Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT KANUNU

    TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT KANUNU

    Kanun Numarası: 7163

    Kabul Tarihi: 25/06/1958

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 05/07/1958

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9947

    I - TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ

    Madde 1 - Amme İdaresinin muasır telakkisine göre gelişmesine yararlı çalışmalar yapmak suretiyle idare sanatında eleman yetiştiren ve memurların idari sahada olgunlaşmasını sağlamayı hedef tutan ve 6139 sayılı kanunla musaddak Teknik Yardım Anlaşması gereğince kurulmuş olan Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ilmi, idari ve mali muhtariyeti ve hükmi şahsiyeti haizdir.

    Madde 2 - Enstitünün başlıca vazifeleri şunlardır:

    A) Ögretim ve yetiştirme:

    1. Amme İdaresine mütaallik öğretimin inkişafına çalışmak;

    2. Amme İdaresi görevlilerinin modern idare prensipleri ve tekniğine göre bilgilerini artıracak ve tekamülünü sağlıyacak tedbirler almak ve bu gibi tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek;

    3. Amme İdaresi sahası için öğretim elemanları yetiştirilmesine yardım etmek;

    B) Araştırma ve yardım:

    1. Amme İdaresi ile ilgili meseleler üzerinde araştırma ve anket ve incelemeler yapmak;

    2. Amme İdaresi öğretimi yapan müesseselere yararlı öğretim malzemesi meydana getirmek;

    3. İlgililerin talepleri üzerine Amme İdaresini ıslaha yararlı tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak ve bu hususta mütehassıslarını görevlendirmek; Amme İdaresiyle ilgili meseleler hakkında mütalaa ve rey beyan etmek;

    C) Derleme ve neşriyat:

    1. Amme İdaresi sahasında gerek yurt içindeki gerek başka memleketlerdeki hadise ve emsalleri, inkişafları, tatbikat ve hal tarzlarını, araştırma, inceleme ve neşriyatı devamlı olarak takibetmek ve derlemek;

    2. Araştırma, inceleme ve derlemelerini her türlü kitap, dergi, bülten bibliyografiler vasıtasiyle devamlı olarak neşretmek; enstitü neşriyatının artışına ve dağılışına nezaret etmek;

    3. Amme İdaresiyle ilgili mühim eser ve araştırmaları Türkçeye veya yabancı dillere tercüme ederek neşretmek ve bu çeşit neşriyatı desteklemek;

    D) Öğretim, araştırma ve inceleme yardımları:

    1. Enstitüde öğrenim ve araştırma yapacaklara çeşitli kaynaklardan verilecek bursların idare ve tevziine iştirak etmek;

    2. Enstitü öğrencilerinden ve enstitü dışındaki elemanlardan ehliyet ve kabiliyeti görülenlere ve Amme İdaresiyle ilgili diğer ilim müesseselerinin öğretim ve araştırma üye ve görevlilerine, dış memleketlerde tahsil, araştırma veya staj yapmaları için her türlü imkanlardan faydalanarak burs ve sair kolaylıklar sağlamak;

    E) Türkiye ve Orta - Doğu memleketlerinde Amme İdaresi sahasında yapılan araştırma ve öğretim faaliyetlerinin koordinasyon merkezi olmak.

    Madde 3 - Enstitü, 2 nci maddede yazılı görevlerini başarabilmek için idare ve ilim müesseseleriyle iş birliği yapar. Yurt içindeki bütün mütehassıslardan faydalanır; ilgili milletlerarası kurumlarla ilmi münasebet ve temaslarda bulunur.

    II - ORGANLAR VE TEŞKİLAT

    Madde 4 - Enstitünün organları şunlardır:

    1. İdare Heyeti,

    2. Umum Müdür,

    3. Umum Müdür Muavini,

    4. İcra Komitesi,

    5. Şube Müdürleri,

    6. Umumi Katip.

    Amme İdaresi Enstitüsünün, ikinci maddenin (A), (B) ve (C) bentlerindeki görevleri yapmak üzere şubeleri şunlardır:

    1. Öğretim - Yetiştirme Şubesi,

    2. Araştırma - Yardım Şubesi,

    3. Derleme - Yayım Şubesi.

    Madde 5 - İdare Heyeti aşağıdaki kimselerden terekküp eder:

    1. Enstitü öğretim üyesi bulunan profesör ve doçentler,

    2. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden 3, Ankara Hukuk Fakültesinden 2, Ankara Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan 1,

    3. Yukardaki bentlerde gösterilen azalarla istişare etmek suretiyle Başvekalet, Maarif, Dahiliye, Hariciye, Maliye, Sanayi, Milli Müdafaa, İmar ve İskan, Basın - Yayın ve Turizm Vekaletlerinden birer, İktisadi Devlet Teşekkülü erkanı arasından alakalı vekaletler tarafından tayin edilecek bir aza,

    4. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından teknik yardım mütehassısı gönderildiği müddetçe Enstitüye resmen aza olarak tayin edilen Birleşmiş Milletler mütehassıslarından üç zat,

    1 ve 3 üncü bentlerdeki azalar iki sene için seçilir. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. İlgili müesseseden ayrılmak gibi bir sebeple bir kimsenin azalık sıfatı sona erdiği takdirde, yerine ayrı usullerle yeni bir aza seçilir.

