademi bünyesinde, Başkanın Bilimsel Denetleme Kurulunun da görüşünü alarak akademinin ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak lisans üstü eğitim-öğretim yapacak enstitüler kurulur.

    Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur.

    Enstitü müdürü, enstitüdeki bütün idari ve bilimsel eğitim faaliyetlerinin yönetim, gözetim ve denetiminden Başkana karşı sorumlu kişidir.

    Enstitü müdürüne, görevi başında olmadığı zaman kendisinin uygun göreceği müdür yardımcılarından birisi vekalet eder.

    Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüde ders veren Akademideki öğretim üyelerinin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri üç üyeden oluşur.

    Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, enstitü sekreteri ve müdürce gösterilecek altı aday arasından, enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

    Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu bu Kanunla fakülte öğretim kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri bilimsel açıdan enstitü için yerine getirirler.

    Bu enstitülerin adları, bölümleri, öğrenci seçimi ile enstitülerde yapılacak lisans üstü eğitim-öğretimin şekli, süresi, programları, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun yüksek öğretim kurumları ile ilgili hükümlerine ve buna dayalı olarak verilen diplomalar, çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

    ENSTİTÜ SEKRETERİ

    Madde 27 - Enstitülerdeki idari personelin ve öğrenci işlerinin tüm yönetim, denetim ve gözetiminden enstitü müdürüne karşı sorumlu kişidir.

    Teşkilattaki ikinci sınıf emniyet müdürleri arasından Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    DENETİM VE SOSYAL HİZMETLER

    Madde 28 - Akademi, Bakanlık ve Genel Müdürlük denetleme elemanlarınca mesleki eğitim, idari ve mali yönden yılda en az bir defa denetlenir. Bilimsel denetim ise 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yapılır.

    Başkanlıkça, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, bu Kanunla öngörüldüğü şekilde iaşe, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin muayene ve tedavilerinin yapılması, sinema ve tiyatro salonları, spor sahaları sağlanması, kantin, çeşitli sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak üniteler ve benzer yerler açılması ve bunlardan öğrencilerin yeterli şekilde yararlanması için gerekli tedbirler alınır.

    Akademide, öğrencilerin şahsi ve ailevi sorunlarını çözümlemek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurulur.

    DÖNER SERMAYE

    Madde 29 - Akademide ilgili bölümlerin isteği üzerine, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun önerisi, Başkanın olumlu görüşü ve Genel Müdürün onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir. Genel Müdürün önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile sermaye artırılabilir. Döner sermaye, kurum bütçesine konulacak ödenekler, ayni yardımlar, faaliyet sonucu elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşur. Ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermayeye ulaşıncaya kadar dönem sonu karları sermayeye mahsup edilir.

    Ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermayeye ulaştıktan sonra, kalan karlar ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

    Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, sermaye limiti, işletme ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi usul ve esasları, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun onayı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.

    Döner sermaye işletmesi, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunlarına tabi değildir.

    Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde görevli personele bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat ve ödenek tutarının %100'ünü aşmamak üzere dağıtılacak ek ödemenin usul ve esasları Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

    YÖNETMELİKLER

    Madde 30 - Aşağıdaki hususlar;

    a) Akademinin yönetim birimlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usulleri,

    b) Fakülte, enstitü ve polis meslek yüksek okullarında ders veren ek ders ücretli öğretim elemanlarının görevlendirilmelerinin esas ve usulleri,

    c) Akademiye alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, istenecek belgeler, kayıt, sınav ve kabul işlemlerine ait esas ve usulleri,

    d) Fakülte öğrencilerinin uygulama eğitimlerinin yeri, zamanı, süresi ve ne şekilde yapılacağının esas ve usulleri,

    e) Fakültede öğretim sürelerinin tespiti, dönemlere ayrılması, dinlenme izinleri, sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin ilkeler, başarı durumu, okuma hakkının kullanılmış sayılacağı haller, not düzeni ve bu konulara ilişkin diğer hususlar,

    f) Polis meslek yüksek okullarının kuruluş, çalışma, disiplin ve eğitim-öğretim esasları ile bu okullara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, yapılacak sınavlarla, enstitünün kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar ve diğer hususlar,

    g) Polis yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin okul içinde ve dışında giyecekleri kıyafetlere ilişkin esaslar,

    Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Ancak akademik konularla ilgili yönetmeliklerde Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun da görüşü alınır.

    Madde 31 - 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen görev unvanlarına; ikinci meslek derecesinde, "Akademi başkan yardımcısı, dekan yardımcısı, polis meslek yüksek okulu müdürü", üçüncü meslek derecesinde, "enstitü sekreteri, polis meslek yüksek okulu müdür yardımcısı, öğretim görevlisi, emniyet müdürü APK uzmanı", dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu meslek derecelerinde, "öğretim görevlisi" ibareleri eklenmiş, üçüncü meslek derecesinde sayılan Akademi Başkan yardımcısı unvanı çıkarılmıştır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN VE DEĞİŞTİRİLEN KANUN HÜKÜMLERİ

    Madde 32 - 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesinin iki, üç, dört ve beşinci fıkraları ile 29/07/1993 tarihli ve 490 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 28/11/1984 tarihli ve 3087 sayılı Polis Yükseköğretim Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı cetvele "İl Emniyet Müdürü" ibaresinden önce gelmek üzere "Polis Akademisi Başkanı" ibaresi eklenmiştir.

