Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

    YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU

    Kanun Numarası: 351

    Kabul Tarihi: 16/08/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/08/1961

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10887

    BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER

    KURUMUN ADI VE MERKEZİ

    Madde 1 - Merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine bağlı "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu" kurulmuştur.

    Kurum Milli Eğitim Bakanlığının denetimi altındadır.

    KURUMUN AMACI

    Madde 2 - Kurumun amacı; yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmaktır.

    İKİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ VE YÖNETİM

    KURUMUN ORGANLARI

    Madde 3 - Kurumun organları şunlardır:

    a) Genel Kurul

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Genel Müdürlük.

    GENEL KURULUN KURULUŞU

    Madde 4 - Genel Kurul; Maliye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskan Bakanlıklarının birer temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Reisi ve Yüksek Öğretim Genel Müdürü, üniversite rektörleri, her üniversite senatosunca seçilecek birer öğretim üyesi, üniversite dışındaki yüksek öğrenim kurumları ve akademilerin öğretim üyeleri arasından kendi öğretim üyelerince seçilecek birer temsilci, Vakıflar Genel Müdürü, Beden Eğitimi Genel Müdürü, Kızılay Genel Müdürü, Kurumun parasının yatırıldığı bankanın Genel Müdürü ve yönetmeliğe göre tesbit edilecek dört öğrenci temsilcisinden teşekkül eder.

    Ayrıca memleketin tanınmış iş ve fikir adamları, banka genel müdürleri ve buna mümasil şahıslar, seçme ve seçilme yetkileri olmamak şartiyle, Milli Eğitim Bakanının daveti üzerine Genel Kurula müşahit olarak katılabilirler.

    Milli Eğitim Bakanı, Genel Kurulun tabii Başkanıdır.

    Seçimle gelen üyelerin üyelik süresi iki yıldır. Bunlar yeniden seçilebilirler. İstifa, emeklilik, tayin ve sair sebepler ile üyelik vasfını kaybedenlerin yerine, eski üyenin iki yıllık müddetini tamamlamak üzere bir yenisi seçilir.

    GENEL KURULUN TOPLANTILARI

    Madde 5 - Genel Kurul her yıl Başkanın daveti üzerine Şubat ve Ekim ayları içinde toplanarak gündemindeki işleri görüşür.

    Lüzumu halinde Milli Eğitim Bakanı kendiliğinden veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Toplantı nisabı yarıdan bir fazladır. Kararlar salt çoğunlukla verilir.

    GENEL KURULUN GÖREVLERİ

    Madde 6 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen ve kadro cetvelleri ile yıllık iş programlarını ve yıllık çalışma raporlarını incelemek ve onaylamak,

    b) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Yönetim Kurulunca teklif edilen projeleri incelemek ve onaylamak,

    c) Öğrenim dallarına göre yıllık kredi tahsis kontenjanını, Milli Eğitim planını ve memleket ihtiyaçlarını gözönünde tutarak üniversite ve yüksek okulların teklifi üzerine tesbit etmek,

    ç) Yönetmelik tasarılarını incelemek ve onaylamak,

    d) Yönetim Kurulunu seçmek,

    e) Bu kanun veya bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle Genel Kurula verilecek görevleri yapmak,

    f) Mali yıl itibariyle hazırlanan kesin hesapları ve bilançoları onaylamak.

    YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

    Madde 7 - Yönetim Kurulu;

    a) Bir üyesi Milli Eğitim Bakanlığından,

    b) İki üyesi üniversite öğretim üyesi bir üyesi yüksek okul veya akademiler öğretim üyesi ve bir üyesi öğrenci temsilcisinden,

    c) Bir üyesi Maliye Bakanlığından,

    ç) Bir üyesi de genel kurula temsilci gönderen diğer kurumlardan olmak üzere, genel kurulca kendi üyeleri arasından veya dışardan seçilecek yedi kişiden kurulur.

    Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan seçer ve ayda en az bir kere toplanır.

    Yönetim Kurulu iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler yeniden seçilebilir.

    YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

    Madde 8 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Kurumun işlerini kanun ve yönetmelik hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenlemek ve her türlü tedbirleri almak,

    b) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve kadrolarla yıllık iş programlarını ve çalışma raporunu incelemek ve onaylamak,

    c) Öğrenim dallarına göre kredi tahsis kontenjanını tesbit etmek,

    ç) Öğrenci yurtları yapı ve geliştirme projelerini incelemek ve onaylamak,

    d) Yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya Genel Müdürlükçe hazırlanmış olanları incelemek,

    e) Genel Müdürlükçe mali yıl itibariyle hazırlanan bilanço ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak,

    f) Kanun, yönetmelik ve Genel Kurulca verilen görevleri yapmak.

    GENEL MÜDÜRLÜK

    Madde 9 - Genel Müdürlük, bir Genel Müdür ile iki yardımcısından kurulur.

    GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ ATANMASI

    Madde 10 - Genel Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Milli Eğitim Bakanının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun inhası ile Milli Eğitim Bakanı tarafından atanır.

    ÖRGÜTLERİN KURULMASI

    Madde 11 - Genel Müdürlük, Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu örgütü kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarını hazırlar. Bu örgüt ve kadrolar Yönetim Kurulunun ve Genel Kurulun onayından sonra uygulanır. Örgüt ve kadrolar aynı suretle değiştirilebilir.

    GENEL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ

    Madde 12 - Genel Müdür, Kurumun yürütme organıdır. Genel Müdürün başlıca görevleri şunlardır:

    a) Kurumu temsil etmek,

    b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

    c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak.

    Genel Müdürün toplantılara katılması

    Madde 13 - Genel Müdür, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : KURUMUN GÖREVLERİ

    ÖĞRENİM KREDİSİ

    Madde 14 - Kurum; memleket içinde yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrencilere öğrenim kredisi verir.

    KREDİNİN FAİZSİZ OLMASI

    Madde 15 - (Mülga madde: 01/08/1996 - 4160/5 md.)

    KREDİ BORCUNUN TESPİTİ VE ÖDENMESİ İLE KREDİ TEMİNATI

    Madde 16 - (Değişik madde: 01/08/1996 - 4160/3 md.)

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan, öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Devlet İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilir.

    (Değişik fıkra: 18/05/2006 - 5505/1 md.) Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde üç yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.

    (Ek fıkra: 18/05/2006 - 5505/1 md.) Borçlunun Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilk defa ilişkilendirildiğinin tespitine kadar, ilgilinin talebi halinde borcunu ödemesi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılabilir.

    (Ek fıkra: 18/05/2006 - 5505/1 md.) Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır.

    Ancak, sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl sonra başlamak üzere ve bir yıl içinde borçlarını öder.

    Endeks uygulamasına, kredi borçlarının geri ödenmesine ve taksitlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemeye, öğrencilerin borçlarından birinci fıkraya göre hesaplanan endeks artışından ilave edilen miktarın %50'sine kadar indirim yapmaya Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.

    İndirim uygulandıktan sonra öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcu; öğrencilerin eğitim süresince Kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez.

    Öğrencinin tabi olacağı mükellefiyetler öğrencilerden alınacak taahhüt senedinde ayrıca belirtilir. Düzenlenen taahhüt senetlerinde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli veya vasisinin borçlu sıfatıyla imzası yeterli olup ayrıca kefil aranmaz.

    Öğrencilere kredi verilmesi ve gerektiğinde kredinin kesilmesi ile ilgili hususlar yönetmeliklerle düzenlenir.

    Kamu kurumları ve özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu kurumlarca ilgililere ödenecek aylıklardan kesilerek Kuruma yatırılır.

    Maddi ve hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilir.

    TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ

    Madde 17 - Borç taksitlerini zamanında ödemiyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı kanun hükümlerine göre malsandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.

    Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve öğrenim sırasında veya öğrenimlerinden sonra çalışamıyacak derecede daimi malullüğe uğramış oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından tesbit edilenlerin borçları silinir.

    KREDİNİN TEMİNATI

    Madde 18 - (Mülga madde: 01/08/1996 - 4160/5 md.)

