Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNU

    TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ TEŞKİLAT KANUNU

    Kanun Numarası: 2919

    Kabul Tarihi: 13/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195

    AMAÇ:

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının; kuruluşunu, görevlerini ve yönetimi esaslarını düzenlemektir.

    KURULUŞ:

    Madde 2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği; üç Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşavirliği, (Ek ibare: 29/11/2006 - 5559/1 md.) Satınalma Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Genel Sekreter İdari Şubesi, Sivil Savunma Uzmanlığı, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünden meydana gelir.

    Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Müşavirler görev yönünden doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına, idari yönden ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine bağlıdır.

    Genel Sekreter Yardımcılarına bağlı birimler aşağıda gösterilmiştir.

    A) Genel Sekreter Yasama Hizmetleri Yardımcısı

    1.Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

       (a) İdari Şube Müdürlüğü

       (b) Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü

       (c) Bütçe Müdürlüğü

       (d) Tutanak Müdürlüğü

       (e) Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü

       (f) Basımevi Müdürlüğü

        (g) (Ek ibare: 29/11/2006 - 5559/1 md.) Araştırma Merkezi Müdürlüğü

    2. (Değişik ibare: 29/11/2006 - 5559/1 md.) İletişim Daire Başkanlığı

       (a) Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü

       (b) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

       (c) Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü

        (d) (Ek ibare: 29/11/2006 - 5559/1 md.) Televizyon Müdürlüğü

    B) Genel Sekreter İdari Hizmetler Yardımcısı

    1. Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı

       (a) İdari Şube Müdürlüğü

       (b) Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü

       (c) Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü

        (d) (Değişik ibare: 29/11/2006 - 5559/1 md.) Muhasebe Müdürlüğü

    2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

       (a) İç Hizmetler Müdürlüğü

       (b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

       (c) Baştabiplik

       (d) Ulaştırma Şube Müdürlüğü

    C) Genel Sekreter Teknik Hizmetler Yardımcısı

    1.Teknik Daire Başkanlığı

       (a) İşletme ve Yapım Müdürlüğü

       (b) Park ve Bahçeler Müdürlüğü

        (c) (Ek ibare: 29/11/2006 - 5559/1 md.) Bilgi İşlem Müdürlüğü

    2. Milli Saraylar Daire Başkanlığı

       (a) İdari Şube Müdürlüğü

        (b) (Ek ibare: 29/11/2006 - 5559/1 md.) Bilgi İşlem Müdürlüğü

        (c) (Ek ibare: 29/11/2006 - 5559/1 md.) Tanıtım ve Tahsisler Şube Müdürlüğü

       (d) Teknik ve Destek Hizmetleri Grup Başkanlığı

       (e) Saray ve Köşkler Grup Başkanlığı

    Madde 3 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Anayasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen yetki ve görevlerin ifasında; Başkanlık Divanına, komisyonlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine her türlü idari desteği sağlamak.

    b) Komisyonlarda görevli raportörler marifetiyle; kanun tasarı ve tekliflerini komisyonlara takdim etmek, komisyon raporlarını hazırlamak, talep halinde milletvekillerince verilen prensipler çerçevesinde kanun teklifi taslaklarını hazırlamak.

    c) Tutanak ve basım hizmetleri ile doküman ve bilgi sağlama hizmetlerini yapmak.

    d) Türkiye Büyük Millet Meclisi tesislerini her an hizmete hazır bulundurmak, bakım ve onarımlarını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının vereceği genel direktifler çerçevesinde güvenlikle ilgili faaliyetleri düzenlemek ve koordine etmek.

    e) Milletvekillerini ve Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarında görevli personelin; personel, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

    f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Sayıştayın bütçe ve mali işlemlerini düzenlemek ve yürütmek.

    g) Türkiye Büyük Millet Meclisinin evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

    h) Türkiye Büyük Millet Meclisinin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek.

    i) Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde bulunan milli saray, köşk, kasır ve müştemilatının bakım, onarım ve muhafazası ile ilgili hizmetleri yapmak.

    j) Cumhurbaşkanının Anayasada belirtilen yasama ile ilgili olan görevlerinin yerine getirilmesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile koordinasyonda bulunmak.

    k) Verilecek diğer görev ve hizmetleri yapmak.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri; görevlerinin yürütülmesinden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, genel sekreterlik teşkilatının amiridir. Yetkilerinin bir kısmını yardımcılarına devredebilir.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine yokluğunda uygun göreceği Genel Sekreter Yardımcısı vekalet eder.

    PERSONEL HÜKÜMLERİ:

    Madde 4 - (Değişik madde: 21/12/1989 - 3594/1 md.)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatının kadroları ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu kadrolarda çalışan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun istisnai memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır.

