Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNU

    ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNU

    Kanun Numarası: 6968

    Kanun Kabul Tarihi: 15/05/1957

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/05/1957

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9615

    BÖLÜM I: ESASLAR

    Madde 1 - Bu kanunda yazılı:

    a) Nebat tabiri ile her türlü nebatlar, bunların mahsulleri, tohum, fidan, fide, çelik, aşı kalemi, yumru kök ve soğanları ve diğer her türlü parçaları,

    b) Hastalık ve zararlılar tabiri ile nebatlara zarar veren her türlü hastalık ve amilleri, hayvan, kuş, haşare, akar, parazit ve yabancı otlar; bunların zuhur ve sirayet vasıta ve şekilleri, yumurta, larva, pup, spor, misel ve sair her türlü biyolojik safhaları,

    c) Mücadele aletleri tabiri ile mucadele veya koruma maksadı ile kullanılan her çeşit aletler, makinalar ve bunların parçaları,

    d) Mücadele ilaçları tabiri ile mücadele veya koruma maksadiyle kullanılan her çeşit ilaç ve preparatlar ve bunların imalinde kullanılan maddeler, kasdedilmiştir.

    Madde 2 - Bütün nebatların ithal, ihraç ve memleket dahilinde nakilleri, hastalık ve zararlılardan korunmaları, zirai mücadele alet ve ilaçlarının ithal, ihraç, imal, ihzar, satış ve kullanılmaları bu kanun hükümlerine tabidir.

    BÖLÜM II: MEMLEKETE GİREN VE MEMLEKETTEN ÇIKAN NEBATLARIN TABİİ TUTULACAĞI MUAMELELER

    Madde 3 - İthale mani teşkil eden hastalık ve zararlıların ve menşelerine göre memlekete girmesi veya transit olarak geçmesi memnu nebatların bir listesi Ziraat Vekaletince hazırlanıp Resmi Gazetede neşredilir ve lüzum görüldükçe listede gerekli tadiller yapılır. Bu listede yazılı hastalık ve zararlılar ve bunlarla bulaşık nebat ve diğer maddelerin memlekete sokulması yasaktır.

    Madde 4 - İthal veya ihraç edilecek nebatlar ancak Ziaat ve Gümrük ve İnhisarlar Vekaletlerince müştereken tayin ve Resmi Gazete ile ilan olunacak deniz, kara ve hava gümrüklerinden ve Zirai Karantina Teşkilatınca usulü dairesinde muayene edildikten sonra sokulabilir veya çıkarılabilir.

    Madde 5 - Memlekete girmesi yasak olmıyan nebatların yurda ithal edilebilmesi için bunların ithaline mani hastalık ve zararlılardan ari olması ve bu hastalık ve zararlılardan temiz yerlerde yetişmiş bulunması ve bu cihetlerin bunları gönderen memleketin, resmi nebat koruma servislerince verilmiş menşe ve sağlık sertifikaları ile belgelenmesi ve nakil ve ambalajlarında kullanılan her çeşit maddelerin keza hastalık ve zararlılardan ari bulunması 7 nci maddede yazılı beyanname verme ve 9 uncu maddede yazılı beyanda bulunma mükellefiyetlerinin yerine getirilmiş ve 6 ncı madde şümulüne girenler için permi alınmış olması şarttır.

    Ekim, dikim ve teksirde kullanılmamak üzere gelen azami bir kilo ağırlığındaki nebatlar için menşe ve sağlık sertifikaları aranmaz.

    Madde 6 - Hariçten ekim, dikim veya teksirde kullanılmak üzere nebat getirecekler, evvelemirde bunların cinsini, nev'ini ve çeşidini hangi memleketten ve o memleketin hangi mahallinden getirtileceğini, Türkiye'ye hangi gümrük kapısından gireceğini ve miktarını gösteren bir vesika ile Ziraat Vekaletine müracaat ederek ithal permisi almak ve Ziraat Vekaletince dermeyan edilecek hususi şartlara da ayrıca riayet etmek zorundadırlar.

    Madde 7 - Nebat ithal edenler, malın tahliyesinden önce mahalli zirai karantina teşkilatına hangi memleketten geldiğini, cins ve miktarını, ambalaj şeklini ve kullanma maksadını ve 6 ncı madde şümulüne girenler için ayrıca permi tarih ve sayısını bildirir bir beyanname verirler.

    İlgili idare veya acentalar, gümrük kapılarına gelecek olan nakil vasıtalarının varış zamanlarını, uçaklar için en az 2, diğer vasıtalar için en az 24 saat önce mahalli zirai karantine teşkilatına bildirmekle ve alakalılar hamule senetleri ile bu işi gören diğer vesikaları karantina teşkilatına ibraz etmekle mukelleftirler.

    Hariçten yurdumuza posta yolu ile gelip PTT idarelerince muhtevalarının tetkiki için gümrük idarelerine tevdi edilen posta maddelerinde zuhur edecek nebatların gümrük idarelerince ve bu idarelere tevdi edilmiyen posta maddelerinde çıkacak nebatların da PTT idarelerince sahiplerine tesliminden evvel en yakın zirai Karantina teşkilatına bildirilmesi mecburidir.