    İdare Heyeti, tesbit edeceği belli zamanlarla Umum Müdürün lüzum gösterdiği sair hallerde toplanır. İdare Heyeti, lüzum gördüğü hallerde müzakere konusu olan meselelerle ilgili kimseleri istişare maksadiyle davet edebilir.

    İdare Heyetine Umum Müdür riyaset eder. Heyet ekseriyetle toplanır ve toplantıya iştirak edenlerin ekseriyetiyle karar alır. Reylerin müsavatı halinde Umum Müdürün katıldığı taraf ekseriyeti kazanmış sayılır.

    Madde 6 - İdare Heyeti Enstitüsünün en yüksek merciidir ve Enstitünün işleyişini sağlamak ve murakabe etmekle vazifelidir. Başlıca vazifeleri şunlardır.

    a) Umum Müdür, Umum Müdür Muavini ve Şube Müdürlerini seçmek;

    b) İcra Komitesince hazırlanan, Umum Müdür tarafından sunulan bütçe ve kadro teklifini tetkik ederek karara bağlamak;

    c) Enstitü şubelerinden her birinin öğretim ve çalışma programlarını ve İcra Komitesi tarafından talimatnamesi gereğince yapılacak profesör ve öğretim ve araştırma mütehassısları tayinlerini tasvip etmek;

    d) Enstitüye yapılacak para yardımları ile hibe, vasiyet edilecek menkul ve gayrimenkul malların kabulü hakkında karar ittihaz etmek;

    e) Enstitüye ait dahili talimatnameleri ve ezcümle Enstitüye kabul şartlarına, imtihanlara, öğretim sonunda verilecek sertifika, diploma ve belgelere, disipline, icra komitesinin çalışma, usullerine mütaallik talimatnameleri kabul etmek;

    f) İcra Komitesi tarafından öğrenciler hakkında verilecek ihraç kararları aleyhindeki itirazları inceliyerek bu hususta kesin ve nihai kararlar vermek;

    g) Enstitünün faaliyetleri, staj, burs ve yardım konuları ile ilgili olup da bu kanunla başka mercie verilmemiş işler hakkında gerekli kararları almak ve uygun gördüğü organları vazifelendirmek.

    Madde 7 - Umum Müdür, İdare Heyetince Üniversite profesörleri arasından üç yıl müddetle seçilir. Müddeti biten Umum Müdürün yeniden seçilmesi caizdir. Umum Müdür Enstitüyü sevk ve idare, kazai ve idari merciler nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı temsil eder. Şubeler, profesörler ve öğretim ve araştırma mütehassısları arasında iş birliğini sağlar. Tayinleri Enstitünün başka organlarına bırakılmamış olan personelin seçim ve tayinlerini yapar.

    Madde 8 - İcra Komitesi; Umum Müdür, Umum Müdür Muavini, Birleşmiş Milletler tarafından bir mütehassıslar heyeti gönderildiği müddetçe bu heyetin başkanı, şube müdürleri ve idare heyetinin seçeceği iki mümessilden terekküp eder. İcra Komitesinin Reisi Umum Müdürdür.

    İcra Komitesinin vazifeleri şunlardır:

    a) Profesör ve öğretim ve araştırma mütehassısları tayinini teklif ve asistanlık jürilerini tesbit etmek;

    b) Umum Müdürün inhası üzerine Enstitü umumi katibini tayin etmek;

    c) İdare Heyetinin tasvibine sunulmak üzere Enstitü bütçe ve kadro tekliflerini hazırlamak;

    d) Dahili talimatnameler hükümlerini ve İdare Heyeti kararlarını icra etmek;

    e) Öğrencilere mütaallik her türlü işlemleri incelemek ve bunlardan yazılma, çıkarılma, disiplin, öğretim ve İmtihanlara ait hususları ve Umum Müdürün tevdi edeceği işleri inceliyerek karara bağlamak;

    f) Enstitü neşriyatı ile ilgili meseleleri karara bağlamak.

