Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN

    RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 6940

    Kabul Tarihi: 25/03/1957

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 29/03/1957

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 9572

    Madde 1 - Maarif Vekaletine bağlı Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasının adı (Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak değiştirilmiş ve müessese aşağıdaki hükümlere göre yeniden teşkilatlandırılmıştır.

    Madde 2 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının vazifeleri; memlekette sanat kültürünün inkişafı bakımından lüzumlu faaliyetlerde bulunmak, milletlerarası değerdeki milli sanat çalışmalarında memleketimizdeki benzeri müesseselerle işbirliği yapmak, ücretsiz halk konserleri tertip ve icra etmektir.

    Madde 3 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası;

    1. Orkestra şefi ve üyeleri,

    2. Orkestra yönetim kurulu,

    3. Müdür,

    4. Memurlar,dan terekkübeder.

    Madde 4 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının teknik bünyesi aşağıdaki unvanları taşıyan elemanlardan ibarettir. Bu teknik bünyede hizmet gören sanatkarlara orkestra üyesi denir

    Şef.

    Şef muavinleri.

    Birinci, ikinci, üçüncü konsertmaisterler ve çello solisti.

    Konsertmaister muavinleri.

    İkinci keman grup şefi.

    Viyolo grup şefi.

    Çello grup şefi.

    Kontrbas grup şefi.

    Flüt grup şefi.

    Obua grup şefi.

    Klarnet grup şefi.

    Fagot grup şefi.

    Korno grup şefi.

    Trompet grup şefi.

    Trombon grup şefi.

    Bateri grup şefi.

    Harp grup şefi.

    Enstrüman üyeleri.

    Madde 5 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının Şefi; her hangi bir konservatuvarın yüksek kısımlarından birinde ihtısas yaptıktan sonra memleket içinde veya dışında tanınmış bir senfoni orkestrasının şefinin yanında en az iki yıl başarı ile orkestra şefliği yapmış namzetler arasından 6 ncı maddede yazılı mütehassıs komisyon tarafından seçilir. Orkestra şefi başvekille Maarif Vekilinin müşterek kararı üzerine Reisicumhurun tasdikı ile tayin edilir.

    Madde 6 - Orkestra şefini seçecek heyet, aşağıdaki zatlardan teşekkül eder:

    a) Maarif Vekaleti Güzel Sanatlar Umum Müdürü.

    b) Devlet Konservatuvarı Müdürü.

    c) Devlet Konservatuvarı öğretmenleri arasından Maarif Vekaletince seçilecek bir öğretmen.

    d) Senfoni Orkestrası birinci konsertmaisteri.

    e) Senfoni Orkestrası Yönetim Kurulunun kendi aralarından seçecekleri iki aza.

    Madde 7 - Orkestranın her türlü sanat işleri, orkestra şefinin idaresi ve mesuliyeti altında yürütülür.

    Madde 8 - Orkestra şef muavinliklerine seçileceklerde de şefte aranan şart ve vasıflar aranır. Şef muavinleri orkestra şefinin teknik yardımcılarıdır. Kendilerine verilen vazifeleri şef adına ifa ederler. Tayinleri, orkestra şefinin inhası üzerine, Maarif Vekaletince yapılır.

    Madde 9 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyelerinden teknik unvanları aşağıda yazılı olanların tayinleri; orkestra şefinin başkanlığında, alakalı sazların 4 üncü maddedeki teknik kuruluşa göre en ileri kademelerini işgal eden üyelerinden teşekkül edecek bir heyetin seçim kararı ve orkestra şefinin inhası üzerine Maarif Vekaletince yapılır.

    Konsertmaisterler ile çello solisti.

    Konsertmaister muavinleri.

    Grup şefleri ve muavinleri.

    Birinci derecede keman üyeleri.

    Çift saz çalanlar ve enstrüman üyeleri.

    Madde 10 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının her türlü idari işleri, orkestra şefinin başkanlığında orkestra üyelerinin kendi aralarından bir yıl süre ile seçecekleri beş üyeden müteşekkil yönetim kurulu tarafından düzenlenir.

    Madde 11 - Onuncu madde gereğince yönetim kuruluna seçilecek üyeler arasından Maarif Vekaletince bir Orkestra Müdürü ve Müdür Muavini tayin edilir. Orkestranın idari işleri, orkestra müdürünün mesuliyeti altında yürütülür. Bu vazifeleri ifa edeceklere verilecek olan ek görev ücretleri bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Orkestra şefinin bulunmadığı zamanlarda yönetim Kuruluna Orkestra Müdürü başkanlık eder.

    Madde 12 - Orkestra konserlerinde solist olarak yerli ve yabancı sanatkar istihdamı caizdir. Bunlara, yapılacak anlaşmalarla tesbit edilecek ücretler verilir.

    Madde 13 - Orkestra şefliğinde yabancı uzman istihdamı halinde; orkestra Şefi için tesbit edilen vazifeler aynı salahiyetle yabancı şef tarafından da ifa edilir.