    Madde 8 - Gümrük kapılarına ve postanelere gelen ve memlekete girmesi yasak olmıyan nebatların belgeleri tetkik edilir, ancak bunların tamam ve usulüne uygun bulunduğu anlaşıldıktan sonra nebatların ve ambalajlarında kullanılan maddelerin muayenesine geçilebilir. Belgeleri tamam ve usulüne uygun çıkmıyan nebatlar memlekete kabul edilmez.

    Muayene sonunda hastalık ve zararlılardan salim çıkan nebat ve ambalajlarının gümrükten çıkarılmasına müsaade edilir. Eğer muayenede ithale mani hastalık ve zararlılardan her hangi biri görülürse mallar memleketlerine iade veya zaruri görüldüğü takdirde zirai karantina teşkilatınca imha olunur. Derhal imhasına zaruret bulunmayan nebatların iadesi için alakalarına 10 güne kadar mehil verilir. Bu müddet içinde alakalısı bunları memleket haricine çıkarmadığı takdirde nebatlar imha edilir.

    İthali istenen nebatlardaki veya ambalajlarındaki hastalık ve zararlılar ithale mani nevilerinden olmamakla beraber mücadeleye tabi tutulan nevilerden ise ve fenni surette temizlenmeleri de mümkünse masrafları mal sahibinden peşin alınmak üzere fenni temizleme yapıldıktan sonra memlekete sokulabilirler.

    İthali istenen nebatlardaki veya anbalajlarındaki hastalık ve zararlılar, ithale mani yahut mücadeleye tabi nevilerden değilse ve yeni bir bulaşma tehlikesi arz etmiyorsa bunların memlekete sokulmasına müsaade edilebilir.

    Madde 9 - Yabancı memleketlerden gelen yolcular beraberlerinde getirdikleri nebatları zirai karantina, yoksa gümrük memuruna beyana ve gümrük memuru da mahalli zirai karantina teşkilatına derhal bildirmeye mecburdurlar. Bu maddelerde sertifika, permi ve 4 üncü maddede yazılı gümrük kapısı kaydı müstesna olmak üzere bu kanun hükümlerine tabi tutulur ve icabında imha edilir.

    Türkiye hudutları dışında arazisi olupda hususi müsaade ile gidip gelenler hakkında kendi yetiştirdikleri nebatlara munhasır olmak üzere bu madde hükümleri uygulanır.

    Madde 10 - Zirai karantina, teşkilatı, hariçten gelen hastalık ve zararlı getirmesi muhtemel bulunan ve "nebat" tabi dışında kalan her türlü maddeleri de muayene etmeye salahiyetlidir. Bunlar hastalık veya zararlı taşıdığı takdirde fenni icaplara göre temizlemeleri mümkünse masrafları malsahibinden alınmak üzere temizleme yapıldıktan sonra memlekete sokulabilir. Fenni icaplara göre temizleme mümkün değilse malların ithaline müsaade edilmez ve azami 10 gün zarfında sahibi malları mahrecine iade etmediği takdirde imha edilir. İmha masrafları Ziraat Vekaleti bütçesinin alakalı tertibinden ödenir. İmha sırasında bir gümrük memuru ile malsahibi veya temsilcisi hazır bulundurulur. Bunlardan her hangi biri davete rağmen gelmediği takdirde huzurlarına bakılmaksızın imha ameliyesi tamamlanır. Sahibi gerekli temizleme masraflarını vermezse temizleme kurumlarınca bu ameliye yapılır ve masrafları iki misli olarak sahibinden yazı ile talebedilir. Bu halde masraf ilgili şahıs tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmezse bu alacak tahsil gecikme zammına ait hükümleri müstesna olmak üzere Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Maliyeye devredilir.

    Madde 11 - Dışardan yurda gelen nakil vasıtalarında yolcu ve mürettebatın iaşesi için bulundurulan nebatları zirai karantina teşkilatı muayeneye ve gerekli tedbirleri almaya veya aldırmaya salahiyetlidir.

    Madde 12 - Türkiye'ye mektupla nebat sokulması yasaktır. İçinde nebat bulunduğu anlaşılan mektuplar PTT İdaresince sahibinin huzurunda açılarak içindeki nebat yakılmak suretiyle imha olunur.

    Madde 13 - Yabancı memleketlere gönderilecek olan nebatlar gönderilen memleket mevzuatı icabettirdiği veya ihracatçı istediği takdirde yüklenmeden önce muayene edilir ve gerekli menşe ve sağlık sertifikaları zirai karantina teşkilatı tarafından verilir. Zirai karantina bakımından ihraç müsaadesi verildiği usulü dairesinde tevsik edilmedikçe hiçbir nebat yüklenemez.

    Madde 14 - Teşhir maksadiyle yabancı memleketlerden getirilen veya gönderilen nebatlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

    Madde 15 - Nebatların memleketten transit olarak geçmesine ancak her hangi bir hastalık ve zararlıyı bulaştırmıyacak halde bulundurulmaları şartiyle müsaade edilir.

    Transit muamelesi için alakalıların müracaat zaman ve şekli Nizamnamede gösterilir.

