Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

KIBRIS’A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN

    KIBRIS’A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİ MENSUPLARININ AYLIK VE ÜCRETLERİYLE ÇEŞİTLİ İSTİHKAKLARI VE BİRLİĞİN BAŞKA GİDERLERİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 500

    Kabul Tarihi: 14/07/1964

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 22/07/1964

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11760

    Madde 1 - ( Değişik fıkra: 29/11/1984 - KHK-243/42 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Türk Askeri Birlikleri personeli ile genel ve katma bütçeli daire ve idareler, kamu iktisadi kurumları ve döner sermayeli kuruluşlar personelinin aylık, ücret, yan ödeme, ödenek, tazminat, sosyal yardımları, tayın bedelleri ve diğer özlük hakları Kıbrıs'da ödenir. (Değişik cümle: 26/12/2001 - 4730 S.K./1. md.) Bu personele, bir ayda aldıkları aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, ödenek ve her türlü zam ve tazminat toplamının net tutarının % 100'ünü geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek tutar, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi olmaksızın her ay tazminat olarak ayrıca ödenir ve bu tazminata hak kazanmada ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

    (Değişik fıkra: 29/11/1984 - KHK - 243/42 md.) Bu Kanuna göre görevlendirilenlere ayrıca yurt içinde herhangi bir ödeme yapılmaz. Bunların kadro ve görev yönünden bağlı bulundukları kuruluşlarla ilgileri kesilmez. Bu Kanun hükümleri,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sürekli görevle atananlar ile geçici görevle görevlendirilenler hakkında uygulanmaz.

    (Değişik fıkra: 06/11/1996 - 4205/3 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilen erbaş ve erlerden, çavuşlar için 800, onbaşılar için 700, erler için 600 gösterge rakamı esas alınır ve bu gösterge rakamlarının, Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktar her ay ödenir.

    (Değişik fıkra: 25/08/1977 - 2106/2 md.) Birliklerin yiyecek, giyecek, yakacak, donatım ve tedavi gibi sair her türlü giderlerinin tutarı, satınalma işlerinin şekli ve ödeme biçimleri Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte tespit edilerek Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

    (Değişik fıkra: 10/06/1975 - 1908/1 md.) Bu maddenin kapsamına giren çeşitli konuların uygulanması ile ilgili hususlar, Milli Savunma, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde birlikte çıkarılacak bir yönetmelikte saptanır.

    (Ek fıkra: 25/08/1977 - 2106/3 md.) Birliklerde çalıştırılmak üzere mahallen temin edilecek işçilere verilecek ücretler ile bunların sosyal yardımları ve sosyal güvenlikleri ferdi hizmet akdi veya toplu sözleşme ile tespit edilir.

    Madde 2 - Birinci madde gereğince yapılacak giderleri karşılamak üzere Birlik Komutanı emrine Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarda kredi açtırılır veya avans verilir.

    Madde 3 - 18 Temmuz 1960 tarihli ve 29 sayılı (Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askeri Birliği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve Birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun) yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - 29 sayılı Kanun gereğince Kıbrıs'taki Türk Askeri Birliğine mensup personelin aylıkları hakkında alınmış 12/08/1960 gün ve 5/227 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesine ekli (1) sayılı cetvele göre 1961 ve 1962 mali yılları içinde gerçekleştirilerek, transfer edilmek suretiyle birlik mensuplarına fiilen yapılan ödemelerle bu ödemeler üzerinden aynı dönem içinde 1960 mali yılında cari vergi mevzuatına göre yapılmış bulunan vergi ve tasarruf bonosu kesintileri, aynen kabul olunur.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ödemelerde 20/07/1974 tarihi esas alınır. Ancak, evvelce yapılan ödemeler mahsup edilir.

    Geçici Madde 3 - 22/07/1964 tarihinde yürürlüğe giren 14/07/1964 tarih ve 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesi esaslarına göre astsubay başçavuşlara yapılmış ödemeler geri alınmaz.

    Geçici Madde 4 - 1974, 1975 mali yılında katsayı 1'dir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100