    İcra Komitesinin öğrencilere ait kararları kesindir. Ancak, Enstitüden çıkarılma hakkındaki kararlarına karşı, tebellüğ tarihinden başlayarak 10 gün içinde İdare Heyetine itiraz olunabilir. İdare Heyeti ile İcra Komitesinin kararlarına karşı idari hiçbir mercie başvurulamaz.

    Madde 9 - Umum Müdür Muavini, Umum Müdürün vereceği vazifeleri ifa ve gaybubetinde ona vekalet eder.

    Madde 10 - Umum Müdür Muavini, şube Müdürleri İdare Heyeti tarafından üç yıl için seçilirler. Gerekli hallerde daha kısa bir müddet için şube Müdürü seçilebileceği gibi, müddeti biten kimsenin yeniden seçilmesi de caizdir.

    Şube Müdürleri şubenin faaliyetlerini dahili talimatnameler ve İcra Heyeti kararlarına göre düzenlemek ve yürütmekle görevli ve Umum Müdüre karşı mesuldürler.

    Madde 11 - Umumi Katip, Umum Müdürün teklifi üzerine İcra Komitesi tarafından tayin edilir ve vazifesine aynı şekilde son verilir.

    Umumi Katip; Enstitünün mesul tahakkuk memurluğunu yapar, gerekli hesapları ve demirbaş kayıtlarını tutar, daire işlerinin teşkilatlandırılmasından, öğrenci kayıtlarının ve başka dosyaların tutulmasından idare ve büro personelinin çalışmasından mesuldür.

    Madde 12 - Enstitünün idari personeli, imtihanla ve Umumi Katibin teklifi üzerine Umum Müdür tarafından tayin olunur.

    Madde 13 - Enstitü asistanları yüksek tahsil yapmış olanlar arasından jürinin yapacağı müsabaka imtihanının neticesinde Umum Müdür tarafından tayin olunur.

    Madde 14 - Öğretim ve araştırma mütehassısları:

    Beş yıl muvaffakiyetle Enstitüde asistanlık yapanlar arasından doktorasını başarı ile verdikten sonra eserleriyle tanınıp 5 kişilik bir jüri marifetiyle imtihanla çalıştığı sahada olgunluğu tesbit edilenlerden veya Enstitü dışından eserleri ve amme idaresiyle ilgili sahalardaki çalışmalariyle tanınmış kimseler arasından 5 kişilik bir jürice seçilenler Enstitüdeki öğretim ve araştırma işlerinde mütehassıs olarak vazife görürler.

    III - GİRİŞ ŞARTLARI

    Madde 15 - Amme İdaresi Enstitüsünün giriş müsabakasına katılabilmek için üniversite veya yüksek okul mazunu olmak şarttır. Bu şartı haiz bulunan kimseler arasından, idare heyetinin tesbit edeceği esaslar dairesinde yapılacak müsabaka imtihanını kazananlar Türkiye ve Orta Doğu Amme Enstitüsüne devam edebilirler.

    Yukardaki evsafı haiz olup da Devlet dairelerinde, mahalli idarelerde, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışanlardan müsabaka imtihanını kazananlara tahsil süresince izin verilir. Bu kimseler bütün özlük haklarından faydalanmakta, maaş ve ödeneklerini kendilerine izin veren daire, müessese ve teşekküllerden almakta devam ederler. Enstitüdeki tahsillerini başarı ile bitirenlerin Enstitüde geçirdikleri müddet kıdemlerine sayılır ve bu müddetin bir katı (1 seneden az olmamak üzere) kıdemlerine eklenir.

    Kendi hükümetleri tarafından Enstitüye adaylığı teklif edilecek yabancılar, tesbit edilecek esaslar dairesinde İcra Komitesince öğrenci olarak kabul edilebilir.

    IV - ÖZLÜK HAKLARI

    Madde 16 - Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruluş kadroları (1) sayılı ve ek görev tazminat kadrosu da bağlı (2) sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Madde 17 - Enstitü; 2 nci maddede yazılı görevlerini başarabilmek için; umumi, mülhak ve hususi bütçe ile idare olunan daire ve müesseselerde çalışanlar arasından tecrübe ve eserleriyle amme idaresi alanında tanınmış olup İdare Heyetince seçilecek olan kimseleri, çalıştıkları daire ve müesseselerin muvaffakatlerini, almak şartiyle, Enstitü öğretim, araştırma veya sair faaliyetlerinde en çok 3 yıl müddetle görevlendirebilir. Bu suretle görevlendirilmiş olanlar çalıştıkları daire ve müesseselerdeki kadro, unvan ve her türlü haklarını muhafaza ederler ve Enstitüdeki çalıştıkları müddet terfi ve kıdemlerine sayılır.

    Enstitüce bu suretle görevlendirilmiş olanlara, muhafaza ettikleri kadrolarından almaya devam edecekleri ve bu kanun ile saklı tutulan her türlü maaş ve sair mali haklardan başka ayda 250 - 300 lira tazminat ödenir.