    Yasama faaliyetiyle ilgili idari hizmetleri yürüten uzman, uzman yardımcısı ve raportörlerle stenograflar, yükseköğrenim görmüş kişiler arasından özel yarışma sınavı ile alınırlar. Bunlarda aranacak nitelikler, hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi ilerlemeleri ile istisnai memurluklara atanacaklarda aranacak özel şartlar ve atamalarda uygulanacak esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

    (Ek fıkra: 29/11/2006 - 5559/2 md.) Özel yarışma sınavına tâbi tutulmak suretiyle alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzman Yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi Uzmanlığına atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.

    ATAMA ESASLARI:

    Madde 5 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Özel Müşavirler ile Özel Kalem Müdürü doğrudan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatının diğer personeli ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin teklifi üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından atanır.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı atama yetkisinin uygun göreceği kısmını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine devredebilir.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği teşkilatı kadrolarında görevli personel, atamalarında belirtilen aynı usulle görevden alınır.

    Genel Sekreterlik teşkilatı kadrolarındaki görevli personelden herhangi bir personelin diğer - kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ihtiyaç duyulması halinde; atamaya ilişkin talep Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Başbakanlığa bildirilir. Başbakanlık personelin atanacağı kadro görevini tespit eder. İlgili kuruluşlar atama işlemlerini genel hükümlere göre yaparlar,

    (Beş ve altıncı fıkralar Mülga: 21/12/1989 - 3594/3 md.)

    KADROLAR:

    Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı bu Kanuna bağlı cetvellerde belirtilen kadro sayısı ile sınırlı kalmak şartıyla, yılda bir defa kadro derecelerinde gerekli değişikliği yapabilir.

    Çeşitli kanunlarda Bakanlar Kurulu kararına lüzum gösterilen hususlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ile ilgili olanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı kararları ile yürütülür.

    EMNİYET VE DİĞER KOLLUK HİZMETLERİ:

    Madde 7 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, sorumluluğuna tahsis edilmiş; bütün bina, tesis, eklenti ve arazinin emniyeti ve diğer kolluk hizmetleri için Genelkurmay Başkanlığınca askeri bir birlik ve İçişleri Bakanlığınca bir polis kuvveti tahsis edilir.

    Bu suretle tahsis edilen kuvvetlere emniyet ve diğer kolluk hizmetleri ile ilgili görevler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilir.

    MALİ YÖNETİM:

    Madde 8 - (Değişik madde: 29/11/2006 - 5559/3 md.)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını izler, gözetir ve denetler.

    Genel Sekreter, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin stratejik planı ve bütçesinin hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına karşı sorumludur.

    Madde 9 - Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen askeri kuvvetin; ulaştırma, barınma, yakacak, akaryakıt veya elektrik, su ve havagazı, döşeme, demirbaş, büro makineleri ile demirbaşların bakım ve onarım ihtiyaçları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından, özlük hakları dahil diğer her türlü ihtiyaçları bağlı bulundukları kuvvetlerce karşılanır.

    İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen emniyet birliğinin kadrosundaki görevli emniyet personelinin aylık ve ödenekleri ile diğer mali sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmeye devam olunur. Bunlara verilecek ek ödeme ve sosyal yardımlar Başkanlık Divanınca Türkiye Büyük Millet Meclisindeki emsali kadro personeline tatbik edilen esaslara göre tespit edilir.

    Madde 10 - (Değişik madde: 05/04/1988 - 3424/1 md.; Mülga madde: 05/07/1991-KHK-433/16 md.; Yeniden düzenlenen madde: 20/01/1992-KHK-478/2 md.)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilatı kadrolarında çalışan memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil),

    a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara %20'sini,

    b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara %25'ini,

    c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara %30'unu,

    d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara %35'ini,

    geçmemek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tesbit edilecek usul ve esaslar çerçevesinde her ay aylıkla birlikte, gelir vergisine tabi olmaksızın, peşin olarak fazla çalışma ücreti ödenir.

    Madde 11 - Komisyonlarda görevli raportörlerden sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ücret ve sair hakları genel uygulama çerçevesinde Başkanlık Divanınca kararlaştırılır.

    KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMESİ:

    Madde 12 - (Değişik madde: 21/12/1989 - 3594/4 md.)

    Genel ve Katma bütçeli dairelerle iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunlara bağlı kuruluş ve müesseselerde çalışanlar, kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Başkanlığın bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu personel ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Bu personelin Türkiye Büyük Meclisinde çalıştıkları süre, varsa mecburi hizmetlerine sayılır.

    Bu madde hükmüne göre çalışanlara Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında çalıştıkları süre, karşılığında herhangi bir mecburi hizmet yükletilmez.

    Birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatında görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek personel, (Emniyet hizmetleri sınıfında görevli olup Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürekli görevle görevlendirilenler dahil) Türkiye Büyük Millet Meclisi personeline uygulanan fazla çalışma, özel hizmet tazminatı ve sağlık hizmetlerine ilişkin hükümlerden usulüne göre faydalandırılır. Ayrıca, kurumlarından farklı olarak ödenen zam ve tazminatlarla emsali Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin almakta olduğu zam ve tazminat miktarları kurumlarında ödenen zam ve tazminatlardan fazla ise aradaki fark Türkiye Büyük Millet Meclisince ödenir.

    Madde 13 - (Değişik madde: 14/07/2004 - 5217 S.K./24.mad) *1* *2* Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı saray, köşk, kasır ve fabrikalardan sağlanan her türlü gelirler ile bunların bakım ve onarımı için yapılan şartlı bağışlar ve yardımlar Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bir kamu bankasında açılacak hesaba yatırılır. Bu hesapta toplanan tutarlar nemalandırılabilir. Hesapta toplanan tutarlardan doğrudan hiçbir harcama yapılamaz. Sadece hesapta biriken tutarlardan gerekli görülen miktarlar Türkiye Büyük Millet Meclisi merkez ödemelerini yapan saymanlık hesabına aktarılır ve bütçeye özel gelir kaydedilir. Özel gelir kaydedilen bu tutarlar saray, köşk, kasır ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı fabrikaların bakım, onarım, muhafaza ve işletilmesinde kullanılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine özel ödenek kaydedilir. Kaydedilen özel ödeneklerden kullanılmayan kısımları ertesi yıla devren gelir ve özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir; gelirleri özel ödenek kaydedilen işletmeler Kurumlar Vergisinden muaftır. *3*

    DENETİM:

    Madde 14 - (Değişik madde: 29/11/2006 - 5559/4 md.)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının iç denetimi, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetçiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Maliye Bakanlığınca verilecek iç denetim eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinde uzman unvanlı çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesinde yer alan niteliklere sahip denetim elemanları arasından atanır. İç denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporları Genel Sekretere sunulur. Bu denetim raporları, İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilmez.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi harcamalarının dış denetimi, her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli meslekî niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından, hesaplar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili malî yılı dönemi bütçe gerçekleşmelerine ilişkin belgeler muhasebe yetkilisi tarafından takip eden yılın mart ayı başından itibaren dış denetim yapmakla sorumlu komisyona teslim edilir. Komisyon tarafından belgeler üzerinden malî yıl dönemi hesapları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinhesap cetvellerinde yer alan rakamlar karşılaştırılır. Komisyon, karşılaştırmalar sonucu tespit ettiği hususlara dış denetim raporunda yer verebilir. Dış denetim sonucu hazırlanacak raporlar, eylül ayı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur. Başkanlıkça, bu raporlar Başkanlık Divanına havale edilir ve bir örneği üst yöneticiye gönderilir. Başkanlık Divanı, otuz gün içinde üst yöneticinin cevaplarını da dikkate alarak, raporlara ilişkin inceleme sonuçlarını Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere Başkanlığa gönderir.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi kesinhesap cetvelleri muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanır ve bir örneği kesinhesap kanun tasarısına ilave edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

    5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi malî yönetim ve kontrol sisteminin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca belirlenir.

    YAYIN TEMİNİ:

    Madde 15 - 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü basmayazı ve resimlerden birer nüshayı basımevciler, adı geçen Kanun hükümlerine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesine gönderilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine vermeye zorunludurlar.

    Bu yolla derlenen yayınlar Kütüphane-Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü tarafından değerlendirilir ve amaç dışı kalanlar Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne devredilir.

    YÖNETMELİK

    Madde 16 - Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için tahsis edilen kuvvetlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından kullanılma ve idame esaslarına ilişkin hususlar Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığının görüşleri alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

    Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmeliklerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının görüşü alınır.

    Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanır ve Resmi Gazete'de yayımlanır.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

    Madde 17 - 5509 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Hakkındaki Kanun ile 1934 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisine tahsis edilmiş ve 1983 yılı bütçe tekliflerine ekli Danışma Meclisi ve Millet Meclisi kadro cetvellerinde değişikliğe uğratılmış olan kadrolardan emniyet personeline tahsis edilenler ile şahsa münhasır olanlar dışında kalanlar iptal edilmiştir.