    GEÇİCİ MADDELER

    Geçici Madde 1 - Mevcut polis okullarından polis meslek yüksek okullarına dönüştürülmeyenlerden Genel Müdürlükçe uygun görülenler, hizmet içi eğitim amacıyla polis eğitim merkezi olarak kullanılabilir.

    Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dönemde başlar.

    Polis meslek yüksek okullarında eğitim-öğretim başlayıncaya kadar mevcut polis okullarında eğitim-öğretime devam olunur.

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce polis okuluna giriş sınavlarında başarılı olmuş ancak çeşitli mazeretleri nedeniyle Polis Okulunda öğrenime başlayamamış veya mazeretleri nedeniyle eğitimlerine ara verilenlerle halen Polis Okullarında öğrenime devam eden öğrencilerin kazanılmış hakları saklı kalır.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvellerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir. Bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmıştır.

    Bu Kanuna ekli (3) sayılı cetvelde yer alan kadrolar polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretime başladığı tarihte hiç bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış sayılır.

    Geçici Madde 3 - Bu Kanun ile yapılan yeni düzenlemeler sebebiyle kadro ve görev unvanları değişmeyenler, bu Kanunla ihdas edilen kadrolara atanmış sayılırlar.

    Polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretime başladığı tarih itibariyle görevde bulunan ve bu Kanun ile kadro ve görev unvanları değiştirilen veya kaldırılan polis okulu müdürü, polis okulu müdür yardımcısı ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil öğretmenler yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları, polis meslek yüksek okullarının eğitim-öğretime başladığı tarihi takip eden altı ayı geçmemek üzere, şahıslarına bağlı olarak devam eder.

    Akademi kadrolarına dekan, enstitü müdürü ve polis meslek yüksek okulu müdürleri atanıncaya kadar, Akademi yönetim kurulu; Başkanın başkanlığında, eğitim ve öğretim işleriyle görevli başkan yardımcısı ile bölüm başkanlarından oluşur.

    Geçici Madde 4 - Bu Kanunun 25 inci maddesinin (c) bendi hükmü yerine 31 Aralık 2008 tarihine kadar aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:

    Polis Akademisi Başkanı, başkan yardımcıları, dekan yardımcısı, enstitü sekreteri, bölüm başkanları, şube müdürleri, polis meslek yüksek okulu müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile emniyet hizmetleri sınıfından olup polis yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen öğretim elemanlarına, almakta oldukları emniyet hizmetleri tazminatının, kadrolu öğretim elemanlarına da almakta oldukları üniversite ödeneğinin % 30'u oranında ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce polis enstitüsünün yüksek öğrenim kısmı ile Polis Akademisinden mezun olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    Madde 33 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 34 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    EKLER

    POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINI GÖSTERİR CETVEL

    KURUMU : Emniyet Genel Müdürlüğü

    TEŞKİLAT: Taşra

    İHDAS EDİLEN KADROLAR

    Serbest

    Sınıfı Unvanı Derece Kadro Toplam

    ---------- -------------------    ------ ------- ------

    Aka. Kadro Profesör 1 49 49

    Aka. Kadro Doçent 1 30 30

    Aka. Kadro Doçent 2 30 30

    Aka. Kadro Doçent 3 23 23

    Aka. Kadro Yardımcı Doçent 3 30 30

    Aka. Kadro Yardımcı Doçent 4 25 25

    Aka. Kadro Yardımcı Doçent 5 32 32

    Aka. Kadro Yardımcı Doçent 6 32 32

    Aka. Kadro Öğretim görevlisi 1 15 15

    Aka. Kadro Öğretim görevlisi 2 15 15

    Aka. Kadro Öğretim görevlisi 3 15 15

    Aka. Kadro Öğretim görevlisi 4 15 15

    Aka. Kadro Öğretim görevlisi 5 15 15

    Aka. Kadro Öğretim görevlisi 6 15 15

    Aka. Kadro Öğretim görevlisi 7 15 15

    Aka. Kadro Okutman 1 25 25

    Aka. Kadro Okutman 2 15 15

    Aka. Kadro Okutman 3 15 15

    Aka. Kadro Okutman 4 15 15

    Aka. Kadro Okutman 5 10 10

    Aka. Kadro Okutman 6 15 15

    Aka. Kadro Okutman 7 15 15

    Aka. Kadro Uzman 1 5 5

    Aka. Kadro Uzman 2 5 5

    Aka. Kadro Uzman 3 5 5

    Aka. Kadro Uzman 4 5 5

    Aka. Kadro Araştırma görevlisi 4 35 35

    Aka. Kadro Araştırma görevlisi 5 7 7

    Aka. Kadro Araştırma görevlisi 6 5 5

    Aka. Kadro Araştırma görevlisi 7 7 7

           ------- ------

    TOPLAM     540 540

    1 SAYILI CETVEL

    KURUMU : Emniyet Genel Müdürlüğü

    TEŞKİLAT: Taşra

    İHDAS EDİLEN KADROLAR

        Serbest

    Sınıfı Unvanı         Derece Kadro Toplam

    ---------- --------------------------------       ------ ------- ------

    E.H.S. Akademi Başkanı        1 1 1

    E.H.S. Akademi Başkan Yrd.     1 2 2

    E.H.S. Dekan Yardımcısı        1 1 1

    E.H.S. Bölüm Başkanı        1 4 4

    E.H.S. Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1 15 15

    E.H.S. Polis Meslek Yüksekokulu Md.Yrd. 1 45 45

    E.H.S. Enstitü Sekreteri 1 1 1

    E.H.S. Polis Eğitim Merkezi Müdürü 1 10 10

    E.H.S. Polis Eğt.Mrk.Md.Yrd. 1 20 20

    E.H.S. Emniyet Md. (Öğretim Görevlisi) 1 270 270

    E.H.S. Emniyet Amiri (Öğretim Görevlisi) 2 30 30

    E.H.S. Başkomiser (Öğretim Görevlisi) 2 15 15

    E.H.S. Başkomiser (Öğretim Görevlisi) 3 15 15

    E.H.S. Komiser (Öğretim Görevlisi) 3 15 15

    E.H.S. Başkomiser (Öğretim Görevlisi) 4 15 15

    E.H.S. Komiser (Öğretim Görevlisi) 4 15 15

    E.H.S. Komiser (Öğretim Görevlisi) 5 15 15

    E.H.S. Komiser (Öğretim Görevlisi) 6 15 15

    E.H.S. Komiser Yrd. (Öğretim Görevlisi) 6 15 15

    E.Ö.H.S. Öğretmen 2 3 3

    E.Ö.H.S. Öğretmen 3 3 3

    E.Ö.H.S. Öğretmen 4 3 3

    E.Ö.H.S. Öğretmen 5 3 3

    E.Ö.H.S. Öğretmen 6 3 3

    E.Ö.H.S. Öğretmen 7 5 5

    ------- ------

    TOPLAM 539 539

    (1) SAYILI CETVEL

    KURUMU : Emniyet Genel Müdürlüğü

    TEŞKİLAT: Yurtdışı

    İHDAS EDİLEN KADROLARIN

    Serbest Tutulan

    Kadro Kadro

    Sınıfı Unvanı Derece Adedi Adedi Toplam

    ------ ------- ------ ------- ------- ------

    G.İ.H. Müşavir 1 15 15

    ------- ------

    TOPLAM 15 15

    2 SAYILI CETVEL

    KURUMU : Emniyet Genel Müdürlüğü

    TEŞKİLAT: Taşra

    İPTAL EDİLEN KADROLARIN

    Serbest

    Kadro

    Sınıfı Unvanı Derece Adedi Toplam

    ---------- ------------------------ ------ ------- ------

    Aka. Kadro Profesör 1 4 4

    Aka. Kadro Doçent 1 4 4

    Aka. Kadro Doçent 2 2 2

    Aka. Kadro Doçent 3 2 2

    Aka. Kadro Yardımcı Doçent 3 10 10

    Aka. Kadro Yardımcı Doçent 4 5 5

    Aka. Kadro Yardımcı Doçent 5 6 6

    Aka. Kadro Yardımcı Doçent 6 2 2

    Aka. Kadro Okutman 1 22 22

    Aka. Kadro Okutman 2 3 3

    Aka. Kadro Okutman 3 5 5

    Aka. Kadro Okutman 4 2 2

    Aka. Kadro Okutman 5 2 2

    Aka. Kadro Araştırma Görevlisi 4 29 29

    Aka. Kadro Araştırma Görevlisi 5 10 10

    Aka. Kadro Araştırma Görevlisi 6 1 1

    Aka. Kadro Araştırma Görevlisi 7 1 1

    E.H. Polis Akademisi Başkanı 1 1 1

    E.H. Polis Akademisi

    Başkan Yardımcısı 1 3 3

    E.H. Bölüm Başkanı 1 4 4

    E.Ö.H. Öğretmen 2 3 3

    E.Ö.H. Öğretmen 3 3 3

    E.Ö.H. Öğretmen 4 3 3

    E.Ö.H. Öğretmen 5 3 3

    E.Ö.H. Öğretmen 6 3 3

    E.Ö.H. Öğretmen 7 5 5

    Y.H. Çarşı ve Mahalle Bekçisi 10 15 15

    ------- ------

    TOPLAM 153 153

    3 SAYILI CETVEL

    KURUMU : Emniyet Genel Müdürlüğü

    TEŞKİLAT: Taşra

    İPTAL EDİLEN KADROLARIN

    Serbest

    Kadro

    Sınıfı Unvanı Derece Adedi Toplam

    ------ ------------------------ ------ ------- ------

    E.H. Öğretmen 1 293 293

    E.H. Polis Okulu Müdürü 1 25 25

    E.H. Polis Okulu Müdür Yard. 1 69 69

    ------- ------

    TOPLAM 387 387

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100