Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

    TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

    Kanun Numarası: 6219

    Kabul Tarihi: 11/01/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/01/1954

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 8608

    I - KURULUŞ

    Madde 1 - Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adiyle, hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere bir banka kurmak için Vakıflar Umum Müdürlüğüne salahiyet verilmiştir.

    BANKANIN YAPACAĞI İŞLER:

    Madde 2 - Banka, aşağıda yazılı işlerle iştigal eder:

    A) Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karşılığında ikrazlarda bulunmak,

    B) Sigorta vesair ortaklıklar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek,

    C) Gayrimenkul alıp satmak,

    D) Her türlü banka muamele ve hizmetleri yapmak,

    E) (Değişik bent: 26/12/1967 - 979/1 md.) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülhak vakıfların idaresini Bankaya tevdie lüzum görecekleri gayrimenkullerle işletmelerin, yapılacak anlaşmalarda gösterilecek esaslar dahilinde, rasyonel bir şekilde idare, idame ve işletilmeleri için lüzumlu bilumum muamele ve teşebbüslere (Ticari, zirai, sınai) girişmek.

    (Her yıl Eylül ayı içinde Başbakan veya Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürü ve Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Genel Müdürünün iştiraki ile toplanacak bir heyet tarafından, yukarıdaki fıkra gereğince idare ve işletmeleri Bankaya tevdi edilebilecek gayrimenkullerle işletmelerin durumu incelenir ve bunlardan Bankaya devri gerekenler Başbakan veya ilgili Bakan tarafından tespit olunur.)

    F ) (Ek bent: 26/12/1967 - 979/1 md.) Mazbut ve mülhak vakıfların bankacılık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün, yapılacak anlaşmalar dahilinde, veznedarlık işlerini yapmak.

    MERKEZ:

    Madde 3 - (Değişik madde: 03/04/1986 - 3272/1 md.)

    Bankanın merkezi Ankara'dadır. Banka yurt içi ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde Bankalar Kanunu hükümlerine göre şube açabilir. Her türlü bankacılık işlemlerinin yapıldığı bu şubeler, kamu bankası şubeleri niteliğinde olup, kamu kuruluşlarına ait paralar da yatırılabilir.

    SÜRE

    Madde 4 - (Değişik madde: 26/07/2000 - KHK 606/1 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 17/10/2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29, R.G. 31/10/2000 - 24216; Yeniden düzenlenen madde: 16/11/2000 - 4604/1 md.)

    Banka süresiz olarak faaliyette bulunur.

    II - MALİ HÜKÜMLER

    SERMAYE:

    Madde 5 - (Değişik madde: 16/11/2000 - 4604/3 md.)

    Bankanın sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti Banka ana sözleşmesinde belirtilir.

    HİSSE SENETLERİ:

    Madde 6 - (Değişik madde: 26/07/2000 - KHK 606/3 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 17/10/2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29, R.G. 31/10/2000 - 24216; Yeniden düzenlenen madde: 16/11/2000 - 4604/3 md.;Değişik madde: 19/10/2005-5411 S.K./168.mad)

    Hisse senetleri (A), (B), (C) ve (D) gruplarına ayrılmış olup; nama yazılıdır.

    VAKIFLAR HİSSELERİNİN KARŞILIĞI:

    Madde 7 - (Mülga madde: 26/07/2000 - KHK 606/6 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 17/10/2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29, R.G. 31/10/2000 - 24216; Mülga madde: 16/11/2000 - 4604/3 md.)

    TAHVİL ÇIKARMA YETKİSİ:

    Madde 8 - (Değişik madde: 26/12/1967 - 979/2 md.)

    Banka, en az %50'si ipotekli ikrazlarda kullanılmak üzere Umumi Heyetin kararı ve Maliye Bakanlığının mutabakatı ve kefaletiyle ödenmiş sermayesinin iki katına kadar tahvil çıkarabilir.

    Tahvillerin ihraç şekli ve şartları Maliye Bakanlığının muvafakati alınmak suretiyle Bankaca tespit olunur.

    Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları bu tahvillerin faizlerinin ödenmesi için rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil eder.

    KARIN DAĞITILMASI:

    Madde 9 - (Değişik madde: 03/04/1986 - 3272/4 md.)

    Bankanın yıllık safi karından:

    A) Yüzde beş'i ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek akçesine,

    B) Yüzde beş'i Bankalar Kanununun 32 nci Maddesi gereğince ayrılacak karşılığa,

    C) Yüzde beş'i birinci fevkalade yedek akçesine,

    D) (Değişik bent: 27/05/1992 - 3807/1 md.) Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak İdare Meclisinin tespit edeceği esaslar dahilinde tevzi edilmek üzere temettü ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,

    E) Bakiyeden, Türk Ticaret Kanununun 469/2 Maddesine göre, Bankanın devamlı gelişmesi ve istikrarlı kar payı dağıtılmasını teminen gerekli görüldüğü takdirde, Umumi Heyetçe belirlenecek oran ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine,

    Ayrıldıktan sonra, bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi olunur.

    İHTİYAT AKÇELERİ:

    Madde 10 - (Değişik madde: 03/04/1986 - 3272/5 md.)

    9 uncu Maddenin (A), (B), (C) bentlerinde gösterilen akçeler 3182 sayılı Bankalar Kanununun ilgili hükümlerine göre kullanılır. Aynı Maddenin, (E) bendinde belirtilen ikinci fevkalade yedek akçe, istikrarlı kar dağıtımını teminen, Genel Kurulca hissedarlara kar payı olarak dağıtılabilir.

    III - BANKA ALACAKLARININ TAHSİL ŞEKLİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

    Madde 11 - (Değişik madde: 03/04/1986 - 3272/6 md.)

    Şubeler, Banka Genel Müdürlüğünün bir organı olarak şube ile ilgili dava ve takiplerde Genel Müdürlüğü temsile ehil olup, vekil tayinine ve vekaletname vermeye de yetkilidirler.

    IV - İDARİ HÜKÜMLER

    BANKANIN İDARESİ:

    Madde 12 - Bankanın salahiyetli uzuvları şunlardır:

    1 - Umumi Heyet,

    2 - Murakıplar,

    3 - İdare Meclisi,

    4 - Umum Müdürlük.

    UMUMİ HEYET:

    Madde 13 - Umumi Heyet, Banka hisse senedi sahiplerinden teşekkül eder. Her on hisseye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin, Umumi Heyette bir reyi vardır. On hisseden fazlaya sahip olanların yukarıdaki nispete göre belli olacak sayıda tahdide bağlı bulunmaksızın, rey hakkı vardır.

    Yukardaki fıkra hükmü Bankanın kuracağı ortaklıklarda aynen tatbik olunur.

    MURAKIPLAR:

    Madde 14 - (Mülga fıkra: 16/11/2000 - 4604/3 md.)

    Murakıpların hizmet müddetleri iki yıl olup haiz olacakları evsaf, salahiyet ve mesuliyetleri, Anasözleşmede gösterilir. (Mülga cümle: 16/11/2000 - 4604/3 md.)

    Bundan başka Bankanın senelik muamelat ve hesabatı ayrıca Umumi Murakabe Heyetince tetkik edilerek bir rapora bağlanır. Bu rapor Bankanın Umumi Hayetine, murakıpların raporlariyle birlikte sunulur ve bir sureti de Vakıflar Umum Müdürlüğüne tevdi edilir.

    İDARE MECLİSİ:

    Madde 15 - (Değişik madde: 03/04/1986 - 3272/7. md.)

    (Değişik fıkra: 26/07/2000 - KHK 606/4 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 17/10/2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29, R.G. 31/10/2000 - 24216; Yeniden düzenlenen fıkra: 16/11/2000 - 4604/4 md.; Değişik fıkra: 19/10/2005-5411 S.K./168.mad) Bankanın İdare Meclisi Genel Müdürle birlikte, toplam dokuz üyeden oluşur. Her grubun İdare Meclisinde sahip olacağı üye sayısı Banka ana sözleşmesinde gösterilir.