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL:

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 21/12/1989 - 3594/5 md.)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Başkanlık Özel Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Baştabip, Daire Başkan Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Grup Başkanı, Saray Müdürü, Uzman, Uzman Yardımcısı, Raportör, Stenograf ve Stenograf Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

    Gerekli hallerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetleri ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda, kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı kalmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

    Sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı, Başbakanlık Merkez Teşkilatında uygulanan esaslarla paralellik sağlanacak şekilde Başkanlık Divanınca tespit olunur.

    Birinci fıkra hükümlerine göre kadro karşılığı sözleşme ile çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

    ÖZEL HİZMET TAZMİNATI:

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 21/12/1989-3594/5 md.; Değişik madde: 20/03/1997 - KHK-570/19 md.)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatında çalışan personelden hangi görevleri yapanlara ne miktarda özel hizmet tazminatı ödeneceği, ifa edilen görevin niteliği, yetki ve sorumluluk mevkileri ile hizmet sınıfı, kadro derece ve unvanları da gözönünde bulundurulmak suretiyle her yıl Başkanlık Divanınca tespit edilir.

    Ancak bu tazminatın en yüksek tutarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenmekte olan özel hizmet tazminatının en üst tutarını geçemez.

    Bu tazminatın ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

    Bu Kanun hükümleri uyarınca kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere; Başbakanlık merkez teşkilatındaki emsali sözleşmeli personele ödenmekte olan özel hizmet tazminatı tutarını geçmemek üzere sözleşme ücreti dışında ayrıca özel hizmet tazminatı ödenebilir.

    GEÇİCİ HÜKÜMLER:

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinde Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi kadrolarında gösterilen emniyet personeli kadroları ile bu kadrolarda görevli emniyet personeli ve Emniyet Teşkilatına tahsis edilmiş her türlü araç, gereç, silah ve mühimmat Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilir. Emniyet Genel Müdürlüğüne devredilecek bu kadrolar, işgal etmekte olan personelin aylıkları bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla, aynen intikal eder.

    Geçici Madde 2 - Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Danışma Meclisi Genel Sekreterliği kadrolarında görevli memurların; bu Kanuna ekli kadrolara atanma ve intibakları, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterinin onayı ile bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır.

    Bu Kanuna göre yapılacak yeni düzenlemeler nedeniyle yeni kadroları eski kadrolarından daha aşağıda olan görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.

    Atama işlemleri tamamlanıncaya kadar personelin mali, sosyal ve her türlü özlük haklarına ilişkin eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

    Geçici Madde 3 - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği; Cumhurbaşkanlığı Dairesi inşaatı bitinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin halen kullandığı bölümden ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bölüm ve kolaylıklarından faydalanır.

    Geçici Madde 4 - İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar bu Kanunun uygulanması Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğince yürütülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği bünyesi içinde görevine devam eder.

    Danışma Meclisinin faaliyetleri devam ettiği sürece idari hizmetleri için memur ihtiyacı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğince karşılanır.

    Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Danışma Meclisi Genel Sekreterliği memurlarına, 1983 yılı Danışma Meclisi Bütçesinde tahsis edilmiş olan ödenekleri kullanmaya, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği;

    İlk genel seçimler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Başkanlık Divanı oluştuktan sonra Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi (Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçelerindeki ödenekleri kullanmaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yetkilidir.

    Geçici Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar halen yürürlükte bulunan Millet Meclisi idari teşkilatına ait yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur.

    Geçici Madde 7 - Bu Kanunun 7 nci maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen askeri birlik ile polis kuvvetinin aylık ve her türlü özlük hakları 01/01/1984 tarihine kadar, 1983 yılı Milli Güvenlik Konseyi (Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği) bütçesinden ödenmeye devam olunur.

    Geçici Madde 8 - (Ek madde: 21/12/1989 - 3594/6 md.)

    Bu Kanunun 2 nci maddesiyle, 13/10/1983 tarih ve 2919 sayılı Kanuna eklenen kadroların;

    a) Hizmet gereklerine göre sınıf, unvan ve derecelerinin tespiti Başkanlık Divanınca,

    b) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında görevli personelin bu Kanuna ekli kadrolara atanma ve intibakları ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca,

    Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde yapılır.

    c) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatında, hizmet akdi (Emanet komisyonlarınca geçici işçi statüsünde çalıştırılanlar hariç) veya sözleşmeli olarak istihdam edilmekte olan personelin bu Kanunla ihdas edilen kadrolara atanmalarında sınav şartı aranmaz.

    Geçici Madde 9 - (Ek madde: 21/12/1989 - 3594/6 md.)

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmakta olanlardan; 2919 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki nitelikleri taşımaları kaydıyla uzman veya uzman yardımcılığı kadrolarına Başkanlık Divanınca belirlenecek esaslar dahilinde Başkanlıkça atama yapılabilir.

    YÜRÜRLÜK:

    Madde 18 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 19 - Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100