Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TESEÜLÜN MENİNE DAİR NİZAMNAME (OSMANLI KANUNU)

    TESEÜLÜN MENİNE DAİR NİZAMNAME (OSMANLI KANUNU)

    "KANUN NO" - "R.G.NO" - "YAYIM TARİHİ"

    Madde 1 - İşbu nizamname darülacezenin bilinşa küşadiyle kabulünden itibaren mevkii icraya vazolunacaktır.

    Madde 2 - Tedariki maişete mani ilel ve eskam sahibi olmakla beraber şer'an infakiyle mükellef kimsesi bulunmayanların ve şer'an infaklarıyle mükellef akraba ve müteallikatı olup da akraba ve müteallikatının kendilerini geçindirmekten aciz bulundukları mensup oldukları dairei belediyeden musaddak mahalleleri ilmühaberiyle tebeyyün eden malülinin infak ve idareleri için umumi darülaceze tesis ve küşat edilmiştir.

    Madde 3 - İşbu darülacezede zükur ve inası fıkaraya ayrı ayrı daireler ve koğuşlar ve bunları işgale mahsus sanayihaneler tesis edilecek ve her birinin mensup olduğu mezhebe göre talim ve terbiyelerine itina olunacaktır.

    Madde 4 - İlel ve emrazı olanların tedavisine mahsus olarak biri zükur ve diğeri inas için darülacezede iki hastahane inşa olunmuştur.

    Madde 5 - Darülacezenin idarei dahiliyesi Dahiliye Nezaretince intihap ve makama sadareti uzmaya inha ile bilistizan şereftaalluk buyurulacak irade üzerine tayin olunacak bir müdüre ve muamelatı umumiyesi mahsusan teşkil olunacak bir heyete muhavveldir. İşbu heyetin rıyaseti fahri olarak şehremaneti memurininden intihap ve babıalice tasdik edilecek bir zata tevdi edileceği gibi azası dahi kezalik fahri olarak babı fetva ile evkaf ve zaptiye nezaretleri memurininden tayin ve rum ve ermeni ve katolik ve yahudi milletleri patrik ve hahamhanelerince tensip edilecek birer zattan mürekkep olacaktır.

    Madde 6 - İşbu heyeti idarenin vezaif ve darülacezenin sureti idaresi bir nizamnamei dahili ile tayin olunmuştur.

    Madde 7 - İşbu darülacezenin varidatı dairei belediyece noksanülvezn olarak zaptedilecek ekmeklerden saniyen Dersaadette bulunan bilcümle tiyatroların duhuliye biletlerinden heyeti idare marifetiyle tanzim olunacak yirmişer ve kırkar paralık pullar ile biletin esmanı itibariyle istifa edilecek mebaliğden salisen ihtiyari olarak istihsal olunacak ve cevami ve meabit kapılarına sandıklar vaz ve talikle toplanacak ianattan rabian bigayri tahsis fıkaraya vasiyet olunacak akçelerle cemaatı ahali beyninde gurebaya mahsus olarak cemedilecek ianattan ve maadine ve sair teşebbüsata dair verilecek imtiyazattan suveri münasibe ile alınacak mebaliğden ve balada beyan olunan vesaite kıyasen hal ve maslahat icabınca heyeti idarece bulunacak ve babıalice tensip olunacak sair varidattan mürekkep olacaktır.

    Madde 8 - Malul ve bikes olup da darülacezeye müracaat etmeyerek teseül etmekte olduğu zabıta ve memurini belediyece müşahade olunan eşhastan İstanbullu olanlar acezehaneye ve taşralı bulunanlar memleketlerine gönderilecekler ve halkı iz'aç etmiyen ve bir san'at vesilesiyle teseül eyleyenler müstesna tutulacaklardır.

    Madde 9 - İşe ve güce muktedir olduğu halde teseül edenler zabıtaca derdest edilerek bunlardan İstanbullu olanlar veya taşralı olup da İstanbul'da tavattun etmiş bulunanlar zabıtaca kefalete rapt ile salıverilecekler ve taşra ahalisinden bulunanlar dahi mahalleri devairi belediyesince işgal olunmak üzere memleketlerine iade olunacaklardır. Mükerrirlerden İstanbullu bulunanlar taşraya teb'it edileceklerdir. İslahhane ve sanayihanesi bulunan mahallerden gelen eşhas darülacezeye konulmayıp mahalli mezkurde barındırılacaklardır.

    Madde 10 - Dahiliye Nezareti işbu nizamnamenin icrasına memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100