    BÖLÜM III: MEMLEKETTE YETİŞEN NEBATLARIN KORUNMASI

    Madde 16 - Memleketin bir yerinde yeni görülen veya eskiden beri bulunan her hangi bir hastalık veya zararlının salgınlaşmasının yahut temiz yerlere bulaşmasının önüne geçmek veya mücadeleden doğabilecek zararları önlemek için:

    a) Hastalık veya zararlıyı taşıyabilecek nebat, toprak ve diğer her çeşit maddelerin, bulaşık olduğu Ziraat Vekalettince tesbit ve ilan edilen bölgelerden, korunması gerekli yerlere naklini yasak etmeye veya ancak masrafı alakalısına ait olmak üzere lüzumlu fenni tetbirleri aldırmak şartiyle nakline izin vermeye;

    b) Hastalık ve zararlılarla, bulaşık yahut yabancı ve zararlı tohumlarla karışık nebatların ekim ve dikimini yasak etmeye;

    c) Lüzum görülen yerlerde ekim ve dikimin cins, nevi veya çeşidini değiştirmeye, münavebe tatbik ettirmeye veya ekim ve dikimi tahdit yahut yasak etmeye veya ancak icabeden fenni tetbirler alakalılar tarafından alındıktan sonra ekime, dikime, müsaade etmeye;

    ç) Hastalık ve zararlılarla bulaşık nebat satışını yasak etmeye veya masrafı ilgililerce verilmek suretiyle fenni icaplara göre temizliğe tabi tutulduktan sonra satılmasına müsaade etmeye;

    d) Hastalık veya zararlılarla bulaşık nebatları icabında her nerede olursa olsun yok etmeye veya ettirmeye;

    e) Yeni görülen veya memleket dahilinde mevcut olup da temiz belgelere bulaşması muhtemel bulunan hastalık ve zararlıları derhal yerinde bastırmak veya mücadeleleri pratikte kabil olmıyan hastalık veya zararlıların yayılmasını önlemek maksadiyle icabında bunlarla bulaşık olan nebatların civarındaki sağlam nebatları yok etmeğe veya ettirmeye;

    f) Hastalık veya zararlılarla bulaşık olan yahut bulaşık olduğundan şüphe edilen nebatları uygun gördüğü şekilde fenni temizliğe tabi tutmaya veya tutturmaya;

    g) Bulaşık bölgelerde, kullanılma yeri ne olursa olsun lüzumlu gördüğü nebatlar, bunların bulunduğu yerler ve bunları taşıyan vasıtalar için fenni icaplara göre temizleme mecburiyeti koymaya ve temizleme müddet ve usul ve şartlarını tesbite;

    h) Hastalık ve zararlıların bulaşmasını veya yayılmasını önlemek yahut zararlarını tahdit etmek veya mücadeleden doğabilecek zararların önüne geçmek üzere gerekli göreceği diğer her turlü tetbirleri almaya veya aldırmaya Ziraat Vekaleti salahiyetlidir.

    Madde 17 - 16 ncı maddenin (d) ve (e) bentlerine göre yok edilen nebatlardan sağlam olanların hakiki değerinin tamamı ve diğerlerinin yarısı Ziraat Vekaleti mücadele tahsisatından ödenir. Bu kanunun hükümlerine aykırı hareketleri sebebiyle hastalık veya zararlıların bulaşmasına sebep olanlara veya hastalık ve zararlıyı vaktinde vazifeli teşkilata haber vermiyenlere hiçbir tazminat ödenmez. Bu gibiler ayrıca cezai takibata tabi tutulurlar.

    Madde 18 - Fidan, fide, çelik, tohum, yumru, soğan ve saire gibi teksirde kullanılmak üzere her türlü nebat yetiştiriciliğini ticari maksatlarla yapacaklar evvel emirde yetiştirme yerlerini nebat sağlığı bakımından mücadele teşkilatına muayene ettirmeye, yetiştirme müsaadesi istihsale ve bu teşkilatın lüzum göstereceği her türlü tetbirleri vaktinde almaya mecburdurlar.

    Bu işlerle meşgul olan resmi müesseseler de aynı hükme tabidir.

    Köylerde yapılacak perakende fidecilik müsaade almak kaydından müstesnadır.

    Madde 19 - 18 inci maddeye göre yetiştirme yapılan yerlerde bütün tetbirlere rağmen tehlikeli hastalık veya zararlı zuhur ettiği ve imhasından başka çare bulunmadığı takdirde hastalık ve zararlıyı ihtiva eden nebatlar imha edilir ve bunların yarı bedeli Ziraat Vekaletinin mücadele tahsisatından ödenir. Lüzumlu görülürse ruhsat da geri alınır. Yetiştirmeye izinsiz başlanmış ise veya mücadele teşkilatının lüzum gördüğü tetbirler alınmamışsa hiçbir tazminat verilmez ve 53 üncü madde hükmü tatbik olunur.