    KREDİ İŞLEMLERİNİN YAPILIŞI

    Madde 19 - Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tayin edilecek Devlet sermayesi ile kurulan bir bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve tahsilat, bu husustaki yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak anlaşma dairesinde yürütülür.

    YURTLARIN YAPIMI VE ONARIMI

    Madde 20 - Yurtların yapım, donatım, bakım ve onarım işleri ile bunlarla ilgili tesisler Kurum tarafından hazırlanacak bir programa göre Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle yürütülür.

    Her mali yıl içinde yapılacak ve donatılacak yurt binalarının ve diğer tesislerin sayıları, ihtiyaç programları ve yerleri Kurumca tesbit edilerek bir yıl evvelki Nisan ayı içinde Bayındırlık Bakanlığına bildirilir.

    Bayındırlık Bakanlığı bu plana göre lüzumlu ilk tahmini keşifleri yaparak gerekli ödeneğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinde Kuruma bildirir. Kurum mali yılın ilk on beş günü içinde bu miktar parayı ve inşaat için gereken arsaları sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı emrine hazır bulundurur ve inşaatın bitimine kadar kararlaştırılan ihale bedeline göre o yıl içinde sarf edilecek para, hiçbir suretle başka yöne tahsis ve sarf edilemez.

    Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum adına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişebilir.

    Bayındırlık Bakanlığı yukarıda yazılan işleri ve bu işler için gerekli personel araç ve gereçleri Kurum adına sağlar. Bu işlerin gerektirdiği sarfiyat için Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak hakediş raporları, ücret bordroları ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum tarafından istihkak sahiplerine ödenir.

    ARSA SAĞLANMASI

    Madde 21 - Yurt yapı ve tesisleri için lüzumlu arsalardan şahıslara ait olanlar Kurumca satınalma yolu ile sağlanır.

    Kuruma gerekli arsalar, Bayındırlık Bakanlığınca Kurum adına umumi hükümlere göre kamulaştırma yolu ile de temin olunabilir. Bu takdirde kamulaştırma sebebi ile mal sahipleri tarafından açılacak davalara Bayındırlık Bakanlığı muhatap olur.

    Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamulaştırmalar için lüzumlu paranın hazır bulundurulmasında ve ödenmesinde de yukardaki madde hükümlerine göre işlem yapılır.

    YURTLARIN ÜNİVERSİTELERE DEVRİ

    Madde 22 - Bayındırlık Bakanlığınca inşası ve donatımı tamamlanan yurtlarla, bu kanunla Kuruma intikal edecek bütün yurtlar işletilmek üzere Kurumca üniversitelere tahsis olunur.

    DÖNER SERMAYE

    Madde 23 - Her üniversiteye yurt işletmeleri için lüzumlu döner sermaye Kurumca temin olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniversiteler Kanununa göre hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

    PERSONEL

    Madde 24 - Üniversitelerce yönetilecek yurtların işletilmesi için döner sermayeye lüzumlu kadrolar üniversitelerce ihdas edilir. Bu kadrolarda çalışan personelin ücretleri döner sermayeden ödenir. Döner sermaye kadrolarına ait hizmetler üniversite kadrolarındaki personele ek görev olarak verildiği veya öğrenciler bu işlerde görevlendirildiği takdirde kendilerine döner sermayenin gelirlerinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir.

    SOSYAL VE KÜLTÜREL EĞİTİM

    Madde 25 - Üniversitelerce bu yurtlarda ders dışı saatlerde ve tatillerde öğrencilerin sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağlıyacak her türlü tedbirler alınır.

    YÜKSEK OKUL VE AKADEMİ ÖĞRENCİLERİNİN FAYDALANMASI

    Madde 26 - Yüksek okul ve akademi öğrencilerinin yurt ihtiyacı, en yakın üniversite yurtlarından eşit şartlarla sağlanır. Üniversite yurtlarından faydalanamıyacak kadar uzakta veya başka şehirde bulunan yüksek okul ve akademiler için yukardaki esaslara göre inşa edilecek ve donatımı yapılacak olan yurtlar Kurum tarafından verilecek döner sermaye ile bu yüksek okullar veya akademilerce ve yönetmelikte belirtilecek esaslara göre işletilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : MALİ HÜKÜMLER

    SERMAYE

    Madde 27 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluş sermayesi 600 milyon liradır.