    Madde 14 - Orkestra çalışmaları her yıl bir Eylül'den, bir Haziran tarihine kadar devam eder. Orkestra şef ve şef muavinleri ile üyeler, bu müddetler dışında kalan üç ay zarfında mezun sayılırlar. Ancak, izinli sayıldıkları bu müddetler içinde hizmete çağrılmaları halinde mezunen bulundukları mahalden Ankara'ya celbedileceklere yalnız yol parası, diğer mahallere çağırılacaklara ise Harcırah Kanunu esasları dahilinde muvakkat vazife harcırahı verilir.

    Madde 15 - Orkestranın mukaveleli olmıyan şefleri ile bilümum üyeleri hakkında 6211 sayılı kanun ve 788 sayılı kanunun 8 ve 84 üncü maddeleri, 3656 sayılı kanunun 18 inci maddesi, 4598 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile 4489 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 3656 sayılı kanunun 18 ve 4598 sayılı kanunun 9 uncu maddeleri ile 4489 sayılı kanun hükümlerinin tatbikinde üyelerin emekliliğe esas ücret tutarları nazara alınır.

    Madde 16 - Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası üyeleri orkestra kuruluşunun gayesi ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri dışında resmi ve hususi hiçbir iş alamazlar. Bu hükme aykırı hareket eden üyenin orkestradaki işine nihayet verilir.

    Madde 17 - Orkestra tarafından verilecek ücretsiz halk konserlerinden maada ne gibi ahvalde ücretli konserler verilebileceği ve bu takdirde giriş ücretlerinin azami ve asgari miktarları, amme menfaatlerine hadim cemiyetlere tahsis edilecek konserlerin giriş ücretleri Maarif Vekaletince tayin olunur.

    Madde 18 - Orkestra mensuplarına iki yıl müddetle bir takım elbise (Veston, frak veya simokin), bir çift rugan iskarpin ve üç yıl müddetle de bir siyah pardesü verilir.

    Madde 19 - Orkestranın sanat ve idare işlerine, çalışma tarz ve zamanlarına, yönetim kurulunun seçimine ve görevlerine, tatil aylarında tertip edilecek konser faaliyetlerine, hizmete alınışa ve çıkarılışa, terfie ve tecziyeye, 12 nci madde mucibince ödenecek solist tazminatına ve bu kanunda zikredilmiyen diğer hususlara ait esaslar, Maarif Vekaletince yapılacak bir talimatname ile belirtilir.

    Madde 20 - Bu kanun hükümlerine göre orkestra mensuplarına verilecek ücretlerin tediye şekli, Devlet memurları maaşlarının tediye şekline tabidir.

    Madde 21 - 11 Mart 1954 tarihli ve 6388 sayılı kanunun birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri hükümleri, Riyaseticumhur Senfoni Orkestrasının yabancı olmıyan şef ve üyeleri hakkında da aynen tatbik olunur.

    Madde 22 - Orkestranın teknik bünyesine dahil şef ve üyelerin adedleri ile bunlara verilebilecek ücretler bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı haller dahilinde orkestra üyelerinden her birine bir yıl müddetle verilecek ücret miktarları mali yılbaşlarında Orkestra Yönetim Kurulunca tesbit edilerek Maarif Vekilinin tasvibine arzolunur.

    Madde 23 - Maarif Vekaleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğüne bağlı kurumlar başlığı altındaki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası kadroları kaldırılmış ve yerine, bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.

    Madde 24 - 4926 sayılı kanuna ilişik (2) sayılı cetvelin Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü başlığı altındaki Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasına ait ek görev kadroları kaldırılmış ve yerine, bağlı (3) sayılı cetveldeki kadrolar konulmuştur.

    Madde 25 - 1602, 2021, 3045 ve 4701 sayılı kanunlarla, 3942 sayılı kanunun Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrası ile ilgili hükümleri ve 5441 sayılı kanunun 16 ncı maddesi kaldırılmış ve 3829 sayılı kanunun 10 uncu maddesinde geçen (Riyaseticumhur Filarmonı Orkestrası) sözü (Riyaseticumhur Senfoni Orkestrası) olarak değiştirilmiştir.

    Madde 26 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.

    Madde 27 - Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Geçici Madde 1 - İşbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Riyaseticumhur Filarmoni Orkestrasında vazife görmekte olan orkestra üyelerinin bu kanuna bağlı kadrolardaki vazifelere tayinleri halinde bunlara verilecek ücretlerin tesbitinde, Devlet hizmetinde geçmiş olan hizmet süreleri, almakta oldukları maaşları ve icra ettikleri vazifeler ve başarıları nazarı dikkate alınır.

    Geçici Madde 2 - Bu kanunla kabul edilen orkestra üyelerine ait ücretler de 1957 Bütçe yılı zarfında Maarif Vekaleti Bütçesinin maaşlar faslının alakalı maddesinden ödenir.

   

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100