    Madde 20 - 17 ve 19 uncu maddelere göre ödenecek değerler mahalli mülkiye amiri tarafından seçilecek bir, mahalli ziraat müdürlüğünce seçilecek iki ve köylerde ihtiyar meclislerince, şehir ve kasabalarda ziraat odalarınca (Bulunmıyan yerlerde belediye encümenlerince) seçilecek keza iki kişiden mürekkep bir heyet tarafından takdir edilir. Mahalli mülkiye amirince seçilecek kimse heyete reislik eder. Kıymet takdirinde ekseriyetin ve reyler müsavi olursa reisin bulunduğu tarafın biçtiği değer esas tutulur.

    BÖLÜM IV: HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE

    Madde 21 - İhbarı mecburi hastalık ve zararlılar Ziraat Vekaletince tesbit ve arazı ile birlikte ilan olunur.

    Madde 22 - Tarla, bağ, bahçe, fidelik, fidanlık, mera ve kültüre elverişli olsun, olmasın her türlü arazide keza silo, ambar, mağaza, nakliyat ambarları, çırçırlama, tohum ve dane ayıklama yerleri, değirmenler, un ve çeltik fabrikaları ve bunlar gibi nebat bulundurulan veya işlenen mahallerde ihbarı mecburi hastalık veya zararlı görülürse bunların sahipleri veya kiracıları veya ortakçıları veya amir veya idarecileri yahut bunların kanuni mümessilleri keyfiyeti köyde köy muhtarlarına veya nahiye müdürlerine, kasaba ve şehirlerde en büyük mülkiye amirlerine belediye reislerine, yahut ziraat veya mücadele teşkilatına bildirmeye mecburdurlar.

    Sahipsiz arazideki hastalık ve zararlılara mütaallik ihbar mükellefiyeti köy, kır ve çiftçi mallarını koruma bekçilerine düşer.

    Muhtarlar; mülkiye amirleri ve belediye reisleri kendilerine ihbar edilen hastalık ve zararlıları en seri vasıta ile ziraat veya mücadele teşkilatına bildirilir. Haber verme keyfiyeti şifahen veya telefonla yapılmakla beraber yazı ile de teyit olunur.

    Madde 23 - Vazifeli ziraat veya mücadele teşkilatının teklifi üzerine bir yerde hangi hastalık ve zararlıların mücadeleye tabi olacağı mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından ilan edilir.

    Madde 24 - Topraklarında, nebatlarında veya nebat bulundurulan yahut işlenen yerlerinde mücadeleye tabi hastalık veya zararlı bulunanlar 23 üncü madde gereğince yapılan ilanda gösterilecek müddet zarfında mücadeleye başlamaya ve aynı ilanda tasrih edilen mücadele usulleri ve tetbirlerini müddeti içinde hakkiyle tatbik etmeye veya ettirmeye mecburdurlar.

    Alakalısı müddeti içinde mücadeleye başlamadığı veya ilanda gösterilen usul ve tetbirlere riayet etmediği takdirde mücadele Ziraat Vekaleti Teşkilatınca yapılır. Bu halde yukarda yazılı şekilde mücadele yapmaya muktedir olamıyanlardan mücadele masrafları aynen, muktedir olup da yapmamakta ısrar edenlerden üç misli olarak yazı ile talep edilir. Masraf ilgili şahıs tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmezse bu alacak Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki 6183 sayılı kanun hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Maliyeye devredilir.

    Madde 25 - Mücadele işlerini toplu halde yapmak istiyen çiftçi teşekküllerine Ziraat Vekaleti ilaç, alet ve eleman yardımı yapabilir.

    Madde 26 - Salgınlarda, salgınlaşma istidadı gösteren vakalarda ve diğer tehlikeli hallerde ziraat vekaleti; masrafı kendi bütçesinden ödenmek üzere doğrudan doğruya veya kendi kontrolü altında 32nci maddede yazılı teşekküller vasıtassiyle mücadele yapmaya salahiyetlidir. Bu takdirde 24 ve 25nci maddelerdeki mücadelelerin ne şekilde tatbik edileceği Nizamnamede gösterilir.

    Madde 27 - Ziraat Vekaleti lüzum ve zaruret gördüğü yer ve zamanlarda 26 ncı maddeye tabi zirai mücadele işlerinde çalışan işçi ve mükelleflerin iaşelerini zirai mücadele tahsisatından temin etmeye salahiyetlidir.

    Madde 28 - Hastalık veya zararlı çıkan yerlerde Ziraat Vekaleti teşkilatındaki vasıtaların ihtiyaca yetmemesi veya yetmiyeceğinin anlaşılması halinde valilerin talebi üzerine o vilayetteki bütün amme, idare ve müesseselerine ait teşkilat kendi vasıta ve şoförleriyle mücadeleye katılmaya mecburdurlar.

    Mücadele sahalarının askeri birlikler tarafından kordon altına alınmasına veya askeri birliklerin vasıta ve insan kuvvetleriyle bizzat mücadeleye katılmalarına zaruret bulunan hallerde bu husus Ziraat Vekaletinin talebi üzerine Milli Müdafaa Vekaletince temin olunur.