    Bu sermaye:

    a) Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından Kuruma intikal ettirilecek tesis gayrimenkul ve menkullerle her çeşit kıymetlerden,

    b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsup edildikten sonra kalan safi gelirlerden terekküp eder.

    GELİRLER

    Madde 28 - Kurumun gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan elde edilir,

    a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on yıl müddetle ve her yıl 40 milyon liradan aşağı olmamak üzere Devlet bütçesine konacak ödenekler,

    b) Yardımlar ve bağışlar,

    c) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad)

    ç) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad)

    d) Kurum tarafından veya Kurum yararına verilecek müsamereler ve tertip edilecek piyango keşideleri gelirleri,

    e) Kurumun açtığı kredilerden alacağı masraf payı ile yurtların her çeşit geliri.

    Kurumun kuruluş sermayesi tamamen ödendikten sonra, yukarda sayılan gelirler sermayeye katılır.

    HİSSELERİN ÖDENMESİ

    Madde 29 - 28 inci maddenin (c) ve (ç) bendlerinde yazılı hisseler fiilen dağıtılmış olsun veya olmasın, kazanan bilet bedellerinin taayyün ettiği ayı takibeden ay içinde Kuruma ödenir.

    İSTİKRAZ

    Madde 30 - Kurum ödenmiş sermayesinin yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar yapabilir.

    İŞ PROGRAMI VE FİNANSMAN PLANI

    Madde 31 - Genel Müdürlük her Eylül ayında, gelecek mali yıl için iş programları hazırlar, iş programları bütçe ve kadrolarla birlikte yurt yapım, onarım giderlerini ve yurtları işletme gelir ve giderlerini ve kredi fonu ile finansman planını ihtiva eder.

    PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK

    Madde 32 - İş programları yıl içinde aynı surette değiştirilebilir. Umumi giderler toplamını geçmemek üzere bölümler arasında aktarmaya Yönetim Kurulu ve maddeler arasında aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

    PROGRAMIN GÖNDERİLECEĞİ YERLER

    Madde 33 - Genel Kurul tarafından onaylanan iş programının birer sureti Milli Eğitim, Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile üniversitelere gönderilir.

    GELİRLER VE GİDERLERİN GÖSTERİLMESİ

    Madde 34 - Finansman planının gelirler kısmında, genel bütçeden yapılacak ödemelerle birlikte Kurumun diğer gelirleri ve yurt işletme hasılatı gösterilir. Giderler kısmında ise, gelirler yekünu üzerinden %5 oranında her yıl ayrılacak ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla ait bütün giderleri ve yurt işletme harcamaları yer alır.

    Planda bu gelir ve giderleri denkleştiren safi gelir de gösterilir.

    GELİRİN İHTİYAÇLARA TAHSİS ORANI

    Madde 35 - Kurumun yıllık safi gelirinin %50'sinin kredi fonuna, diğer %50'sinin de yüksek öğrenim yurtları yapı tesis, donatım ve onarımına ayrılması esastır. Bu nispetler Genel Kurul kararı ile gerekçeleri belirtilerek değiştirilebilir.

    Öğrenci yurtları işletmelerinin gelir ve giderleri ayrı ayrı tesbit olunur. Öğrencilere açılan kredi tutarı ile öğrenci yurtları yapı, tesis, onarım ve işletme giderleri tutarı, ödenmiş sermaye miktarını aşamaz ve her biri ödenmiş sermayenin %50 oranını geçemez.

    KURUMUN İŞLEMLERİNDE UYGULANMIYACAK HÜKÜMLER

    Madde 36 - Kurumun hesap işlem ve harcamaları ve bedeli Kurum tarafından ödenmek üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, üniversiteler, yüksek okul ve akademiler tarafından girişilecek yüklenmeler, sağlanacak iş ve hizmetler; üniversitelere, yüksek okullara ve akademilere Kurumun tahsis ettiği döner sermaye ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerinin ve Sayıştay vizesine tabi değildir. Bu hususta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle belirtilir.