    (Değişik fıkra: 27/05/1992 - 3807/2 md.;Değişik fıkra: 19/10/2005-5411 S.K./168.mad) (A) grubu üyelerinden biri Vakıflar Genel Müdürlüğünü temsil etmek üzere Başbakan tarafından, (A) grubunun diğer üyeleri ile (B), (C) ve (D) grubu üyeleri Genel Kurulca seçilir.

    Bankanın Genel Müdürü İdare Meclisinin tabii ve murahhas üyesidir.

    (Değişik fıkra: 27/05/1992 - 3807/2 md.) İdare Meclisi üyelerinin hizmet süreleri, yetki ve sorumlulukları Anasözleşmede gösterilir. Bunlara verilecek ücret miktarları Genel Kurulca tespit edilir, Başbakanın onayı ile uygulanır.

    GENEL MÜDÜR:

    Madde 16 - (Değişik madde: 26/07/2000 - KHK 606/5 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 17/10/2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29, R.G. 31/10/2000 - 24216; Yeniden düzenlenen madde: 16/11/2000 - 4604/5 md.)

    Bankanın işleri Genel Müdür tarafından tedvir olunur. Genel Müdür Başbakan tarafından atanır.

    Banka Genel Müdürlüğüne atanacakların hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ve dengi dallarda veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunludur.

    (...) Süresi biten Genel Müdür yeniden atanabilir.

    Genel Müdürün süresi dolmadan herhangi bir şekilde görevine son verilemez. Ancak bu Kanun ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümleri gereğince, atanması için gerekli şartları kaybettiği tespit edilen veya görevleriyle ilgili olarak işlediği suçlardan dolayı hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Genel Müdürün görevi sona erer.

    PERSONEL:

    Madde 17 - Banka ve kuracağı ortaklıkların personeli hususi hukuk hükümlerine tabidir.3659 sayılı kanun, banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz.

    V - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    HUKUKİ REJİM:

    Madde 18 - 1050,2490 ve 3460 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadilleri, banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz.

    KURULUŞ HUSUSİYETLERİ:

    Madde 19 - Bankanın Anasözleşmesi, Ticaret Kanununda yazılı kuruluş muamelelerine ait şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri dairesinde İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunduktan sonra başkaca merasime hacet kalmaksızın doğrudan doğruya ticaret siciline kayıt ve ilan olunur. Bankanın kati kuruluşu bu ilan gününden başlar.

    VI - İSTİSNA HÜKÜMLERİ

    Madde 20 - Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığının, Vakıflar Genel Müdürlüğüne açacağı her türlü krediler yekunu ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçelerinin 20 sini geçemez.

    Madde 21 - 2762 sayılı Vakıflar Kanununun akar ve toprak satış bedelleri ile taviz bedelleri hakkındaki hükümleri, bu bedellerden sermaye iştirak hissesi olarak Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına devredilecek paralar hakkında tatbik olunmaz.

    VII - KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 22 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilatı hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 3821 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde, (İstanbul Vakıfparalar müdürlüğü), (Ankara Vakıfparalar Müdürlüğü) ve (2) sayılı cetvelde, (İstanbul Vakıfparalar Müdürlüğü) başlığı altında dahil bulunan kadrolar bu cetvellerden çıkarılmıştır.

    VIII - İNTİKAL HÜKÜMLERİ

    Muvakkat Madde 1 - Vakıfparalar Müdürlüğünün mevcut ve matlupları, halen ikraz yoliyle işletmekte bulunduğu bütün hak ve menfaatleri bu müdürlüğün bilcümle taahhüt ve borçlariyle birlikte, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığına intikal eder.

    Devre esas olmak üzere Vakıfparalar Müdürlüğünce hazırlanacak devir bilançosunda yazılı menkul kıymetler borsa veya rayiç bedelleriyle, gayrimenkuller takdir olunacak kıymetleriyle ve alacaklar devir tarihindeki bakıyeleri üzerinden değerlendirilir. Peşin alınan faizlarin devir tarihinden sonraya ait kısmı temettü olarak bankaya intikal eder.