    Fevkalade ahvalde Ziraat Vekaleti zaruret gördüğü ve civarda amele tedariki mümkün olmadığı takdirde süne ve çekirge gibi müstevli afetler karşısında 18-50 yaş arasındaki sağlam erkek vatandaşları (18 yaşını bitirmiş, 50 yaşını bitirmemiş) köylerinin hududu dahilinde bulunan zirai mücadele işlerinde yılda bir ayı geçmemek şartiyle ve ücretle çalıştırmaya yetkilidir. Ancak mükellefler kendi yerlerine mükellef olmıyan bir şahsı gönderebilirler.

    Gerek bunlara verilecek günlük ücret gerekse mücadeleye katılacak erlere ödenecek günlük tazminat miktarları Ziraat Vekaletince takdir olunur.

    Resmi veya hususi bütün kara, deniz ve hava taşıma idareleri veya nakil vasıtası sahipleri mücadele alet ve ilaçlarını ve mücadeleye katılacak kimseleri geciktirmeksizin tercihan taşımaya mecburdur.

    Madde 29 - Ziraat Taşkilatının göstereceği lüzum üzerine mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından tertip ve ilan edilecek sürek avlarına; av sahasındaki köyler halkından 18-50 yaşı arasındaki (18 yaşını doldurmuş 50 yaşını doldurmamış) sağlam erkek vatandaşlar katılmak zorundadırlar. Bu yöndeki mücadele ve sürek avları için gerekli silah, cephane ve av malzemesi Ziraat ve Milli Müdafa vekaletlerince bedelsiz olarak temin olunur.

    Muzır hayvanların zarar yaptığı mahallerde veya civarında askeri kıtalar bulunursa mahalli en büyük mülkiye amirinin garnizon kumandanlığına müracaatı üzerine garnizon kumandanlığınca tesbit edilecek askeri birlikler de bu sürek avlarına iştirak ettirilir.

    İsimleri Ziraat Vekaletince tesbit edilecek zararlı hayvanları ve kuşları sürek avları dışında avlamayı deruhde edenlere cephane, av malzemesi veya silah yardımı yapılabilir.

    Ziraat Vekaleti lüzum gördüğü hallerde tesbit edeceği zararlı hayvan ve kuşları mücadele tahsisatından verilecek bir bedel mukabilinde satın almaya salahiyetlidir.

    (Son fıkra Mülga: 21/12/1967 - 969/14 md.)

    Madde 30 - Sürek avı dışında zararlı hayvan mücadelesi yapanlara Nizamnamede yazılı esaslara göre zirai mücadele tahsisatından ikramiye verilebilir.

    Madde 31 - Sürek avlarında veya 26 ncı maddeye göre yapılan mücadelelerden dolayı sakatlananların kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına mücadele tahsisatından Ziraat Vekaletince tesbit edilecek miktarda tazminat verilir. Bunların ve 26 ncı maddeye göre mücadele yaparken zehirlenenlerin hastane ve ölümleri halinde cenaze masrafları da aynı tahsisattan ödenir.

    Hükmi şahıslar veya resmi teşekküllerce masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılan mücadelelerde bu gibi haller vakı olduğu takdirde masraflar ve tazminat o hükmi şahıs veya teşekkül tarafından; 32 nci maddede yazılı teşekküllerce ücret mukabilinde yapılan mücadelelerde ise bu teşekküller tarafından aynı esaslar dairesinde ödenir.

    Madde 32 - Zirai mücadele işlerini ücret mukabilinde sanatı mutade halinde yapmak istiyen hakiki veya hükmi şahıslar, işe başlamadan önce Ziraat Vekaletinden izin almaya, bu vekaletçe belirtilecek şartlara riayet etmeye ve sicili ticarete kaydolunmaya mecburdurlar.

    Ziraat Vekaleti yukarda yazılı mücadele teşekküllerini her zaman teftiş ve murakabe salahiyetini haiz olup mezkur vekaletçe istenecek her türlü malümatın bu teşekküllerce tam zamanında verilmesi mecburidir.

    Madde 33 - Çırçır fabrikaları ve evlerinin her sene faaliyete geçmeden evvel Ziraat Vekaleti Mücadele Teşkilatına hastalık ve zararlılar ve bunlara mütaallik mücadele tesisleri bakımından muayene edilmesi ve bu gibi yerler için mahalli zirai mücadele teşkilatından çalışma müsaadesi alınması mecburidir.

    Bu gibi yerlerin Ziraat Vekaleti mahalli mücadele teşkilatınca tayin ve ilan edilecek süreler dışında faaliyette bulunmaları yasaktır.

    Madde 34 - Fenni icaplara göre temizliği yapılmış çiğitlerden tohumluk olarak kullanılacaklar, Ziraat Vekaletinin vazifeli teşkilatınca ayrıca intaş kabiliyeti bakımındanda muayene edilir. Muayenesi yapılmamış tohumluk çiğitlerin nakli, satılması ve ekilmesi yasaktır.

    (Değişik fıkra: 04/07/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen kabul: 07/02/1990 - 3612/35 md.) Bu madde hükmü Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca diğer tohumluklara da teşmil edilebilir.

    Madde 35 - Resmi ve hususi bütün kara, deniz ve hava taşıma idarelerinin ve her türlü nakil vasıtası kullananların nakli yasak edilmiş nebat ve maddeleri taşımaları memnudur.