    Madde 18 - Enstitüde mesleki veya idari vazife alacak üniversite öğretim üyesi veya yardımcılarına 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilen 18 inci maddesine göre ücret veya tazminat verilir.

    4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 32 ve 38 inci maddeleri hükmü mahfuzdur.

    Madde 19 - (Değişik madde: 27/10/1969 - 1187/3 md.; Mülga madde: 25/06/1973 - 1765/gecici 7-c)

    Madde 20 - Asıl vazifeleri uhdelerinde kalmak şartiyle öğretim, araştırma ve derleme çalışmalarına geçici olarak katılanlara beher ders veya konferans saati veya inceleme veya araştırma için ödenecek ücretler her yıl enstitü bütçesi ile birlikte İcra Vekilleri Heyetince yeniden tesbit olunur.

    Madde 21 - Enstitü bütçesi Başvekalet içinde yer alır. İta amiri Umum Müdür ve tahakkuk amiri Umumi Katiptir.

    Madde 22 - Enstitünün gelir kaynakları şunlardır:

    1. Her yıl Başvekalet bütçesine konulacak tahsisat,

    2. Mülhak bütçeli idarelerle, özel idareler ve belediyeler, İktisadi Devlet teşekkülleri ve buralara bağlı müesseseler bütçelerinden yapılacak yardımlar,

    3. Enstitüye yaptırılacak araştırma, danışma ve ekspertizler ve her türlü hizmetlerden alınacak ücretler,

    4. Her türlü neşriyat gelirleri,

    5. Her türlü hibe, vasiyet, yardımlar ve menkul ve gayrimenkul mallar ve haklar ve bunların gelirleri.

    Madde 23 - Enstitü; Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine ve Divanı Muhasebat vize ve murakabesine tabi değildir. Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap ve sarf işlerinin ne suretle yürütüleceği ve müsbit evrakın şekli ve çeşitleri Maliye Vekaletinin de mütalaası alınarak idare heyetince yapılacak bir talimatname ile tesbit olunur.

    Madde 24 - Enstitü bütçesinin kesinhesabı icra komitesince hazırlanır ve idare heyeti tarafından tasvip edilir. Bu kesinhesap ve muhasibin hazırlıyacağı zamanı idare hesabı mali yıl sonundan itibaren 4 ay içinde ikisi Maliye Vekaleti, biri Ankara Üniversitesi ve diğeri Divanı Muhasebatça seçilip, görevlendirilecek 4 üyeli bir heyetçe incelenerek tasdik edilir. İlgililerin ibrasına veya muhasip hakkında zimmet ve tazmin hükümlerine bu heyet karar verir.

    Muhasibin zamanı idare hesabının tetkikinde Divanı Muhasebat Kanununun muhasiplerin zamanı idare hesaplarının incelenmesine mütaallik hükümleri tatbik olunur. Muhasip hakkında verilecek zimmet ve tazmin kararlarına karşı Divanı Muhasebat Kanunu hükümlerine göre Divanı Muhasebat Umumi Heyetinde itiraz ve temyiz olunabilir.

    Enstitü hesapları her zaman Maliye müfettişlerine teftiş ettirilebilir.

    Madde 25 - Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne yapılacak her türlü hibe ve vasiyetler, vergi, resim ve harçlardan muaftır.

    2 nci ve 22 nci maddelerde zikredilen derleme ve neşriyat faaliyetinden elde edilecek kazançlar Kurumlar Vergisine tabi değildir.

    V - MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

    Madde 26 - Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü mensuplarının her türlü disiplin işleri, idare heyetince yapılacak bir talimatname ile belirtilir.

    Madde 27 - Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitü mensuplarının Enstitüdeki görevleri dolayısiyle veya görevlerini yapma sırasında işledikleri suçlar üzerine, Memurin Muhakemat Kanununun gerektirdiği ilk tahkikat, Umum Müdürün gereğine göre tayin edeceği bir veya iki muhakkik tarafından yapılır. Umum Müdür hakkında yapılacak tahkikat muhakkiklerini Başvekil tayin eder.

    Tahkikat evrakı ve fezleke, Başvekil tarafından Devlet Şurasına gönderilir. Maznun hakkında muhakemenin lüzumuna, Devlet Şurasının ilgili dairesince karar verilir. Bu kararlara karşı, ilgililer veya Başvekil tarafından yapılacak itirazlar Devlet Şurası Umumi Heyetinde incelenerek nihai karara bağlanır.

    Madde 28 - Bu kanun 01/03/1959 tarihinde mer'iyete girer.

    Madde 29 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden diploma ve sertifika alanlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100