    HÜKÜMET DENETİMİ

    Madde 37 - Kurumun işlem ve hesapları her zaman Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca denetlenebilir.

    YÜKSEK MURAKEBE KURULUNUN DENETİMİ

    Madde 38 - Kurumun, hesap ve muameleleri 3460 sayılı kanun ile ek ve tadillerine göre murakebe edilir.

    Kurumun hesap devresi mali yıldır.

    MALİ MUAFLIKLAR

    Madde 39 - Kurumun gayrimenkul malları, arazi ve bina vergileriyle bina vergisine bağlı iktisadi buhran ve müdafaa vergilerinden ve Kuruma yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler ve bu tasarruflara ilişkin işlemler, vergi, resim ve harçlardan ve Kuruma parasız olarak tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal muameleleriyle bu muamelelerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar her türlü resim ve harçtan muaftır.

    KURUMA KAMUSAL BİNA VE ARSALARIN DEVRİ

    Madde 40 - Devlete ait olup da kamu hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve arsaları Kuruma bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

    Belediyelere ait arsalardan bir kamu hizmetine tahsisli olmıyanlar ihtiyaç halinde Kurumun istemi üzerine kesinleşmiş vergi kıymeti üzerinden Kuruma devredilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    KURUMUN MALLARI VE PARALARI

    Madde 41 - Kurumun mal ve paraları Devlet mal ve parası sayılır.

    PERSONELİN GÖREVLE İLGİLİ SUÇLARI

    Madde 42 - Kurumun personeli, görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarda Devlet memuru sayılırlar.

    YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRET VE YOLLUKLARI

    Madde 43 - Yönetim Kurulu üyelerine (Maaşlı veya ücretli bir görevi bulunanlar dahil) Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda ücret verilir. Bunun miktarı her toplantı günü için (50) lirayı ve aylık toplamı da (400) lirayı geçmez.

    Yönetim Kurulunun toplantılarına diğer mahallerden katılanlara toplantı günleri de dahil olmak üzere kanuni harcırahları Kurumca ödenir.

    Bu madde gereğince yapılacak ödemeler üniversite tazminatının kesilmesini icabettirmez.

    YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 44 - Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri hakkındaki 5375 sayılı Kanun bu kanunun yayımı tarihinde 5661 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar da halen bu kadroları işgal edenlerin şahıslarına münhasır kalmak ve boşaldıkça yeni tayin yapılmamak üzere 1962 mali yılı sonunda yürürlükten kalkar.

    PERSONELİN AYLIK BAREMİ

    Madde 45 - Kurum, 3659 sayılı kanun hükümlerine tabidir.

    YÖNETMELİK

    Madde 46 - Bu kanunun uygulanmasına ait yönetmelik Maliye, Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlıklarınca hazırlanır.

    YÜRÜRLÜK TARİHİ

    Madde 47 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 48 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

    ALTINCI BÖLÜM : GEÇİCİ HÜKÜMLER

    MEVCUT YURT VE AŞEVLERİ

    Geçici Madde 1 - 5375 sayılı kanun gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilmekte olan yurt ve aşevlerine ait bütün gayrimenkuller ile tesis ve menkuller bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca görevlendirilecek üçer memurdan kurulan bir komisyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu kuruma teslim edilir.

    İşbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan özel hukuk tüzel kişilerinin infisahları halinde, tüzüklerinde aksine bir hüküm mevcut değilse, yukarıki fıkra hükmü tatbik olunur.

    KURULUŞUN TAMAMLANMASI

    Geçici Madde 2 - Kurumun kuruluşu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır.

    Kurum kuruluncaya kadar kuruluşla ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür.

    KURUMCA ÇALIŞTIRILMAYA DEVAM EDİLECEK PERSONEL

    Geçici Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5661 sayılı kanuna bağlı kadrolarda çalışmakta olan maaşlı memurlar alakalı Bakanlıkça maaşına muadil bir göreve atanıncaya kadar aynı şartlarla Kurumda çalıştırılmalarına devam olunabilir. Şu kadar ki, bu müddet 1962 mali yılı sonunu aşamaz.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100