    BÖLÜM V: ORMANLARA MÜTAALLİK HUSUSİ HÜKÜMLER

    Madde 36 - Münhasıran ormanlara taallük eden hastalık ve zararlılarla Devlet ormanları yararına yapılacak mücadele hizmetleri Orman İdaresi tarafından ve orman bütçesinden ifa edilir. Zaruret halinde bu kanunun mükellefiyet hükümlerinden faydalanılır.

    Hastalık ve zararlılar hem orman, hem ziraat sahalarını alakalandırıyorsa mücadele bu kanun hükümleri dairesinde ve Orman İdaresi ile müştereken yapılır. Mücadele masraflarına Orman İdaresinin iştirak nispeti Ziraat Vekaletince belirtilir.

    Madde 37 - Hususi ormanlarda veya sahipli ağaçlıklarda görülen ve mücadele edilmediği takdirde muhiti için tehlike teşkil edebilecek olan hastalık ve zararlılarla mücadele Orman İdaresince yapılır. Masraflar orman veya ağaçlık sahiplerinden yazılı olarak istenir. Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmedikleri takdirde kendilerinden Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 6183 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tahsil edilmek üzere Maliyeye devredilir.

    BÖLÜM VI: MÜCADELE ALET VE İLAÇLARININ İMAL, İTHAL, İHRAÇ SATIŞ VE KONTROLU

    Madde 38 - Mücadele alet ve ilaçlarının:

    a) Yurda sokulması;

    b) Yurt piyasasına arzı ve Satışı;

    c) Yurt içinde imal, istihsal ve ihzarı;

    d) İhracı;

    Ziraat Vekaletinin ruhsat ve kontroluna ve koyacağı şartlara tabidir. Mücadele alet ve ilaçlarının azami satış fiatları Ziraat Vekaletince tesbit edilir.

    Madde 39 - Memleket içinde mücadele alet ve ilaçlarının imal, istihzar veya istihsalleri ancak salahiyet ve kıyafetleri Ziraat Vekaletince tanınmış olan ve işin hususiyetinin gerektirdiği şartlara uygun olarak teçhiz edilmiş ilmi ve fenni tesisata ve personele sahip bulunan hakiki ve hükmi şahıslarca yapılabilir.

    Madde 40 - Mücadele alet ve ilaçlarının Ziraat Vekaletince tesbit edilmiş ithal veya imal yerindeki perakende fiyatının ambalajı üzerinde gösterilmesi mecburidir. Mücadele ilaçlarının ne şekillerde ithal, satışa arz, imal, ihzar ve ihraç edileceği, etiket ve tarifnamelerinin ihtiva edeceği hususlar ve mücadele aletlerine konacak işaret ve yazılar ile bu işlere müteallik diğer lüzumlu cihetler nizamnamesinde belirtilir.

    İzni verilmiş mücadele alet ve ilaçlarının Ziraat Vekaletince kabul ve tasdik edilmiş evsaf belgesindeki vasıflara uygun olarak satışa arz edilmeleri şarttır. Bunların isim, şekil, vasıf, tertip ve terkiplerindeki her hangi bir değişiklikten Ziraat Vekaletinin haberdar edilmesi ve yeniden ruhsat alınması mecburidir. Ziraat Vekaleti, izni verilmiş mücadele alet ve ilaçlarını her zaman ve her yerde tekrar muayene, tahlil ve denemeye tabi tutabilir ve lüzumlu görürse ilaçların satılmasını men ve ruhsatı iptal edebilir.

    Madde 41 - Mücadele alet ve ilaçları ile alakalı olarak yaptırılacak tahlil ve denemeler ve verilecek ruhsatnameler Ziraat Vekaletince tesbit edilecek bir ücrete tabidir. Piyasaya arz, imal ve istihsal ruhsatnameleri muayyen bir müddet için verilir. Müddeti biten ruhsatnamenin yenilenmesi caizdir.

    Madde 42 - Gümrük vergi ve resimlerinden muaf tutulacak mücadele alet ve ilaçları, Ziraat, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve İktisat ve Ticaret Vekaletlerince tesbit olunur. Lüzumlu görüldükçe bu listelerde aynı usul dairesinde gerekli tadiller yapılır.

    Bir ilaç veya aletin memleket içinde kemiyet ve keyfiyet itibariyle muadilinin yapıldığı ve bunun aynı evsafı haiz ve aynı işi hakkiyle görmeye elverişli bulunduğu ve ihtiyacı da tamamiyle karşıladığı anlaşıldığı takdirde o ilaç veya alet muafiyetten istifade ettirilemez.

    BÖLÜM VII: TEŞKİLAT

    Madde 43 - Bu kanunda yazılı vazifeleri ifa salahiyetleri istimal etmek üzere Ziraat Vekaletine bağlı bir Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Umum Müdürlüğü kurulmuştur.

    Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Umum Müdürü, Ziraat Vekilinin inhası, Başvekilin tasvibi ve Reisicumhurun tasdikıyla tayin olunur.

    Madde 44 - Zirai mücadele ve zirai karantina teşkilatının bulunmadığı yerlerde bu teşkilat vazife ve salahiyetlerinin kimler tarafından ve ne şekilde yerine getirileceği Ziraat Vekaletince tayin olunur.