    Mazbut vakıflarla mülhak vakıfların devir tarihinde Vakıfparalar Müdürlüğünde mevcut bilcümle matlubatından bunların bankaya iştirak hisseleri çıktıktan sonra geri kalanı Vakıflar Umum Müdürlüğü ile mülhak vakıflar namına tevdiat kayıt veya Vakıflar Umum Müdürlüğünün göstereceği şekilde tenmiye edilir.

    Vakfedilmiş olan bu paralarla hisse senedi alınması mecburidir. Vakıfparalar Müdürlüğü adına tescil edilmiş olan ayni hakların Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adına devir ve tescili muamelelerinden dolayı bir defaya mahsus olmak üzere hiç bir vergi, resim ve harç alınmaz.

    Muvakkat Madde 2 - Bankanın kadrolarına alınmıyan Vakıfparalar Müdürlüğünün maaşlı ve ücretli memurlarla hizmetlilerinden, maaşlı memurları hakkında 3335 sayılı kanunun 2 nci Maddesi tatbik olunur. Ücretli memurlara her hizmet senesi için almakta oldukları ücretin bir aylığı ve hizmetlilere yarım aylığı nispetin de, banka tarafından bir tazminat verilir. Bu tazminat defaten verilmeyip ay sonlarında hizmet yıllarına göre birer aylık olarak ödenir. Bunlardan Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerle, mülhak ve hususi bütçeli dairelerde ve belediyelerde veya bunlara tabi müessese ve teşekküllerde ve 3659 sayılı kanun hükümlerine tabi daire ve müesseselerde veya bu bankada maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin olunanların tazminatları tayinlerinin tebliği tarihinden itibaren kesilir.

    Tazminata esas olacak hizmet yıllarının hesabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye iblağ olunur (6) aydan az kesirler nazara alınmaz.

    Muvakkat Madde 3 - Kanunun yürürlük tarihinden itibaren İdare Meclisi Üye sayısı sekize çıkarılır ve bir ay içinde üç üyelik için, Anasözleşme tadiline gerek kalmadan İdare Meclisi tarafından atama yapılır. Atamalar ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun tasvibine sunulur.

    Ek Madde 1 - (Ek madde: 26/07/2000 - KHK 606/7 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 17/10/2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29, R.G. 31/10/2000 - 24216; Yeniden düzenlenen madde: 16/11/2000 - 4604/6 md.)

    Hisse senetlerinin satışında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz.

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 26/07/2000 - KHK 606/7 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 17/10/2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29, R.G. 31/10/2000 - 24216; Yeniden düzenlenen madde: 16/11/2000 - 4604/6 md.; Değişik madde: 20/06/2001 - 4684 S.K./3. md.)

    Bankanın (A) grubu hisseleri ile (B) grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olanların satışına ve bu satışla ilgili usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 26/07/2000 - KHK 606/7 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 17/10/2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29, R.G. 31/10/2000 - 24216; Yeniden düzenlenen madde: 16/11/2000 - 4604/6 md.)

    Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Genel Müdür, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren dört yıl süreyle yeniden atanmış sayılır.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 26/07/2000 - KHK 606/7 md.; İptal Anayasa Mahkemesi 17/10/2000 tarih ve E.2000/52, K.2000/29, R.G. 31/10/2000 - 24216; Yeniden düzenlenen madde: 16/11/2000 - 4604/6 md.)

    6219 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 15 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkra hükümleri ile, bu Kanun ile değişik 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları Vakıflar Genel Müdürlüğünün hisseleri %50 oranının altına düşünceye kadar geçerli olmaya devam eder.

    Madde 23 - Bu kanunun kaldırılan hükümlere mütaallik 22 nci Maddesi Bankanın kati kuruluş tarihinden, diğer hükümleri kanunun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer.

    Madde 24 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100