    Madde 45 - 30/06/1939 tarih ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne ait Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Vekaleti kısmına, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiş ve bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılmıştır.

    Madde 46 - Zirai mücadele ve zirai karantina işlerinde normal mesai gün ve saatleri dışında çalıştırılan memur ve hizmetlilere, Ziraat Vekaletince tesbit edilecek esaslar dahilinde ve beher fazla mesai saati için, aylık veya ücretlerinin bir saate isabet eden miktarı, fazla mesai ücreti olarak verilir ve bu sarfiyat her yıl bütçesinin zirai mücadele umumi masrafları tertibindeki tahsisattan karşılanır.

    Saat başına verilecek fazla mesai ücreti iki liradan, Zirai Mücadele Enstitüsü veya istasyonlarında çalıştırılan teknik elemanlara yukardaki hükümlere göre verilecek günlük fazla mesai ücreti ise bu yerlerdeki fazla çalışma müddetleri ne olursa olsun bunlardan müdür, laboratuvar şefi, mütehassıs ve başasistanlar için 8 liradan, asistanlar için de 6 liradan aşağı olamaz.

    Madde 47 - Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonlarında çalıştırılanların ihtısaslarını ne şekilde yapacakları ve laboratuvar şefi, mütehassısı, başasistan ve asistan unvanlarının ne suretle iktisabedileceği Ziraat Vekaletince bir nizamname halinde tesbit edilir.

    Bu madde gereğince mütehassıs unvanı alacakların branşları dahilinde en az üç yıl hizmet etmiş olmaları ve batı dillerinden en az birini bilmeleri şarttır.

    BÖLÜM VIII: CEZA HÜKÜMLERİ

    Madde 48- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./227.mad)

    Bu Kanunun 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 uncu maddeleri hükümlerine yahut bu hükümlere göre konulacak tedbirlere riayet etmeksizin memlekete nebat sokanlara veya transit olarak geçirenlere, beşbin Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, kabahatin konusunu oluşturan bitkilere elkonularak, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

    Yasak olduğunu bildiği hâlde bir bitkiyi ülkeye sokan veya transit olarak geçiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

    Madde 49- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./228.mad)

    10 uncu madde hükmüne göre ithaline müsaade edilmeyen maddeleri memlekete sokan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan bir yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

    Madde 50- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./229.mad)

    11 inci madde hükmüne göre vazifelilerce lüzum gösterilen tedbirleri almayan veya bu tedbirlere riayet etmeyen kişiye yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, kabahatin konusunu oluşturan bitkilere elkonularak derhal imha edilir.

    Madde 51- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./230.mad)

    Bu Kanunun 13 üncü maddesi hükmüne riayet etmeyen kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

    Madde 52- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./231.mad)

    Bu Kanunun 16 ncı maddesine istinaden konulmuş yasak, tahdit ve tedbirlere riayet etmeyenlere beşyüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

    Ayrıca, kabahatin konusunu oluşturan bitki ve sair eşya ile ilgili olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilir ve gerek görülmesi hâlinde karantina tedbirleri de alınır.

    Madde 53- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./232.mad)

    18 inci madde hükmüne aykırı hareket edenlere, nebat yetiştirdikleri yer temizse ve nebatlarında da hastalık veya zararlı yoksa, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    Nebat yetiştirilen yer, haddizatında izin verilmeyecek bir durumda ise veya nebatlarda hastalık veya zararlı varsa, birinci fıkradaki idarî para cezası beş kat artırılır. Ayrıca, kabahatin konusunu oluşturan bitkilerle ilgili olarak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilir ve gerek görülmesi hâlinde karantina tedbirleri de alınır.

    Madde 54- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./233.mad)

    22 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı ihbar mükellefiyetlerini yerine getirmeyen kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    Madde 55- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./234.mad)

    Sürek avı mükellefleri ile ücretli mücadele mükellefiyetine tabi tutulanlardan vaktinde icabet etmeyen veya müddeti dolmadan ayrılan kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    Madde 56- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./235.mad)

    32 nci madde gereğince izin almadan mücadele işlerini ücret mukabilinde ve sanatı mütade hâlinde yapan kişiye ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    Madde 57- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./236.mad)

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığından müsaade almadan faaliyete geçen çırçır fabrikası veya evi sahiplerine ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Hastalık ve zararlılarla mücadele tesislerinin bulunmaması veya diğer tesis veya şartların tamam olmaması hâlinde; ayrıca, bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar çırçır fabrika veya evleri faaliyetten menedilir.

    Ruhsatı olmasına rağmen, bilahare bu Kanunda belirlenen faaliyet şartlarına veya süre hükmüne aykırı çalıştıkları tespit edilen çırçır fabrikası veya evlerinin sahiplerine ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, belirlenen eksiklikler tamamlanıncaya kadar çırçır fabrika veya evleri faaliyetten menedilir.

    Madde 58- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./237.mad)

    34 üncü madde hükmüne aykırı olarak muayene edilmemiş tohumluğu nakleden, satan veya satışa arzeden kişiye, ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, yapılan muayene sonucunda tohumluğun bu Kanun hükümlerine göre zararlı olduğunun anlaşılması hâlinde, mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

    Madde 59- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./238.mad)

    35 inci madde hükmüne aykırı olarak nebat ve maddeleri taşıyanlar veya taşıtanlara ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, bitkilere elkonularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

    Madde 60- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./239.mad)

    38 inci maddede yazılı işleri ruhsatsız yapanlara veya mücadele ilaç ve aletlerini Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca müsaade edilen fiyatlardan pahalıya satanlara yahut satışa arzedenlere ikiyüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    Madde 61- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./240.mad)

    40 ıncı madde hükümlerinden her hangi birine aykırı hareket edenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

    Madde 62- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./241.mad)

    Bu Kanunda belirtilen idarî yaptırımlara karar vermeye mahallî mülkî amir yetkilidir.

    Bu Kanun hükümlerine göre müsadereye veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine konu teşkil eden bitki ve sair eşyaya, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevlileri elkoymaya yetkilidir.

    BÖLÜM IX: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde 63 - Ziraat Vekaletinin vazifeli memurları her türlü resmi ve hususi kara, deniz ve hava vasıtalarına (Transit geçenler dahil) ve nebat yetiştirilen, saklanan, bulundurulan, satılan veya işlenen yerlere (Buraları mesken sayılsa dahi) girmeye ve gerekli muayene, kontrol ve muameleleri yapmaya yetkilidir. Mümanaat edildiği takdirde vazifeleri icabı hale göre muhtarı veya ihtiyar heyeti azasından bir kişiyi veya zabıta mensuplarını yanlarına alarak bu yerlere girerler ve vazifelerini yaparlar. Milli Müdafa Vekaletine ait kara, deniz, hava nakil vasıtaları ile nebat ve erzak depo edilen mahallerde ve arazide ve yasak bölgelerde yapılacak muayene ve kontrollerde bu birlik ve müesseselerden de bir temsilci bulundurulur.

    Madde 64 - Bu kanunun muhtelif hükümlerinin tatbik suretini göstermek üzere bu kanunun neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde Ziraat Vekaletince nizamnameler yapılır.

    Madde 65 - 1. 29/12/1339 tarihli ve 393 sayılı Muzır Hayvanların İtlafı hakkında Kanun;

    2. 12/01/1341 tarihli ve 451 sayılı Pamuklara Arız Olan Haşerat ve Emrazın İmha ve Tedavisi ve Tohumlarının Islahı hakkında Kanun;

    3. 541 sayılı kanunun 1, 2, 3, 5, 6 ve 8 inci maddelerini muaddil 15/06/1927 tarihli ve 1056 sayılı Kanun;

    4. 1056 sayılı kanunun 3 üncü maddesini yürülükten kaldıran 23/01/1953 tarihli ve 6024 sayılı kanun;

    5. 26/05/1926 tarihli ve 858 sayılı Çekirge Kanunu;

    6. 858 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerini muaddil 03/05/1928 tarihli ve 1235 sayılı kanun;

    7. 26/02/1931 tarihli ve 1756 sayılı Ziraatte Kullanılan Bazı Maddelerin Gümrük Resminden Muafiyeti hakkında Kanun;

    8. 29/01/1936 tarihli ve 2906 sayılı Nebatları Hastalık ve Zararlı Böceklerden Koruma Kanunu;

    9. 04/06/1937 tarihli ve 3203 sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanununun 2 nci, 6 ncı ve 7 nci maddelerinin ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri;

    Mer'iyetten kaldırılmıştır.

    Madde 66 - Bu kanunun teşkilata mütaallik hükümleri neşri tarihinden ve diğer hükümleri neşri tarihinden 6 ay sonra mer'iyete girer.

    Madde 67 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Geçici Madde 1 - Bu kanunun mer'iyete girdiğı terihe kadar harice sipariş edilmiş olan nebatlar 6 ncı madde hükmüne tabi tutulmazlar.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar ekilmiş olan nebatlar 18 inci maddede yazılı müsaade alma hükmüne tabi tutulmaz.

    Geçici Madde 3 - Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte mevcut çırçır fabrika ve evlerinde mer'iyet tarihinden bir yıl içinde noksanların tamamlanması ve Ziraat Vekaletince lüzumlu görülecek tesislerin ilgililerce kurulması mecburidir. Bu mecburiyetin müddetinde eksiksiz olarak yerine getirilmemesi halinde çırçır fabrikası veya evi valinin emriyle kapatılır.

    Geçici Madde 4 - Bu kanunun neşri tarihinden 6 ay sonra başlamak üzere mücadele alet ve ilaçlarının ithali, ihracı, imal, istihzar ve istihsali veya satışı ile meşgul olanlar, bir ay içinde valilere ellerindeki mücadele alet ve ilaçlarının cins, miktar, evsaf ve kıymetlerini bildirir, pulsuz bir beyanname vermek ve izin verilmesini, mücadele alet ve ilaçlarının azami satış fiyatının tesbitini istemek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında 60 ncı madde hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 5 - Bu teşkilatın masrafları 1957 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı A/1 işaretli cetvelin Ziraat Vekaleti 201/11 ve 201/12 tertiplerinden ödenir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100